Lederlønninger i Helse Sør-Øst

Ventar på klagehandsaming hos Helse Sør-Aust RHF, Hamar.

Kjære Helse Sør-Øst RHF,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger hos HSØ sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har HSØ ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

Det vises til forespørsel om innsyn i lederlønninger. Vedlagt er link til Årsberetning for 2017, se note 5.

https://www.helse-sorost.no/Documents/St...

Med vennlig hilsen
Dokumentsenter
Helse Sør-Øst RHF 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1089]]
Sendt: 22. juni 2018 07:54
Til: HSORHF PB Postmottak <[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Helse Sør-Øst

Kjære Helse Sør-Øst RHF,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger hos HSØ sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har HSØ ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1089]

Er [Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Helse Sør-Øst RHF, Hamar? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Helse Sør-Øst RHF,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav

Jeg skriver angående min innsynshenvendelse «Lederlønninger i Helse Sør-Øst».

Inkluderer lenken dere har sendt meg lønnen til ALLE i ledende stillinger i HSØ?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lederl...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

1 Attachment

Viser til begjæring om innsyn i lederlønn i Helse Sør-Øst RHF.
Vedlagt er dokument som viser lederlønninger for ledere på nivå 1, 2 og 3 med personalansvar pr. juni 2018.

Med vennlig hilsen
Dokumentsenter
Helse Sør-Øst RHF
 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1089]]
Sendt: 26. juni 2018 01:36
Til: HSORHF PB Postmottak <[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: Svar på innsyn etter Offentleglova - Lederl

Kjære Helse Sør-Øst RHF,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav

Jeg skriver angående min innsynshenvendelse «Lederlønninger i Helse Sør-Øst».

Inkluderer lenken dere har sendt meg lønnen til ALLE i ledende stillinger i HSØ?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lederl...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære HSORHF PB Postmottak,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

Viser til innsynsbegjæring knyttet til øverste lederes lønn og lønnsutvikling, samt gjennomsnittlig årslønn for ikke lederstillinger.
For øverste lederes lønn og lønnsutvikling vises det foreløpig til Årsberetninger som ligger på Helse Sør-Øst RHF sine internettsider: https://www.helse-sorost.no/om-oss/styre...

En oppstilling av øverste leders lønn og lønnsutvikling, samt utregning av gjennomsnittlig lønn for ikke lederstillinger krever saksbehandling.
Vi vil derfor komme tilbake med denne informasjonen i løpet av august.

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Parkgata 36 Hamar
[epostadresse] - [Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
www.helse-sorost.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1089]>
Sendt: 8. juli 2018 17:19
Til: HSORHF PB Postmottak <[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: Svar på innsyn etter Offentleglova - Lederl

Kjære HSORHF PB Postmottak,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst RHF, Hamar sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lederlønninger i Helse Sør-Øst».

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lederl...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen