Lønnsnivå i Olje- og energidepartementet

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Olje- og energidepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

!Postmottak OED, Olje- og energidepartementet

Dette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets
e-postmottak.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser vi
mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og arkivsystem ikke
trengs sendes oss som fysisk post i tillegg.

Dette er ein automatisk generert e-post frå Olje- og energidepartementets
e-postmottak.Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil
vi svare så snart som mogeleg.

Vi gjer merksam på at førespurnadar vi mottek på e-post, og som blir
handsama i vårt sak- og arkivsystem ikkje må sendast oss som fysisk post i
tillegg.

This is an automatically generated e-mail from the Ministry of Petroleum
and Energy . Your message will be considered. Messages received
electronically are not needed to be sent through the postal system in
addition.

!Postmottak OED, Olje- og energidepartementetDette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets
e-postmottak.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser vi
mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og arkivsystem ikke
trengs sendes oss som fysisk post i tillegg.

 

Dette er ein automatisk generert e-post frå Olje- og energidepartementets
e-postmottak. Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming,
vil vi svare så snart som mogeleg.

Vi gjer merksam på at førespurnadar vi mottek på e-post, og som blir
handsama i vårt sak- og  arkivsystem ikkje må sendast oss som fysisk post
i tillegg.

 

This is an automatically generated e-mail from the Ministry of Petroleum
and Energy. Your message will be considered. Messages received
electronically are not needed to be sent through the postal system in
addition.

 

Lundin Maria, Olje- og energidepartementet

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter/ Please see attached documents. 

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Olje- og energidepartementet henvendelses-e-postadresse].

Any answer to this e-mail, or new inquiry, please send e-mail to
[Olje- og energidepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

Med hilsen /Yours sincerely

Olje- og energidepartementet / Ministry of Petroleum and Energy

 

vis sitert seksjon

Kjære Lundin Maria,

Har jeg da fått innsyn i lønnen til alle med lederansvar av ulikt slag på deres lønningsliste?

Det var meget få navn på listen sammenliknet med tilsvarende liser fra andre departement.

Offentlige lederes lønn er offentlige opplysninger som både norsk lov og europeisk lovgivning legger opp til at man skal kunne bruke til hva som helst, jf. gjenbruksdirektivet og offentleglovas formålsparagraf som gjennomfører direktivet i norsk lov.

Jeg bestrider at man må fremlegge tungtveiende bevis på at man driver med journalistikk for å publisere offentlige saksdokumenter om hvordan skattebetalernes midler brukes på offentlige lederes lønninger. Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet er etter mitt syn mer enn tilstrekkelig.

Forøvrig har forvaltningen selv kategorisert akkurat disse opplysningene som de aller minst verneverdige innen kategorien i offentlegforskrifta paragraf 7 andre ledd bokstav e. Dermed fremstår det som veldig spesielt at du drar inn personopplysningsloven.

Min påstand: alle norske borgere har rett på innsyn i og rett til å fritt publisere disse opplysningene på internett med henvisning til ytringsfriheten. Åpenhet om offentlig ledelses lønninger er en grunnsten i det norske demokratiet som er ment å forhindre urimelig lønnsvekst, urimelig bruk av skattebetalernes penger og korrupsjon.

Når det er sagt er Mimes Brønn ett borgerjournalistisk graveverktøy, og jeg ber om disse opplysningene fordi jeg har til hensikt å blogge om resultatet. Har allerede skrevet ett blogginnlegg om undersøkelsene. Dermed er det klinkende klart at det er snakk om journalistisk virksomhet, slik at jeg stiller ennå sterkere i denne saken. Både det faktum at det blogges politisk om saken og etter mitt syn, spørsmålsutformingen og utvalget av hva man ber om innsyn i i seg selv, er slik jeg ser det innenfor det som i et demokrati vil måtte defineres som journalistisk virksomhet om man skal følge den europeiske personvernforordningens instruks i fortalen om å definere slik virksomhet bredt:

Punkt 153 i forordningen foreskriver:

«Det bør fastsettes unntak eller fritak fra visse bestemmelser i denne forordning for behandling av personopplysninger som utelukkende finner sted i journalistisk øyemed eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer, dersom dette er nødvendig for å bringe retten til vern av personopplysninger i samsvar med retten til ytrings- og informasjonsfrihet som nedfelt i artikkel 11 i pakten … For å ta høyde for viktigheten av retten til ytringsfrihet i ethvert demokratisk samfunn må begreper som er knyttet til denne friheten, f.eks. journalistikk, tolkes bredt».

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Lundin Maria, Olje- og energidepartementet

God morgen,

Ja, det stemmer at du har fått innsyn i lønnen til alle ansatte med lederansvar i OED.
Vi er et forholdsvis lite departement med fire avdelinger og 24 seksjoner/enheter.

Vennlig hilsen,
Mia Lundin
Avd.dir. /Personalseksjonen
___________________________________________________________
Olje- og energidepartementet
P. O. Box 8148 Dep  0033 Oslo
Direct line: +47 22246114 | Switchboard: +47 22249090 | Mobile: +47 90945304
Internet: www.oed.dep.no
 Please consider the environment before printing this e-mail

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik <[Innsyns-e-postadresse #1062]>
Sendt: 28. juni 2018 20.31
Til: Lundin Maria <[epostadresse]>
Emne: Re: 18/4 Innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Olje- og energidepartementet

Kjære Lundin Maria,

Har jeg da fått innsyn i lønnen til alle med lederansvar av ulikt slag på deres lønningsliste?

Det var meget få navn på listen sammenliknet med tilsvarende liser fra andre departement.

Offentlige lederes lønn er offentlige opplysninger som både norsk lov og europeisk lovgivning legger opp til at man skal kunne bruke til hva som helst, jf. gjenbruksdirektivet og offentleglovas formålsparagraf som gjennomfører direktivet i norsk lov.

Jeg bestrider at man må fremlegge tungtveiende bevis på at man driver med journalistikk for å publisere offentlige saksdokumenter om hvordan skattebetalernes midler brukes på offentlige lederes lønninger. Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet er etter mitt syn mer enn tilstrekkelig.

Forøvrig har forvaltningen selv kategorisert akkurat disse opplysningene som de aller minst verneverdige innen kategorien i offentlegforskrifta paragraf 7 andre ledd bokstav e. Dermed fremstår det som veldig spesielt at du drar inn personopplysningsloven.

Min påstand: alle norske borgere har rett på innsyn i og rett til å fritt publisere disse opplysningene på internett med henvisning til ytringsfriheten. Åpenhet om offentlig ledelses lønninger er en grunnsten i det norske demokratiet som er ment å forhindre urimelig lønnsvekst, urimelig bruk av skattebetalernes penger og korrupsjon.

Når det er sagt er Mimes Brønn ett borgerjournalistisk graveverktøy, og jeg ber om disse opplysningene fordi jeg har til hensikt å blogge om resultatet. Har allerede skrevet ett blogginnlegg om undersøkelsene. Dermed er det klinkende klart at det er snakk om journalistisk virksomhet, slik at jeg stiller ennå sterkere i denne saken. Både det faktum at det blogges politisk om saken og etter mitt syn, spørsmålsutformingen og utvalget av hva man ber om innsyn i i seg selv, er slik jeg ser det innenfor det som i et demokrati vil måtte defineres som journalistisk virksomhet om man skal følge den europeiske personvernforordningens instruks i fortalen om å definere slik virksomhet bredt:

Punkt 153 i forordningen foreskriver:

«Det bør fastsettes unntak eller fritak fra visse bestemmelser i denne forordning for behandling av personopplysninger som utelukkende finner sted i journalistisk øyemed eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer, dersom dette er nødvendig for å bringe retten til vern av personopplysninger i samsvar med retten til ytrings- og informasjonsfrihet som nedfelt i artikkel 11 i pakten … For å ta høyde for viktigheten av retten til ytringsfrihet i ethvert demokratisk samfunn må begreper som er knyttet til denne friheten, f.eks. journalistikk, tolkes bredt».

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

vis sitert seksjon

Lundin Maria, Olje- og energidepartementet

God morgen igjen,

Korrekt skal være:
Vi er et forholdsvis lite departement med fire avdelinger og 22 seksjoner/enheter.

Vennlig hilsen,
Mia Lundin
Avd.dir. /Personalseksjonen
___________________________________________________________
Olje- og energidepartementet
P. O. Box 8148 Dep 0033 Oslo
Direct line: +47 22246114 | Switchboard: +47 22249090 | Mobile: +47 90945304
Internet: www.oed.dep.no
 Please consider the environment before printing this e-mail

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lundin Maria
Sendt: 29. juni 2018 10.07
Til: 'Herman Langvik' <[Innsyns-e-postadresse #1062]>
Emne: SV: 18/4 Innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Olje- og energidepartementet

God morgen,

Ja, det stemmer at du har fått innsyn i lønnen til alle ansatte med lederansvar i OED.
Vi er et forholdsvis lite departement med fire avdelinger og 24 seksjoner/enheter.

Vennlig hilsen,
Mia Lundin
Avd.dir. /Personalseksjonen
___________________________________________________________
Olje- og energidepartementet
P. O. Box 8148 Dep  0033 Oslo
Direct line: +47 22246114 | Switchboard: +47 22249090 | Mobile: +47 90945304
Internet: www.oed.dep.no
 Please consider the environment before printing this e-mail

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik <[Innsyns-e-postadresse #1062]>
Sendt: 28. juni 2018 20.31
Til: Lundin Maria <[epostadresse]>
Emne: Re: 18/4 Innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i Olje- og energidepartementet

Kjære Lundin Maria,

Har jeg da fått innsyn i lønnen til alle med lederansvar av ulikt slag på deres lønningsliste?

Det var meget få navn på listen sammenliknet med tilsvarende liser fra andre departement.

Offentlige lederes lønn er offentlige opplysninger som både norsk lov og europeisk lovgivning legger opp til at man skal kunne bruke til hva som helst, jf. gjenbruksdirektivet og offentleglovas formålsparagraf som gjennomfører direktivet i norsk lov.

Jeg bestrider at man må fremlegge tungtveiende bevis på at man driver med journalistikk for å publisere offentlige saksdokumenter om hvordan skattebetalernes midler brukes på offentlige lederes lønninger. Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet er etter mitt syn mer enn tilstrekkelig.

Forøvrig har forvaltningen selv kategorisert akkurat disse opplysningene som de aller minst verneverdige innen kategorien i offentlegforskrifta paragraf 7 andre ledd bokstav e. Dermed fremstår det som veldig spesielt at du drar inn personopplysningsloven.

Min påstand: alle norske borgere har rett på innsyn i og rett til å fritt publisere disse opplysningene på internett med henvisning til ytringsfriheten. Åpenhet om offentlig ledelses lønninger er en grunnsten i det norske demokratiet som er ment å forhindre urimelig lønnsvekst, urimelig bruk av skattebetalernes penger og korrupsjon.

Når det er sagt er Mimes Brønn ett borgerjournalistisk graveverktøy, og jeg ber om disse opplysningene fordi jeg har til hensikt å blogge om resultatet. Har allerede skrevet ett blogginnlegg om undersøkelsene. Dermed er det klinkende klart at det er snakk om journalistisk virksomhet, slik at jeg stiller ennå sterkere i denne saken. Både det faktum at det blogges politisk om saken og etter mitt syn, spørsmålsutformingen og utvalget av hva man ber om innsyn i i seg selv, er slik jeg ser det innenfor det som i et demokrati vil måtte defineres som journalistisk virksomhet om man skal følge den europeiske personvernforordningens instruks i fortalen om å definere slik virksomhet bredt:

Punkt 153 i forordningen foreskriver:

«Det bør fastsettes unntak eller fritak fra visse bestemmelser i denne forordning for behandling av personopplysninger som utelukkende finner sted i journalistisk øyemed eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer, dersom dette er nødvendig for å bringe retten til vern av personopplysninger i samsvar med retten til ytrings- og informasjonsfrihet som nedfelt i artikkel 11 i pakten … For å ta høyde for viktigheten av retten til ytringsfrihet i ethvert demokratisk samfunn må begreper som er knyttet til denne friheten, f.eks. journalistikk, tolkes bredt».

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

vis sitert seksjon

Kjære Lundin Maria,

Takk og god sommer!

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Olje- og energidepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

!Postmottak OED, Olje- og energidepartementet

Dette er en automatisk generert e-post fra Olje- og energidepartementets
e-postmottak.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at henvendelser vi
mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og arkivsystem ikke
trengs sendes oss som fysisk post i tillegg.

Dette er ein automatisk generert e-post frå Olje- og energidepartementets
e-postmottak.Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil
vi svare så snart som mogeleg.

Vi gjer merksam på at førespurnadar vi mottek på e-post, og som blir
handsama i vårt sak- og arkivsystem ikkje må sendast oss som fysisk post i
tillegg.

This is an automatically generated e-mail from the Ministry of Petroleum
and Energy . Your message will be considered. Messages received
electronically are not needed to be sent through the postal system in
addition.

Lundin Maria, Olje- og energidepartementet

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter/ Please see attached documents. 

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Olje- og energidepartementet henvendelses-e-postadresse].

Any answer to this e-mail, or new inquiry, please send e-mail to
[Olje- og energidepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

Med hilsen /Yours sincerely

Olje- og energidepartementet / Ministry of Petroleum and Energy

 

vis sitert seksjon