Leiarlønningar i Førde kommune

Denne førespurnaden er vorte rapportert då han treng merksemd frå administrator (kanskje fordi han er sjikanøs, eller er ein førespurnad om personopplysningar)

Kjære Førde kommune,
Ber med heimel i offentleglova §9 om innsyn i brutto løn til leiarar i Førde kommune, slik som rådmann, direktører, einingsleiarar, rektorarar, styrarar osv.

Minner om at kommunen ikkje har heimel til å nekte innsyn i desse lønningane, sjå offentleglova §25. I fjerde ledd 2. og 3. punktum heiter det: "Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument."

Det følger av dette at bruttoløn for dei aktuelle stillingene kan stillast opp i ein tabell som er omfatta av §9 i offentliglova. Siden namn og stilling ikkje er omfatta av noen av unntaka i loven, har Førde kommune ingen heimlar til å nekte innsyn i nokon del av innsynskravet.

Sjå elles Bergen kommune sitt førebiletlege svar i dette innsynskravet fremma av Herman Langvik. https://www.mimesbronn.no/request/lederl...

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Kjære Førde kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Førde kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Leiarlønningar i Førde kommune».

Kravet om innsyn blir påklaga til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med heimel i offentleglova §32 andre ledd: "Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd."

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/leiarl...

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Andrine Paulsen

Kjære Førde kommune,
Jeg noterer at Førde kommune er like dårlig på behandling av innsynskrav etter offentligloven som mange andre kommuner. Trekker derfor henvendelsen ettersom jeg ikke kommer til å bruke energi på å klage saken videre.

Førde kommune sin handtering av lover og regler kan være et viktig argument for gode byråkrater som søker seg jobb i området - manglende svar medførerer at dere taper i konkurransen om de gode hodene.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Monica Stensrud la igjen ein bemerkning ()

Jeg tar denne saken:

https://www.mimesbronn.no/request/ber_de...

Ikke bli demotivert, og bruk pseudonym.

Andrine Paulsen la igjen ein bemerkning ()

Takk for oppmuntring. Det var mest av hensyn til min kapasitet akkurat nå. Det er en god idé å bruke psevdonym. Kanskje jeg skulle tenke på det.

Andrine Paulsen la igjen ein bemerkning ()

Og bra du følger opp med å henvende deg til Fylkesmannen. Jeg søkte i postjournalen, og innsynskravet har ikke en gang blitt journalført.

Mona Olsen la igjen ein bemerkning ()

Sikker på at Mimes Brønn har riktig epostadresse til kommunen?

Andrine Paulsen la igjen ein bemerkning ()

Ja, postmottak@forde.kommune.no - har sjekket nå.