En "rimelig utstrekning" av dokumenter om uenighet om innsyn i personalmapper hos POD

Innsynsførespurnaden vart avvist av Politidirektoratet.

Kjære Politidirektoratet,

Ber om innsyn i en "rimelig utstrekning" av saksdokumenter som gjelder uenighet rundt innsyn i personalmapper i politiet. Ber om å få opplyst hvilke saksnummer dette er journalført på.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak POD, Politidirektoratet

Saksnummeret i denne saken er 201802224. Etter offentleglova § 28 er det
et vilkår at innsynskravet er tilstrekkelig avgrenset, det må gjelde en
bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Det er
avgrensningen av innsynskravet ditt som må være i en "rimelig
utstrekning". Ved at du gjør "rimelig utstrekning" til del av
avgrensningen av innsynskravet, vil det uansett ikke være mulig for å oss
å identifisere dokumentene du ev. skal gis innsyn i. Vi avslår derfor
innsynskravet etter offentleglova § 28 andre ledd.

 

Vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet jf.  etter
offentleglova § 32

 

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Postmottak POD,

Uenigheten omkring innsyn i personalmapper er bredt omtalt i media, og det fremgår av Politiforum at dere har hatt dialog om dette.

Kan dere hjelpe meg til å spisse innsynskravet, ved å angi hvilke journalposter deres korrespondanse om dette er journalført på?

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi har ingen konkrete saker i vår journal "som gjelder uenighet" om personalmapper. Hva gjelder den bekymringen som Politiforum målbærer, har vi varslet at vi vil vurdere nærmere hvilke oppfølgingstiltak som kan være aktuelle, herunder eventuelle tiltak som retter seg mot etaten eller konkrete innspill til departementet om regelverksendringer, se https://www.politiforum.no/artikler/pod-... . Dokumenter fra oss til JD eller til underliggende organer i den forbindelse vil du kunne få innsyn i. Men du må da vente til de er produsert.

Med hilsen

Postmottak
Politidirektoratet
[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Postmottak POD,

I medhold av offentleglova ber jeg om saksomslag/dokumentliste som viser dokumentene journalført i sak 201802224.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak POD, Politidirektoratet

Følgende dokumenter er journalført i sak 201802224:

Nr.  Type  Dok.dato     Avs./Mott.  Beskrivelse 

8  I  05072018  Herman Langvik  Krav om innsyn i saksomslag /
dokumentliste i sak 201802224 i Politidirektoratet

7  U  05072018  Herman Langvik  Svar på ytterligere spørsmål - Krav om
innsyn - Uenighet rundt innsyn i personalmapper i politiet - Herman
Langvik 

6  I  18062018  Herman Langvik  Ytterligere spørsmål - Krav om innsyn -
Uenighet rundt innsyn i personalmapper i politiet - Herman Langvik 

5  U  18062018  Herman Langvik  Krav om innsyn - Uenighet rundt innsyn i
personalmapper i politiet - Herman Langvik 

4  I  24052018  Herman Langvik  Krav om innsyn - Uenighet rundt innsyn i
personalmapper i politiet - Herman Langvik 

3  I  16052018  Herman Langvik  Tilbakemelding - Svar - Krav om innsyn -
Kommunikasjon med politi og presse - Uenighet rundt innsyn i
personalmapper til ansatte i politiet 

2  U  16052018  Herman Langvik  Svar - Krav om innsyn - Kommunikasjon med
politi og presse - Uenighet rundt innsyn i personalmapper til ansatte i
politiet - Herman Langvik

1  I  12052018  Herman Langvik  Krav om innsyn - Kommunikasjon med politi
og presse - Uenighet rundt innsyn i personalmapper til ansatte i politiet
- Herman Langvik 

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Postmottak POD,

Morsomt.

Dere driver elendig veiledning og viser null respekt for loven.

Innen offentlighet er dere norges største kriminelle syndikat.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik