Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Innsynsrett, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

korrespondanse mellom First House og Arild Hausberg

Vi ventar på at Innsynsrett skal lesa dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Tromsø kommune,

Vi ber om innsyn i e-post-korrespondanse mellom First House og Tromsø-ordfører Arild Hausberg.

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

postmottak@tromso.kommune.no, Tromsø kommune

Tromsø kommune bekrefter herved å ha mottatt din e-post.

All post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven,
hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Hilsen postmottak, Tromsø kommune

 

Kjære Tromsø kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Etter 6 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Jeg skriver for å klage på Tromsø kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «korrespondanse mellom First House og Arild Hausberg».

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/korres...

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

postmottak@tromso.kommune.no, Tromsø kommune

Tromsø kommune bekrefter herved å ha mottatt din e-post.

All post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven,
hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Hilsen postmottak, Tromsø kommune

 

Dons, Gry Caroline, Tromsø kommune

1 Attachment

  • Attachment

    logo ny 9bdae478 3fd2 4824 9dd5 9aab042338df.gif

    1K Download

Vi har mottatt klage på innsynsbegjæring vedrørende e-postkorrespondanse
mellom First House  og Tromsø-ordfører Arild hausberg.

 

I henhold til offentleglova skal svar gis «uten ugrunnet opphold» og i
henhold til Tromsø kommunes interne retningslinjer skal henvendelser
normalt besvares innen fem dager. Dessverre har vi ikke hatt anledning til
å gå igjennom all aktuell post, slik at svar ennå ikke er sendt herfra.

 

Til orientering kan vi opplyse at vi holder på med å søke igjennom
aktuelle arkiver, og svar vil forventes å komme herfra i løpet av uken.

 

 

Med vennlig hilsen

Gry Caroline Dons
Juridisk rådgiver
Stab for politisk og adm ledelse

Tlf: 92422045 |
[epostadresse]

 

All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven,
hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Innsynsrett la igjen ein bemerkning ()

Vi har tatt saken direkte opp med klageinstansen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Dons, Gry Caroline, Tromsø kommune

1 Attachment

  • Attachment

    logo ny 9bdae478 3fd2 4824 9dd5 9aab042338df.gif

    1K Download

Vi har mottatt klage på innsynsbegjæring vedrørende e-postkorrespondanse
mellom First House  og Tromsø-ordfører Arild hausberg.

 

Det vises til vår mail datert 27.02.17 hvor vi svarer at henvendelsen vi
bli besvart innen 5. mars. Vi har dessverre på grunn av sykefravær ikke
fått besvart forespørselen.

Det kan forventes svar herfra innen 22. mars.

 

Dette til orientering.

 

Med vennlig hilsen

Gry Caroline Dons
Juridisk rådgiver
Stab for politisk og adm ledelse

Tlf: 92422045 |
[epostadresse]

 

All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven,
hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Dons, Gry Caroline, Tromsø kommune

1 Attachment

Det vises til begjæring om innsyn datert 19. februar hvor det bes om innsyn i e-postkorrespondanse mellom First House og tidligere tromsøordfører Arild Hausberg.

Det er besluttet å gi fullt innsyn. Den etterspurte dokumentasjonen ligger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Gry Caroline Dons
Juridisk rådgiver
Stab for politisk og administrativ ledelse
Tlf: 92422045 |
[epostadresse]
 

All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Bratten, Ronny,

2 Attachments

Viser til din klage av 06.03.2017 om manglende svar på innsynskrav hos
Tromsø kommune.

Vi ser imidlertid at Tromsø kommune 15.03.2017 gav et foreløpig svar på
når du kan forvente å få svar på ditt innsynskrav.

Innsynskrav som ikke har fått svar innen fem virkedager er å regne som et
avslag som kan påklages, jfr. offentlighetsloven § 32 annet ledd.

I "Rettleiar til offentleglova" uttales det om situasjoner der det klages
ved å legge manglende svar til grunn som avslag:

Etter forvaltningslova § 33, som gjeld her, jf. offentleglova § 32 tredje
ledd andre punktum, skal fyrsteinstansen ved klage sjølv vurdere saka på
nytt før klaga og saksdokumenta elles blir sende til klageinstansen.

Dette gjeld også ved klager etter offentleglova § 32 andre ledd. Det er
ikkje aktuelt med oversending til ein klageinstans før fyrsteinstansen har
vurdert saka på nytt, og den nye vurderinga vil her innebere å ta ei
endeleg avgjerd. Dermed vil klageretten etter offentleglova § 32 andre
ledd i praksis fungere som ei påminning og purring overfor organet som
handsamar innsynskravet.

Når det kjem ei klage grunna at det har teke over fem dagar utan at det er
kome noka avgjerd av eit framsett innsynskrav, og saka deretter endar med
avslag, er det ikkje naudsynt med noka ny klage mot dette avslaget.

Saka skal i så fall gå til klageinstansen etter dei vanlege reglane. Ei
slik klage på bakgrunn av at saka ikkje er avgjort innan fem dagar vil
difor vere å rekne som ei latent klage inntil saka faktisk er avgjort av
fyrsteinstansen."
Ut i fra at kommunen har gitt beskjed om at de vil besvare ditt
innsynskrav, foretar vi oss derfor ikke noe før du eventuelt får et
avslag. Du vil da ikke behøve å klage på nytt.

Vi har satt saksbehandler i kommunen som kopimottaker av denne e-post og
forventer at vi får kopi av svaret fra kommunen når det foreligger.

 

Med vennlig hilsen

Ronny Bratten
Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Justis- og kommunalavdelingen
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:   +4777642052
Telefaks:  +4777642139
Mobil:      
E-post:     [1][epostadresse]
Web:         [2]www.fylkesmannen.no/troms
[3]logolinje_sort_outline
Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

 

 

Fra: Dons, Gry Caroline [mailto:[epostadresse]]
Sendt: 15. mars 2017 15:33
Til: '[Innsyns-e-postadresse #311]'
Kopi: Bratten, Ronny
Emne: klage på innsynsbegjæring

 

Vi har mottatt klage på innsynsbegjæring vedrørende e-postkorrespondanse
mellom First House  og Tromsø-ordfører Arild hausberg.

 

Det vises til vår mail datert 27.02.17 hvor vi svarer at henvendelsen vi
bli besvart innen 5. mars. Vi har dessverre på grunn av sykefravær ikke
fått besvart forespørselen.

Det kan forventes svar herfra innen 22. mars.

 

Dette til orientering.

 

Med vennlig hilsen

Gry Caroline Dons
Juridisk rådgiver
Stab for politisk og adm ledelse

Tlf: 92422045 |
[4][epostadresse]

 

All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven,
hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.fylkesmannen.no/troms
4. mailto:[epostadresse]

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Innsynsrett, ver venleg og logg inn og gje alle melding.