Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sin kalender hittil i 2018

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Kunnskapsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Jan Tore Sanner sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KD, Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har mottatt din henvendelse. Henvendelsen vil bli
lest og behandlet så raskt som mulig.

Kunnskapsdepartementet har teke mot meldinga di. Meldinga vil bli lesen og
behandla så raskt som mogeleg.

The Ministry of Education and Research has received your message. Your
request will be read and the required action will be taken as soon as
possible.

 

Smogeli Ellen Carine, Kunnskapsdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    Forel pig svar p innsynskrav i kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sa 1.pdf

    29K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

 

Kunnskapsdepartementet/Ministry of Education and Research

Postboks 8119 Dep

N 0032 OSLO

¬¬¬¬¬Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kd

vis sitert seksjon

Kjære Smogeli Ellen Carine,

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Dere har altså ikke lov til å snakke med andre forvaltningsorgan i den hensikt å samkjøre dette.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Smogeli Ellen Carine, Kunnskapsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

 

Kunnskapsdepartementet/Ministry of Education and Research

Postboks 8119 Dep

N 0032 OSLO

¬¬¬¬¬Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kd

vis sitert seksjon

Kjære Smogeli Ellen Carine,

Ingen selvmotsigelse her, nei........

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KD, Kunnskapsdepartementet

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

 

Kunnskapsdepartementet/Ministry of Education and Research

Postboks 8119 Dep

N 0032 OSLO

¬¬¬¬¬Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kd

vis sitert seksjon

Postmottak KD, Kunnskapsdepartementet

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

 

Kunnskapsdepartementet/Ministry of Education and Research

Postboks 8119 Dep

N 0032 OSLO

¬¬¬¬¬Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Kunnskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kd

vis sitert seksjon