Kjære Direktoratet for e-helse,

Hvilke ansvarsområder har dere i forhold til kjernejournal? Ønsker å be om innsyn etter offentleglova i sikkerheten knyttet til slike journaler, hvor mange som har reservert seg o.l.

Ber dere veilede meg med henvisning til forvaltningslovens paragraf 11.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak E-helse, Direktoratet for e-helse

Takk for brevet. Vi sender det til rett avdeling.

Direktoratet for e-helse
Pb. 221 Skøyen
0213 Oslo
Besøksadresse:  Verkstedveien 1, 0277 Oslo
Tlf: 21 49 50 70
[1]www.ehelse.no

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant Department.

Yours sincerely

The Norwegian Directorate of eHealth
P.O.Box 221 Skøyen, N-0213 Oslo, Norway
[2]www.ehelse.no

Direktoratet for e-helse
[3][Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]
ehelse.no | [4]LinkedIn | [5]Facebook | [6]Twitter | [7]Nyhetsbrev

 

 

References

Visible links
1. http://www.ehelse.no/
2. http://www.ehelse.no/
3. mailto:[Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]ehelse.no%20%7c%20linkedin%20%7c%20facebook%20%7c%20twitter%20%7c%20nyhetsbrev
4. https://no.linkedin.com/company/direktor...
5. https://www.facebook.com/Direktoratetfor...
6. https://twitter.com/DirEhelse
7. http://ehelse.us15.list-manage.com/subsc...

Siri P. Johansen, Direktoratet for e-helse

1 Attachment

 Hei,

 

Takk for henvendelsen.

 

Se vedlagte lenke til datatilsynet som gir en god oppsummering om den
innebygde sikkerheten til kjernejournal:
[1]https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktu....

 

Om lag 0,5 promille av befolkningen har reservert seg mot kjernejournal.
Per 24.06.2018 utgjorde dette 5225 reservasjoner.

 

Når det gjelder detaljer rundt sikkerheten i kjernejournal, er dette
opplysninger som kan unntas fra offentlighet med hjemmel i offentleglova §
24 tredje ledd, og disse opplysningene vil det derfor ikke gis innsyn i.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Siri P. Johansen

Seniorrådgiver

Juridisk avdeling - Divisjon strategi

Telefon: (+47) 996 36 388

 

[2]cid:image001.jpg@01D332E1.7C49FB50

 

 

 

 

Fra: Postmottak E-helse
Sendt: mandag 2. juli 2018 09:34
Til: Hilde Lyngstad <[3][epostadresse]>; Postmottak E-helse
Divisjon utvikling <[4][epostadresse]>
Kopi: E-helse Kommunikasjon <[5][epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Kjernejournal
Viktighet: Høy

 

 

 

Videresender krav om innsyn i saksdokumenter. Kravet må besvares senest
innen 3 virkedager.

 

Aktuelt innsynskrav er markert med ditt navn og din divisjon i rødt.

 

Svar må sendes direkte til bestiller. E-postadressen til bestiller finner
du i selve innsynskravet (se under). Sett [6][Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse] som
kopimottaker.

 

Svaret skal være tydelig på om helt eller delvis innsyn gis, eller avslås.
Ved avslag eller delvis innsyn, må du oppgi fullstendig lovhjemmel.
Opplysninger som skal unntas innsyn, sladdes med tusj på papir før ny
innskanning.

 

Innsynskravet er sendt både til ansvarlig saksbehandler(e) og til
postmottak i aktuell(e) divisjon(er) for oppfølging ved evt. fravær.

 

For mer informasjon og følgetekster, se informasjon på intranett "[7]Slik
jobber vi – Innsynsbegjæringer"

 

Vennlig hilsen

avdeling arkiv og dokumentasjonsforvaltning

norskhelsenett

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [[8]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1173]]
Sendt: 1. juli 2018 19:25
Til: Postmottak E-helse
Emne: innsyn etter Offentleglova - Kjernejournal

 

Kjære Direktoratet for e-helse,

 

Hvilke ansvarsområder har dere i forhold til kjernejournal? Ønsker å be om
innsyn etter offentleglova i sikkerheten knyttet til slike journaler, hvor
mange som har reservert seg o.l.

 

Ber dere veilede meg med henvisning til forvaltningslovens paragraf 11.

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[9][Innsyns-e-postadresse #1173]

 

Er  [10][Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Direktoratet for e-helse? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[11]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[12]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktu...
2. https://www.ehelse.no/
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[epostadresse]
6. mailto:[Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]
7. http://intranett.helsedirektoratet.no/eh...
8. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1173]
9. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1173]
10. mailto:[Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]
11. https://www.mimesbronn.no/change_request...
12. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Direktoratet for e-helse,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for e-helse sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kjernejournal».

Den 1. juli sendte jeg en epost til Direktoratet for e-helse som lyder som følger:

«Hvilke ansvarsområder har dere i forhold til kjernejournal? Ønsker å be om innsyn etter offentleglova i sikkerheten knyttet til slike journaler, hvor mange som har reservert seg o.l.

Ber dere veilede meg med henvisning til forvaltningslovens paragraf 11.»

Den 3. juli svarte direktoratet følgende:

«Når det gjelder detaljer rundt sikkerheten i kjernejournal, er dette opplysninger som kan unntas fra offentlighet med hjemmel i offentleglova § 24 tredje ledd, og disse opplysningene vil det derfor ikke gis innsyn i.»

Dette er feil. Paragrafen dere nevner her, kan ikke brukes for å unnta hele dokumenter; dere skal normalt sladde alle dokumenter som omfattes av hjemmelen for så å frigi dokumentene (hjemmel for dette følger lenger ned).

Jeg ber om innsyn i opplysningene som nevnes av direktoratet i det siterte avsnittet, og også om å få opplyst saksnummer på det som her benevnes samt saksomslag/dokumentliste for det dere hevder dere kan unnta i denne saken.

Dersom dere ikke ønsker å gi innsyn, ber jeg I tråd med offentleglova § 31 andre ledd om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Minner også om at man ikke kan unnta hele dokumenter uten å samtidig vise til en av bokstavene i § 12 for flere av hjemlene. Det er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, øverst på s. 69:

«I føresegnene i offentleglova § 13, § 15 andre ledd, §§ 20 og 21, § 22 andre punktum, § 23 fyrste og andre ledd, § 24 fyrste og tredje ledd og § 26 andre ledd, tredje ledd andre punktum og fjerde ledd er unntakshøvet knytt til opplysningar.»

Om det ikke er grunnlag for å bruke § 12 skal dokumentet sladdes og gis ut. Minner i denne sammenhengen om punkt 5.2 i rettleiaren: «Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

For de fleste av hensynene som § 24 skal sikre gjelder det at de etter noen tid ikke vil være tilstede.

Offentleglova § 24 tredje ledd, som dere viser til, er utdypet i JDs rettleiar, punkt 8.11:

«For at det skal kunne gjerast unntak etter denne føresegna må for det fyrste dei aktuelle opplysningane vere av ein slik karakter at dei er nyttige ved utføring av straffbare handlingar. For det andre må det vere ei viss fare for at opplysningane faktisk vil bli brukte på denne måten. Det er ikkje noko vilkår at den som ber om innsyn kan mistenkjast for å skulle bruke opplysningane til kriminelle føremål, men opplysningane må objektivt sett kunne brukast slik.

Kjerneområdet for unntaket er opplysningar om konkrete sikringstiltak eller detaljert informasjon om vaktrutinar, alarmanlegg osv. Generell og nøytral informasjon om byggjemateriale, rominndeling, storleik osv. vil som regel ikkje vere omfatta av unntaket, sjølv om dette kan vere til hjelp ved straffbare handlingar (min utheving). For detaljerte teikningar av bygg og liknande vil det vere avgjerande kva bygg det er tale om. Til dømes vil det vere lite behov for å gjere unntak for detaljerte teikningar av vanlege kontorbygg, medan dette kan stille seg annleis for bygg som inneheld store verdiar eller som kan vere utsette for sabotasje. Detaljerte opplysningar om sikring av informasjonssystem i IKT-anlegg tilhøyrande forvaltninga kan også etter omstenda vere omfatta av dette unntaket.

Føresegna kan vidare gi høve til å gjere unntak for opplysningar som kan gjere utanforståande oppmerksame på moglegheita for å utføre ei straffbar handling. Dette kan til dømes dreie seg om opplysningar om tidspunkt for pengetransportar, detaljerte opplysningar om kvar det finst våpen, detaljerte opplysningar om kvar sjeldne fugleartar finst og liknande.

Føresegna vil ikkje gi høve til å gjere unntak for opplysningar som er tilgjengelege frå andre og like pålitelege kjelder. Det er ikkje avgjerande at det er enklare å skaffe seg tilgang til opplysningane gjennom innsyn hos forvaltninga.

Spørsmålet om det er høve til å nekte innsyn må avgjerast ut frå situasjonen på tidspunktet da innsynskravet blir avgjort. Dette inneber at det til dømes ikkje vil kunne gjerast unntak for opplysningar om kontrollrutinar etter at rutinane er endra slik at opplysningane er forelda, med mindre opplysningane kan seie noko om dei nye rutinane.

Etter offentleglova § 24 tredje ledd andre punktum fyrste alternativ er det høve til å gjere unntak for opplysningar når dette er påkravd av di innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare. (…) Dette unntaket gir for det fyrste eit organ høve til å verne om kjeldene sine, til dømes dersom ei kjelde elles kunne bli utsett for represaliar eller fare dersom identiteten hans eller hennar vart kjend. Unntaket vil ikkje berre verne om dei som har gitt opplysningar direkte til forvaltninga, men også om kjelda og dei enkelte vidareformidlarane når opplysningane har gått gjennom fleire ledd.

Unntaket gjeld også utanom kjeldevernsituasjonar. Det kan såleis brukast på alle opplysningar der innsyn vil utsetje ein enkeltperson for fare, uavhengig av kor opplysningane kjem frå. Til dømes vil det vere høve til unntak der forvaltninga sit på opplysningar om at ein enkeltperson har stelt seg på ein slik måte at han kan bli utsett for represaliar frå eit kriminelt miljø eller frå regimet i ein diktaturstat. Unntaket vil gjelde uavhengig av kor personen som skal vernast oppheld seg og uavhengig av frå kven faren trugar. Føresegna må likevel tolkast slik at ho ikkje gir noko vern i tilfelle der risikoen går ut på at enkeltpersonar kan bli utsette for ei straffeforfølging eller liknande der forfølginga og moglege reaksjonar må reknast som legitime også ut frå norske tilhøve, til dømes der saka gjeld opplysningar om narkotikalovbrot i utlandet.»

Med hevnisning til det ovenstående er det vanskelig å se at dere kan unnta alt i sin helhet. Borgerne har dessuten krav på å få kjennskap til dette. Såkalt "security by obscurity" har aldri vært noen god sikkerhetsmodell, og dere kan fint gi innsyn uten at det går utover sikkerheten, dersom dere ikke gir alle detaljer.

Vi minner igjen om at unntaket kun gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dersom dokumentet vi har bedt om innsyn i inneholder enkeltopplysninger som er taushetsbelagt eller kan unntas, skal disse eventuelt sladdes, og restdokumentet leveres ut.

Videre understreker vi at § 24 tredje ledd er et kan-unntak, det vil si at selv om det er hjemmel for å unnta, så er det ikke plikt til å unnta.

Det skal gjøres en vurdering av merinnsyn etter § 11:

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Dere kan ikke bruke mer enn 10 dager på den utvidede begrunnelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kjerne...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Siri P. Johansen, Direktoratet for e-helse

1 Attachment

Hei,

 

Vi velger å tolke din e-post av 3. juni 2018 som et krav om utvidet
begrunnelse for avslag på krav om innsyn som ble sendt fra Direktoratet
for e-helse 3. juni 2018.

 

Direktoratet e-helse fastholder sin vurdering om at det ikke gis innsyn i
opplysninger om sikkerheten i kjernejournal. Dokumentene som omhandler
sikkerheten i kjernejournal inneholder opplysninger som "ville lette
gjennomføringen av straffbare handlinger" og er derfor unntatt med hjemmel
i offl. § 24 tredje ledd. Opplysningene er blitt sladdet fra dokumentet og
direktoratet finner å måtte unnta hele dokumentet etter offenleglovas § 12
bokstav c, da de opplysningene som er omfattet av unntaket, utgjør den
største delen av dokumentet.

Det vises til henvendelse av 3. juli 2018 med krav om utvidet begrunnelse.

Etter offentleglova § 24 tredje ledd kan et statlig organ som Direktoratet
for e-helse gjøre unntak fra innsyn for opplysninger som ville lette
gjennomføringen av straffbare handlinger. Dersom opplysningene som er
omfattet av unntaket utgjør den største delen av dokumentet, kan hele
dokumenter unntas etter offentleglova § 12 bokstav c.

 

Vilkårene for å anvende unntaket for opplysninger som ville lette
gjennomføringen av straffbare handlinger er at de aktuelle opplysningene
er av en slik karakter at de er nyttige ved utføring av straffbare
handlinger og at det er en viss fare for at opplysningene faktisk vil bli
brukt på denne måten. Opplysningene som det er bedt om innsyn i oppfyller
etter vår vurdering disse vilkårene. Dokumentene inneholder opplysninger
om sikkerheten i kjernejournal som vil være nyttige ved utførelse av
straffbare handlinger og det er en viss fare for at opplysningene faktisk
vil bli brukt på denne måten.

Videre kan man ved vurdering av om vilkåret for å unnta hele dokumenter
der opplysningene som er omfattet av unntaket utgjør den største delen av
dokumentet, legge vekt på omfanget av opplysningene det blir gjort unntak
for, og hvor sentrale disse opplysningene er. Vår vurdering er at
dokumentene som sier noe om sikkerheten i kjernejournal ikke vil gi noe
mening når det blir sett bort fra opplysningene som kan unntas fra innsyn
etter offentleglova § 24 tredje ledd.

 

Merinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert for dokumentene, men
direktoratet kan ikke se at offentlige hensyn tilser at det skal gis
innsyn.

Direktoratet for e-helse fastholder vår beslutning om å unnta dokumenter
med opplysninger om sikkerheten i kjernejournal. 

 

Avslaget om innsyn i de unntatte dokumentene kan påklages i henhold til
offentleglova § 32. Klagen må sendes Direktoratet for e-helse på
«[Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]» innen 3 uker etter at du har mottatt avslaget og
merkes ”klage på avslag på begjæring om innsyn”.

Hvis Direktoratet for e-helse står ved sitt avslag, sender direktoratet
klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet, som er siste
klageinstans.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Siri P. Johansen

Seniorrådgiver

Juridisk avdeling - Divisjon strategi

Telefon: (+47) 996 36 388

 

[1]cid:image001.jpg@01D332E1.7C49FB50

 

 

 

 

Fra: Postmottak E-helse
Sendt: onsdag 4. juli 2018 09:51
Til: Postmottak E-helse Divisjon utvikling <[2][epostadresse]>
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Kjernejournal
Viktighet: Høy

 

 

 

Videresender krav om innsyn i saksdokumenter. Kravet må besvares senest
innen 3 virkedager.

 

Aktuelt innsynskrav er markert med ditt navn og din divisjon i rødt.

 

Svar må sendes direkte til bestiller. E-postadressen til bestiller finner
du i selve innsynskravet (se under). Sett [3][Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse] som
kopimottaker.

 

Svaret skal være tydelig på om helt eller delvis innsyn gis, eller avslås.
Ved avslag eller delvis innsyn, må du oppgi fullstendig lovhjemmel.
Opplysninger som skal unntas innsyn, sladdes med tusj på papir før ny
innskanning.

 

Innsynskravet er sendt både til ansvarlig saksbehandler(e) og til
postmottak i aktuell(e) divisjon(er) for oppfølging ved evt. fravær.

 

For mer informasjon og følgetekster, se informasjon på intranett "[4]Slik
jobber vi – Innsynsbegjæringer"

 

Vennlig hilsen

avdeling arkiv og dokumentasjonsforvaltning

norskhelsenett

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [[5]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1173]]
Sendt: 3. juli 2018 21:01
Til: Postmottak E-helse
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Kjernejournal

 

Kjære Direktoratet for e-helse,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for e-helse sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Kjernejournal».

 

Den 1. juli sendte jeg en epost til Direktoratet for e-helse som lyder som
følger:

 

«Hvilke ansvarsområder har dere i forhold til kjernejournal? Ønsker å be
om innsyn etter offentleglova i sikkerheten knyttet til slike journaler,
hvor mange som har reservert seg o.l.

 

Ber dere veilede meg med henvisning til forvaltningslovens paragraf 11.»

 

Den 3. juli svarte direktoratet følgende:

 

«Når det gjelder detaljer rundt sikkerheten i kjernejournal, er dette
opplysninger som kan unntas fra offentlighet med hjemmel i offentleglova §
24 tredje ledd, og disse opplysningene vil det derfor ikke gis innsyn i.»

 

Dette er feil. Paragrafen dere nevner her, kan ikke brukes for å unnta
hele dokumenter; dere skal normalt sladde alle dokumenter som omfattes av
hjemmelen for så å frigi dokumentene (hjemmel for dette følger lenger
ned).

 

Jeg ber om innsyn i opplysningene som nevnes av direktoratet i det siterte
avsnittet, og også om å få opplyst saksnummer på det som her benevnes samt
saksomslag/dokumentliste for det dere hevder dere kan unnta i denne saken.

 

Dersom dere ikke ønsker å gi innsyn, ber jeg I tråd med offentleglova § 31
andre ledd om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har
vært avgjørende for avslag er angitt:

 

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke,
krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore
avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg
grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet
vart motteke.»

 

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i
tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak
spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene
unntak hjemles i.

 

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

 

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til
den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav
eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for
avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt.
Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i
forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å
klage og om klagefristen.»

 

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle
svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den
aktuelle saken.

 

Minner også om at man ikke kan unnta hele dokumenter uten å samtidig vise
til en av bokstavene i § 12 for flere av hjemlene. Det er nærmere angitt i
Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, øverst på s. 69:

 

«I føresegnene i offentleglova § 13, § 15 andre ledd, §§ 20 og 21, § 22
andre punktum, § 23 fyrste og andre ledd, § 24 fyrste og tredje ledd og §
26 andre ledd, tredje ledd andre punktum og fjerde ledd er unntakshøvet
knytt til opplysningar.»

 

Om det ikke er grunnlag for å bruke § 12 skal dokumentet sladdes og gis
ut. Minner i denne sammenhengen om punkt 5.2 i rettleiaren: «Ved
praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye
lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå
auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet
skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at
dette utgangspunktet blir undergrave.»

 

For de fleste av hensynene som § 24 skal sikre gjelder det at de etter
noen tid ikke vil være tilstede.

 

Offentleglova § 24 tredje ledd, som dere viser til, er utdypet i JDs
rettleiar, punkt 8.11:

 

«For at det skal kunne gjerast unntak etter denne føresegna må for det
fyrste dei aktuelle opplysningane vere av ein slik karakter at dei er
nyttige ved utføring av straffbare handlingar. For det andre må det vere
ei viss fare for at opplysningane faktisk vil bli brukte på denne måten.
Det er ikkje noko vilkår at den som ber om innsyn kan mistenkjast for å
skulle bruke opplysningane til kriminelle føremål, men opplysningane må
objektivt sett kunne brukast slik.

 

Kjerneområdet for unntaket er opplysningar om konkrete sikringstiltak
eller detaljert informasjon om vaktrutinar, alarmanlegg osv. Generell og
nøytral informasjon om byggjemateriale, rominndeling, storleik osv. vil
som regel ikkje vere omfatta av unntaket, sjølv om dette kan vere til
hjelp ved straffbare handlingar (min utheving). For detaljerte teikningar
av bygg og liknande vil det vere avgjerande kva bygg det er tale om. Til
dømes vil det vere lite behov for å gjere unntak for detaljerte teikningar
av vanlege kontorbygg, medan dette kan stille seg annleis for bygg som
inneheld store verdiar eller som kan vere utsette for sabotasje.
Detaljerte opplysningar om sikring av informasjonssystem i IKT-anlegg
tilhøyrande forvaltninga kan også etter omstenda vere omfatta av dette
unntaket.

 

Føresegna kan vidare gi høve til å gjere unntak for opplysningar som kan
gjere utanforståande oppmerksame på moglegheita for å utføre ei straffbar
handling. Dette kan til dømes dreie seg om opplysningar om tidspunkt for
pengetransportar, detaljerte opplysningar om kvar det finst våpen,
detaljerte opplysningar om kvar sjeldne fugleartar finst og liknande.

 

Føresegna vil ikkje gi høve til å gjere unntak for opplysningar som er
tilgjengelege frå andre og like pålitelege kjelder. Det er ikkje
avgjerande at det er enklare å skaffe seg tilgang til opplysningane
gjennom innsyn hos forvaltninga.

 

Spørsmålet om det er høve til å nekte innsyn må avgjerast ut frå
situasjonen på tidspunktet da innsynskravet blir avgjort. Dette inneber at
det til dømes ikkje vil kunne gjerast unntak for opplysningar om
kontrollrutinar etter at rutinane er endra slik at opplysningane er
forelda, med mindre opplysningane kan seie noko om dei nye rutinane.

 

Etter offentleglova § 24 tredje ledd andre punktum fyrste alternativ er
det høve til å gjere unntak for opplysningar når dette er påkravd av di
innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare. (…) Dette unntaket gir for
det fyrste eit organ høve til å verne om kjeldene sine, til dømes dersom
ei kjelde elles kunne bli utsett for represaliar eller fare dersom
identiteten hans eller hennar vart kjend. Unntaket vil ikkje berre verne
om dei som har gitt opplysningar direkte til forvaltninga, men også om
kjelda og dei enkelte vidareformidlarane når opplysningane har gått
gjennom fleire ledd.

 

Unntaket gjeld også utanom kjeldevernsituasjonar. Det kan såleis brukast
på alle opplysningar der innsyn vil utsetje ein enkeltperson for fare,
uavhengig av kor opplysningane kjem frå. Til dømes vil det vere høve til
unntak der forvaltninga sit på opplysningar om at ein enkeltperson har
stelt seg på ein slik måte at han kan bli utsett for represaliar frå eit
kriminelt miljø eller frå regimet i ein diktaturstat. Unntaket vil gjelde
uavhengig av kor personen som skal vernast oppheld seg og uavhengig av frå
kven faren trugar. Føresegna må likevel tolkast slik at ho ikkje gir noko
vern i tilfelle der risikoen går ut på at enkeltpersonar kan bli utsette
for ei straffeforfølging eller liknande der forfølginga og moglege
reaksjonar må reknast som legitime også ut frå norske tilhøve, til dømes
der saka gjeld opplysningar om narkotikalovbrot i utlandet.»

 

Med hevnisning til det ovenstående er det vanskelig å se at dere kan unnta
alt i sin helhet. Borgerne har dessuten krav på å få kjennskap til dette.
Såkalt "security by obscurity" har aldri vært noen god sikkerhetsmodell,
og dere kan fint gi innsyn uten at det går utover sikkerheten, dersom dere
ikke gir alle detaljer.

 

Vi minner igjen om at unntaket kun gjelder opplysninger og ikke hele
dokumenter. Dersom dokumentet vi har bedt om innsyn i inneholder
enkeltopplysninger som er taushetsbelagt eller kan unntas, skal disse
eventuelt sladdes, og restdokumentet leveres ut.

 

Videre understreker vi at § 24 tredje ledd er et kan-unntak, det vil si at
selv om det er hjemmel for å unnta, så er det ikke plikt til å unnta.

 

Det skal gjøres en vurdering av merinnsyn etter § 11:

 

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel
vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom
omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

 

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i
Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med
utarbeidelsen av svaret.

 

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for
evt. å påklage deres avgjørelse.

 

Dere kan ikke bruke mer enn 10 dager på den utvidede begrunnelsen.

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[6]https://www.mimesbronn.no/request/kjerne...

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[7][Innsyns-e-postadresse #1173]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.ehelse.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]
4. http://intranett.helsedirektoratet.no/eh...
5. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1173]
6. https://www.mimesbronn.no/request/kjerne...
7. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1173]
8. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Direktoratet for e-helse,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for e-helse sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kjernejournal».

Jeg har allerede bedt dere oversende klagen til overordnet organ dersom dere fastholder avslaget, sammen med alle dokumentene det er avslått innsyn i (usladdet) slik at overordnet ogan får vurdert saken skikkelig.

Som dere ser i JDs rettleiar er det ikke egentlig adgangtil å unnta annet enn detaljerte opplysninger som faktisk kan misbrukes når det bes om innsyn i denne typen opplysninger. Det er lett å tolke det at dere ikke gir innsyn i det hele tatt som at dere har dårlig sikkerhet, selv om det ikke skulle stemme. Det at dere bruker bokstav c i paragraf 12 tyder også på en litt lettvint holdning til offentleglova, tidligere pressesjef sier det er denne som er "enklest å gripe til" (men det betyr ikke at dem som griper til den bruker den riktig).

Ber om bekreftelse når dere har oversendt de usladdede dokumentene det ikke er gitt innsyn i sammen med klage til klageorgan.

Det er ikke anledning til å bruke mer enn 10 virkedager på klagebehandling.

Synes dere bør utvise langt mer åpenhet om denne tematikken i lys av alle skandalene som har vært. Om dere ikke kan være mer åpne, bør langt flere reservere seg.

Forøvrig er jeg interessert i innsyn i dokumenter som viser bakgrunnen for at dere skremmer folk samtidig som dere opplyser om muligheten for å reservere seg. Jeg synes det rett og slett er dårlig stil å drive og skremme, særlig når det har vært så mange IT-skandaler som gjør at folk har god grunn til å reservere seg.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kjerne...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak HOD,

1 Attachment

  • Attachment

    Oversendelse av klage Klage over innsyn etter Offentleglova Kjernejournal 1.pdf

    288K Download View as HTML

Se vedlagte dokumenter

 

Direktoratet for e-helse

1 Attachment

Til Geir Eliassen,
Dokumentet 18/587-4 Beskrivelse av sikkerhetsdokumentasjon i kjernejournal
samt vurdering av offentlighet for sak Klage over innsyn etter
Offentlighetsloven - Kjernejournal er blitt sendt fra Direktoratet for
e-helse. Se vedlegg for innhold i ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.