Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Herman Langvik, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Lønnsnivå i Kulturdepartementet

Vi ventar på at Herman Langvik skal lesa dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Kulturdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Kjære Kulturdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kulturdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Kulturdepartementet».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

1 Attachment

 • Attachment

  Innsyn i l nnsdata for ansatte med lederansvar i Kulturdepartementet 1.pdf

  289K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Kulturdepartementet/Ministry of Culture

Postboks 8030 Dep

N-0030 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kud

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Kulturdepartementet. /This email
is confidential and may also be privileged. If you are not the intended
recipient, please notify the Ministry of Culture, Norway, immediately.

 

Kjære Kulturdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kulturdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Kulturdepartementet».

Dere hevder dere kan unnta opplysninger og la være å oversende oss dokumenter med henvisning til personopplysningsloven.

Samtidig oppgir dere ingen hjemmel for unntak i offentleglova.

Det er ikke adgang til å forhindre innsyn eller hevde unntak på forespørsler om innsyn etter offentleglova med henvisning til personopplysningsloven, slik dere har gjort.

Vi påklager avslaget på innsyn og krever å få dokumentene oversendt på epost.

Både den nåværende og den kommende personopplysningsloven har en bestemmelse som angir at personopplysningsloven ikke kan begrense innsynsrett etter offentleglova.

I personopplysningsloven § 6 heter det:

«Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentleglova, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger.»

Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet:

«Personopplysninger i offentlige dokumenter som en offentlig myndighet eller et offentlig eller privat organ er i besittelse av for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, kan utleveres av myndigheten eller organet i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den offentlige myndigheten eller organet er underlagt, for å bringe allmennhetens rett til innsyn i offentlige dokumenter i samsvar med retten til vern av personopplysninger i henhold til denne forordning.»

På tross av et noe fremmed språk går denne bestemmelsen ifølge lovens forarbeider lenger enn den forrige. Vi viser her til Prop. 56 LS (2017-2018):

«I forordningen er det, i motsetning til i direktivet, uttrykkelig regulert hvordan reglene om personopplysningsvern forholder seg til nasjonale regler om innsyn i offentlige dokumenter. Etter forordningen artikkel 86 kan personopplysninger utleveres etter nasjonale regler om allmennoffentlighet, og det er tilstrekkelig at utleveringen er «i sam- svar med» de nasjonale reglene. Ettersom artikkel 86 ikke stiller andre krav til utleveringen av personopplysningene enn at den er «i samsvar med» reglene om allmennoffentlighet, går forordningen på dette punktet noe lenger i retning av offentlighet enn unntaksregelen i dagens lov. Mens unntaksregelen i personopplysningsloven § 6 første ledd kun gjelder ved innsynsrett etter offentleglova, omfatter unntaket i forordningen artikkel 86 også de tilfellene der offentleglova bare gir adgang, og ikke plikt, til å gi innsyn, jf. offentleglova § 11 om meroffentlighet.»

Det er adgang i offentleglova § 13 til å unnta sensitive personopplysninger med henvisning til opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Dere kan imidlertid ikke unnta ordinære personopplysninger som ikke er sensitive slik som navn, fødselsdato, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted i forbindelse med innsynskrav etter offentleglova såfremt disse ikke «røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige», jf. forvaltningsloven § 13 andre ledd.

Dessuten kan også dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger gis ut, forutsatt at disse er tilstrekkelig sladdet for å hindre identifikasjon.

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysninger utdypet på s. 78:

«Føresegna omfattar ikkje alle opplysningar om enkeltpersonar. Det må dreie seg om opplysningar som det med god grunn er vanleg å ynskje å halde for seg sjølv. Opplysningane kan gjelde eigenskapar ved ein person, eller dei kan gjelde noko personen har gjort som kan vere egna til å karakterisere han, til dømes ei straffbar handling. At opplysningane er rekna som personopplysningar etter personopplysningslova, fører i seg sjølv ikkje til at dei er underlagde teieplikt etter forvaltningslova. Det ligg ulike grunnar og omsyn bak desse to kategoriseringane av opplysningar.

Ein føresetnad for teieplikt er dessutan at opplysningane kan knytast til bestemte enkeltpersonar. Opplysningar som er gjorde anonyme eller oppgitte i statistisk form, slik at dei ikkje kan knytast til bestemte personar, er ikkje underlagde teieplikt, sjølv om dei gjeld til dømes helsetilhøve, straffbare tilhøve eller annan sensitiv informasjon.»

Når det gjelder offentlig ansatte og hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling, er dette sjeldent taushetsbelagt, selv om det gjelder straffbare forhold, se Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, punkt 6.2.3.2 (s.82 og 83):

«Teieplikta for opplysningar om personlege tilhøve gjeld òg i tenestemannssaker. Men fordi offentleg tilsette skal ivareta allmenne interesser, er teieplikta for opplysningar knytte til arbeid for det offentlege snevrare enn det som elles gjeld … At ein offentleg tenestemann har fått ein tenesterelatert reaksjon som til dømes avskil, blir ikkje rekna som eit personleg tilhøve. Det vil òg vere anledning til å opplyse om den direkte årsaka til reaksjonen, til dømes at personen har utvist grov uforstand i tenesta. Det vil heller ikkje vere teieplikt for opplysningar om at ein tenestemann har gjort seg skuldig i straffbare handlingar i tenesta og kva reaksjon dette har ført til, anten det gjeld administrative eller strafferettslege reaksjonar.»

Offentlegforskrifta § 7 andre ledd foreskriver at enkelte opplysninger ikke kan publiseres av det offentlige på internett, men forskriften gjelder kun offentlige organ, ikke andre, jf. første ledd. En eventuell bekymring for eller viten om at andre vil publisere alle eller deler av opplysningene er altså ikke grunn for å nekte innsyn.

Forskriften er forøvrig relativt begrenset i hva den angir at det offentlige ikke selv kan publisere på internett, og lønningene til personer i ledende stillinger i det offentlige har ikke krav på vern, jf. offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e.

Vi viser også til prinsippet om gjenbruk av offentlige saksdokumenter som er stadfestet både i norsk lov og i EU-direktiv 2003/98/EF. Offentleglova § 1 første ledd andre punktum heter det at loven skal «leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.»

I Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 skriver ombudsmannen: «Det er ikke noe krav om at den som ber om innsyn, må oppgi formålet for innsynet. Den informasjonen man har fått innsyn i etter offentleglova, kan som hovedregel også brukes til «eitkvart formål», jf. offentleglova § 7 første ledd. … At informasjonen kan brukes til ethvert formål, må også sees i sammenheng med formålsbestemmelsen om viderebruk i § 1.

Disse bestemmelsene gjennomfører gjenbruksdirektivet artikkel 5 i norsk rett. Formålet bak direktivet er at forvaltningen ikke skal legge unødvendige begrensninger for viderebruk av offentlig informasjon.»

Vi kan ikke se at dere har adgang til å avkreve løfter eller legge føringer på hvordan dokumenter skal brukes eller på hvilke lover som dere mener skal følges og hvordan disse skal tolkes før dere frigir opplysninger. Vi har heller ikke hørt at dere har for vane å avkreve slik at aviser som Dagens Næringsliv eller Aftenposten når de ber om innsyn i lønnsopplysninger de ønsker å sette fokus på og publisere, jf. forbudet mot forskjellsbehandling i offentleglova § 6.

Journalistisk, kunstnerisk, litterær og akademisk virksomhet er unntatt de fleste av personopplysningslovens bestemmelser, jf. personopplysningsloven § 7 og § 3 i den nye loven som gjennomfører personvernforordningen i norsk lov.

Formålet med mitt innsynskrav faller slik jeg ser det innunder det som er journalistisk og akademisk virksomhet, da jeg er i regelmessig kontakt med journalister om mine funn også blogger om dem.

Forordningen spesifiserer forøvrig at journalistikk må tolkes bredt, av hensyn til ytringsfriheten. Punkt 153 i forordningen foreskriver:

«Det bør fastsettes unntak eller fritak fra visse bestemmelser i denne forordning for behandling av personopplysninger som utelukkende finner sted i journalistisk øyemed eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer, dersom dette er nødvendig for å bringe retten til vern av personopplysninger i samsvar med retten til ytrings- og informasjonsfrihet som nedfelt i artikkel 11 i pakten … For å ta høyde for viktigheten av retten til ytringsfrihet i ethvert demokratisk samfunn må begreper som er knyttet til denne friheten, f.eks. journalistikk, tolkes bredt».

Datatilsynet uttalte den 27. juni i sak 18/01050-3/KBK at de ikke har indikasjoner på at Mimes Brønn bruker opplysninger til andre formål enn journalistiske, og de har selv gitt ut en oppstilling over sine lederlønninger.

Dette bør uansett ikke ha noen betydning, jf. offentleglova § 6 som forbyr forskjellsbehandling av dem som krever innsyn.

Jeg bestrider videre at dere kan la være å oversende dokumentene elektronisk med henvisning til at det er snakk om personopplysninger.

Nesten alle innsynskrav besvares på epost av forvaltningen. Det er kun personnummer som ikke kan oversendes elektronisk, jf. personopplysningsforskrifen § 10-2. Da personnummer kan unntas med henvisning til offentleglova § 26 femte ledd og jeg heller ikke behøver disse, ber jeg om at eventuelle personnummer i dokumentene sladdes, slik at de kan oversendes elektronisk.

Det er ikke et krav at man oppgir årsaken til at man krever innsyn eller identitet, og man har også krav på å få oversendt dokumentene på epost. Viser her til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Vi minner om forvaltningslovens §§ 33 og 34 som stadfester at dere skal «foreta de undersøkelser klagen gir grunn til» og at klageinstans skal «prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med».

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Vi ber da også om en utvidet begrunnelse slik vi har krav på, jf. § 31 andre ledd. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Det er ikke under noen omstendighet adgang til å bruke mer enn 10 dager på å behandle klager etter gjeldende rettspraksis og flere avgjørelser fra Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Kulturdepartementet/Ministry of Culture

Postboks 8030 Dep

N-0030 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kud

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Kulturdepartementet. /This email
is confidential and may also be privileged. If you are not the intended
recipient, please notify the Ministry of Culture, Norway, immediately.

 

Kjære Postmottak KUD,

Da kongen i statsråd ikke er et reellt klageorgan for avslag på departementenes avgjørelser på innsynskrav, siden de aldri har gitt klager medhold og ikke i realiteten saksbehandler klager, anser jeg at bestemmelsen med femdagersfristen også gjelder departementene.

Det er Sivilombudsmannen som er de facto klageinstans, og offentleglova er på mange måter en skinnlov siden departementene ikke behøver å respektere ombudsmannens avgjørelser.

Det burde straffet seg å bryte offentleglova slik det straffer seg å bryte personopplysningsloven, slik at loven ikke bare forblir en tannløs Stradivarius som falske norske politikere kan bruke til å smykke seg med og skryte av hvor demokratiske de er og hvor stor pressefrihet vi har, når dette i virkeligheten er usant.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Kjære Kulturdepartementet,

Forøvrig kan dere hilse Trine Skei Grande og si at jeg trodde Venstre var et parti som var tilhengere av offentleglova og økt åpenhet. Dersom det var tilfellet burde dere gitt ut informasjonen. Videre kan dere hilse og si at hun tar grundig feil når det gjelder cannabis; ansvarlige voksne cannabisnytere sine rettigheter er like viktige som homofiles rettigheter og det er på tide at den udemokratiske undertrykkelsen opphører.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

2 Attachments

 • Attachment

  Innsyn i l nnsdata for ansatte med lederansvar i Kulturdepartementet 1.pdf

  283K Download View as HTML

 • Attachment

  Innsynsbegj ring av 21.juni 2018 om l nn for personer med lederansvar 1.pdf

  274K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Kulturdepartementet/Ministry of Culture

Postboks 8030 Dep

N-0030 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kud

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Kulturdepartementet. /This email
is confidential and may also be privileged. If you are not the intended
recipient, please notify the Ministry of Culture, Norway, immediately.

 

Kjære Postmottak KUD,

Viser til brev med saks- /dok-nr. 18/3817-3 datert 10. juli.

Takk for hyggelig tilbakemelding.

Norge har valgt seg en veldig radikal og liberal offentlighetslov, som Venstre har vært en av de fremste pådriverne for. Retten til anonymt og gratis innsyn er blant tingene som har gjort den såpass liberal som den er. Jeg mener dette er en veldig god ting, og bør fortsette. Men dersom man innførte dette kun for å kunne smykke seg med det, bør man helt klart innføre en mer restriktiv lovgivning; dersom det ikke er meningen at borgerne faktisk skal bruke mulighetene loven gir, bør man heller ikke ha en slik lov.

Dette siste utspillet om å nekte innsyn i hvem maktpersoner i det offentlige møter, er fullstendig skivebom. For det første, er det ikke bagatellmessig, slik Erna hevder; om dere skal kunne skjule hvem dere møter, kan dette gi grobunn for korrupsjon. Dessuten viser det at dere kun baserer dere på enkle følelser, at dere ikke faktisk har lest eller kan noe om offentlighetsloven.

Loven er nemlig laget for å ta hensyn til alle parter, om man faktisk leser den og kan den.

Anbefaler den og rettleiaren til Justisdepartementet ført i pennen på poetisk nynorsk av Ole Løstegaard på det sterkeste. Det er en vakker, men tannløs Stradivarius.

Det hadde tatt dere et par timer å skrive ut og sladde kalenderoppføringene med henvisning til paragraf 13, 20 og 21 og så gi den ut. I stedet er dere krenket og såre, og føler dere "angrepet" fordi dere ikke selv kan hevde hva som er en "offentlig" og "ikke-offentlig" del av kalenderen.

Forslag: les offentlighetsloven før dere lar dere krenke og kommer med udemokratiske og ugjennomtenkte lovforslag.

Det er dessuten kommet to rapporter om loven, en fra Riksrevisjonen og en fra Oxford Research. Disse er ikke nevnt med et ord i knee-jerk-utspillet regjeringen sendte ut rett før fellesferien. Mao. virker det som dårlig politisk håndverk.

Hovedproblemene med offentlighetsloven i Norge er:

- Ansatte i det offentlige har på grunn av en konflikt med personopplysningsloven siste ord og total makt over egen epostkasse, om de velger å ikke gi fra seg epost som avslører korrupsjon til arkivet, er det ikke noe man kan gjøre.

- Kongen i statsråd er et ikke-fungerende klageorgan, og Sivilombudsmannen tar kun prinsippsaker. Departementene kan gjøre litt for mye som de vil.

- Kulturen i enkelte etater, særlig i politiet, er fiendtlig innstilt til innsyn og bryter loven uten konsekvenser og med overlegg.

- Manglende journalføring, og utstrakt misbruk av paragraf 28 for å nekte å finne frem ikke-journalført korrespondanse.

- Det straffer seg ikke å bryte loven, som med personopplysningsloven.

Venstre og TSG bør lese forslagene i dette innlegget, som kan løse noe av dette:

https://www.dagbladet.no/kultur/vi-treng...

En liten digresjon: hvis Trine Skei-Grande mener cannabis er så ille, så bør hun reflektere over hvor annerledes den medieomtalte trøndelagsfyllekulen hennes hadde utspilt seg om hun hadde inntatt cannabis i stedet for alkohol. Om hun ikke selv har prøvd cannabis og ikke forstår, kan hun spørre en taxisjåfør om passasjerer med de to ulike påvirkningene oppfører seg annerledes. Politet bør faktisk ønske cannabis velkommen, om de er bekymret for bråk i helgene......

GOD SOMMER! :-)

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Postmottak KUD,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

2 Attachments

 • Attachment

  Anmodning om innsyn i sammenstillinger av l nns kning for ledere og gjennomsni 1.pdf

  288K Download View as HTML

 • Attachment

  Gjennomsnittlig rsl nn i Kulturdepartementet per 1.juli 2018.pdf

  66K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Kulturdepartementet/Ministry of Culture

Postboks 8030 Dep

N-0030 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kud

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Kulturdepartementet. /This email
is confidential and may also be privileged. If you are not the intended
recipient, please notify the Ministry of Culture, Norway, immediately.

 

Kjære Postmottak KUD,

Takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Postmottak KUD, Kulturdepartementet

2 Attachments

 • Attachment

  Anmodning om innsyn i sammenstillinger av l nns kning for ledere og gjennomsni 1.pdf

  286K Download View as HTML

 • Attachment

  Svar fra KUD p sak 18 3817 departementsr dens l nn fra 2009 til 2018 1.pdf

  340K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Kulturdepartementet/Ministry of Culture

Postboks 8030 Dep

N-0030 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kud

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Kulturdepartementet. /This email
is confidential and may also be privileged. If you are not the intended
recipient, please notify the Ministry of Culture, Norway, immediately.

 

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Herman Langvik, ver venleg og logg inn og gje alle melding.