antall domenenavn som er registrert i Enhetsregisteret

Svaret for denne førespurnaden er svært forseinka. I følgje lova burde Brønnøysundregistra, under kvart og eit omstende ha svara innan dette tidspunktet (detaljar). Du kan klaga ved å be om ein intern gjennomgang.

Kjære Brønnøysundregistrene,

Jeg ber om innsyn i antall domenenavn som er registrert i Enhetsregisteret, jf. offentlighetslovens § 9.

Dette kan svares med enkle fremgangsmåter, noe som:

SELECT COUNT(DISTINCT REGEXP_REPLACE(Webadresse,'/.*','')) FROM Enhetsregister;

Med vennlig hilsen,

E. Jenssen

k9 la igjen ein bemerkning ()

I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk, gi eit førebels svar, der det blir gjort greie for årsaka til den lange handsamingstida.