Helsedirektoratets tilsyn med ordningene på rusfeltet

Innsynsførespurnaden vart avvist av Helsedirektoratet.

Kjære Helsedirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mye Helsedirektoratet har krevet tilbakebetalt på ordningene som faller innunder kategoriene for driftstilskudd til rusmiddelpolitiske organisasjoner, tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats og brukerorganisasjoner på rusfeltet henholdsvis i 2018, i 2017 og de siste 10 år sammenlagt.

Dersom dette er for vanskelig eller arbeidskrevende bes det om at direktoratet kommer med forslag til hva vi kan få innsyn i. Vi ønsker å se beløp for å se hvorvidt direktoratet i praksis fører tilsyn med ordningene eller nei. I så måte er vi også interessert i dokumenter som kan belyse hvor mye tilsyn som føres og hvilke maktmidler direktoratet har for å ettergå organisasjonene. Dersom det er krevet tilbakebetalt midler eller organisasjoners økonomi er ettergått kunne vi gjerne tenke oss en liste over disse der reaksjonsform og annet er angitt.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Håper dere har hatt en fin 17. mai-feiring.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak (Ekstern post til arkivet), Helsedirektoratet

Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.

 

 

Helsedirektoratet

Pb. 7000 St. Olavs plass

0130 Oslo

Tlf. 810 20 050

[1]www.helsedir.no

[2][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant department.

 

Norwegian Directorate for Health

P.O.Box 7000 St Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.

www.helsedir.no

[3][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.helsedir.no/
2. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kristine Skaar Aune, Helsedirektoratet

Hei
Helsedirektoratet har ikke en oversikt/ oppstilling over midler som er krevd tilbake fra organisasjoner som mottar tilskudd til drift over ordningen det henvises til. Våre systemer er heller ikke innrettet på en slik måte at dette er informasjon som enkelt kan hentes ut og settes opp i en sammenstilling slik det bes om. Slik vi forstår henvendelsen er det ønskelig å vite mer om hvordan vi følger opp tilskudd, om vi krever tilbake midler og hvilke rutiner og muligheter vi har til kontroll.

Helsedirektoratet fører ikke tilsyn med tilskudd, men forvalter tilskudd på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og jamfør Stortingets føringer. Regelverk fastsettes av HOD og forankres i Stortinget gjennom prop 1. Statsbudsjettet.

I regelverket fastsettes kriterier for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan mottas tilskudd til, regler for rapportering, hvem som forvalter ordningen og hvem som er klagemyndighet.
For tilskudd over 200 000 kroner krever Helsedirektoratet at det levers revisorattestert regnskap. For tilskudd til drift stilles det i ett tilfelle også krav om revisorattestert bekreftelse på antall medlemmer.

Søknader om tilskudd regnes som enkeltvedtak, og er derfor underlagt forvaltningsloven og offentlighetsloven. Når vedtak fattes, sendes det ut vedtaksbrev. Vedtaksbrevet beskriver hva det er gitt tilskudd til/ eller om det er gitt avslag, forventninger knyttet til rapportering, spesielle vilkår for tilskuddet og generelle vilkår for tilskuddet.

Når det gjelder ubrukte midler, løses dette på litt ulike måter. Dette står beskrevet i alle tilskuddsbrev, og ettersom Rusinnsyn har bedt om innsyn i ulike tilskuddsbrev, vil dere ha den informasjonen der. Som hovedregel rapporteres det om ubrukte midler i årsrapportering, og denne summen trekkes fra utbetaling andre termin. Det kan også søkes om å få utbrukte midler overført og tildelt på nytt. Helsedirektoratet må da vurdere dette i det enkelte tilfelle.

Riksrevisjonen gjennomfører revisjon av departementene og underliggende etaters forvaltning, herunder også tilskudd. Det vil foreligge offentlig rapport for dette fra Riksrevisjonen. Når den vil foreligge offentlig kan dere henvende dere til dem for rapport på dette.

Håper dette gav litt mer informasjon.

Vennlig hilsen

Kristine Skaar Aune
seniorrådgiver
Helsedirektoratet

telefon: 48205162

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[FOI #913 email]]
Sendt: torsdag 17. mai 2018 22:21
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet) <[email address]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Helsedirektoratets tilsyn med ordningene på rusfeltet

Kjære Helsedirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mye Helsedirektoratet har krevet tilbakebetalt på ordningene som faller innunder kategoriene for driftstilskudd til rusmiddelpolitiske organisasjoner, tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats og brukerorganisasjoner på rusfeltet henholdsvis i 2018, i 2017 og de siste 10 år sammenlagt.

Dersom dette er for vanskelig eller arbeidskrevende bes det om at direktoratet kommer med forslag til hva vi kan få innsyn i. Vi ønsker å se beløp for å se hvorvidt direktoratet i praksis fører tilsyn med ordningene eller nei. I så måte er vi også interessert i dokumenter som kan belyse hvor mye tilsyn som føres og hvilke maktmidler direktoratet har for å ettergå organisasjonene. Dersom det er krevet tilbakebetalt midler eller organisasjoners økonomi er ettergått kunne vi gjerne tenke oss en liste over disse der reaksjonsform og annet er angitt.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Håper dere har hatt en fin 17. mai-feiring.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[FOI #913 email]

Er [Norwegian Directorate of Health request email] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Helsedirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Kristine Skaar Aune,

Takk for utfyllende svar.

Det hadde vært fint om dere skaffet dere en slik oversikt for fremtiden.

Med ønske om en god helg.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Ocares Adriana,

1 Attachment

  • Attachment

    Klage over avslag p Innsynsbegj ring om sammenstilling av opplysninger 1.pdf

    308K Download View as HTML

Se vedlagte dokumenter

 

Ocares Adriana,

1 Attachment

Se vedlagte dokumenter