Forsvarminiser Frank Bakke-Jensen sin kalender hittil i 2018

Innsynsførespurnaden vart avvist av Forsvarsdepartementet.

Kjære Forsvarsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Frank Bakke-Jensen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak@fd.dep.no, Forsvarsdepartementet

1 Attachment

+------------------------------------------------------------------------+
| Forsvarsdepartementet |
| Vår ref:      2018/3 - 355 |
| Dato:         20.02.2018 |
+------------------------------------------------------------------------+

Innsynsforespørsler februar 2018

Hilsen

Forsvarsdepartementet,
[Forsvarsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Kjære [email address],

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Dere har altså ikke lov til å snakke med andre forvaltningsorgan i den hensikt å samkjøre dette.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak@fd.dep.no, Forsvarsdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    Innsyn etter Offentleglova Forsvarminiser Frank Bakke Jensen sin kalender hittil i 2018.PDF.pdf

    189K Download View as HTML

+------------------------------------------------------------------------+
| Forsvarsdepartementet |
| Vår ref:      2018/3 - 539 |
| Dato:         19.04.2018 |
+------------------------------------------------------------------------+

Innsyn etter Offentleglova - Forsvarminiser Frank Bakke-Jensen sin
kalender hittil i 2018

Hilsen

Forsvarsdepartementet,
[Forsvarsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak FD, Forsvarsdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    Innsyn etter Offentleglova Forsvarminiser Frank Bakke Jensen sin kalender hittil i 2018.PDF.pdf

    189K Download View as HTML

Viser til klage på manglende svar på innsyn. Svaret ble ekspedert
19.04.18, men ved en inkurie har deler av e-postadressen falt ut ved
ekspederingen. Sender derfor brevet på nytt.

Dersom du ønsker å klage på resultatet, bes du gi beskjed om dette.

 

 

Med hilsen

Forsvarsdepartementets postmottak

P Før du skriver ut: tenk på miljøet

 

Kjære Postmottak FD,

Da bør det vel gis ny klagefrist?

Kan dere veilede meg til å få innsyn i noe av dette? Hva om jeg f.eks. ber om innsyn i alle kalenderinvitasjoner (inn- og utgående) i 2018?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak FD, Forsvarsdepartementet

Hei

Det gis klagefrist på vedtaket fra og med oversendelsen av i går.

Med hilsen
Forsvarsdepartementets postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen <[Innsyns-e-postadresse #707]>
Sendt: tirsdag 22. mai 2018 19:14
Til: Postmottak FD <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn etter Offentleglova - Forsvarminiser Frank Bakke-Jensen sin kalender hittil i 2018

Kjære Postmottak FD,

Da bør det vel gis ny klagefrist?

Kan dere veilede meg til å få innsyn i noe av dette? Hva om jeg f.eks. ber om innsyn i alle kalenderinvitasjoner (inn- og utgående) i 2018?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon