Carfentanil-problemet og bæretillatelse for nalokson og naltrekson for å beskytte politiansatte

Politidirektoratet hadde ikkje informasjonen du bad om.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Satsningen på at politifolk skal bære med seg nalokson (opiat-motgift) og årsakene/bakgrunnen for dette.

Årsaken til at jeg ber om innsyn er at jeg mistenker at dette har mest med å beskytte politifolk sine liv å gjøre og at det å beskytte narkomane sine liv er helt sekundært, da dere ellers kunne ha innført slike tiltak for mange år siden og før det kom carfentanil som utgjør en trussel mot politifolk på markedet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak POD, Politidirektoratet

Det ikke er en sak på dette i Politidirektoratet, men vi er gjort kjent
med at Oslo politidistrikt har en sak på det og henviser dit.

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Postmottak POD,

Takk for svar og at dere peker i riktig retning.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn