Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter

Ventar på klagehandsaming hos Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT.

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Jeg ønsker å få saksgrunnlaget for hvorfor dere har sperret webklienter ('user-agent') som inneholder 'Einnsyn downloader'. Ønsker også en komplett liste over alle webklienter som har sperret tilgang til Einnsyn.no.

Følgende virker ikke:
- "Einnsyn downloader. Created by @hallny."
- "Einnsyn downloader."
- "Einnsyn downloader"

Følgende virker
- "Einnsyn downloade"
- "Hvilken hjemmel har dere for dette?"
- "curl/7.38.0" (ref saksnummer 2017/744)
- "lwp-request/5.824 libwww-perl/5.825" (ref saksnummer 2017/744)
- "Wget/1.16 (linux-gnu)" (ref saksnummer 2017/744)

Dere har altså spesifikt sperret denne webklienten. Jeg ønsker innsyn i saksdokumenter relatert til denne endringen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter».

Innsynshenvendelsen er ikke besvart.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/blokke...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Os, Stein Magne, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Takk for din henvendelse og takk for din interesse i eInnsyn.

Vi viser til i Offentlegforskrifta § 6 siste ledd, siste setning:
 
Offentleg elektronisk journal for organ som er omfatta av ordninga etter fyrste ledd, skal innrettast slik at det ikkje skal vere mogleg å få treff på personnamn i innførslar i journalane som er eldre enn eit år.
 
Vi viser videre til Kongeleg resolusjon 17. oktober 2008 om iverksettjing av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd og forskrift til lova: https://www.regjeringen.no/globalassets/... side 46
 
… Eit viktig spørsmål under høyringa har vore i kva grad det bør gjelde ytterlegare avgrensingar for å vareta personvernomsyn. I høyringsnotatet etterlyste departementet synspunkt på om det burde vere ei søkjesperre på personnamninnførslar slik at ein ikkje kunne få treff på slike innførslar i journalane som blir gjort tilgjengelege på Internett når innførslane er meir enn eitt år gamle og om systemet burde innrettast slik at det ikkje kan søkjast i journalane frå eksterne søkjemotorar. Departementet har kome til at personvernomsyn taler for at det i forskrifta blir fastsett at det skal vere ei søkjesperre slik at det ikkje skal vere mogleg å få treff på personnamninnførslar som er meir enn eitt år gamle. Kravet om at det skal vere ei slik søkjesperre gjeld berre i høve til dei organa som er omfatta av ordninga med Offentleg elektronisk postjournal, ikkje for organ som legg journalane sine ut på Internett utan å vere omfatta av ordninga. Departementet har vurdert om det burde innførast eit krav om søkjesperre også for organ som ikkje er omfatta av ordninga, men har kome til at det ikkje vil vere føremålstenleg å innføre eit slik krav no. Dette bør heller innførast ved ei eventuell utviding av kva organ som skal vere med i ordninga med Offentleg elektronisk postjournal.
 
Når det gjeld høvet til å søkje frå eksterne søkjemotorar, vil moglegheita til å stenge for dette avhenge av kva som til einkvar tid er teknisk mogleg. Dette eignar seg difor dårleg for regulering i forskrift. Det vil likevel bli lagt opp til at systemet, så langt det er praktisk mogleg, skal bli innretta slik at det ikkje kan søkjast frå eksterne søkjemotorar i journalane som leggjast ut. Desse avgrensingane vil berre få verknad for organ som er omfatta av plikta til å gjere journalar tilgjengelege på Internett, sidan berre desse vil vere omfatta av den felles offentlege elektroniske postjournalen.
 
Ein vil i nær framtid kome attende til korleis ein skal handtere ivaretakinga av personvernomsyn vedrørande mogleg bygging av personprofilar på grunnlag av postjournalar som er lagde ut på Internett av organ som ikkje er omfatta av OEP-ordninga. …
 
Det er konkrete krav til søket, forhindring av indeksering og ivareta personvernet med hensyn til bygging av personprofiler. Det har over tid ikke vært endring i kravene og de er fremdeles gyldige for eInnsyn. Difi er pålagt å innføre tiltak for å ivareta disse kravene. Tiltakene implementert i løsningen er valgt av etableringsprosjektet til eInnsyn. Tiltakene ble gjort etter en risikovurdering der hensynet til personvernet ble veiet opp mot krav i offentleglova, samtidig som brukeropplevelsen ikke skal bli vesentlig påvirket i negativ retning. Erfaringene så langt er at vi har truffet rimelig bra med:
 
· Generell høflighetsprotokoll for søkemotorer
· Begrensing av antall poster som returneres ved spørring
· Trafikkbegrensing
 
Vi har vært bevisst på at dette er minimumstiltak. Nye tiltak blir vurdert av produktsjef og systemeier, når man ser behov.

Venleg helsing

Stein Magne Os
seniorrådgjevar
M: 900 89 566
A: Skrivarvegen 2, 6863 Leikanger

Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo

www.difi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1450]>
Sendt: tirsdag 18. desember 2018 08.32
Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter».

Innsynshenvendelsen er ikke besvart.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/blokke...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1450]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård la igjen ein bemerkning ()

Samme svar ser ut til å være sendt til begge disse henvendelsene:
- https://www.mimesbronn.no/request/begren...
- https://www.mimesbronn.no/request/blokke...

Kjære Stein Magne Os.

Ser dere har sendt samme svar til for forskjellige henvendelser.

Denne henvendelsen, "Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter", gjelder innsyn i saksdokumentasjon rundt sperring av enkelt webklienter. I spørsmålet viser jeg til at noen manuelt har sperret "Einnsyn downloader" og jeg etterspør derfor saksnummer og dokumenter for denne endringen av systemet.

Dersom slik dokumentasjon ikke er journalført så ber jeg om at dere journalfører denne endringen.

I svaret viser dere til Offentlegforskrifta §6. Denne viser til at man ikke skal få opp treff ved søk på personnavn dersom journalposten er eldre enn 1 år. Ser ikke hvordan dette er relevant for sperring av gitte webklienter. Dere har en slik sperre og den fungerer så vidt jeg vet.

Videre "Vi viser videre til Kongeleg resolusjon 17. oktober 2008 om iverksettjing av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd og forskrift til lova: https://www.regjeringen.no/globalassets/... side 46". Dere viser her ikke til noe konkret og noe av det dere viser til er tatt med i Forskrift til Offenteglova. Resolusjonen gjentar det samme angående treff ved søk på personnavn. Videre omtales ekterne søkemotorer.

Jeg finner ikke at noen av henvisningen er relevant for min innsynshenvendelse ang. dokumentasjon for sperring av utvalgte webklienter.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

                Difi viser til din e-post datert 27.12.2018 med emnet
«innsyn etter Offentleglova – Blokkering av tilgang til Einnsyn for
utvalgte webklienter»

 

                Difi arbeider med svar på forespørslene i e-posten  og vil
komme med tilbakemelding så snart som mulig.

 

Kjære Postmottak DIFI,

Ser frem til svar. Når forventes det?
Det har nå gått 1 måned siden denne innsynshenvendelsen ble sendt.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Hallvard Nygård

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter».

Dere har ikke besvart denne innsynshenvendelsen av 11. desember.

- 11. desember 2018 - Innsynshenvendelse sendt DIFI.
- 18. desember 2018 - Klage på manglende svar.
- 20. desember 2018 - Dere sender svar til denne og en annen henvendelse. Svar har liten relevans for denne innsynshenvenelsen som angår en konkret sperring av en konkrekt webklient.
- 27. desember 2018 - Svar på deres svar (se under).
- 11. januar 2019 - Purring på at dere ikke har svar.

Anser ikke som henvendelsen som besvart. Ønsker at dere enten besvarer henvendelsen eller sender klagen videre til klageinstans.

Her er siste henvendelsen, som ikke er besvart:
-----
Ser dere har sendt samme svar til for forskjellige henvendelser.

Denne henvendelsen, "Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter", gjelder innsyn i saksdokumentasjon rundt sperring av enkelt webklienter. I spørsmålet viser jeg til at noen manuelt har sperret "Einnsyn downloader" og jeg etterspør derfor saksnummer og dokumenter for denne endringen av systemet.

Dersom slik dokumentasjon ikke er journalført så ber jeg om at dere journalfører denne endringen.

I svaret viser dere til Offentlegforskrifta §6. Denne viser til at man ikke skal få opp treff ved søk på personnavn dersom journalposten er eldre enn 1 år. Ser ikke hvordan dette er relevant for sperring av gitte webklienter. Dere har en slik sperre og den fungerer så vidt jeg vet.

Videre "Vi viser videre til Kongeleg resolusjon 17. oktober 2008 om iverksettjing av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd og forskrift til lova: https://www.regjeringen.no/globalassets/... side 46". Dere viser her ikke til noe konkret og noe av det dere viser til er tatt med i Forskrift til Offenteglova. Resolusjonen gjentar det samme angående treff ved søk på personnavn. Videre omtales ekterne søkemotorer.

Jeg finner ikke at noen av henvisningen er relevant for min innsynshenvendelse ang. dokumentasjon for sperring av utvalgte webklienter.
-----

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/blokke...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Hei,

 

Vi bekrefter at henvendelsen er mottatt.

 

Vi vil besvare denne henvendelsen slik du etterspør, og vil besvare den i
løpet av neste uke.

 

 

Vennlig hilsen

 

Difi

 

 

[1]logo

Postboks 1382, 0114 Oslo

[2]www.difi.no

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1450]>

Sendt: lørdag 2. mars 2019 20.52

Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>

Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Blokkering av tilgang til
Einnsyn for utvalgte webklienter

 

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin
håndtering av min innsynshenvendelse «Blokkering av tilgang til Einnsyn
for utvalgte webklienter».

 

Dere har ikke besvart denne innsynshenvendelsen av 11. desember.

 

- 11. desember 2018 - Innsynshenvendelse sendt DIFI.

- 18. desember 2018 - Klage på manglende svar.

- 20. desember 2018 - Dere sender svar til denne og en annen henvendelse.
Svar har liten relevans for denne innsynshenvenelsen som angår en konkret
sperring av en konkrekt webklient.

- 27. desember 2018 - Svar på deres svar (se under).

- 11. januar 2019 - Purring på at dere ikke har svar.

 

Anser ikke som henvendelsen som besvart. Ønsker at dere enten besvarer
henvendelsen eller sender klagen videre til klageinstans.

 

Her er siste henvendelsen, som ikke er besvart:

-----

Ser dere har sendt samme svar til for forskjellige henvendelser.

 

Denne henvendelsen, "Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte
webklienter", gjelder innsyn i saksdokumentasjon rundt sperring av enkelt
webklienter. I spørsmålet viser jeg til at noen manuelt har sperret
"Einnsyn downloader" og jeg etterspør derfor saksnummer og dokumenter for
denne endringen av systemet.

 

Dersom slik dokumentasjon ikke er journalført så ber jeg om at dere
journalfører denne endringen.

 

I svaret viser dere til Offentlegforskrifta §6. Denne viser til at man
ikke skal få opp treff ved søk på personnavn dersom journalposten er eldre
enn 1 år. Ser ikke hvordan dette er relevant for sperring av gitte
webklienter. Dere har en slik sperre og den fungerer så vidt jeg vet.

 

Videre "Vi viser videre til Kongeleg resolusjon 17. oktober 2008 om
iverksettjing av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i
offentleg verksemd og forskrift til lova:
https://www.regjeringen.no/globalassets/... side 46". Dere viser her ikke
til noe konkret og noe av det dere viser til er tatt med i Forskrift til
Offenteglova. Resolusjonen gjentar det samme angående treff ved søk på
personnavn. Videre omtales ekterne søkemotorer.

 

Jeg finner ikke at noen av henvisningen er relevant for min
innsynshenvendelse ang. dokumentasjon for sperring av utvalgte
webklienter.

-----

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
https://www.mimesbronn.no/request/blokke...

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #1450]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. file:///tmp/www.difi.no

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Hei,

Difi viser til din e-post datert 27.12.2018 med emnet «innsyn etter
Offentleglova – Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte
webklienter» hvor det står at «... noen manuelt har sperret «EInnsyn
downloader» og jeg etterspør derfor saksnummer og dokumenter for denne
endringen av systemet». Det står også at «[d]ersom slik dokumentasjon ikke
er journalført så ber jeg om at dere journalfører denne endringen».

Som det fremgår av e-post til deg den 11.01.2019 er det implementert
tiltak i eInnsyn for å motvirke nedlasting av data basert på grensesnittet
som er ment for manuelle søk («skraping»/«webscraping»). Tiltakene er
implementert fordi skraping gjør de personvernøkende tiltak i eInnsyn
ineffektive. Konkret kan man med denne typen nedlasting omgå søkesperren
på personnavn, og man kan gjøre sammenligninger av virksomhetenes
journaler fra forskjellige tidspunkt og på den måten identifisere
informasjon som er tilbakekalt. Bakgrunnen for tiltakene er redegjort for
i brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 21.8.2017, doknr.
16/00246-13, som det i nevnte e-post til deg ble innvilget innsyn i.

Da det desember 2018 ble identifisert skraping av eInnsyn, ble dette
håndtert som en hendelse. Underveis i hendelseshåndteringen ble de tre
aktuelle webklientene du har vist til i e-posten identifisert og sperret.
Dette for å ivareta de hensynene som er påpekt i avsnittet over og i
doknr. 16/00246-13. Det var de tre webklientene som angitt i din e-post
som ble identifisert og sperret. Difi har ikke sperret andre webklienter.
Difi har ikke sperret de andre webklientene du viser til i e-posten.

Hendelsesrapporter for eInnsyn blir arkivert og journalført på sak
18/00048. Denne konkrete hendelsen nådde ikke opp på et nivå som etter
Difis rutiner tilsier at det skal utarbeides hendelsesrapport. Hendelsen
ble dokumentert i Difis saksbehandlingsverktøy for hendelseshåndtering.
Sperringen av de tre webklientene er ikke spesifikt nevnt, men som
konklusjon ble det angitt at «[v]i har gjort tiltak slik at trafikken no
er normal».

Difi avslår innsyn i dokumentasjonen fra denne hendelsen i Difis
saksbehandlingsverktøy for hendelseshåndtering, jf. offentleglova § 14
(organinterne dokument).

Difi har vurdert merinnsyn, jf. offentleglova § 11, men kommet til at det
ikke skal gis merinnsyn i denne saken.

Avslaget kan påklages jf. offentleglova § 32 første ledd. Eventuell klage
kan rettes til [1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]. Klagefristen er tre uker fra det
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part,
jf. forvaltningsloven § 29 første ledd første punktum.

 

Direktoratet for forvaltning og ikt

[2]logo

 

Postboks 1382, 0114 Oslo

[3]www.difi.no

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1450]>

Sendt: lørdag 2. mars 2019 20.52

Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>

Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Blokkering av tilgang til
Einnsyn for utvalgte webklienter

 

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin
håndtering av min innsynshenvendelse «Blokkering av tilgang til Einnsyn
for utvalgte webklienter».

 

Dere har ikke besvart denne innsynshenvendelsen av 11. desember.

 

- 11. desember 2018 - Innsynshenvendelse sendt DIFI.

- 18. desember 2018 - Klage på manglende svar.

- 20. desember 2018 - Dere sender svar til denne og en annen henvendelse.
Svar har liten relevans for denne innsynshenvenelsen som angår en konkret
sperring av en konkrekt webklient.

- 27. desember 2018 - Svar på deres svar (se under).

- 11. januar 2019 - Purring på at dere ikke har svar.

 

Anser ikke som henvendelsen som besvart. Ønsker at dere enten besvarer
henvendelsen eller sender klagen videre til klageinstans.

 

Her er siste henvendelsen, som ikke er besvart:

-----

Ser dere har sendt samme svar til for forskjellige henvendelser.

 

Denne henvendelsen, "Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte
webklienter", gjelder innsyn i saksdokumentasjon rundt sperring av enkelt
webklienter. I spørsmålet viser jeg til at noen manuelt har sperret
"Einnsyn downloader" og jeg etterspør derfor saksnummer og dokumenter for
denne endringen av systemet.

 

Dersom slik dokumentasjon ikke er journalført så ber jeg om at dere
journalfører denne endringen.

 

I svaret viser dere til Offentlegforskrifta §6. Denne viser til at man
ikke skal få opp treff ved søk på personnavn dersom journalposten er eldre
enn 1 år. Ser ikke hvordan dette er relevant for sperring av gitte
webklienter. Dere har en slik sperre og den fungerer så vidt jeg vet.

 

Videre "Vi viser videre til Kongeleg resolusjon 17. oktober 2008 om
iverksettjing av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i
offentleg verksemd og forskrift til lova:
https://www.regjeringen.no/globalassets/... side 46". Dere viser her ikke
til noe konkret og noe av det dere viser til er tatt med i Forskrift til
Offenteglova. Resolusjonen gjentar det samme angående treff ved søk på
personnavn. Videre omtales ekterne søkemotorer.

 

Jeg finner ikke at noen av henvisningen er relevant for min
innsynshenvendelse ang. dokumentasjon for sperring av utvalgte
webklienter.

-----

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
https://www.mimesbronn.no/request/blokke...

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #1450]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
3. file:///tmp/www.difi.no

Hallvard Nygård

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Blokkering av tilgang til Einnsyn for utvalgte webklienter».

Dere avslår med "Difi avslår innsyn i dokumentasjonen fra denne hendelsen i Difis saksbehandlingsverktøy for hendelseshåndtering, jf. offentleglova § 14 (organinterne dokument).". Antar da at dere mener $ 14 (1) - "Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.".

Dersom dere har en annen begrunnelse, vennligst besvar med presis henvisning til lov jf Offl § 31 - "Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt."

Under antagelse av § 14 (1):

Viser til avslag over og vil med dette påklage avslaget/be om en utvidet begrunnelse og ny vurdering av innsynskravet.

Innsyn er nektet med henvisning til at dokumentet er internt etter offl. § 14(1). Denne bestemmelsen krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen. Organbegrepet – hva som i lovens forstand anses å være ett organ – står altså sentralt.

I Justisdepartementes veileder til offentleglova punkt 7.2.1 utdypes kravene til § 14(1):

«Det generelle utgangspunktet er at ein organisasjon som framstår som ei sjølvstendig eining må reknast som eitt organ. I ei vurdering av om organet framstår som sjølvstendig må det leggjast vekt på korleis det er organisert, og om det har nokon sjølvstendig myndigheit til å treffe avgjerder.» I følge veilederen vil arbeidstakere vanligvis regnes som en del av organet, men ikke i saker som gjelder oppsigelser, opprykk, permisjoner, reiseregninger og andre krav på refusjon. Dersom det oppstår en konflinkt mellom arbeidstaker og organet, kan dette føre til at de faller utenfor definisjonen av ett organ, jf. veilederen s. 92. Korrespondanse mellom elever og skolen, pasienter og sykehuset eller innsatte og fengselet vil normalt ikke være å regne som interne dokumenter.

Sivilombudsmannen konkluderer med at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, som Kripos, må regnes som flere organer i sak 2014/2292, jf. følgende utdrag fra uttalelsen: «De enkelte politidistriktene regnes som egne organer i offentleglovas forstand, jf. NOU 2003: 30 side 265. Det må derfor legges til grunn at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, slik som Kripos, også regnes som ulike organer. Utveksling av dokumenter mellom de forskjellige politiorganene vil altså normalt medfører at dokumentene mister sin organinterne karakter.»

Justisdepartementet fastslår videre at selvstendige rettssubjekter med offentlig eierskap, også regnes som ett enkelt organ, både overfor «eiere» og andre selskaper innad i et konsern.

På denne bakgrunn ber vi om en ny vurdering av om organisasjonen som har arbeidet med dokumentet, fremstår som ett organ.

Videre følger det av både ordlyden og veiledern at det aktuelle dokumentet må være utarbeidet av organet selv for at §14 skal kunne gi grunnlag for avslag. Et dokument som er utarbeidet av andre, eksterne personer eller organer, kan derfor ikke omfattes av § 14(1), selv om det brukes i organets interne saksforberedelse. Vi ber om en ny vurdering av om dokumentet er utarbeidet av organet selv.

Dokumentet må være utarbeidet med det formål å være intern saksbehandling. Se mer om dette i JDs veileder, punkt 7.2.4: «Unntaket i § 14 fyrste ledd gjeld berre dokument utarbeidde til saksførebuinga. Dette vil omfatte framlegg, utkast, konsept, skisser, utgreiingarog liknande arbeidsdokument som blir utarbeidd undervegs i prosessen.». Vi ber om en ny vurdering av hva som var formålet med dokumentet.

Endelig må dokumentet være internt, noe som betyr at det som hovedregel ikke skal være sendt ut av organet, jf. JDs veileder, punkt 7.2.5: «Dersom det blir sendt ut til utanforståande i original eller kopi vil høvet til å gjere unntak etter denne føresegna som hovudregel vere tapt. Dette vil gjelde uavhengig av kven dokumentet er oversendt til og på kva måte det er sendt.» Vi ber også om en ny vurdering av om dette vilkåret er oppfylt.
Selv om det foreligger adgang til å bruke § 14, minner vi om plikten til å utøve merinnsyn som følger av offl. § 11. I denne ligger en forpliktelse til alltid å vurdere behovet for hemmelighold opp mot behovet for innsyn. Det følger av offl. § 1 at hensynet til uavhengig kontroll og innsikt gjennom innsyn, skal tillegges mye vekt. Dette var også Stortingets forutsetning da de vedtok loven – det skulle bli mer åpenhet og innsyn. Jo viktigere saken er, jo strengere må da kravene være til begrunnelsen for unntak.

Denne saken har stor samfunnsmessig betydning, og vi mener derfor hensynet til merinnsyn må føre til at en frigir dokumentet. Opprettholdes avslaget ber vi om at saken oversendes klageinstans ”uten ugrunnet opphold”, jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/blokke...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

2 Attachments

  • Attachment

    image001.jpg

    2K Download

  • Attachment

    Svar p klage avslag p innsyn i sak Innsyn etter Offentleglova blokkering av tilgang til eInnsyn for utvalgte webklienter Innsynsbegj ri....pdf

    416K Download View as HTML

Hei

 

Viser til din e-post om feil adresse på brev.

 

Ved en inkurie ble brevet dessverre sendt  til feil adresse, her kommer
brevet på nytt til riktig adresse.

Vennlig hilsen
Direktoratet for forvaltning og ikt

[1]logo

 

References

Visible links