Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Geir Eliassen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Lønninger i Statens helsetilsyn

Vi ventar på at Geir Eliassen skal lesa dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Statens helsetilsyn,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar på deres lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven og dere i tillegg selv har adgang til å publisere disse lønningene på internett, jf. offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak HTIL, Statens helsetilsyn

Din e-post er mottatt i Helsetilsynet. Dersom den skal følges opp vil den bli journalført eller videresendt internt i organisasjonen.
Åpen e-post er usikkert og kan bli lest av uvedkommende. Dersom det skal sendes sensitive opplysninger er det best å bruke vanlig brevpost eller en annen sikker forsendelsesmåte.

Med hilsen
Statens helsetilsyn
Telefon: 21 52 99 00
Adresse: Postboks 8128 Dep, 0032 OSLO
E-post: [Statens helsetilsyn henvendelses-e-postadresse]
Nettsted: www.helsetilsynet.no

Kjære Statens helsetilsyn,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statens helsetilsyn sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønninger i Statens helsetilsyn».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnin...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak HTIL, Statens helsetilsyn

Din e-post er mottatt i Helsetilsynet. Dersom den skal følges opp vil den bli journalført eller videresendt internt i organisasjonen.
Åpen e-post er usikkert og kan bli lest av uvedkommende. Dersom det skal sendes sensitive opplysninger er det best å bruke vanlig brevpost eller en annen sikker forsendelsesmåte.

Med hilsen
Statens helsetilsyn
Telefon: 21 52 99 00
Adresse: Postboks 8128 Dep, 0032 OSLO
E-post: [Statens helsetilsyn henvendelses-e-postadresse]
Nettsted: www.helsetilsynet.no

Max Demuth, Statens helsetilsyn

1 Attachment

Vi viser til e-post av den 2. juli og oversender herved den etterspurte informasjonen. Beklager at dette har tatt tid.

Med hilsen

Max Demuth
underdirektør
Statens helsetilsyn
21 52 98 22/ 906 22 872
[epostadresse]
www.helsetilsynet.no

Innsyn1, Statens helsetilsyn

1 Attachment

Foreløpig svar

Statens helsetilsyn mottok 10. juli 2018 din klage på manglende svar på
din innsynsbegjæring av 2. juli 2018, hvor du ber om innsyn i lønninger
for ledere ved Statens helsetilsyn.

Saken skal behandles uten utgrunnet opphold i henhold til offentleglova §
32 tredje ledd. Grunnet svært stor saksmengde hos Statens helsetilsyn,
innsynsbegjæringens omfang og ferieavvikling kan behandlingen ta lengre
tid enn normalt, vi beklager dette. Både din innsynsbegjæring og klage er
under behandling.

 

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

 

 

Med hilsen

 

 

 

Silje Vetteland Melås etter fullmakt

konsulent

[1]logo

 

Ikke svar på denne mail – ny henvendelse rettes til [2][epostadresse]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]

Innsyn1, Statens helsetilsyn

2 Attachments

Svar på klage

Statens helsetilsyn mottok 10. juli 2018 din klage på manglende svar på
innsynsbegjæring. Statens helsetilsyn har vurdert klagen og vedlagt følger
svar på din klage.

                                                                                                                                                                                

 

 

Med hilsen

 

 

Silje Vetteland Melås etter fullmakt

konsulent

 

[1]logo

Ikke svar på denne mail – ny henvendelse rettes til [2][epostadresse]

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Geir Eliassen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.