Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Marte Nilsen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Lønnsnivået i Justisdepartementet

Vi ventar på at Marte Nilsen skal lesa dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i departementet som tjener over 700 tusen sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Justis- og beredskapsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Justisdepartementet».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Solveig Nowacki, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Viser til krav om innsyn sendt 16. juni vedr navn, lønn og
stillingsbeskrivelse for alle i departementet som tjener over 700 000.
Vedlagt følger oversikten. Vi beklager at det har tatt tid å svare på
denne.

 

Med hilsen

 

Solveig Nowacki

 

vis sitert seksjon

Kjære Solveig Nowacki,

Tusen takk for svar, og takk for at dere er åpne om disse opplysningene.

Dette er et grunnprinsipp i det norske demokratiet, som har (når det virker) som funksjon å forhindre korrupsjon, aristokratidannelse og urimelig lønnsvekst i det offentlige.

God sommer :)

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Anette Tandberg, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei, det vises til begjæring om innsyn av 8. juli 2018 om lederlønninger
mv.

 

Henvendelsens omfang og karakter (med behov for noen videre undersøkelser
og sammenstilling av opplysninger mv.) medfører at det vil ta noe lenger
tid å besvare henvendelsen din. Vi tar foreløpig sikte på å besvare
henvendelsen i uke 29 eller 30.

 

 

Med hilsen

Anette Tandberg

seniorrådgiver

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjonsavdelingen

Seksjon for HR

Telefon: 22 24 55 08

[1][epostadresse]

[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

 

 

 

vis sitert seksjon

Eldbjørg Berglund, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Hei, det vises til begjæring om innsyn av 8. juli 2018 om lederlønninger
mv.

 

Vedlagt følger oversikt i excel over lønn(søkninger) de to siste øverste
lederne har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode. De to lederne før det
igjen var ansatt på 90-tallet, og vi har gjort enkelte undersøkelser, men
ikke funnet informasjonen du etterspør.

Når det gjelder Ruud, informeres det som at det kan ha skjedd
lønnsøkninger underveis som ikke fremgår av oversikten – dette fordi det
er et ansettelsesforhold som strekker seg over lang tid. De reelle tallene
over lønn pr. år skal imidlertid være korrekte. 

 

På grunn av ferieavvikling er det ikke nok personale til stede som kan
hente ut og sammenstille gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte
stillingskoder (som ikke er lederstillinger). Vi legger imidlertid ved en
tilsvarende oversikt som ble utarbeidet i forbindelse med de lokale
lønnsforhandlingene i 2017.

 

Mvh. Eldbjørg H. Berglund

 

vis sitert seksjon

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Marte Nilsen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.