Helsedirektoratets tilsyn med tilskuddsordningene

Innsynsførespurnaden vart avvist av Helsedirektoratet.

Kjære Helsedirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mye Helsedirektoratet har krevet tilbakebetalt på sine tilskuddsordninger henholdsvis i 2018, i 2017 og de siste 10 år sammenlagt.

Dette kravet gjelder ikke kun i forhold til rusfeltet, men alle tilskuddsordninger dere forvalter.

Dersom dette er for vanskelig eller arbeidskrevende bes det om at direktoratet kommer med forslag til hva vi kan få innsyn i. Vi ønsker å se beløp for å se hvorvidt direktoratet i praksis fører tilsyn med ordningene eller nei. I så måte er vi også interessert i dokumenter som kan belyse hvor mye tilsyn som føres og hvilke maktmidler direktoratet har for å ettergå organisasjonene, da vi har inntrykk av at dere ikke har nok makmidler og ressurser slik at det har dannet seg et uheldig omvendt maktforhold. Resultatet av dette innsynskravet vil således kunne begrunne et eventuelt politisk argument for at dere skal få flere maktmidler.

Dersom det er krevet tilbakebetalt midler eller organisasjoners økonomi er ettergått kunne vi gjerne tenke oss en liste over disse der reaksjonsform og annet er angitt.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Håper dere har hatt en fin 17. mai-feiring.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak (Ekstern post til arkivet), Helsedirektoratet

Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.

 

 

Helsedirektoratet

Pb. 7000 St. Olavs plass

0130 Oslo

Tlf. 810 20 050

[1]www.helsedir.no

[2][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant department.

 

Norwegian Directorate for Health

P.O.Box 7000 St Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.

www.helsedir.no

[3][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.helsedir.no/
2. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Helsedirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helsedirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Helsedirektoratets tilsyn med tilskuddsordningene».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/helsed...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak (Ekstern post til arkivet), Helsedirektoratet

Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.

¡¡

¡¡

Helsedirektoratet

Pb. 220 Sk©ªyen

0213 Oslo

Tlf. 810 20 050

[1]www.helsedir.no

[2][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant department.

 

Norwegian Directorate for Health

P.O.Box 220 Sk©ªyen, N-0213 Oslo, Norway.

www.helsedir.no

[3][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.helsedir.no/
2. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak (Ekstern post til arkivet), Helsedirektoratet

1 Attachment

  • Attachment

    18 11723 1 Begj ring om innsyns i driftstilskudd til rusmidellpolitiske organisasjoner tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats og brukerorganisasjoner i 2017 og 2018 og de siste 10 r sammenlagt..txt

    5K Download View as HTML

Hei

 

Vedlagte svar ble sendt deg 30.05.2018.

 

Vennlig hilsen

Daniel Tjus Andersen
rådgiver
norskhelsenett
 
[1]www.nhn.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #919]]
Sendt: 29. juni 2018 05:27
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Helsedirektoratets tilsyn
med tilskuddsordningene

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Helsedirektoratet sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Helsedirektoratets tilsyn med tilskuddsordningene».

 

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor
avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd,
som foreskriver:

 

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem
arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit
avslag som kan påklagast etter første ledd.»

 

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi
om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til
oss.

 

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før
klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil
bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet
begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det
fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
https://www.mimesbronn.no/request/helsed...

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #919]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.nhn.no

Kjære Postmottak (Ekstern post til arkivet),

Tusen takk.

Men Velferdsetaten kunne gi en oppstilling over hvor mye de har krevet tilbakebetalt, hvorfor klarer ikke dere dette? Ber om en utvidet begrunnelse.

Det er altså slik at Riksrevisjonen undersøker direktoratets tilskudssodninger nå om dagen, utenom det vanlige?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak (Ekstern post til arkivet), Helsedirektoratet

Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.

¡¡

¡¡

Helsedirektoratet

Pb. 220 Sk©ªyen

0213 Oslo

Tlf. 810 20 050

[1]www.helsedir.no

[2][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant department.

 

Norwegian Directorate for Health

P.O.Box 220 Sk©ªyen, N-0213 Oslo, Norway.

www.helsedir.no

[3][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.helsedir.no/
2. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Helsedirektoratet

1 Attachment

Til Rusinnsyn,
Dokumentet 18/11723-4 Begjæring om innsyn etter offentligloven - Klage
over avslag for sak Rusinnsyn - Begjæring om innsyn i driftstilskudd til
rusmiddelpolitiske organisasjoner, tilskudd til frivillig
rusmiddelforebyggende innsats og brukerorganisasjoner er blitt sendt fra
Helsedirektoratet. Se vedlegg for innhold i ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.