Dokumenter om omstillingsprosessen i SSB hos Finansdepartementet

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Finansdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter i Finansdepartementet som kan knyttes til omstillingsprosessen i SSB i 2017, med unntak av korrespondansen jeg allerede har fått innsyn i.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Finansdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finansdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumenter om omstillingsprosessen i SSB hos Finansdepartementet».

Den 19. november 2017 ba jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter i Finansdepartementet som kan knyttes til omstillingsprosessen i SSB i 2017, med unntak av korrespondansen jeg allerede har fått innsyn i.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

2 Attachments

 

På Finansdepartementets nettsider foreligger brev av 29. november fra
Finansdepartementet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. I
dette brevet gis det en oversikt over relevante eposter og SMS-meldinger
om omorganiseringen av forskningsavdelingen i SSB.

 

Se lenke:
[1]https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sv...

 

 

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Administrasjonsavdelingen, Dokumentasjons- og It-seksjonen
Finansdepartementet, Pb 8008 Dep.,0030 Oslo

 

[2]cid:image001.png@01D0EC96.6F7F5610

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

References

Visible links
1. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sv...

Kjære Postmottak Finansdepartementet,

Kunne dere oversendt lenke til dette brevet - og er det noe som er unntatt innsyn? Isåfall ber jeg om å få et skriftlig avslag, jf. offl. 31 første ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

Hei,

Lenken er: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sv...

Så vidt Dokumentasjonssenteret vet er det ikke noe i brevet som er unntatt innsyn.

Mvh
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Pb 8008 Dep.
0030 Oslo
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]
22 24 23 22

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #546]]
Sendt: lørdag 2. desember 2017 20.39
Til: Postmottak Finansdepartementet <[epostadresse]>
Emne: Re: 17/4582-56 Klage over innsyn etter Offentleglova - Dokumenter om omstillingsprosessen i SSB hos Finansdepartementet

Kjære Postmottak Finansdepartementet,

Kunne dere oversendt lenke til dette brevet - og er det noe som er unntatt innsyn? Isåfall ber jeg om å få et skriftlig avslag, jf. offl. 31 første ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon