Barneombud Anne Lindboes arbeidskontrakt og kalender hittil i 2018

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Barneombudet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

- Anne Lindboes arbeidskontrakt.

– Alle kalenderoppføringer i Anne Lindboe sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Gudrun Melvik

Post - Autosvar, Barneombodet

1 Attachment

[1]Description: Description: Description: Beskrivelse: Barneombudet

Takk for at du skrev til Barneombudet. Din e-post vil bli registrert og
sendt videre til en av de som jobber hos oss.

Barneombudet forsøker å gi svar på henvendelser innen fire uker. Dette er
vanlig praksis etter forvaltningsloven. Klarer vi ikke å besvare innen
fire uker, har du krav på et foreløpig svar.

Barn får svar så fort som mulig.

Gjelder din henvendelse en invitasjon om deltakelse og/eller bidrag fra
Barneombudet på et arrangement eller møte, svarer vi på dette ukentlig.

Dersom din henvendelse til oss krever at vårt svar inneholder sensitive
opplysninger om deg selv eller andre som for eksempel helseproblemer,
familieforhold, vold, mobbing eller andre personlige ting, kan vi bare
svare deg dersom du har oppgitt din postadresse.

Dersom du har en funksjon på din e-post som gir deg tilbakemelding når vi
har åpnet e-posten din, kan det skje at du får et svar om at e-posten din
har blitt slettet uten at vi har åpnet den. Det stemmer imidlertid ikke.

 

References

Visible links

Barneombodet

1 Attachment

Kjære Gudrun Melvik,
Dokumentet 18/00320-2 Svar på spørsmål om innsyn etter offentleglova -
barneombud Anne Lindboes arbeidskontrakt og kalender hittil i 2018 for sak
Innsynskrav 2018 er blitt sendt fra Barneombudet. Se vedlegg for innhold i
ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.