Lønnsnivået i Direktoratet for arbeidstilsynet

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Direktoratet for arbeidstilsynet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i direktoratet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har direktoratet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Post, Direktoratet for arbeidstilsynet

Takk for din e-post til Arbeidstilsynet

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vi vil svare deg så raskt som mulig.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
[1]www.arbeidstilsynet.no
Telefon: 731 99 700

Thank you for your e-mail to The Norwegian Labour Inspection Authority.

This is an automatic reply confirming that we have received your e-mail.
We will answer you as soon as possible.

Best regards,
The Norwegian Labour Inspection Authority
[2]www.arbeidstilsynet.no
Tel.: + 47 731 99 700

References

Visible links
1. https://telemann.arbeidstilsynet.intern/...
2. https://telemann.arbeidstilsynet.intern/...

Direktoratet for arbeidstilsynet

1 Attachment

Viser til innsynskrav av 01.07.18 og viser her til vårt vedlegg.

Med hilsen

Bente Solbu
seniorrådgiver, Direktoratet for arbeidstilsynet

Kjære Direktoratet for arbeidstilsynet,

Tusen takk, og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Post, Direktoratet for arbeidstilsynet

Takk for din e-post til Arbeidstilsynet

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vi vil svare deg så raskt som mulig.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
[1]www.arbeidstilsynet.no
Telefon: 731 99 700

Thank you for your e-mail to The Norwegian Labour Inspection Authority.

This is an automatic reply confirming that we have received your e-mail.
We will answer you as soon as possible.

Best regards,
The Norwegian Labour Inspection Authority
[2]www.arbeidstilsynet.no
Tel.: + 47 731 99 700

References

Visible links
1. https://telemann.arbeidstilsynet.intern/...
2. https://telemann.arbeidstilsynet.intern/...

Kjære Direktoratet for arbeidstilsynet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Post, Direktoratet for arbeidstilsynet

Takk for din e-post til Arbeidstilsynet

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vi vil svare deg så raskt som mulig.

Med hilsen
Arbeidstilsynet
[1]www.arbeidstilsynet.no
Telefon: 731 99 700

Thank you for your e-mail to The Norwegian Labour Inspection Authority.

This is an automatic reply confirming that we have received your e-mail.
We will answer you as soon as possible.

Best regards,
The Norwegian Labour Inspection Authority
[2]www.arbeidstilsynet.no
Tel.: + 47 731 99 700

References

Visible links
1. https://telemann.arbeidstilsynet.intern/...
2. https://telemann.arbeidstilsynet.intern/...