Konstituert direktør i SSB sin arbeidskontrakt og kalender hittil i 2018

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Statistisk sentralbyrå - SSB, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

- Birger Vikørens arbeidskontrakt.

– Alle kalenderoppføringer i Birger Vikøren sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Gudrun Melvik

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

1 Attachment

Vi viser til din e-post datert søndag 18. februar 2018, der du ber om innsyn i Birger Vikørens arbeidskontrakt samt alle hans kalenderoppføringer hittil i 2018.

Vi er kjent med at det er en pågående dialog mellom Sivilombudsmannen (SOM) på den en side og SMK og noen av departementer på den andre siden, om innsyn i statsråders kalendere. Vi må vurdere hvordan Ombudsmannens uttalelse skal følges opp hos oss i SSB. Det vil derfor ta noe lengre tid enn normalt å behandle ditt innsynskrav, men vi vil behandle saken så raskt som mulig.

Når det gjelder Birger Vikørens arbeidskontrakt, så er det en avtale inngått mellom Finansdepartementet og Birger Vikøren. SSB har mottatt kopi av denne. Du finner den vedlagt.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Seigerud, Gerd Eli På vegne av Postmottak
Sendt: mandag 19. februar 2018 07:28
Til: Pressebestilling <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Konstituert direktør i SSB sin arbeidskontrakt og kalender hittil i 2018

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Gudrun Melvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #733]]
Sendt: søndag 18. februar 2018 10:18
Til: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Konstituert direktør i SSB sin arbeidskontrakt og kalender hittil i 2018

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

- Birger Vikørens arbeidskontrakt.

– Alle kalenderoppføringer i Birger Vikøren sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Gudrun Melvik

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #733]

Er [Statistisk sentralbyrå - SSB henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statistisk sentralbyrå - SSB? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Pressebestilling,

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Dere har altså ikke lov til å snakke med andre forvaltningsorgan i den hensikt å samkjøre dette.

Med vennlig hilsen,

Gudrun Melvik