Lønninger i Finansdepartementet

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Finansdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Finansdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønninger i Finansdepartementet».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnin...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

1 Attachment

Hei.

Vi viser til innsynskrav om lønn for leder i Finansdepartementet. Kravet samsvarer ikke med et saksdokument hos oss. Vi finner imidlertid å gi merinnsyn og har satt sammen vedlagte oversikt. Vi tar forbehold om ev. feil og mangler.

Med vennlig hilsen
Administrasjonsavdelingen, Informasjonsforvaltningsseksjonen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik <[Innsyns-e-postadresse #1063]>
Sendt: torsdag 21. juni 2018 19.11
Til: Postmottak Finansdepartementet <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønninger i Finansdepartementet

Kjære Finansdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1063]

Er [Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Finansdepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Kjære Finansdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg angående Finansdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønninger i Finansdepartementet».

Mange takk for svar og oversikt.

Nå dere sier dere tar forebehold om feil og mangler, er det noen spesiell grunn til det?

Med ønske om en god sommer.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnin...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Postmottak Finansdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

1 Attachment

Vi viser til innsynskrav om lønn.

 

1.

Lønnsutvikling nåværende toppleder:

 

2015                      kr 1 670 000 per år

2016                      kr 1 730 000 per år

2017                      kr 1 800 000 per år

2018                     kr 1 830 000 per år

 

 

2.

Lønn avgangsår for tidligere toppledere:

 

2014                      kr 1 582 000 per år

 

2010                      kr 1 329 000 per år

 

 

3.

Finansdepartementet besitter ikke saksdokument som har registret
gjennomsnittlig årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er
lederstillinger.

 

 

 

 

 

Informasjonsforvaltningsseksjonen

Finansdepartementet

[1]cid:image001.png@01D0FC5C.0C841D40

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

References

Visible links

Kjære Finansdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønninger i Finansdepartementet».

Jeg ba om navn i lønnsoppstillingen.

Ber om å få lønnsoppstillingen på nytt, og denne gangen med navn og i Excel-format med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov. Sivilombudsmannen, som er øverste organ i innsynssaker, har i sak 2016/726 og 2016/880 tolket loven dithen at den alminnelige borger som krever innsyn har krav på å få utlevert slik informasjon i Excel-format:

«En innsynsberettiget har i utgangspunktet rett til innsyn i ethvert filformat, dersom vilkårene for å kunne kreve en sammenstilling av opplysninger fra en database for øvrig er oppfylt. Dette gjelder også i de tilfellene der det allerede er foretatt en sammenstilling i et annet format.»

Sivilombudsmannens uttalelse om rett til oppstilling i Excel-format kan finnes på denne lenken:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Dersom dere er bekymret for personvern forstår jeg ikke helt hvorfor dere limer informasjonen rett inn i epostene. Mimes Brønn lar ikke søkemotorer indeksere innholdet i dokumenter, kun de omkringliggende informasjonsutveksinger.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnin...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

1 Attachment

Hei,

 

Informasjonskombinasjonen du ber om er ikke lagret som saksdokument hos
oss.

Navnene på embetsverkets tre siste øverste ledere i Finansdepartementet
er:

 

Tore Eriksen fram til sommeren 2011

Svein Gjedrem fram til februar 2015

Hans Henrik Scheel til d.d.

 

 

 

Med hilsen

IFA-senteret

Finansdepartementet

 

[1]cid:image001.png@01D0FC5C.0C841D40

 

 

Fra:                                              Herman Langvik
<[Innsyns-e-postadresse #1063]>

Sendt:                                        torsdag 12. juli 2018 21.42

Til:                                               Postmottak
Finansdepartementet

Emne:                                        Klage over innsyn etter
Offentleglova - Lønninger i Finansdepartementet

 

Kjære Finansdepartementet,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Lønninger i Finansdepartementet».

 

Jeg ba om navn i lønnsoppstillingen.

 

Ber om å få lønnsoppstillingen på nytt, og denne gangen med navn og i
Excel-format med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum
(formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv
2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov. Sivilombudsmannen, som er
øverste organ i innsynssaker, har i sak 2016/726 og 2016/880 tolket loven
dithen at den alminnelige borger som krever innsyn har krav på å få
utlevert slik informasjon i Excel-format:

 

«En innsynsberettiget har i utgangspunktet rett til innsyn i ethvert
filformat, dersom vilkårene for å kunne kreve en sammenstilling av
opplysninger fra en database for øvrig er oppfylt. Dette gjelder også i de
tilfellene der det allerede er foretatt en sammenstilling i et annet
format.»

 

Sivilombudsmannens uttalelse om rett til oppstilling i Excel-format kan
finnes på denne lenken:

 

[2]https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

 

Dersom dere er bekymret for personvern forstår jeg ikke helt hvorfor dere
limer informasjonen rett inn i epostene. Mimes Brønn lar ikke søkemotorer
indeksere innholdet i dokumenter, kun de omkringliggende
informasjonsutveksinger.

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[3]https://www.mimesbronn.no/request/lonnin...

 

Med vennlig hilsen,

 

Herman Langvik

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][Innsyns-e-postadresse #1063]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

References

Visible links
2. https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...
3. https://www.mimesbronn.no/request/lonnin...
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1063]
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Pål Mangset, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2612-1 Innsyn i lønnsdata
Dokument: Innsyn i lønnsdata

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 18/2612, registrert inn hos oss 22.06.2018 09.57.17 - vår ref.pma. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Informasjonsforvaltningsseksjonen
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
Oslo 0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig