Avgangen til Thomas Bagley

Innsynsførespurnaden var delvis vellukka.

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Ber om innsyn i alle dokumenter knyttet til at Thomas Bagley slutter hos dere, inkludert hans korrespondanse med overordnede i saken og interne notat og møtereferat.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, HamarDet bekreftes herved at Helse Sør-Øst RHF har mottatt din e-post.
Henvendelsen vil bli videresendt den rette avdeling for behandling. Vanlig
saksbehandlingstid må beregnes selv om henvendelsen er sendt via e-post.

 

Helse Sør-Øst RHF har iht personopplysningsforskriften og Norm for
informasjonssikkerhet ikke anledning til å gi svar som inneholder
helseopplysninger pr e-post. Vi vil derfor besvare din henvendelse i brevs
form. Vi ber derfor om at du sender oss din fullstendige postadresse, og
gjerne også telefonnummer slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for
ytterligere opplysninger.

 

Helse Sør-Øst RHF gjør oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter
som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Vi vil derfor
oppfordre deg til å ikke bruke e-post som inneholder sensitive
opplysninger.  

 

Dette er en automatisk opprettet e-post, vennligst ikke svar på denne.

 

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF

Dokumentsenter

[1]www.helse-sorost.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.helse-sorost.no

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

1 Attachment

Hei,

Se vedlagte dokumentasjon.

Med vennlig hilsen
Maria Olsen
sekretær arkiv
 

Helse Sør-Øst RHF
PB 404, 2303 Hamar
[epostadresse] - [Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
www.helse-sorost.no - Følg oss på sosiale medier
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #365]]
Sendt: 19. mai 2017 08:14
Til: HSORHF PB Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Avgangen til Thomas Bagley

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Ber om innsyn i alle dokumenter knyttet til at Thomas Bagley slutter hos dere, inkludert hans korrespondanse med overordnede i saken og interne notat og møtereferat.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #365]

Er [Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Helse Sør-Øst RHF, Hamar? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære HSORHF PB Postmottak,

Dette er ikke et tilfredstillende svar.

Jeg ba om innsyn i «alle dokumenter knyttet til at Thomas Bagley slutter hos dere, inkludert hans korrespondanse med overordnede i saken og interne notat og møtereferat».

Dere har kun sendt meg hans fratredelsesavtale. Mitt innsynskrav dekker et langt bredere spekter av dokumenter. Ber om at dere adresserer hele kravet og sender meg et juridisk korrekt svar med henvisning til paragrafer i offentlighetsloven om det er noe av det som er omfattet av ordlyden i kravet dere mener dere ikke ønsker å utlevere. Ber også om klageadgang og korrekt saksgang, slik jeg har krav på.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Helse Sør-Øst RHF,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst RHF sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Thomas Bagley».

Den 19. mai sendte jeg følgende innsynsbegjæring til Helse Sør-Øst RHF:

«Ber om innsyn i alle dokumenter knyttet til at Thomas Bagley slutter hos dere, inkludert hans korrespondanse med overordnede i saken og interne notat og møtereferat.»

Samme dag fikk jeg et svar der det kun stod «se vedlagte dokumentasjon» som inneholder Bagley sin fratredelsesavtale og ikke noe annet. Dette anser jeg som et avslag på resten av det som dekkes av innsynsbegjæringens ordlyd.

Jeg påklager avslaget.

Det følger av offl. § 3: «Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ».

Videre foreskriver § 4 at:

«Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.

Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.»

Jeg ba om innsyn i alle dokumenter knyttet til avgangen. Dette inkluderer også interne og eksterne epostutvekslinger og interne dokumenter samt møtereferat både i forkant av og etter ansettelsen, som gjelder avgjørelsen om å si opp Bagley og detaljer rundt avgangen, bakgrunnen for den, håndtering i media o.l. Noe som det er naturlig vil foreligge i de fleste slike saker.

Når jeg ikke får utlevert alt som åpenbart er dekket av ordlyden i en innsynsbegjæring har jeg krav på et juridisk korrekt svar som oppgir paragrafer for unntak i offentlighetsloven, som dekker det de mener jeg ikke har rett til innsyn i, samt informasjon om klageadgang. Dette har jeg ikke fått.

Klage skal sendes Helse Sør-Øst RH, og deretter skal Helse Sør-Øst RH foreta en ny vurdering, og dersom det ikke gis innsyn i alle dokumenter som kan være dekket av kravet, sende klagen sammen med alle dokumentene usladdet til klageinstans (i dette tilfellet Helse- og omsorgsdepartementet) for endelig avgjørelse.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Kopi sendes HOD som klageinstans i kopi med anmodning om at de følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

1 Attachment

Det vises til din innsynsbegjæringer av 19.05.17 der det bes om innsyn i «alle dokumenter knyttet til at Thomas Bagley slutter hos dere, inkludert hans korrespondanse med overordnede i saken og interne notat og møtereferat.»

Fratredelsesavtale inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og Thomas Bagley ble oversendt ved vår mail av 19.05.17. Vedlagt følger også Thomas Bagley sin oppsigelse datert 05.05.17. Det foreligger ikke interne notat, møtereferat eller andre dokumenter knyttet til Thomas Bagley sin fratredelse, og samtlige dokumenter omfattet av din innsynsbegjæring er med dette utlevert.

Med vennlig hilsen
Maria Olsen
sekretær arkiv
 

Helse Sør-Øst RHF
PB 404, 2303 Hamar
[epostadresse] - [Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
www.helse-sorost.no - Følg oss på sosiale medier
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #365]]
Sendt: 19. mai 2017 20:23
Til: HSORHF PB Postmottak
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Avgangen til Thomas Bagley

Kjære HSORHF PB Postmottak,

Dette er ikke et tilfredstillende svar.

Jeg ba om innsyn i «alle dokumenter knyttet til at Thomas Bagley slutter hos dere, inkludert hans korrespondanse med overordnede i saken og interne notat og møtereferat».

Dere har kun sendt meg hans fratredelsesavtale. Mitt innsynskrav dekker et langt bredere spekter av dokumenter. Ber om at dere adresserer hele kravet og sender meg et juridisk korrekt svar med henvisning til paragrafer i offentlighetsloven om det er noe av det som er omfattet av ordlyden i kravet dere mener dere ikke ønsker å utlevere. Ber også om klageadgang og korrekt saksgang, slik jeg har krav på.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

5 Attachments

Det vises til din innsynsbegjæring av 15. mai 2017 der det bes om «fullt
innsyn i saken som gjelder at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitive
pasientdata. Ønsker både intern og ekstern korrespondanse som gjelder
saken, møtereferat, avtaler o.l.»

 

Helse Sør-Øst RHF gjør oppmerksom på at det er Sykehuspartner HF som er
kontraktspart og som har gitt tilganger, risikovurdert at tilganger skal
gis osv. Dokumentasjon knyttet til disse forhold foreligger ikke i Helse
Sør-Øst RHF sitt arkiv, og innsynsbegjæring knytte til disse forholdene må
således rettes til Sykehuspartner HF.

 

Helse Sør-Øst RHF har i etterkant av at det ble avdekket at tilganger var
gitt informert Helse- og omsorgsdepartementet via to eposter. Disse følger
vedlagt dette svar. I tillegg vedlegges også mail med orientering om
muntlig kommunikasjon som tidligere er sendt NRK. Helse Sør-Øst RHF har
videre engasjert PWC til å foreta en ekstern gjennomgang av saken.
Oppdragsbrev og mandat forefinnes på vår hjemmeside. En foreløpig
redegjørelse vil foreligge 24. mai 2017 og vil også bli publisert på vår
hjemmeside.

 

Helse Sør-Øst RHF mener vi med dette har utlevert samtlige dokumenter som
vi besitter og som er omfattet av din innsynsbegjæring 

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst RHF, Hamar sin håndtering av min innsynshenvendelse «Avgangen til Thomas Bagley».

Jeg bestrider at det dere har utlevert er dekkende for mitt innsynskrav, og jeg forventer normal saksgang i saken. Den er påklagen, og skal videresendes Helse- og omsorgsdepartementet for en ny vurdering slik som er normalt i alle slike saker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Det vises til din mail av 24.05.17 der det bestrides at Helse Sør-Øst RHF
har utlevert de dokumenter som er omfattet av din innsynsbegjæring.

 

Som det fremkommer av vår mail av 23.05.17 har vi utlevert alle dokumenter
som er omfattet av din innsynsbegjæring.

 

Det foreligger ikke klagerett etter offentleglova da det er gitt fullt
innsyn i samtlige dokumentene som er omfattet av din innsynsbegjæring. Vi
anser med dette saken som avsluttet.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Kjære HSORHF PB Postmottak,

Minner om at denne saken formelt er påklaget, og ber om at den videresendes HOD slik dere skal i slike saker.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære HSORHF PB Postmottak,

Minner om at jeg ikke kommer til å akseptere forsøk på å spenne ben på offentlighetsloven gjennom å utlevere ett eller svært få dokumenter selv om det åpenbart må foreligge flere, for så å hevde at saken er ferdig behandlet og nekte å saksbehandle klage og oversende til klageinstans. Dette er ikke akseptabel saksbehandling av innsynskrav, og jeg vil i det tilfellet dere gjør det få advokat til å forfølge saken.

Minner om Riksrevisjonens evaluering av forvaltningens håndtering av offentlighetsloven, som nylig ble sluppet:

https://www.riksrevisjonen.no/presserom/...

Minner også om at klageinstans i saken, Helse- og omsorgsdepartementet sitt arkiv, er et av de flinkeste i landet og blant dem som har størst kunnskap om offentlighetsloven. Anmoder dere om å opptre korrekt i saksbehandlingen av mitt innsynskrav i denne viktige saken.

Ber om bekreftelse på at denne henvendelsen er mottatt.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

1 Attachment

-----Opprinnelig melding-----
Fra: HSORHF PB Postmottak
Sendt: 27. juni 2017 14:34
Til: [epostadresse]
Emne: Innsyn 12/01147-127

Se vedlagte dokument.

Det er sladdet et pasientnavn i det ene dokument fra Fylkesmannen. Det er gjort av Origosenteret, dvs. det var slik når det ble oversendt Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF har sladdet to linjer; Dette er kopister på de to brevene som inneholder pasientnavn. Dette er gjort med hjemmel i off.loven §13 jf.forvl. §13 punkt 1 (taushetsplikt vdr. personlige forhold).

Avslag kan etter offl. § 32 påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om avslaget eller en nærmere begrunnelse etter § 31 er mottatt av den som har fått avslag. En eventuell klage skal sendes til Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303 Hamar.

Med vennlig hilsen

Maria Olsen
Sekretær arkiv

-----Opprinnelig melding-----
Fra: [epostadresse] [mailto:[epostadresse]]
Sendt: 27. juni 2017 07:32
Til: HSORHF PB Postmottak
Emne: Innsynsbegjæring

Søker om innsyn i følgende saksnummer: 12/01147-127, 14/00094-238, 14/00094-238, 14/00094-237, 14/00094-237, 14/00167-353 og 14/00167-353<br><br>Hilsen Geir Eliassen

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

4 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

5 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

4 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Dokumentene som er etterspurt er scannet inn i en samlet fil. I to av
dokumentene er det sladdet priser og summer som kan brukes til å avlede
priser. Vi har vært i kontakt med Kirkens bymisjon og de ønsker ikke å gi
ut sine priser.

Dette avslaget på innsyn i enkelte av opplysningene ble begrunnet med at
dette var opplysninger som skal unntas innsyn etter offentleglova § 13 jf.
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

 

Avslag kan etter offl. § 32 påklages til Helse- og omsorgsdepartementet.
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om avslaget eller
en nærmere begrunnelse etter § 31 er mottatt av den som har fått avslag.
En eventuell klage skal sendes til Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303
Hamar.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

De etterspurte dokumentene er scannet inn i en samlet fil. I to av
dokumentene er det sladdet priser og summer som kan brukes til å avlede
priser. Vi har vært i kontakt med Kirkens bymisjon og de ønsker ikke å gi
ut sine priser. Det gjelder både for TSB-virksomhetene og Larkollen
ungdomspsykiatriske behandlingshjem. Kvinnekollektivet Arken ønsker heller
ikke å gi ut sine priser.

Avslaget på innsyn i enkelte av opplysningene ble alle begrunnet med at
dette var opplysninger som skal unntas innsyn etter offentleglova § 13 jf.
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

 

 

12/01147-99: Her er en sum sladdet

13/01528-81: Ingen begrensning i innsynet

13/01561-18: Her er døgnpriser og summer som kan brukes til å avlede
døgnpriser sladdet ut

13/01561-54: Her er døgnpriser og summer som kan brukes til å avlede
døgnpriser sladdet ut

14/00259-6: Her er døgnpriser og summer som kan brukes til å avlede
døgnpriser sladdet ut

14/00259-9: Her er døgnpriser og summer som kan brukes til å avlede
døgnpriser sladdet ut

15/00526-39: Her er døgnpriser og summer som kan brukes til å avlede
døgnpriser sladdet ut

 

Avslag kan etter offl. § 32 påklages til Helse- og omsorgsdepartementet.
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om avslaget eller
en nærmere begrunnelse etter § 31 er mottatt av den som har fått avslag.
En eventuell klage skal sendes til Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303
Hamar.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: [7][epostadresse]
[[8]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 27. juni 2017 20:03
Til: HSORHF PB Postmottak
Emne: Innsynsbegjæring

 

Søker om innsyn i følgende saksnummer: <br><br>Hilsen Geir Eliassen

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier
7. mailto:[epostadresse]
8. mailto:[epostadresse]

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

6 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Kjære Maria Olsen,

Disse dokumentene, som omhandler Kirkens Bymisjon, er feilsendt til denne epostadressen. Ved svar, vennligst benytt epostadressen innsynskravet er kommet fra, slik at det kommer frem til riktig adressat. Ber deg sende de aktuelle dokumentene til korrekt adresse som kravet er kommet fra, og om at deres ansatte bruker korrekte epostadresser i fremtiden.

Når det kommer innsynskrav fra mimesbronn.no er det viktig at dere svarer på den eposten innsynkravet gjelder, når dere oversender dokumenter. Krav fra mimesbronn.no blir offentlige for alle, noe som er hele poenget med tjenesten. Derfor er det uheldig om dere sender feil dokumenter inn i feil sak, som i dette tilfellet.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

Hei, har forsøkt å benytte opprinnelige-postadresse, men får feilmelding.

Mvh Maria Olsen

vis sitert seksjon

Kjære Maria Olsen,

Ber dere benytte korrekt epostadresse som kravet er sendt fra, som er den jeg bruker gjennom Mimes Brønn. Det er to Geir Eliassen, så dere må passe på å svare på rett innsynskrav. Ber dere om å søke teknisk hjelp fra kompetent IKT-personell eller ta kontakt med Mimes Brønn om dere ikke får det til.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Maria Olsen,

Jeg har fortsatt ikke fått dokumentene jeg er lovet. Alle frister er overskredet. Når kan jeg forvente å få dem oversendt?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

Har tatt ferie. Tilbake 28.08.

 

E-post vil ikke bli behandlet.

 

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

Hei.

IT avdelingen klarer ikke å løse dette. Jeg kan legge filene på en usb pinneog sende deg. Har og henvendt meg til mimesbrønn, men ikke fått respons.

Mvh Maria Olsen

vis sitert seksjon

Kjære Maria Olsen,

Det er jo bare å legge dem ved epostene du helt fint klarer å sende meg. Jeg skal ikke behøve å oppgi adresse.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

Skal se på det når jeg er tilbake fra ferie.

Mvh Maria Olsen

vis sitert seksjon

Kjære Maria Olsen,

Takk. Ønsker deg en god ferie.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

1 Attachment

Se vedlagte dokument.

Det er sladdet et pasientnavn i det ene dokument fra Fylkesmannen. Det er gjort av Origosenteret, dvs. det var slik når det ble oversendt Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF har sladdet to linjer; Dette er kopister på de to brevene som inneholder pasientnavn. Dette er gjort med hjemmel i off.loven §13 jf.forvl. §13 punkt 1 (taushetsplikt vdr. personlige forhold).

Avslag kan etter offl. § 32 påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om avslaget eller en nærmere begrunnelse etter § 31 er mottatt av den som har fått avslag. En eventuell klage skal sendes til Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303 Hamar.

Med vennlig hilsen

Maria Olsen
Sekretær arkiv

-----Opprinnelig melding-----
Fra: [epostadresse] [mailto:[epostadresse]]
Sendt: 27. juni 2017 07:32
Til: HSORHF PB Postmottak
Emne: Innsynsbegjæring

Søker om innsyn i følgende saksnummer: 12/01147-127, 14/00094-238, 14/00094-238, 14/00094-237, 14/00094-237, 14/00167-353 og 14/00167-353<br><br>Hilsen Geir Eliassen

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

4 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

5 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

4 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Dokumentene som er etterspurt er scannet inn i en samlet fil. I to av
dokumentene er det sladdet priser og summer som kan brukes til å avlede
priser. Vi har vært i kontakt med Kirkens bymisjon og de ønsker ikke å gi
ut sine priser.

Dette avslaget på innsyn i enkelte av opplysningene ble begrunnet med at
dette var opplysninger som skal unntas innsyn etter offentleglova § 13 jf.
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

 

Avslag kan etter offl. § 32 påklages til Helse- og omsorgsdepartementet.
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om avslaget eller
en nærmere begrunnelse etter § 31 er mottatt av den som har fått avslag.
En eventuell klage skal sendes til Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303
Hamar.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

De etterspurte dokumentene er scannet inn i en samlet fil. I to av
dokumentene er det sladdet priser og summer som kan brukes til å avlede
priser. Vi har vært i kontakt med Kirkens bymisjon og de ønsker ikke å gi
ut sine priser. Det gjelder både for TSB-virksomhetene og Larkollen
ungdomspsykiatriske behandlingshjem. Kvinnekollektivet Arken ønsker heller
ikke å gi ut sine priser.

Avslaget på innsyn i enkelte av opplysningene ble alle begrunnet med at
dette var opplysninger som skal unntas innsyn etter offentleglova § 13 jf.
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

 

 

12/01147-99: Her er en sum sladdet

13/01528-81: Ingen begrensning i innsynet

13/01561-18: Her er døgnpriser og summer som kan brukes til å avlede
døgnpriser sladdet ut

13/01561-54: Her er døgnpriser og summer som kan brukes til å avlede
døgnpriser sladdet ut

14/00259-6: Her er døgnpriser og summer som kan brukes til å avlede
døgnpriser sladdet ut

14/00259-9: Her er døgnpriser og summer som kan brukes til å avlede
døgnpriser sladdet ut

15/00526-39: Her er døgnpriser og summer som kan brukes til å avlede
døgnpriser sladdet ut

 

Avslag kan etter offl. § 32 påklages til Helse- og omsorgsdepartementet.
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om avslaget eller
en nærmere begrunnelse etter § 31 er mottatt av den som har fått avslag.
En eventuell klage skal sendes til Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303
Hamar.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: [7][epostadresse]
[[8]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 27. juni 2017 20:03
Til: HSORHF PB Postmottak
Emne: Innsynsbegjæring

 

Søker om innsyn i følgende saksnummer: <br><br>Hilsen Geir Eliassen

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier
7. mailto:[epostadresse]
8. mailto:[epostadresse]

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

6 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Maria Olsen, Helse Sør-Aust RHF, Hamar

3 Attachments

Se vedlagte dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Kjære Maria Olsen,

Disse dokumentene er ikke relatert til avgangen til Thomas Bagley. Kan dere benytte korrekt epostadresse når dere oversender dokumenter?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen