Innføring og forandring med GDPR i næringslivet og i offentlige organer i mai 2018

Justis- og beredskapsdepartementet hadde ikkje informasjonen du bad om.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Jeg ønsker informasjon med innføring av GDPR (General Data Protection Regulation) dvs regler for personvern satt av EU i Brussel.
Innføringen skal inntre på samme tid og være likt i alle EU-land i mai 2018, og Norge som er EØS land! Samme type regler om databehandling av personalmapper i hele EU og EØS, er det uten unntak i hele EU og EØS?

Alle og hver skal godkjenne sine opplysninger dvs. den registrerte skal gi sitt godkjennende til å virksomheter kan lagre personopplysninger. Er det kun skriftlig eller avmerking i datafeltboks som er godtatt, eller kan muntlig samtykke være godtatt.
Gjelder dette også personalmapper i det offentlige rom? Som eks. det offentlige har på sine ansatte, eller er det kun til og regulere private aktører å samle inn personopplysninger for "Pointed sale". osv. for ulik markedsføring.

Om det gjelder for offentlige organer at den registrerte skal godkjenne lagring av sin personalmappe. Da spørres det om "gamle personalmapper" slettes ved innføringa, om den registrerte partner ikke samtykker lagring av informasjon om en selv. Eller er det unntak og avvik om at gamle personalmapper har livets rett uten tidsbegrensninger i det offentlige rom? Uten å være akseptert av den registrerte!
Om samtykke kreves til å ha gamle personalmapper, kreves det ett klart ja-svar eller en annen form for å ha samtykket, med eks. å ikke svare på samtykke forespørsel ?

Hvilke unntak for innsamling av personopplysninger gjelder der den registrerte ikke kan påvirke hverken registrering eller påvirke/se innhold i personalmappen sin?

Er det kvalifikasjons tester som gjennomføres av innsendt/-samlet informasjon om den enkelte, hos det offentlige? Om det forekommer feil i personalmapper som er til skade for den registrerte. Kan den påvirkede part da sette igang en prosess til å finne den som har lagt inn skadelig informasjon, og da eventuelt og ha reaksjoner med straffeforfølgelse? Skal det offentlige melde fra til den registrerte om og når personalmappen deles med andre helt eller delvis?

Jeg håper på en grundig gjennomgang av mine funderinger og det skal ikke utelukkes at det kan bli flere spørsmål som kommer ved senere anledning.

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Justis- og beredskapsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innføring og forandring med GDPR i næringslivet og i offentlige organer i mai 2018».

Vi kan tenke oss noen form for reaksjon i vår forespørsel men også stiller vi videre spørsmål som kan virke relevante i bruk av regelverket. EU loven vel og merke.

Er det gitt ut brukermanual for GDPR loven som sendes ut til eksempel Norske kommuner og fylkeskommuner. GDPR skal være det samme over hele Europa og da skulle det tenkes at samme tolkning som alle de andre har og brukes. Har EU sendt over en forklaring på bruk av disse EU reglene som skal ta av all tvil som kan komme opp i bruk av reglene. Om det er instruks som finnes og tolkning av reglene kan vi få det sendt hit.

Kommer det å bli kun Norsk klageinstans eller blir det noen form for EU klagemulighet? Og da utenfor Norges grenser som de registrerte kan henvise seg til om en klage hverken fører frem eller fremmes i Norge. Det føles av størst interesse å ha informasjon om videre klagemulighet dersom denne lovendringen kommer fra EU og er påtvungen det Norske folket. Men det kan også være en bra endring og videreutvikling av system som medborgere kan ikke påvirke så lett.

Det spørs om Justis- og beredskapsdepartementet er den rette instansen for denne henvendelsen og om ikke hvilket organ kan gi svare på spørsmålene. Om J.B. ikke er det organet som kan gi svare på spørsmålene da skulle det ha vært meldt fra om for en tid til bake.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innfor...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Jon Lunde, Justis- og beredskapsdepartementet

Vi viser til dine e-poster 17. mars og 15. april.

Slik vi forstår henvendelsen din i e-post 17. mars, ber du der om generell informasjon om det nye personvernregelverket. Vi oppfatter ikke henvendelsen som et krav om innsyn i dokumenter etter offentleglova. Svarfristen i offentleglova gjelder derfor ikke i dette tilfellet, og det gjelder heller ikke klagerett. Vi vil besvare henvendelsen din snarest mulig - forhåpentligvis i begynnelsen av neste uke.

Med hilsen
Jon Lunde
Førstekonsulent

Justis- og beredskapsdepartementet
Lovavdelingen
Enheten for strafferett og prosess
Telefon: 22 24 56 84
[epostadresse]
www.regjeringen.no/jd

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Thomas Wissmark <[Innsyns-e-postadresse #776]>
Sendt: søndag 15. april 2018 16.20
Til: Postmottak JD <[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innføring og forandring med GDPR i næringslivet og i offentlige organer i mai 2018

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Justis- og beredskapsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innføring og forandring med GDPR i næringslivet og i offentlige organer i mai 2018».

Vi kan tenke oss noen form for reaksjon i vår forespørsel men også stiller vi videre spørsmål som kan virke relevante i bruk av regelverket. EU loven vel og merke.

Er det gitt ut brukermanual for GDPR loven som sendes ut til eksempel Norske kommuner og fylkeskommuner. GDPR skal være det samme over hele Europa og da skulle det tenkes at samme tolkning som alle de andre har og brukes. Har EU sendt over en forklaring på bruk av disse EU reglene som skal ta av all tvil som kan komme opp i bruk av reglene. Om det er instruks som finnes og tolkning av reglene kan vi få det sendt hit.

Kommer det å bli kun Norsk klageinstans eller blir det noen form for EU klagemulighet? Og da utenfor Norges grenser som de registrerte kan henvise seg til om en klage hverken fører frem eller fremmes i Norge. Det føles av størst interesse å ha informasjon om videre klagemulighet dersom denne lovendringen kommer fra EU og er påtvungen det Norske folket. Men det kan også være en bra endring og videreutvikling av system som medborgere kan ikke påvirke så lett.

Det spørs om Justis- og beredskapsdepartementet er den rette instansen for denne henvendelsen og om ikke hvilket organ kan gi svare på spørsmålene. Om J.B. ikke er det organet som kan gi svare på spørsmålene da skulle det ha vært meldt fra om for en tid til bake.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innfor...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #776]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon

Kjære Jon Lunde,

Det vi ønsker er dokument(er) som sendes ut til organer eks. (fylkes)kommuner, eventuelt kan også brukes av private aktører, og omhandler bruk og tolkninger av GDPR reglene. Dvs. styringsdokumenter som fastsetter bruk, tolkning, rettigheter og plikter ved bruk og innføring av GDPR reglene.

Ta den tid det trengs ....... den som venter lenge nok venter ikje forgjeves..... gleder meg.

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Jon Lunde, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke utarbeidet veiledninger, styringsdokumenter eller lignende om tolkningen av de nye reglene i GDPR. Datatilsynet har imidlertid utarbeidet en betydelig mengde veiledningsmateriale, som er tilgjengelig på Datatilsynets hjemmesider, se https://www.datatilsynet.no/regelverk-og....

Proposisjonen med forslag til ny personopplysingslov (Prop. 56 LS), som ble fremmet 23. mars, gir også noe informasjon. Proposisjonen er tilgjengelig på regjeringens nettsider, se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter....

Med hilsen
Jon Lunde
Førstekonsulent

Justis- og beredskapsdepartementet
Lovavdelingen
Enheten for strafferett og prosess
Telefon: 22 24 56 84
Mobil: 957 48 127
[epostadresse]
www.regjeringen.no/jd

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Thomas Wissmark <[Innsyns-e-postadresse #776]>
Sendt: tirsdag 17. april 2018 23.16
Til: Jon Lunde <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innføring og forandring med GDPR i næringslih*}(♨

Kjære Jon Lunde,

Det vi ønsker er dokument(er) som sendes ut til organer eks. (fylkes)kommuner, eventuelt kan også brukes av private aktører, og omhandler bruk og tolkninger av GDPR reglene. Dvs. styringsdokumenter som fastsetter bruk, tolkning, rettigheter og plikter ved bruk og innføring av GDPR reglene.

Ta den tid det trengs ....... den som venter lenge nok venter ikje forgjeves..... gleder meg.

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

vis sitert seksjon