Kripos sin postjournal for 2017

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Kjære Kripos,

Ber om å få utlevert postjournalen for 2017.

Det følger av offentleglova § 10 at «organet skal føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter». Journalen skal inneholde en samlet oversikt av inn og utgående dokumenter som etter offentleglova §§ 2 og 3 må regnes som saksdokumenter for organet. Dette følger av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98 (arkivforskriften) § 2-6. Med andre ord skal alle organer som er underlagt offentleglova, også føre postjournal i tråd med nevnte regelverk.

Videre følger det av offentleglova § 3 at alle kan «krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.»

Det er altså ikke bare slik at alle skal føre postjournal, allmennheten har også en lovfestet rett til innsyn i denne.

Om innholdet i journalen, stiller arkivforskriftens § 2-6, klare krav både til hva som skal journalføres, og hvordan:

«(e)it offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakane organet opprettar. I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter offentlegheitslova §§ 2 og 3 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.»

De nærmere kravene til journalføring går fram av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98. Her heter det blant annet i § 2-7:

«Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:

a) journalføringsdato,

b) saks- og dokumentnummer,

c) sendar og/eller mottakar»,

d) opplysningar om sak, innhald eller emne,

e) dateringa på dokumentet.»

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

PfMailbox10,

Kripos takker for din henvendelse. Informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Henvendelsen vil bli vurdert og formidlet videre for eventuell saksbehandling.

Postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00-15.00.

Ønsker du å anmelde forholdet, bruk politiets nettjeneste for anmeldelser: https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e..., eller kontakt ditt nærmeste politidistrikt.

Kripos ønsker at tips som gjelder seksuell utnytting av barn på internett, mistenkelige transaksjoner, tyveri og svinn av bombekjemikalier, tips om menneskehandel, rasistiske ytringer på internett, radikalisering og voldelig ekstremisme på internett og internasjonale forbrytelser meldes inn via tipsløsningen som er tilgjengelig på politiet sin tjeneste på nettet: <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

På politiets nettside <http://www.politiet.no>
finnes også mer informasjon om Kripos' oppgaver og tjenester.

Med hilsen
Kripos

Vi takkar for at du har teke kontakt med Kripos. Informasjonen vil bli handtert konfidensielt. Førespurnaden din vil bli
vurdert og formidla vidare for ei eventuell sakshandsaming.

Postmottaket er bemanna alle kvardagar i tida 08.00-15.00.

Ønskjer du å melde ei straffbar hending til politiet, bruk politiet si meldingsteneste på nettet https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e... eller kontakt ditt næraste politidistrikt.

Kripos ber om at tips som gjeld seksuell utnytting av barn på internett, mistenkelege transaksjonar, tjuveri og svinn av bombekjemikaliar, tips om menneskehandel, rasistiske ytringar på internett, radikalisering og valdeleg ekstremisme på internett og internasjonale brotsverk blir melde inn via politiet si tipsteneste på nettet: <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

Meir informasjon om oppgåvene og tenestene til Kripos finn du på politiet si nettside: <http://www.politiet.no>

Helsing
Kripos

Thank you for contacting the Norwegian National Criminal Investigation Service (NCIS). The information you provide will be handled confidentially, and your enquiry will be redirected for further processing.

The NCIS inbox is staffed on work days, from 08.00 to 15.00 hours.

If you wish to file a complaint with the police, please confer the police's website https://www.politi.no/tjenester/anmeld_e...,
or call 02800.

If you have information about sexual exploitation of children on the Internet, suspicious transactions, theft and disappearance of explosic chemicals, radicalisation and violent extremism on the Internet, racist remarks on the Internet, trafficking in human beings or international crimes,
NCIS urges you to report it here <https://www.politi.no/tjenester/tips_pol...>

You will find some information in English about the Norwegian police here: (https://www.politi.no/international/)<https://www.politi.no/international/<https://www.politi.no/international/)%3c...>>

Kind regards
NCIS

Ellen-Sofie Terland, Kripos

1 Attachment

Til Herman Langvik,

 

Det vises til din innsynsbegjæring av 12. desember 2017 hvor du ber om å
få utlevert postjournalen for 2017. Innsynsbegjæringen etterkommes.
Ettersom postjournalen for hele året nødvendigvis ikke foreligger ennå kan
vi pr. nå gi innsyn i journalen for perioden 01.01. – 03.12.2017. Denne
følger vedlagt her.

 

Med vennlig hilsen  

 

Ellen-Sofie Terland

assisterende enhetsleder

 

Kripos

Retts- og påtaleenheten

 

E-post: [1][epostadresse]

[2]www.politiet.no/kripos

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.politiet.no/kripos