Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Geir Eliassen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Finansdepartementets korrespondanse knyttet til kontroversen i SSB

Vi ventar på at Geir Eliassen skal lesa ein av dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Finansdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse internt og eksternt ledelsen i Finansdepartementet samt aktuelle saksbehandlere i departementet har hatt i forbindelse med omstillingsprosessen i SSB og også i fobindelse med kontroversen rundt denne i 2017, både i brevs form, på epost og sms samt i sosiale meldingstjenester som Facebook Messenger.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Viser til Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 37: «Så lenge eit dokument ikkje er å rekne som eit privat dokument, vil dokument som er hos eit forvaltningsorgan i utgangspunktet vere å rekne som eit saksdokument for dette organet. Det er ikkje noko krav at dokumentet må gjelde ei konkret sak i organet. At dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg. Så lenge dette kravet er oppfylt, har det heller ikkje noko å seie at dokumentet ikkje har vore gjenstand for noka eigentleg sakshandsaming i organet. Sjølv om eit dokument berre er teke «til orientering», vil det såleis likevel kunne vere eit saksdokument for organet.

Det har heller ikkje noko å seie for spørsmålet om eit dokument skal reknast som eit saksdokument for organet om dokumentet er journalført eller ikkje.»

Viser også til rettlederen, s. 34: «Dokumentomgrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt. Dette inneber at det ikkje har noko å seie korleis informasjonen er lagra, eller korleis han kjem til uttrykk, til dømes som tekst, lyd, bilde eller ein modell. Det sentrale er at informasjonen er lagra på ein måte som gjer det mogleg å finne han att. Definisjonen dekkjer både tradisjonelle papirdokument, inkludert kart, skisser og fotografi, informasjon som er lagra elektronisk, og mikrofilm, lydband eller video. Òg multimedie- dokument, som inneheld ein kombinasjon av tekst, lyd og bilete, vil vere omfatta av definisjonen.

Alle lagringsformene er likestilte. Dette inneber mellom anna at det ikkje spelar noka rolle for innsynsretten om eit dokument er kome inn som elektronisk post eller som vanleg post.»

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

1 Attachment

Hei! Fikk feilmelding når jeg sendte denne. Prøver derfor på nytt.

Mvh
Pål Mangset

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mangset, Pål På vegne av [Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]
Sendt: tirsdag 14. november 2017 09.00
Til: 'Geir Eliassen' <[Innsyns-e-postadresse #524]>
Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Finansdepartementets korrespondanse knyttet til kontroversen i SSB

Det vises til forespørsel av 10. november fra Geir Eliassen. Innsyn er vurdert. Det gis innsyn i referat fra årsrapportmøte mellom SSB og Finansdepartementet for 2016

Med vennlig hilsen
Pål Mangset
Administrasjonsavdelingen, Dokumentasjons- og It-seksjonen Finansdepartementet, Pb 8008 Dep.,0030 Oslo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #524]]
Sendt: fredag 10. november 2017 16.34
Til: Postmottak Finansdepartementet <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Finansdepartementets korrespondanse knyttet til kontroversen i SSB

Kjære Finansdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse internt og eksternt ledelsen i Finansdepartementet samt aktuelle saksbehandlere i departementet har hatt i forbindelse med omstillingsprosessen i SSB og også i fobindelse med kontroversen rundt denne i 2017, både i brevs form, på epost og sms samt i sosiale meldingstjenester som Facebook Messenger.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Viser til Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 37: «Så lenge eit dokument ikkje er å rekne som eit privat dokument, vil dokument som er hos eit forvaltningsorgan i utgangspunktet vere å rekne som eit saksdokument for dette organet. Det er ikkje noko krav at dokumentet må gjelde ei konkret sak i organet. At dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg. Så lenge dette kravet er oppfylt, har det heller ikkje noko å seie at dokumentet ikkje har vore gjenstand for noka eigentleg sakshandsaming i organet. Sjølv om eit dokument berre er teke «til orientering», vil det såleis likevel kunne vere eit saksdokument for organet.

Det har heller ikkje noko å seie for spørsmålet om eit dokument skal reknast som eit saksdokument for organet om dokumentet er journalført eller ikkje.»

Viser også til rettlederen, s. 34: «Dokumentomgrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt. Dette inneber at det ikkje har noko å seie korleis informasjonen er lagra, eller korleis han kjem til uttrykk, til dømes som tekst, lyd, bilde eller ein modell. Det sentrale er at informasjonen er lagra på ein måte som gjer det mogleg å finne han att. Definisjonen dekkjer både tradisjonelle papirdokument, inkludert kart, skisser og fotografi, informasjon som er lagra elektronisk, og mikrofilm, lydband eller video. Òg multimedie- dokument, som inneheld ein kombinasjon av tekst, lyd og bilete, vil vere omfatta av definisjonen.

Alle lagringsformene er likestilte. Dette inneber mellom anna at det ikkje spelar noka rolle for innsynsretten om eit dokument er kome inn som elektronisk post eller som vanleg post.»

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #524]

Er [Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Finansdepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Kjære Postmottak Finansdepartementet,

Dere mener dette er all korrespondanse som foreligger, som samsvarer med ordlyden i mitt innsynskrav?

Det virker som det er for lite. Vurderer å påklage.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Finansdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Finansdepartementets korrespondanse knyttet til kontroversen i SSB».

Dere har sendt oss dokumenter som svar på vårt innsynskrav. Vi mener imidlertid det ikke er tatt stilling til hele ordlyden i kravet og at dokumenter som burde vært omfattet av vårt innsynskrav mangler.

Vi ber derfor om en ny gjennomgang. Dersom det foreligger opplysninger dere ikke ønsker å gi ut, må dette eventuelt unntas med henvisning til korrekt hjemmel for unntak, og det skal opplyses om klageadgang, jf. offl. § 31(1).

Dersom rutinene for journalføring hadde vært tilfredstillende mener vi at vi burde ha fått utlevert flere dokumenter.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber vi om at organet vurderer om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet, i forbindelse med vårt innsynskrav.

Journalføring er den systematiske og fortløpende registreringen av opplysninger om saksdokumenter i en journal. Journalføringsplikten er fastsatt i arkivforskriften § 2- 6, og gjelder alle innkomne og utgående dokument som etter offentleglova § 4 er saksdokument for organet, og som både er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Utgangspunktet er altså at hvert enkelt dokument som sendes og mottas, uansett format, skal journalføres for seg, dersom de oppfyller kriteriene for journalføringsplikt. Arkivloven § 9 slår fast at arkivmateriale ikke kan kasseres uten at det er hjemlet i arkivloven med forskrifter eller at Riksarkivaren har gitt særskilt samtykke til kassasjon. Dersom vi mistenker at det foregår sletting av arkivverdige dokumenter, må vi vurdere å varsle Arkivverket.

I sammenheng med denne klagesaken ber vi derfor om å få tilsendt deres rutiner/retningslinjer for arkivtjenesten og saksbehandlere. Videre ber vi om deres redegjørelse for hva slags opplæring og oppfølging ansatte (ledere, saksbehandlere og andre relevante ansatte) får med henhold til krav om journalføring og arkivering av e-post og annen korrespondanse og dokumentasjon.

Viser også til Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 37: «Så lenge eit dokument ikkje er å rekne som eit privat dokument, vil dokument som er hos eit forvaltningsorgan i utgangspunktet vere å rekne som eit saksdokument for dette organet. Det er ikkje noko krav at dokumentet må gjelde ei konkret sak i organet. At dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg. Så lenge dette kravet er oppfylt, har det heller ikkje noko å seie at dokumentet ikkje har vore gjenstand for noka eigentleg sakshandsaming i organet. Sjølv om eit dokument berre er teke «til orientering», vil det såleis likevel kunne vere eit saksdokument for organet.

Det har heller ikkje noko å seie for spørsmålet om eit dokument skal reknast som eit saksdokument for organet om dokumentet er journalført eller ikkje.»

Det er altså heller ikke et krav om at dokumentet må være journalført for at det skal omfattes av retten til innsyn.

Vi viser videre til rettlederen, s. 34: «Dokumentomgrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt. Dette inneber at det ikkje har noko å seie korleis informasjonen er lagra, eller korleis han kjem til uttrykk, til dømes som tekst, lyd, bilde eller ein modell. Det sentrale er at informasjonen er lagra på ein måte som gjer det mogleg å finne han att. Definisjonen dekkjer både tradisjonelle papirdokument, inkludert kart, skisser og fotografi, informasjon som er lagra elektronisk, og mikrofilm, lydband eller video. Òg multimedie- dokument, som inneheld ein kombinasjon av tekst, lyd og bilete, vil vere omfatta av definisjonen.

Alle lagringsformene er likestilte. Dette inneber mellom anna at det ikkje spelar noka rolle for innsynsretten om eit dokument er kome inn som elektronisk post eller som vanleg post.»

Med andre ord kan man be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på Facebook Messenger.

På bakgrunn av dette, ber vi om en ny vurdering av vårt innsynskrav.

Vi minner om veiledningsplikten i forvaltningslovens § 11, som foreskriver at dere skal «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte» og forvaltningslovens §§ 33 og 34 som stadfester at dere skal «foreta de undersøkelser klagen gir grunn til» og at klageinstans skal «prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med».

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/finans...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Postmottak Finansdepartementet,

Dvs. klagen skal ikke oversendes Kongen i statsråd, men jeg ber alså om at den behandles en gang til. Det må foreligge mer kommunikasjon.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Finansdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Finansdepartementets korrespondanse knyttet til kontroversen i SSB».

Jeg har vanskelig for å tro at dette er all korrespondanse som foreligger, og ber om å få utlevert all korrespondanse i saken i tråd med offentleglovas formålsparagraf.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/finans...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

1 Attachment

På finansdepartementets nettsider foreligger brev av 21. november 2017,
29. november 2017, 23. januar 2018 og 8. februar 2018 fra
Finansdepartementet

til kontroll- og konstitusjonskomiteen, se vedlegg. Brevene gir en
oversikt over relevant korrespondanse i den aktuelle saken.

 

Det vises også til komiteens innstilling, som kan lastes ned fra
Stortingets nettsider.

 

[1]https://www.stortinget.no/no/Saker-og-pu...

 

 

Med hilsen

 

IFA-senteret

Finansdepartementet

[2]cid:image001.png@01D0FC5C.0C841D40

 

 

Fra:                                              Geir Eliassen
<[FOI #524 email]>

Sendt:                                        lørdag 7. juli 2018 04.57

Til:                                               Postmottak
Finansdepartementet

Emne:                                        Klage over innsyn etter
Offentleglova - Finansdepartementets korrespondanse knyttet til
kontroversen i SSB

 

Kjære Finansdepartementet,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Finansdepartementets korrespondanse knyttet til
kontroversen i SSB».

 

Jeg har vanskelig for å tro at dette er all korrespondanse som foreligger,
og ber om å få utlevert all korrespondanse i saken i tråd med
offentleglovas formålsparagraf.

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[3]https://www.mimesbronn.no/request/finans...

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][FOI #524 email]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

References

Visible links
1. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-pu...
3. https://www.mimesbronn.no/request/finans...
4. mailto:[FOI #524 email]
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Geir Eliassen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.