Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Andreas Normann, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Lønnsnivå Frogn Kommune

Vi ventar på at Andreas Normann skal lesa ein av dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Frogn kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

Liste / tabell sammenfattet i excel format o

Lønnskoder, stillingstittel, gjennomsnittslønn for aktuell lønnskode.
Eks. samlet for alle ansatte i frogn kommune som er knyttet til den stillingskoden.
Stillingskode Stilling Snittlønn
6151 Fagarbeider - logistikk 471 159
6265 Driftstekniker 458 547
7025 Ingeniør 576 869
7030 Avdelingsingeniør 486 177

Det bes her ikke om noen opplysninger som er omfattet personvernloven.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Andreas Normann

Postmottak fellespostkasse, Frogn kommune

Din e-post er mottatt av [Frogn kommune henvendelses-e-postadresse] - Frogn kommunes elektroniske postmottak - og videresendt til rett enhet/virksomhet. Post skal stiles til kommunen, ikke til den enkelte saksbehandler. Henvendelser som skal saksbehandles, registreres i kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem, og vil fremkomme på kommunens postliste etter 3 dager. Før gjerne på saksnummer og/eller navn på saksbehandler.

Henvendelser som inneholder personsensitive og taushetsbelagte opplysninger, skal ikke sendes som e-post, men helst med brevpost.

Frogn kommune har tatt i bruk Sikker Digital Post (SDP) for utsendelser.  Personsensitiv eller taushetsbelagte opplysninger kan også sendes med SDP. De som har registrert seg for Digipost eller e-Boks vil kunne få svar tilsendt dit. Man kan registrere seg på http://www.digipost.no eller http://www.e-boks.no for å benytte denne sikre tjenesten. Virksomheter vil motta post til https://www.altinn.no

Med vennlig hilsen
Frogn kommune

Besøksadresse: Rådhusveien 6 Drøbak Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 911 49 561 |[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Andreas Normann [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1531]]
Sendt: 7. februar 2019 04:51
Til: Postmottak fellespostkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå Frogn Kommune

Kjære Frogn kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

Liste / tabell sammenfattet i excel format o

Lønnskoder, stillingstittel, gjennomsnittslønn for aktuell lønnskode.
Eks. samlet for alle ansatte i frogn kommune som er knyttet til den stillingskoden.
Stillingskode Stilling Snittlønn
6151 Fagarbeider - logistikk 471 159
6265 Driftstekniker 458 547
7025 Ingeniør 576 869
7030 Avdelingsingeniør 486 177

Det bes her ikke om noen opplysninger som er omfattet personvernloven.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Andreas Normann

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1531]

Er [Frogn kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Frogn kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Frogn kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Klage på Frogn kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå Frogn Kommune».

Kravet ble sendt 07.02 Vi har ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, og at en saksbehandlingstid på over åtte dager er uakseptabel lang, med mindre det foreligger forhold ved selve innsynskravet som krever lenger saksbehandlingstid.

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, punkt 9.3:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles. Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg. At sakshandsamaren som er ansvarleg for saka innsynskravet gjeld, er bortreist, sjuk eller på ferie når kravet kjem inn, gir ikkje grunnlag for å utsetje handsaminga av innsynskravet. Det enkelte organ må syte for rutinar som gjer at innsynskrav kan handsamast utan at ein er avhengig av at enkeltpersonar er til stades.»

Det er også lagt til grunn av Sivilombudsmannen i flere uttalelser, jf. Sivilombudsmannens rapport om Justisdepartementets behandling av innsynssaker fra 2017, uttaler ombudsmannen følgende om saksbehandlingstid av innsynssaker:

«Det følger imidlertid av selve formålet med offentleglova at innsynsbegjæringer må behandles raskt. Dersom forvaltningens saksbehandlingstid blir for lang, vil ofte innsynsbegjæringen miste mye av sin aktualitet og interesse. Offentlighetsprinsippet vil kunne bli uthult og lovens effektivitet som redskap for pressen og allmennheten til å få innsyn i offentlig forvaltning blir betydelig svekket, dersom innsynsbegjæringer ikke behandles hurtig. Rask saksbehandlingstid er også viktig av hensyn til allmennhetens tillit til forvaltningen, og vil kunne motvirke at det oppstår mistanke om at forvaltningen legger vekt på utenforliggende hensyn ved å trenere eller vanskeliggjøre behandlingen av innsynsbegjæringer som kan avdekke mulige kritikkverdige forhold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en begjæring om innsyn kan avgjøres, skal det snarest mulig gis et foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a»

Etter å ha redegjort for at 40 % av sakene ombudsmannen har undersøkt, har en saksbehandlingstid på mer enn tre dager, står det følgende i punkt 4.2.3: «Departementet har oppgitt ulike grunner til at en innsynsbegjæring kan ta lang tid å besvare. Det er uklart hva som var grunnen til den lange saksbehandlingstiden i de konkrete sakene som inngår i ombudsmannens undersøkelse. Ombudsmannen minner om at reglene om behandlingstid for saker om innsyn også gjelder i perioder med redusert bemanning, og departementet bør etter ombudsmannens syn gjennomgå sine rutiner for å sørge for at innsynssakene får tilstrekkelig prioritet. Ombudsmannen støtter også departementets konklusjon om at rutinene bør følges bedre opp for å sikre at de følges.»

Det samme følger av Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2012/1807, der ombudsmannen uttaler: «Jeg har tidligere lagt til grunn at de fleste innsynsbegjæringer bør kunne behandles innen en til tre dager, men at det i enkelte tilfeller kan ta lengre tid. I NOU 2003: 30 på side 220 gis det uttrykk for at en saksbehandlingstid på over åtte dager «vil normalt måtte regnes som uakseptabelt lang», og 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Andreas Normann

Postmottak fellespostkasse, Frogn kommune

Din e-post er mottatt av [Frogn kommune henvendelses-e-postadresse] - Frogn kommunes elektroniske postmottak - og videresendt til rett enhet/virksomhet. Post skal stiles til kommunen, ikke til den enkelte saksbehandler. Henvendelser som skal saksbehandles, registreres i kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem, og vil fremkomme på kommunens postliste etter 3 dager. Før gjerne på saksnummer og/eller navn på saksbehandler.

Henvendelser som inneholder personsensitive og taushetsbelagte opplysninger, skal ikke sendes som e-post, men helst med brevpost.

Frogn kommune har tatt i bruk Sikker Digital Post (SDP) for utsendelser.  Personsensitiv eller taushetsbelagte opplysninger kan også sendes med SDP. De som har registrert seg for Digipost eller e-Boks vil kunne få svar tilsendt dit. Man kan registrere seg på http://www.digipost.no eller http://www.e-boks.no for å benytte denne sikre tjenesten. Virksomheter vil motta post til https://www.altinn.no

Med vennlig hilsen
Frogn kommune

Besøksadresse: Rådhusveien 6 Drøbak Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 64 90 60 14 |[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Andreas Normann <[Innsyns-e-postadresse #1531]>
Sendt: tirsdag 12. februar 2019 07:16
Til: Postmottak fellespostkasse <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå Frogn Kommune

Kjære Frogn kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Klage på Frogn kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå Frogn Kommune».

Kravet ble sendt 07.02 Vi har ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, og at en saksbehandlingstid på over åtte dager er uakseptabel lang, med mindre det foreligger forhold ved selve innsynskravet som krever lenger saksbehandlingstid.

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, punkt 9.3:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles. Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg. At sakshandsamaren som er ansvarleg for saka innsynskravet gjeld, er bortreist, sjuk eller på ferie når kravet kjem inn, gir ikkje grunnlag for å utsetje handsaminga av innsynskravet. Det enkelte organ må syte for rutinar som gjer at innsynskrav kan handsamast utan at ein er avhengig av at enkeltpersonar er til stades.»

Det er også lagt til grunn av Sivilombudsmannen i flere uttalelser, jf. Sivilombudsmannens rapport om Justisdepartementets behandling av innsynssaker fra 2017, uttaler ombudsmannen følgende om saksbehandlingstid av innsynssaker:

«Det følger imidlertid av selve formålet med offentleglova at innsynsbegjæringer må behandles raskt. Dersom forvaltningens saksbehandlingstid blir for lang, vil ofte innsynsbegjæringen miste mye av sin aktualitet og interesse. Offentlighetsprinsippet vil kunne bli uthult og lovens effektivitet som redskap for pressen og allmennheten til å få innsyn i offentlig forvaltning blir betydelig svekket, dersom innsynsbegjæringer ikke behandles hurtig. Rask saksbehandlingstid er også viktig av hensyn til allmennhetens tillit til forvaltningen, og vil kunne motvirke at det oppstår mistanke om at forvaltningen legger vekt på utenforliggende hensyn ved å trenere eller vanskeliggjøre behandlingen av innsynsbegjæringer som kan avdekke mulige kritikkverdige forhold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en begjæring om innsyn kan avgjøres, skal det snarest mulig gis et foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a»

Etter å ha redegjort for at 40 % av sakene ombudsmannen har undersøkt, har en saksbehandlingstid på mer enn tre dager, står det følgende i punkt 4.2.3: «Departementet har oppgitt ulike grunner til at en innsynsbegjæring kan ta lang tid å besvare. Det er uklart hva som var grunnen til den lange saksbehandlingstiden i de konkrete sakene som inngår i ombudsmannens undersøkelse. Ombudsmannen minner om at reglene om behandlingstid for saker om innsyn også gjelder i perioder med redusert bemanning, og departementet bør etter ombudsmannens syn gjennomgå sine rutiner for å sørge for at innsynssakene får tilstrekkelig prioritet. Ombudsmannen støtter også departementets konklusjon om at rutinene bør følges bedre opp for å sikre at de følges.»

Det samme følger av Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2012/1807, der ombudsmannen uttaler: «Jeg har tidligere lagt til grunn at de fleste innsynsbegjæringer bør kunne behandles innen en til tre dager, men at det i enkelte tilfeller kan ta lengre tid. I NOU 2003: 30 på side 220 gis det uttrykk for at en saksbehandlingstid på over åtte dager «vil normalt måtte regnes som uakseptabelt lang», og 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Andreas Normann

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1531]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak fellespostkasse,

Ber dere nå ta tak i dette! Burde ikke være nødvendig å klage til Sivilombudsmannen på deres saksbehandlingtid om innsyn.

Med vennlig hilsen,

Andreas Normann

Annett Eliassen, Frogn kommune

Hei.

Vi viser til henvendelse av 7. februar 2019, og kan opplyse om at vi kun har følgende av de etterspurte stillingskodene her hos oss.

Stillingskode Tittel Gjennomsnittlig årslønn
808399 Ingeniør 568 136

Med vennlig hilsen

Annett Eliassen
Regnskapssjef

Besøksadresse:  Rådhusveien 6 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 64 90 60 58 | Mob. 971 64 039 | [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Andreas Normann [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1531]]
Sendt: 12. februar 2019 07:16
Til: Postmottak fellespostkasse
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå Frogn Kommune

Kjære Frogn kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Klage på Frogn kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå Frogn Kommune».

Kravet ble sendt 07.02 Vi har ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, og at en saksbehandlingstid på over åtte dager er uakseptabel lang, med mindre det foreligger forhold ved selve innsynskravet som krever lenger saksbehandlingstid.

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, punkt 9.3:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles. Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg. At sakshandsamaren som er ansvarleg for saka innsynskravet gjeld, er bortreist, sjuk eller på ferie når kravet kjem inn, gir ikkje grunnlag for å utsetje handsaminga av innsynskravet. Det enkelte organ må syte for rutinar som gjer at innsynskrav kan handsamast utan at ein er avhengig av at enkeltpersonar er til stades.»

Det er også lagt til grunn av Sivilombudsmannen i flere uttalelser, jf. Sivilombudsmannens rapport om Justisdepartementets behandling av innsynssaker fra 2017, uttaler ombudsmannen følgende om saksbehandlingstid av innsynssaker:

«Det følger imidlertid av selve formålet med offentleglova at innsynsbegjæringer må behandles raskt. Dersom forvaltningens saksbehandlingstid blir for lang, vil ofte innsynsbegjæringen miste mye av sin aktualitet og interesse. Offentlighetsprinsippet vil kunne bli uthult og lovens effektivitet som redskap for pressen og allmennheten til å få innsyn i offentlig forvaltning blir betydelig svekket, dersom innsynsbegjæringer ikke behandles hurtig. Rask saksbehandlingstid er også viktig av hensyn til allmennhetens tillit til forvaltningen, og vil kunne motvirke at det oppstår mistanke om at forvaltningen legger vekt på utenforliggende hensyn ved å trenere eller vanskeliggjøre behandlingen av innsynsbegjæringer som kan avdekke mulige kritikkverdige forhold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en begjæring om innsyn kan avgjøres, skal det snarest mulig gis et foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a»

Etter å ha redegjort for at 40 % av sakene ombudsmannen har undersøkt, har en saksbehandlingstid på mer enn tre dager, står det følgende i punkt 4.2.3: «Departementet har oppgitt ulike grunner til at en innsynsbegjæring kan ta lang tid å besvare. Det er uklart hva som var grunnen til den lange saksbehandlingstiden i de konkrete sakene som inngår i ombudsmannens undersøkelse. Ombudsmannen minner om at reglene om behandlingstid for saker om innsyn også gjelder i perioder med redusert bemanning, og departementet bør etter ombudsmannens syn gjennomgå sine rutiner for å sørge for at innsynssakene får tilstrekkelig prioritet. Ombudsmannen støtter også departementets konklusjon om at rutinene bør følges bedre opp for å sikre at de følges.»

Det samme følger av Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2012/1807, der ombudsmannen uttaler: «Jeg har tidligere lagt til grunn at de fleste innsynsbegjæringer bør kunne behandles innen en til tre dager, men at det i enkelte tilfeller kan ta lengre tid. I NOU 2003: 30 på side 220 gis det uttrykk for at en saksbehandlingstid på over åtte dager «vil normalt måtte regnes som uakseptabelt lang», og 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Andreas Normann

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1531]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Annett Eliassen, ved
Økonomi, IKT og Digitalisering,

Dersom du leser min henvendelse vil jeg ha gjennomsnittlønnen for alle stillingskoder!

Som skrev så var det kun et eksempel på hvordan jeg ville ha lsitet opp ting! Så dette var bare 3 tilfeldige koder!

Vær så snill å les henvendelsen, og ikke bare svar for å svare. Ber om snarlig tilbakemelding!

For å spesifisere da

Lønnskoder, stillingstittel, gjennomsnittslønn for alle aktuelle lønnskoder benyttet i Frogn Kommnune!

Eksempel på fremstilling - samlet for alle ansatte i frogn kommune som er knyttet til den stillingskoden. i Følgende format - Stillingskode - Stillingstittel - Snittlønn

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Her har du et eksempel på et korrekt riktig svar i xcel format gitt av sykehuspartner som referanse!
https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Andreas Normann

Annett Eliassen, Frogn kommune

1 Attachment

Hei.

Vedlagt følger ny oversikt, denne gangen med alle stillingskoder.

Med vennlig hilsen
Annett Eliassen
Regnskapssjef

Besøksadresse:  Rådhusveien 6 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 64 90 60 58 | Mob. 971 64 039  [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Andreas Normann <[Innsyns-e-postadresse #1531]>
Sendt: mandag 18. februar 2019 13:10
Til: Annett Eliassen <[epostadresse]>
Emne: Re: 19/00800-2 - Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivå Frogn Kommune

Kjære Annett Eliassen, ved
Økonomi, IKT og Digitalisering,

Dersom du leser min henvendelse vil jeg ha gjennomsnittlønnen for alle stillingskoder!

Som skrev så var det kun et eksempel på hvordan jeg ville ha lsitet opp ting! Så dette var bare 3 tilfeldige koder!

Vær så snill å les henvendelsen, og ikke bare svar for å svare. Ber om snarlig tilbakemelding!

For å spesifisere da

Lønnskoder, stillingstittel, gjennomsnittslønn for alle aktuelle lønnskoder benyttet i Frogn Kommnune!

Eksempel på fremstilling - samlet for alle ansatte i frogn kommune som er knyttet til den stillingskoden. i Følgende format - Stillingskode - Stillingstittel - Snittlønn

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Her har du et eksempel på et korrekt riktig svar i xcel format gitt av sykehuspartner som referanse!
https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Andreas Normann

vis sitert seksjon

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Andreas Normann, ver venleg og logg inn og gje alle melding.