Innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Olje- og energidepartementet, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Olje- og energidepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ.

Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

!Postmottak OED, Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt din henvendelse. Henvendelsen vil
bli lest og behandlet så raskt som mulig.

Olje- og energidepartementet har motteke meldinga di. Meldinga vil bli
lese og behandla så raskt som mogeleg.

The Ministry of Petroleum and Energy has received your message. Your
request will be read and the required action will be taken as soon as
possible.

 

k9 la igjen ein bemerkning ()

I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk, gi eit førebels svar, der det blir gjort greie for årsaka til den lange handsamingstida.