Lønnsnivå i Troms politidistrikt

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Troms politidistrikt,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med lederansvar hos dere sortert fra høyeste årslønn og nedover.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak PDI Troms, Troms politidistrikt

Dette er et automatisk svar fra [1][Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]. Vi bekrefter å
ha mottatt din epost.

Henvendelser til vårt e-postmottak behandles ikke umiddelbart og kun på
hverdager. Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112.

Ønsker du å kontakte oss treffes vi på telefon 02800.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[2]www.politiet.no

 

This is an automated reply from [3][Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]. We confirm that
your email has been received.

Enquiries to our email address will not be reviewed immediately. In case
of emergency - please call 112 (domestic).

For other requests please call 02800.

For more information - [4]www.politiet.no."

 

References

Visible links
1. mailto:[Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.politiet.no/
3. mailto:[Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.politiet.no/

Kjære Troms politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Troms politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Troms politidistrikt».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak PDI Troms, Troms politidistrikt

Dette er et automatisk svar fra [1][Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]. Vi bekrefter å
ha mottatt din epost.

Henvendelser til vårt e-postmottak behandles ikke umiddelbart og kun på
hverdager. Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112.

Ønsker du å kontakte oss treffes vi på telefon 02800.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[2]www.politiet.no

 

This is an automated reply from [3][Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]. We confirm that
your email has been received.

Enquiries to our email address will not be reviewed immediately. In case
of emergency - please call 112 (domestic).

For other requests please call 02800.

For more information - [4]www.politiet.no."

 

References

Visible links
1. mailto:[Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.politiet.no/
3. mailto:[Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.politiet.no/

Kari Brøndbo, Troms politidistrikt

2 Attachments

Troms politidistrikt etterkommer med dette innsynskrav etter
Offentlegloven, men avslår deler av innsynskravet etter Offentlegloven

§ 13 jamfør Politiregisterloven § 23 (2).

 

Med hilsen

Kari Brøndbo

Fra: Jane Prestbakmo
Sendt: 4. juli 2018 09:34
Til: Kari Brøndbo
Emne: VS: 201800038-55 Innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Troms
politidistrikt

 

Hei,

 

Vedlegger lønnsopplysninger som etterspurt i mail fra Herman Langvik.

 

Jane Prestbakmo
HR-lønn
Troms politidistrikt

Stab HR/HMS
Politihuset i Tromsø
Telefon: 77 79 76 43
E-post: [1][epostadresse]
[2]www.politi.no

 

 

 

 

Fra: Kari Brøndbo
Sendt: 3. juli 2018 08:25
Til: Jane Prestbakmo
Emne: 201800038-55 Innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Troms
politidistrikt

 

  Hei Jane

Kan du lage en oversikt over lønnen til våre ledere (lønn slik den er
avtalt og ikke utbetalt). Seksjonsledere ved PST skal IKKE inngå i
oversikten.

Beste hilsen Kari

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/www.politi.no

Kjære Kari Brøndbo,

Tusen takk, og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Troms politidistrikt,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak PDI Troms, Troms politidistrikt

Dette er et automatisk svar fra [1][Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]. Vi bekrefter å
ha mottatt din epost.

Henvendelser til vårt e-postmottak behandles ikke umiddelbart og kun på
hverdager. Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112.

Ønsker du å kontakte oss treffes vi på telefon 02800.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[2]www.politiet.no

 

This is an automated reply from [3][Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]. We confirm that
your email has been received.

Enquiries to our email address will not be reviewed immediately. In case
of emergency - please call 112 (domestic).

For other requests please call 02800.

For more information - [4]www.politiet.no."

 

References

Visible links
1. mailto:[Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.politiet.no/
3. mailto:[Troms politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.politiet.no/