Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Tor med hammeren

Kjære Malvik kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

Postmottak.Malvik.kommune, Malvik kommune

Hei!

Malvik kommune har mottatt din e-post.

 

E-post du sender til kommunen kan være et offentlig saksdokument som andre
kan få innsyn i etter offentlighetsloven.

 

Vi ber om at du ikke sender sensitive personopplysninger via e-post. Med
vår sikre kanal [1]eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter
elektronisk, selv om de er unntatt offentlighet.

 

Vennlig hilsen

Malvik kommune

 

E-post: [Malvik kommune henvendelses-e-postadresse]

 

Postboks 140, 7551 Hommelvik

Telefon direkte 73 97 20 00 - Telefaks 73 97 20 01

www.malvik.kommune.no

Org.nr 971 035 560

References

Visible links
1. https://idporten.difi.no/opensso/UI/Logi...

Innsyn Malvik kommune, Malvik kommune

1 Attachment

Vi viser til forespørselen om innsyn. Vedlagt finner du dokumentene
 
Klagerett
Hvis du mener at dette vedtaket ikke gir fullt innsyn i det du har bedt om, kan du klage innen tre uker fra du har mottatt dette svaret, ifølge offentleglova § 32. Klagen sendes til Malvik kommune. Hvis vi opprettholder vårt vedtak, videresender vi klagen til Fylkesmannen for endelig behandling.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tor med hammeren <[Innsyns-e-postadresse #2076]>
Sendt: lørdag 27. juli 2019 15:00
Til: Postmottak.Malvik.kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi

Kjære Malvik kommune,

Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019.

Med vennlig hilsen,

Tor med hammeren

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2076]

Er [Malvik kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Malvik kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Innsyn Malvik kommune, Malvik kommune

1 Attachment

Hei

 

Ettersender e-post fra ordfører Aune i forbindelse med forespørsel om
innsyn

 

Vennlig hilsen

Malvik kommune

 

Stig Ingstad

Førstesekretær

 

Postboks 140, 7551 Hommelvik

Telefon direkte 73 97 20 07

[1]www.malvik.kommune.no

Org.nr.: 971035560

 

 

 

Fra: Innsyn Malvik kommune <[epostadresse]>
Sendt: onsdag 31. juli 2019 13:24
Til: Ingstad Stig Harry <[epostadresse]>
Emne: VS: Forslaget til uttalelse.

 

 

 

Fra: Aune Ingrid
Sendt: torsdag 9. mai 2019 14:57
Til: ' Per K. Skjærvik '
Emne: SV: Forslaget til uttalelse.

 

Ja. Det er altså det du sier i mellom her jeg avstår fra. Da vi har
eiermøte på mandag og jeg foretrekker at vi snakker om dette. Det er min
tilbakemelding.

 

Lykke til! J

 

 

 

Fra: Per K. Skjærvik <[2][epostadresse]>
Sendt: torsdag 9. mai 2019 14:47
Til: Aune Ingrid <[3][epostadresse]>
Emne: Forslaget til uttalelse.

 

 

Takk, Ingrid, det er bekreftelsen på at du også stiller deg bak de syn
som er referert i uttalelsen som er det sentrale.

 

Jeg har ikke tenkt å uttale meg på vegne eierne eller hver enkelt
ordfører. Men jeg kommer til å referere at alle ordførerne stiller seg
bak uttalelsen, og at det i min dialog med ordførerne den sisten tiden
har vokst seg frem en erkjennelse av at vi bør komme med en uttalelse om
hvor eierskapet står. Og at siden det er eiermøte og generalforsamling i
neste uke, er det greit at det er kjent i forkant av det.

 

I tillegg vil jeg understreke at eierne selvsagt ikke går inn i hver
enkelt prosjekt eller utbygging og vurderer enkeltheter i disse, og at
det er det styret og administrasjonen i TrønderEnergi og de nasjonale
myndighetsorganene som har et overoppsyn med denne tematikken, som gjør.
Mvh Per

 

 

 

Fra: Aune Ingrid <[4][epostadresse]>
Sendt: torsdag 9. mai 2019 14:16
Til: Bengt Eidem <[5][epostadresse]>
Kopi: PerKr Skjærvik <[6][epostadresse]>
Emne: SV: Forslag til uttalelse

 

Hei,

 

Jeg er avholdende til at styreleder skal uttale «på vegne» av eierne
(har ikke klart for meg hva som vil bli lagt i at ordførerne i
eierkommunene stiller seg bak? Eller rammer for dette).

 

Jeg har imidlertid ikke innsigelser mot at styreleder gir til kjenne de
syn som er referert her, det mener jeg styreleder har ryggdekning for.

 

 

Beste hilsen

 

[7]cid:D4415E17-65CE-43A5-BB00-81D59A6BD8F0

Ingrid Aune

Ordfører (Ap)

Tel: 7397 2000

[8]www.malvik.kommune.no

[9][epostadresse]

 

 

 

Fra: Bengt Eidem <[10][epostadresse]>
Sendt: onsdag 8. mai 2019 10:54
Til: Aune Ingrid <[11][epostadresse]>
Kopi: PerKr Skjærvik <[12][epostadresse]>
Emne: VS: Forslag til uttalelse

 

Hei Ingrid!

 

Se under for forslag til uttalelse som styreleder har utformet på
bakgrunn av samtaler med ordførerne de siste dagene.

 

Mvh

Bengt

 

 

 

Fra: Per Online <[13][epostadresse]>
Sendt: onsdag 8. mai 2019 09:17
Til: Bengt Eidem <[14][epostadresse]>
Emne: Forslag til uttalelse

 

 

Hei Bengt!

 

Jeg har hatt en telefonrunde med ordførerne i eierkommunene de siste
dagene, og vi er enige om prøve å lande en uttalelse som styreleder
sender ut før Generalforsamlingen på mandag, med informasjon om at
ordførerne i eierkommunene står bak. Uttalelsen bør sendes ut senest
fredag, så jeg vil sette pris på om du kan bistå meg med å sende ut
dette forslaget (se under) til ordførerne med frist for tilbakemelding
torsdag formiddag/ettermiddag. Jeg har fått en del innspill på
momenter til tekst med de jeg har snakket med, og jeg vurderer at det
som ligger i utkastet under oppsummerer ordførernes tilnærming til
saken.

 

Mvh

Per Kr

 

Uttalelse vedrørende saken om Frøya vindpark

 

Vi viser til [15]rådmannen på Frøya sin redegjørelse for Frøya
kommunes involvering i vindkraftsaken på Frøya.

 

Her kommer det frem at Frøya kommune i perioden mellom 2002 og 2019
har vært en aktiv part for å realisere vindkraft i kommunen. Både i
årene før og årene etter endelig konsesjon til vindkraft på Frøya ble
gitt av OED i 2013.

 

[16]Som flere næringsorganisasjoner (NHO, Norsk, Industri, Energi
Norge, m.fl) og klimaaktører (Zero og [17]Norsk Klimastiftelse) har
påpekt vil det for aktørene i fornybarnæringen – selskapene, eiere og
investorer – være avgjørende at det norske rammeverket for konsesjoner
og utbygging er forutsigbart.

 

Lovlige og demokratisk fattede vedtak bør gjennomføres som planlagt,
og det gjelder for alle de tre prosjektene (Frøya, Stokkfjellet,
Sørmarkfjellet) som TrønderEnergi nå skal bygge ut, og for det ene
prosjektet (Hundhammerfjellet) som NTE skal bygge ut.

 

Nasjonale myndigheter har gjennom skiftende regjeringer de siste ti
årene lagt til rette for mer utbygging av fornybar energi i Norge.
Vindkraftprosjektene det er gitt konsesjon til i Trøndelag og som nå
er under utbygging er et resultat av denne politikken.

 

Eierskapet i TrønderEnergi har i eiermøter og generalforsamlinger
gjennom mange år vært informert om TrønderEnergis oppfølging av denne
politikken i Trøndelag.

 

Når det gjelder prosesser for eventuelt nye konsesjoner for vindkraft
i Trøndelag ser vi frem til å dele våre meninger om fremtidig
vindkraftstrategi for TrønderEnergi i de fora (på eiermøter og i de
årlige generalforsamlingene) vi har anledning til dette.

 

Nasjonal ramme for vindkraft ligger nå til behandling, og det har så
langt i prosessen fra flere hold vært en sterk understrekning av at
lokal medvirkning og initiativ fra den enkelte kommune, i tillegg til
påvirkning på natur og naturverdier, må være vesentlige faktorer i
vurderingene av eventuelt fremtidige vindkraftutbygginger i Norge.

 

OED har sendt [18]NVEs forslag til nasjonal ramme ut på bred høring,
med høringsfrist 10. oktober.

References

Visible links
1. http://www.malvik.kommune.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[epostadresse]
6. mailto:[epostadresse]
8. http://www.malvik.kommune.no/
9. mailto:[epostadresse]
10. mailto:[epostadresse]
11. mailto:[epostadresse]
12. mailto:[epostadresse]
13. mailto:[epostadresse]
14. mailto:[epostadresse]
15. https://www.froya.no/nyheter/dette-har-s...
16. https://www.energinorge.no/contentassets...
17. https://energiogklima.no/blogg/nar-konse...
18. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter...