Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Geir Eliassen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Kina-dokumenter hos UD

Vi ventar på at Geir Eliassen skal lesa dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Utenriksdepartementet,

I Riksrevisjonens nye rapport om offentleglova nevnes det at korrespondanse og dokumenter relatert til forholdet mellom Norge og Kina og avgjørelsen om å ikke møte Dalai Lama ikke ble journalført.

Da jeg regner med at dere har oversikt over dokumentene nå, vil jeg gjerne ha saksomslag og fullstendig dokumentliste for aktuelle saker. Minner om at offentleglovas virkeområde omfatter også interne dokumenter som ikke er underlagt journalføringsplikt, og ber om en gjennomgang slik at jeg også kan få oversikt over disse.

Minner om at innsynsbegjæringer skal behandles uten ugrunnet opphold.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Utenriksdepartementet,

Den 5. juni sendte jeg dere følgende henvendelse:

«I Riksrevisjonens nye rapport om offentleglova nevnes det at korrespondanse og dokumenter relatert til forholdet mellom Norge og Kina og avgjørelsen om å ikke møte Dalai Lama ikke ble journalført.

Da jeg regner med at dere har oversikt over dokumentene nå, vil jeg gjerne ha saksomslag og fullstendig dokumentliste for aktuelle saker. Minner om at offentleglovas virkeområde omfatter også interne dokumenter som ikke er underlagt journalføringsplikt, og ber om en gjennomgang slik at jeg også kan få oversikt over disse.»

Jeg kan ikke se at denne har blitt besvart. Ber om en tidsangivelse i forhold til når jeg vil få svar, og ber samtidig om innsyn i alle saksdokumenter som er omfattet.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kloster-Jensen, Henning, Utanriksdepartementet

2 Attachments

Hei Geir,

 

det vises til din innsynsbegjæring av 17.6.2017.

 

-Vedrørende din begjæring om innsyn i korrespondanse og dokumenter
relatert til avgjørelsen om ikke å møte Dalai Lama i 2014, har
departementet arkivert én sak med to dokument. Se vedlegg.

 

-Når det gjelder din begjæring om innsyn i korrespondanse og dokumenter
relatert til forholdet mellom Norge og Kina vises det til Offentleglova §
28 andre ledd første punktum. Det fremgår her at en innsynsbegjæring må
«gi ei tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande ynskjer innsyn i
til at organet kan finne frem til ho utan at det blir urimeleg
arbeidskrevjande». Din innsynsbegjæring anses ikke å innfri på dette punkt
og kan derfor ikke bli etterkommet.

 

Mvh.

Henning Kloster-Jensen

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for Øst-Asia og Oceania - Section for East Asia and Oceania

Mobile: +47 45208972

Office: +47 23 95 0346

[1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet (UD) sitt avslag på min innsynshenvendelse «Kina-dokumenter hos UD».

Den 5. juni sendte jeg UD følgende innsynskrav:

«I Riksrevisjonens nye rapport om offentleglova nevnes det at korrespondanse og dokumenter relatert til forholdet mellom Norge og Kina og avgjørelsen om å ikke møte Dalai Lama ikke ble journalført.

Da jeg regner med at dere har oversikt over dokumentene nå, vil jeg gjerne ha saksomslag og fullstendig dokumentliste for aktuelle saker. Minner om at offentleglovas virkeområde omfatter også interne dokumenter som ikke er underlagt journalføringsplikt, og ber om en gjennomgang slik at jeg også kan få oversikt over disse.»

Da kravet ikke ble besvart etter femdagersfristen som følger av offl. § 32(2) måtte jeg purre den 17. juni.

Den 21. juni sendte UD meg endelig svar, etter 15 dager, noe som overskrider Sivilombudsmannens frister:

«-Vedrørende din begjæring om innsyn i korrespondanse og dokumenter
relatert til avgjørelsen om ikke å møte Dalai Lama i 2014, har
departementet arkivert én sak med to dokument. Se vedlegg.

-Når det gjelder din begjæring om innsyn i korrespondanse og dokumenter
relatert til forholdet mellom Norge og Kina vises det til Offentleglova §
28 andre ledd første punktum. Det fremgår her at en innsynsbegjæring må
«gi ei tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande ynskjer innsyn i
til at organet kan finne frem til ho utan at det blir urimeleg
arbeidskrevjande». Din innsynsbegjæring anses ikke å innfri på dette punkt
og kan derfor ikke bli etterkommet.»

Jeg bestrider at UD kan avslå innsyn i saksomslag og dokumentliste med henvisning til § 28. Det er dessuten sterk grunn til at UD avsetter ekstra arbeidsressursser til å foreta dette arbeidet, i lys av Riksrevisjonens kritikk på s. 8 og 9. i deres nye rapport, som jeg anfører her:

«Etter Riksrevisjonens vurdering er arkiveringen i ere departementer og statlige virksomheter ikke tilfredsstillende. Funn fra undersøkelsen tyder på at betydelige mengder arkivpliktig dokumentasjon ikke blir arkivert. En oversikt over journalføringen av korrespondansen mellom departementer tyder på at Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet bare i middels grad journalfører og arkiverer korrespondanse med øvrige departementer ... Mangelfull arkivering illustreres også av gjennomgangen av et lite utvalg viktige enkelt- saker i noen departementer. Eksempler på vesentlige saker hvor arkiveringen har vært svært mangelfull inkluderer
• beslutningen om å stoppe ikt-satsingen Merverdiprogrammet i politietaten
(Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet)
• det bilaterale forholdet til Kina i årene etter 2010 (Utenriksdepartementet)
• beslutningen om ikke å møte Dalai Lama i 2014 (Utenriksdepartementet)
• utredningen av det folkerettslige grunnlaget for at Norge skulle ta del i aksjoner mot...»

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/...

Etter mitt syn er det respektløst overfor Riksrevisjonen og også sterkt kritikkverdig at UD ikke bare bruker uakseptabelt lang tid på å besvare mitt innsynskrav, men tilsynelatende legger ned svært lite ressursser i å ta det på alvor og så velger å avvise det etter § 28.

Det tyder på svært liten villighet til å rette seg etter Riksrevisjonens kritikk fra UD sin side, jeg mener er høyst beklagelig.

På bakgrunn av dette, ber jeg om en ny vurdering.

Jeg ønsker i første omgang en dokumentliste/saksomslag, men også innsyn i alle relevante dokumenter. Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Dersom avslaget opprettholdes, ber jeg om at min klage oversendes klageinstans uten ugrunna opphold med kopi til oss, jf. § 32(3). Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg i første omgang kun om en ny vurdering og en utvidet begrunnelse etter offl. § 31(2) dersom det ikke gis innsyn. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kina_d...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Malmgren, Otto, Utanriksdepartementet

2 Attachments

Vi viser til innsynsbegjæring av 5. juni, deres purring av 17. juni, og
vårt svar av 21. juni 2017.

 

Opprinnelig innsynsbegjæring ble formulert som følger:

«I Riksrevisjonens nye rapport om offentleglova nevnes det at
korrespondanse og dokumenter relatert til forholdet mellom Norge og Kina
og avgjørelsen om å ikke møte Dalai Lama ikke ble journalført. Da jeg
regner med at dere har oversikt over dokumentene nå, vil jeg gjerne ha
saksomslag og fullstendig dokumentliste for aktuelle saker.»

 

Saksfeltet innsynsbegjærer ønsker innsyn i er bredt, særlig om det
bilaterale forholdet mellom Norge og Kina, og vårt svar pekte på dette og
henviste samtidig til offl. § 28 andre ledd første punktum, der det heter
at «[i]nnsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning
saker av ein bestemt art.» I Justisdepartementets veileder til
offentleglova presiseres dette til at «den som krev innsyn må gi ei
tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande ynskjer innsyn i til at
organet kan finne frem til ho utan at det blir urimeleg arbeidskrevjande».

 

Din innsynsbegjæring anses ikke å være tilstrekkelig identifisert og kan
derfor ikke bli etterkommet. Forholdet mellom Norge og Kina har vart i
mange år og strekker seg over et bredt saksfelt, og vi søker en
presisering fra deg over hvilke perioder og/eller konkrete aspekter du
ønsker innsyn i.

 

Din innsynsbegjæring i sak «beslutningen om ikke å møte Dalai Lama i 2014»
er allerede behandlet og sakens dokumenter er utlevert.

 

Mvh,

 

[1]cid:image001.png@01D1FA20.1142C120 Otto Malmgren

Fagdirektør/Policy
Director

Utenriksdepartementet
- Norwegian Ministry
of Foreign Affairs

Seksjon for Øst-Asia
og Oceania – Section
for East Asia and
Oceania

Mobile: +47 922 05
204

Office: +47 23 95 07
99

[2]www - [3]Facebook
- [4]Twitter -
[5]Instagram

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02017006762#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
2. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
3. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
4. https://twitter.com/NorwayMFA
5. https://www.instagram.com/utenriksdept/

Kjære Malmgren, Otto,

Jeg ber om å bli veiledet. Minner om veiledningsplikten i paragraf 11 i forvaltningsloven. Ber om en saksliste som viser aktuelle saker som omhandler det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina i de aktuelle årene, slik at jeg kan formulere et krav som dere ikke anser å rammes av paragraf 28.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Malmgren, Otto, Utanriksdepartementet

I'm out of the office, and will be back on Monday 31 July. If urgent,
please contact the Section for East-Asia and Oceania
([epostadresse]).

Malmgren, Otto, Utanriksdepartementet

Geir Eliassen,

 

Saksliste er under utarbeidelse og vil bli oversendt så fort den er klar.

 

Mvh,

Otto Malmgren

Policy Director Section for East Asia and Oceania, MFA-Norway

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære Malmgren, Otto,

Takk for det. Ser frem til å få listen. Med ønske om fortsatt god sommer.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Malmgren, Otto, Utanriksdepartementet

Geir Eliassen,

Viser til henvendelse under og tidligere epostutveksling om samme.

I begjæringen om veiledning, jf. fvl. § 11, blir det på nytt begjært "en saksliste som viser aktuelle saker som omhandler det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina i de aktuelle årene". I tidligere svar fra Utenriksdepartementet blir det etterspurt et mer konkret saksfelt eller tidsavgrensning for innsynsbegjæringen.

I innsynsbegjæringen blir det etterspurt tema ("aktuelle saker som omhandler det bilaterale forholdet mellom Norge og Kina") og tidsrom ("de aktuelle årene"). Vi ber om en presisering av hva som utgjør de "aktuelle" tema og tidsrom.

Viser også til offentlig elektronisk postjournal (https://www.oep.no/) hvor det enkelt kan søkes om innsyn i dokumenter ved hjelp av stikkord.

Mvh,
Otto Malmgren

vis sitert seksjon

Kjære Malmgren, Otto,

Dere sa jeg skulle få en liste. Jeg sendte dere denne innsynshenvendelsen på bakgrunn av at Riksrevisjonen viste i sin rapport at det var en større mengde korrespondanse som ikke vil har journalført. Det er det Riksrevisjonen omtaler jeg vil ha en liste over, og det er derfor ikke på sin plass at dere henviser meg til en postjournal. Jeg ber om en gjennomgang, og om en redegjørelse for hvorfor det dere evt. kan gi meg er fullstendig, og ikke bare den samme mangelfulle listen Riksrevisjonen pekte på i sin rapport.

Jeg ønsker ikke å henvises til en postjournal, og det er heller ikke anledning for dere til å gjøre det når jeg retter innsynskrav. Jeg har krav på innsyn i dokumenter som ikke er journalført, det er en del av den grunnleggende rettigheten man har til innsyn. Alt hos forvaltningen er i utgangspunktet åpent, med mindre det finnes hjemmel for å unnta det.

Har dere journalført mer i forhold til Kina, det bilaterale forholdet og Dalai Lama etter Riksrevisjonens kritikk? Er alt journalført nå?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kina-dokumenter hos UD».

Dere bryter forvaltningslovens paragraf 11 når dere unnlater å svare meg i denne saken.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kina_d...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kloster-Jensen, Henning, Utanriksdepartementet

Det vises til din klage datert 29.6.2018 vedrørende innsyn i dokumenter om
Kina.

 

Klagen er mottatt og er til behandling.

 

Henning Kloster-Jensen

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for Øst-Asia og Oceania - Section for East Asia and Oceania

Mobile: +47 45208972

Office: +47 23 95 0346

[epostadresse]

 

Kloster-Jensen, Henning, Utanriksdepartementet

Geir Eliassen,

 

Det vises til din begjæring 5. juni 2017 om innsyn i saksomslag og
fullstendig dokumentliste for saker relatert til «forholdet mellom Norge
og Kina og avgjørelsen om å ikke møte Dalai Lama.» Videre vises det til
påfølgende korrespondanse, senest din e-post 29. juni 2018, hvor du klager
på Utenriksdepartementets håndtering av innsynsbegjæringen.

 

Utenriksdepartementet ga 17. juni 2017 ut to dokumenter vedrørende Dalai
Lama. Innsynsbegjæringen i liste over saker relatert til forholdet mellom
Norge og Kina ble avslått med henvisning til Offentlighetsloven § 28.

 

I Offentlighetsloven § 28 andre ledd første punktum står det at
«[i]nnsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning
saker av ein bestemt art. […]» I dette ligger et krav om identifisering av
dokumenter det ønskes innsyn i. Dette er til hinder for at et innsynskrav
for eksempel kan gjelde alle saker av en bestemt art, uten at den enkelte
saken blir identifisert. Tilsvarende må gjelde når det bes om innsyn i
sakslister.

 

I Justis- og beredskapsdepartementets «Rettleiar til offentleglova»
understrekes følgende på side 161-162 (pkt. 9.1):

 

Kravet om at innsynskravet må gjelde ei bestemt sak inneber at den som
krev innsyn må gi ei tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande
ynskjer innsyn i til at organet kan finne frem til ho utan at det blir
urimeleg arbeidskrevjande. […]

Vilkåret om rimeleg utstrekning tek sikte på den arbeidsbyrda
forvaltningsorganet får når det skal handsame kravet. Dersom organet ikkje
har teknologi til å finne fram i sakene automatisk, men må gjere dette
manuelt, vil ein ikkje kunne krevje at eit innsynskrav som gjeld innsyn i
saker av ein bestemt art blir teke under handsaming.

 

Dette er også omtalt i forarbeidene til loven, se Ot.prp. nr. 102
(2004-2005) kapittel 16.

 

Departementet avslo innsynsbegjæringen fordi henvisningen til saker som
gjelder forholdet mellom Norge og Kina er en for generell og vid angivelse
av hva det ønskes innsyn i. Forholdet mellom Norge og Kina har vart i
mange år og strekker seg over et bredt saksfelt. Det vil derfor ikke være
mulig å etterkomme anmodningen uten tidkrevende og manuelle
arbeidsprosesser.

 

Som tidligere fremholdt må innsynsbegjæringen presiseres. Din henvisning
til Riksrevisjonens rapport anses ikke som en slik presisering.

 

Avslaget på innsyn i saksliste for forholdet mellom Norge og Kina blir
derfor opprettholdt.

 

Departementets avslag kan påklages etter Offentlighetsloven § 32 første
ledd. Vi gjør oppmerksom på at Kongen i statsråd er klageinstans for
departementets avgjørelse i saken. Dersom Kongen i statsråd fatter en
avgjørelse i saken, avskjæres adgangen til å klage til Sivilombudsmannen,
se sivilombudsmannsloven § 4 første ledd bokstav b. På bakgrunn av dette
ber vi om en tilbakemelding dersom du ønsker at klagen skal bli forberedt
for behandling i statsråd.

 

Departementet har tidligere gitt veiledning om hvordan saken kan
presiseres. Veiledningsplikten etter Forvaltningsloven § 11 er etter vårt
syn ivaretatt gjennom den tidligere korrespondansen i saken.

 

Henning Kloster-Jensen

Seniorrådgiver / Senior Adviser

Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Seksjon for Øst-Asia og Oceania - Section for East Asia and Oceania

Mobile: +47 45208972

Office: +47 23 95 0346

[epostadresse]

 

 

 

 

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Geir Eliassen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.