Helsenorge.no sitt faktaark om cannabis

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Direktoratet for e-helse,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Ekstern og intern kommunikasjon dere og Helsenorge.no har hatt i forbindelse med utarbeidelsen av faktaarket om cannabis på Helsenorge.no sine nettsider (Helsenorge.no oppgir at innholdet er levert av Oslo universitetssykehus) samt alle andre dokumenter knyttet til saken.

– Dokumenter som viser forskningsreferansene som brukes for å begrunne påstandene i faktaarket.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak E-helse, Direktoratet for e-helse

Takk for brevet. Vi sender det til rett avdeling.

Direktoratet for e-helse
Pb. 6737 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:  Verkstedveien 1, 0277 Oslo
Tlf: 21 49 50 70
[1]www.ehelse.no
[Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant Department.

Yours sincerely

The Norwegian Directorate of eHealth
P.O.Box 6737 St Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway
[2]www.ehelse.no
[Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.ehelse.no/
2. http://www.ehelse.no/

E-helse Helsenorge-redaksjonen, Direktoratet for e-helse

2 Attachments

Takk for innsynskravet i informasjon om utarbeidelsen av faktaarket om
cannabis på helsenorge.no. Vedlagt følger dokumentene det er bedt om
innsyn i. Dokumentene viser korrespondanse mellom helsenorge-redaksjonen
og vår kontaktperson hos Folkehelseinstituttet, i forbindelse med
oppdatering av artikkelen i 2016. Ettersom Direktoratet for e-helse ble
opprettet 01.01.2016, har vi ingen dokumentasjon knyttet til denne teksten
forut for dette.

Det var Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag som
utarbeidet teksten i sin tid, og som hadde det faglige ansvaret for
innholdet. Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag ble fra
1. januar 2017 en avdeling ved Oslo universitetssykehus. Kravet om innsyn
i informasjon om utarbeidelsen og dokumenter som viser
forskningsreferansene som brukes for å begrunne påstandene i faktaarket,
kan derfor eventuelt rettes dit. Denne dokumentasjonen har ikke
Direktoratet for e-helse.

Vennlig hilsen

 

Kristin Øhlckers

Seniorrådgiver

Avdeling redaksjon helsenorge.no

Telefon: (+47) 907 70 074

 

Direktoratet for e-helse
ehelse.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #625]]
Sendt: 30. desember 2017 21:27
Til: Postmottak E-helse
Emne: innsyn etter Offentleglova - Helsenorge.no sitt faktaark om cannabis

 

Kjære Direktoratet for e-helse,

 

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

 

– Ekstern og intern kommunikasjon dere og Helsenorge.no har hatt i
forbindelse med utarbeidelsen av faktaarket om cannabis på Helsenorge.no
sine nettsider (Helsenorge.no oppgir at innholdet er levert av Oslo
universitetssykehus) samt alle andre dokumenter knyttet til saken.

 

– Dokumenter som viser forskningsreferansene som brukes for å begrunne
påstandene i faktaarket.

 

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens
journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en
gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter
som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller
ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31
første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[2][Innsyns-e-postadresse #625]

 

Er  [3][Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Direktoratet for e-helse? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[4]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #625]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #625]
3. mailto:[Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]
4. https://www.mimesbronn.no/change_request...
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære E-helse Helsenorge-redaksjonen,

Takk. Har dere også sendt meg rammene for dette og hva slags avtale dere har med dem som leverer informasjonen?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

E-helse Helsenorge-redaksjonen, Direktoratet for e-helse

Hei
 
Vi har utarbeidet ny innholdsstrategi for Helsenorge.no, som definerer
rammene for innholdsarbeidet. Den ligger åpent tilgjengelig her:
[1]http://helsefrontend.no/innhold/innholds...
 
I henhold til innholdsstrategien og retningslinjene for kvalitet, skal
artiklene som er levert av Avdeling for rettsmedisinske fag ved OUS faglig
kvalitetssikres og oppdateres i løpet av 2018. Vi har ikke kommet i gang
med dette arbeidet ennå.
 
Vennlig hilsen
 
Kristin Øhlckers
Seniorrådgiver
Avdeling redaksjon helsenorge.no
Telefon: (+47) 907 70 074
 
Direktoratet for e-helse
ehelse.no
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[Innsyns-e-postadresse #625]]
Sendt: 5. januar 2018 17:23
Til: E-helse Helsenorge-redaksjonen
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Helsenorge.no sitt faktaark om
cannabis
 
Kjære E-helse Helsenorge-redaksjonen,
 
Takk. Har dere også sendt meg rammene for dette og hva slags avtale dere
har med dem som leverer informasjonen?
 
Med vennlig hilsen,
 
Rusinnsyn
 

vis sitert seksjon

Kjære E-helse Helsenorge-redaksjonen,

Dere kan ikke bare sende meg en pent polert forklaring når dere får innsynskrav, dere må offentlighetsvurdere og utlevere den rå korrespondansen som samsvarer med ordlyden i mitt innsynskrav.

Ber om en ordenlig vurdering, evt. at dere skaffer juridisk kompetanse på offentlighetsloven og utleverer dokumentene.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Stine Camilla Bjerkestrand, Direktoratet for e-helse

Hei!

Viser til tidligere svar på innsynskrav. Vi har gitt innsyn i korrespondansen vi har hatt med Folkehelseinstituttet om oppdatering av artikkelen om cannabis i 2016. Du har fått alle dokumentene Direktoratet for e-helse har i denne saken. Rammene for innhold på helsenorge.no er gitt i innholdsstrategien som ligger åpent ute: http://helsefrontend.no/innhold/innholds.... Det er aktørene i helsetjenesten som vi samarbeider med som er faglig ansvarlig for innholdet.

Så langt Direktoratet for e-helse kan se er saken fulgt opp i henhold til kravene i Offentlighetsloven. Saken har fått en ordentlig vurdering og innsyn er gitt. Hvis vi har misforstått, ber vi deg derfor spesifisere nærmere hva du mener. Har du innspill til innholdet i artikkelen om cannabis, så må du gjerne sende oss det.

Med vennlig hilsen
Stine Camilla Bjerkestrand
Avdelingsdirektør
Avdeling redaksjonen helsenorge.no
Direktoratet for e-helse

vis sitert seksjon