KK-utvalgets kommunikasjon med POD

Politidirektoratet hadde ikkje informasjonen du bad om.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Kommunikasjon dere har hatt i år og i fhor med KK-utvalget om manglende sletting av overvåkningsmateriale.

– Deres oppfølging av saken med andre organ i politiet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Astrid Birgitte Borge, Politidirektoratet

PODs sak 2018/02863

 

Det vises til din epost av 19. juni 2018 hvor det bes om innsyn i
Politidirektoratets kommunikasjon med "KK-utvalget om manglende sletting
av overvåkningsmateriale" og direktoratets oppfølging av saken "med andre
organ i poitiet".

 

Etter en gjennomgang av Politidirektoratets arkiv kan en ikke se at det
foreligger dokumenter som omfattes av Deres innsynsbegjæring.  

 

 

Med hilsen

 

Astrid Birgitte Borge
politiinspektør

 
Politidirektoratet
Politifagavdelingen

Seksjon for straffesak
 

Telefon: 95 17 85 20
E-post: [1][email address]
[2]www.politi.no

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.politi.no