Ber om innsyn i svaret dere sendte VG på krav om innsyn i lønnsdata

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Statsministerens kontor, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Statsministerens kontor,

Viser til epost fra Inge Smith Dokken til Datatilsynet datert 21. juni, der Dokken skriver:

«Som eksempel ønsker VG innsyn i en sammenstilling av følgende variabler
for alle ansatte:

Navn på ansatt, tjenestetid i departementet, alder, kjønn, årslønn,
stillingskode, stillingsprosent, overtid, eventuelt andre tillegg som ikke
er en del av årslønnen.»

Ber om innsyn i henvendelsen fra VG samt svarene dere har sendt VG og annen påfølgende korrespondanse/dokumenter tilknyttet saken.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

2 Attachments

Herman Langvik,

Det vises til innsynskrav 8. juli 2018 der du ber om innsyn i en henvendelse fra VG, svarene vi har sendt dem og annen påfølgende korrespondanse/dokumenter tilknyttet saken.

Vedlagt er den korrespondansen og de dokumenter VG fikk (anonymisert).

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, postmottak

____________________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1248]]
Sendt: søndag 8. juli 2018 10:18
Til: Postmottak SMK <[e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Ber om innsyn i svaret dere sendte VG på krav om innsyn i lønnsdata

Kjære Statsministerens kontor,

Viser til epost fra Inge Smith Dokken til Datatilsynet datert 21. juni, der Dokken skriver:

«Som eksempel ønsker VG innsyn i en sammenstilling av følgende variabler for alle ansatte:

Navn på ansatt, tjenestetid i departementet, alder, kjønn, årslønn, stillingskode, stillingsprosent, overtid, eventuelt andre tillegg som ikke er en del av årslønnen.»

Ber om innsyn i henvendelsen fra VG samt svarene dere har sendt VG og annen påfølgende korrespondanse/dokumenter tilknyttet saken.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1248]

Er [Statsministerens kontor si e-postadresse for førespurnader] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statsministerens kontor? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Statsministerens kontor,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statsministerens kontor sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ber om innsyn i svaret dere sendte VG på krav om innsyn i lønnsdata».

Fikk VG også utlevert dem anonymisert?

Jeg vil ha akkurat det samme som VG utlevert uten noen form for sladding eller anonymisering, dersom dere ikke gjorde dette overfor VG, jf. offentleglova paragraf 6 som forbyr forskjellsbehandling. Datatilsynet har vurdert at det Mimes Brønn driver med er journalistikk. Dersom dere skal unnta opplysninger fra offentligheten, må dere vise til hjemmel for dette i offentleglova.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ber_om...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Kjære Statsministerens kontor,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statsministerens kontor sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ber om innsyn i svaret dere sendte VG på krav om innsyn i lønnsdata».

Dersom jeg ikke får utlevert de samme usladdede dokumentene som VG har fått, ber jeg om en utvidet begrunnelse for at dere i strid med gjeldende lovgivning gir VG enerett på opplysninger, jf. offentleglova § 6 og § 31:

Ǥ 6.Forbod mot forskjellsbehandling
Ved behandling av saker etter lova her eller i andre tilfelle der det blir gitt tilgang til informasjon, er det ikkje høve til noka slags forskjellsbehandling mellom samanliknbare tilfelle eller til å avtale at nokon skal ha einerett på tilgang til informasjon. At ein førespurnad er sett fram av ei offentleg eller offentleg tilknytt verksemd, gir ikkje høve til forskjellsbehandling når formålet med førespurnaden ikkje har samanheng med dei offentlege gjeremåla til verksemda.»

Ǥ 31.Avslag og grunngiving
Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.

Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Det dere gjør her er et klart lovbrudd.

Viser har til tidligere leder i Norsk Presseforbund, Nils E. Øys kommentarbok til offentleglova, s. 92, der han forklarer: «Det kan være «forskjellsbehandling» når sammenliknbare krav på innsyn blir behandlet forskjellig, for eksempel ved at den ene for innsyn og den andre ikke». Slik Øy tolker loven vil det altså være lovstridig å gi den ene innsyn og ikke den andre, uavhengig av hvem som ber om innsyn.

Det er altså hva det bes om som skal sammenliknes, ikke hvem som ber om innsyn. Ettersom mitt formål er å blogge politisk om informasjonen, er mitt formål journalistisk, tilsvarende VG sitt. Jeg har forøvrig lang erfaring som journalist i både trykte medier og nettmedier. Dessuten har Datatilsynet sagt at Mimes Brønn driver journalistikk. Viser også til artikkel 11 i den europeiske unions pakt og at personvernforordningen foreskriver at journalistikk skal tolkes bredt av hensyn til ytringsfriheten. Dere har forøvrig vanligvis ikke anledning eller lov til å be om at man oppgir formålet, det er kun fremkommet fordi dere har vært vanskelige i saken tidligere, dermed blir det urimelig å legge vekt på det.

Dersom dere kun har tenkt til å smykke dere med offentlighetsloven dere har vedtatt, og drive koseprat med den etablerte pressen i Akersgata, burde dere ikke ha vedtatt den. Masse pent prat om demokrati og offentlighet holder ikke når dere ikke faktisk har tenkt til å etterkomme lovene dere selv vedtar. Norge kan ikke late som de er verdensmester på pressefrihet og åpenhet dersom det hele i realiteten er en løgn.

Offentleglova er en skinnlov, en tannløs Stradivarius. Dere bør forandre den slik dere egentlig ønsker å ha den, eller ta konsekvensene av loven dere selv har laget og innføre straff og bøter for å bryte den, slik at den faktisk får tenner, slik personopplysningsloven har. Det bør f.eks. ikke være anledning for offentlig ansatte til å unndra epost fra innsyn, dere må få gjort noe med den elendige journalføringen Riksrevisjonen har pekt på, og det må innføres bøtestraff og lederansvar for brudd. Kongen i statsråd må fjernes som klageorgan, og vi må få et reellt offentlighetstilsyn som tar Sivilombudsmannens rolle.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ber_om...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

 

Det vises til henvendelser 11. og 12. juli 2018 som vi oppfatter som en
forespørsel om ny vurdering eller utvidet begrunnelse i forbindelse med
innsyn i lønnsdata.

 

Omfanget og karakteren av opplysningene i disse dokumentene gjør det
nødvendig å bruke noe tid på den nærmere vurderingen. Saken reiser
prinsipielle spørsmål der vi er i dialog med Datatilsynet og avventer en
tilbakemelding fra dem.

 

Det vil derfor ta noe tid før vi får behandlet forespørslene dine, men de
vil bli behandlet så fort vi har mottatt og gjennomgått den
tilbakemeldingen vi får.

 

 Med hilsen

 

Statsministerens kontor, postmottak

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Herman Langvik [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1248]]

Sendt: torsdag 12. juli 2018 07:45

Til: Postmottak SMK <[2][epostadresse]>

Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Ber om innsyn i svaret dere
sendte VG på krav om innsyn i lønnsdata

 

Kjære Statsministerens kontor,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Statsministerens kontor sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Ber om innsyn i svaret dere sendte VG på krav om
innsyn i lønnsdata».

 

Dersom jeg ikke får utlevert de samme usladdede dokumentene som VG har
fått, ber jeg om en utvidet begrunnelse for at dere i strid med gjeldende
lovgivning gir VG enerett på opplysninger, jf. offentleglova § 6 og § 31:

 

Ǥ 6.Forbod mot forskjellsbehandling

Ved behandling av saker etter lova her eller i andre tilfelle der det blir
gitt tilgang til informasjon, er det ikkje høve til noka slags
forskjellsbehandling mellom samanliknbare tilfelle eller til å avtale at
nokon skal ha einerett på tilgang til informasjon. At ein førespurnad er
sett fram av ei offentleg eller offentleg tilknytt verksemd, gir ikkje
høve til forskjellsbehandling når formålet med førespurnaden ikkje har
samanheng med dei offentlege gjeremåla til verksemda.»

 

Ǥ 31.Avslag og grunngiving

Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til
den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav
eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for
avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt.
Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i
forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å
klage og om klagefristen.

 

Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke,
krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore
avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg
grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet
vart motteke.»

 

Det dere gjør her er et klart lovbrudd.

 

Viser har til tidligere leder i Norsk Presseforbund, Nils E. Øys
kommentarbok til offentleglova, s. 92, der han forklarer: «Det kan være
«forskjellsbehandling» når sammenliknbare krav på innsyn blir behandlet
forskjellig, for eksempel ved at den ene for innsyn og den andre ikke».
Slik Øy tolker loven vil det altså være lovstridig å gi den ene innsyn og
ikke den andre, uavhengig av hvem som ber om innsyn.

 

Det er altså hva det bes om som skal sammenliknes, ikke hvem som ber om
innsyn. Ettersom mitt formål er å blogge politisk om informasjonen, er
mitt formål journalistisk, tilsvarende VG sitt. Jeg har forøvrig lang
erfaring som journalist i både trykte medier og nettmedier. Dessuten har
Datatilsynet sagt at Mimes Brønn driver journalistikk. Viser også til
artikkel 11 i den europeiske unions pakt og at personvernforordningen
foreskriver at journalistikk skal tolkes bredt av hensyn til
ytringsfriheten. Dere har forøvrig vanligvis ikke anledning eller lov til
å be om at man oppgir formålet, det er kun fremkommet fordi dere har vært
vanskelige i saken tidligere, dermed blir det urimelig å legge vekt på
det.

 

Dersom dere kun har tenkt til å smykke dere med offentlighetsloven dere
har vedtatt, og drive koseprat med den etablerte pressen i Akersgata,
burde dere ikke ha vedtatt den. Masse pent prat om demokrati og
offentlighet holder ikke når dere ikke faktisk har tenkt til å etterkomme
lovene dere selv vedtar. Norge kan ikke late som de er verdensmester på
pressefrihet og åpenhet dersom det hele i realiteten er en løgn.

 

Offentleglova er en skinnlov, en tannløs Stradivarius. Dere bør forandre
den slik dere egentlig ønsker å ha den, eller ta konsekvensene av loven
dere selv har laget og innføre straff og bøter for å bryte den, slik at
den faktisk får tenner, slik personopplysningsloven har. Det bør f.eks.
ikke være anledning for offentlig ansatte til å unndra epost fra innsyn,
dere må få gjort noe med den elendige journalføringen Riksrevisjonen har
pekt på, og det må innføres bøtestraff og lederansvar for brudd. Kongen i
statsråd må fjernes som klageorgan, og vi må få et reellt
offentlighetstilsyn som tar Sivilombudsmannens rolle.

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[3]https://www.mimesbronn.no/request/ber_om...

 

Med vennlig hilsen,

 

Herman Langvik

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][Innsyns-e-postadresse #1248]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1248]
2. mailto:[epostadresse]
3. https://www.mimesbronn.no/request/ber_om...
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1248]
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Postmottak SMK,

Dere hevder i forbindelse med at jeg krever å bli likebehandlet med VG følgende:

«Omfanget og karakteren av opplysningene i disse dokumentene gjør det nødvendig å bruke noe tid på den nærmere vurderingen. Saken reiser prinsipielle spørsmål der vi er i dialog med Datatilsynet og avventer en tilbakemelding fra dem.»

Siden dere allerede har gitt ut dokumentene til VG usladdet og det er snakk om bare noen få ark, er det vanskelig å se at «omfang» er et gyldig argument.

Skal dere først bruke politikersprog bør det ha innhold.

Det virker udemokratisk og lite grundig at dere kun drøfter dette med Datatilsynet. Dere bør i tillegg høre med internasjonale eksperter på journalistikk og ytringsfrihet, ikke bare løpe dit dere tror dere kan få støtte for å unndra dere innsyn.

Norge hevder å være verdensmestere på pressefrihet og skryter voldsomt av sin støtte til menneskerettighetsadvokater, bloggere og journalister i udemokratiske land. Da lurer jeg på om Statsministerens kontor er klar over at mange av disse såkalte advokatene og bloggerne overhodet ikke fremstår som del av den etablerte presse i slik den fremstår i Norge. Mange som kaller seg advokater som dere støtter har ingen advokatutdanning og er egentlig bare intelligente aktivister som har greie på jus, og dem som er journalister og bloggere har ingen utdanning innen dette. I Iran og Saudi-Arabia verdsetter vi endog anonyme bloggere.

Dersom dere skal begynne å trekke opp kunstige grenser mellom monopolet i Akersgaten og norsk undergrunnspresse eller intelligente politiske bloggere her hjemme, blir det fryktelig dobbeltmoralsk, og Norge kan ikke da etter min mening fortsette å hevde å være verdensmestere på pressefrihet.

Det var veldig dumt av dere å i utgangspunktet velge å bryte offentlighetslovens bestemmelse om forskjellsbehandling og gi ut opplysningene til pressemonopolet i Akersgaten og ikke til uavhengige politiske bloggere.

Det skulle dere ikke ha gjort.

Jeg kjenner at jeg føler meg veldig krenket og fornærmet av å bli forskjellsbehandlet, særlig når selve Statsministerens kontor bryter offentlighetslovens paragraf 6 for å gjøre det og i tillegg tildeler seg selv uforholdsmessig store kakebiter av mine skattepenger.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik