Lønnsnivå i Kriminalomsorgsdirektoratet

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Kriminalomsorgsdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger i direktoratet sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har direktoratet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kjære Kriminalomsorgsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kriminalomsorgsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Kriminalomsorgsdirektoratet».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Seljehaug Cathrin (KDI),

1 Attachment

Hei!

 

Vi viser til mottatt innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå i
Kriminalomsorgsdirektoratet, mottatt 22. juni 18.

 

Nedenfor følger en oversikt over lønnen til KDIs ledere.

 

Navn Stilling Årslønn
Marianne 1 409
Vollan Direktør 880,00
Sandlie Assisterende 1 131
Jan Erik direktør 800,40
Trahaug
Rune
Guttorm 1 023
Røynstrand Avdelingsdirektør 600,00
Traa Tone 1 023
Meyer Avdelingsdirektør 600,00
Nor 1 021
Susanne Avdelingsdirektør 200,00
Bottolfs 986
Heidi Avdelingsdirektør 700,00
Enger Tom 931
Alexander Avdelingsdirektør 700,40
Ekhaugen 921
Kim Elholm Avdelingsdirektør 900,00

 

 

 

[1]cid:image001.png@01D41374.4C6134C0 Med hilsen
Cathrin Seljehaug
  Seniorrådgiver HR | KDI | HR
E:
[2][epostadresse] 
 | M: 916 55 364 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]

Kjære Seljehaug Cathrin (KDI),

Takk.

Er dette alle som har ulike former for lederansvar på deres lønningsliste?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Seljehaug Cathrin (KDI),

1 Attachment

Hei!

 

Vi har oversendt opplysninger om navn, lønn og stilling til alle i ledende
stillinger i direktoratet sortert fra høyeste årslønn og nedover.

 

På lavere nivå i organisasjonen er det noen få ansatte som har ulike
former for lederansvar.

 

 

  Med hilsen
Cathrin Seljehaug
Seniorrådgiver HR | KDI | HR
E: [1][epostadresse]   | M: 916 55 364 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn <[Innsyns-e-postadresse #1075]>
Sendt: 4. juli 2018 20:40
Til: Seljehaug Cathrin (KDI) <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn i lønnsnivået i Kriminalomsorgsdirektoratet

 

Kjære Seljehaug Cathrin (KDI),

 

Takk.

 

Er dette alle som har ulike former for lederansvar på deres lønningsliste?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

vis sitert seksjon

Kjære Seljehaug Cathrin (KDI),

Hvordan tolker dere "ledende" ?

Jeg tolker det som "alle med ulike former for lederansvar"

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kjære Kriminalomsorgsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kriminalomsorgsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Kriminalomsorgsdirektoratet».

Det fremstår som om jeg har fått for få navn, jeg vil ha alle med ulike former for lederansvar, ikke bare toppledelsen.

Ber om en konkret tilbakemelding på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

rusinnsyn

Hauge Hege Marie (Kriminalomsorgsdirektoratet, seksjon HR),

1 Attachment

 

Hei,

 

Vi viser til dine henvendelse av 22.juni , våre svar 4. og 5. juli, samt
ny henvendelse fra deg 7. juli.

 

Du har tidligere fått tilsendt en liste over navn, stilling og årslønn for
direktoratets øverste ledergruppe. Det er i tillegg tre personer som har
et begrenset lederansvar i direktoratet.

 

Navn Stilling Årslønn
Philip Christensen avdelingsleder 848.400
Pia Haugdahl administrasjonssjef 761.700
Tor Løver avdelingsleder 778.300

 

Det er ingen flere ansatte i direktoratet som har lederansvar.
Opplysningene du har fått tilsendt er uttømmende.

 

 

 

  Med hilsen
Hege Marie Hauge
seniorrådgiver | Kriminalomsorgsdirektoratet, Avdeling for HR
E: [1][epostadresse]  | T: 40438834 | M: +47
48211434

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Hauge Hege Marie (Kriminalomsorgsdirektoratet, seksjon HR),

Kunne jeg også fått:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Hauge Hege Marie (Kriminalomsorgsdirektoratet, seksjon HR),

Hei,

Jeg viser til din henvendelse av 10.7.18.

Øverste leder i Kriminalomsorgsdirektoratet er direktør Marianne Vollan. Det ble gitt innsyn i hennes nåværende årslønn i vår e-post av 4.juli.

I starten av sin ansettelsesperiode, fra juni 2013, hadde hun en årslønn på kr 1.282.500,-.

Kriminalomsorgsdirektoratet ble opprettet i juni 2013. Det har ikke vært flere direktører i perioden.

Vi har pr. i dag ikke en tilgjengelig oversikt over gjennomsnittslønn i de ulike stillingskodene som ikke er lederstillinger. Kapasiteten til å foreta slike beregninger er noe begrenset nå i sommerferieperioden. Jeg anbefaler at du eventuelt retter en henvendelse om dette til vårt felles postmottak : [epostadresse] etter 15.august slik at innsynsbegjæringen kan registreres i vårt arkivsystem.

Med hilsen
Hege Marie Hauge
seniorrådgiver | Kriminalomsorgsdirektoratet, Avdeling for HR
E: [epostadresse] | T: 40438834 | M: +47 48211434

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn <[Innsyns-e-postadresse #1075]>
Sendt: 10. juli 2018 20:55
Til: Hauge Hege Marie (Kriminalomsorgsdirektoratet, seksjon HR) <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar på begjæring om innsyn i lønnsopplysninger

Kjære Hauge Hege Marie (Kriminalomsorgsdirektoratet, seksjon HR),

Kunne jeg også fått:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon