Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Geir Eliassen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.

Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata

Vi ventar på at Geir Eliassen skal lesa dei siste svara og oppdatera statusen.

Kjære Sykehuspartner,

Jeg krever fullt innsyn i saken som gjelder det at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitve pasientdata. Ønsker både intern og ekstern korrespondanse som gjelder saken, møtereferat, avtaler o.l. Dersom noe ikke er journalført, som bør være omfattet av offentleglova, ber jeg om å få også dette utlevert.

Dette skal utleveres uten ugrunnet opphold, jf. § 29 i offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Sevian Stenvig, Sykehuspartner

Hei,

Viser til krav om innsyn mottatt hos oss 22. mai 2017.

 

Vi har mottatt henvendelsen og vil kommer snarlig tilbake til deg i
anledning saken.

 

Med hilsen

 

Sevian Stenvig

Foretaksadvokat

Tlf.: +47 97 96 24 62

[1][epostadresse]
[2]www.sykehuspartner.no

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/

Kjære Sevian Stenvig,

Takk for det. Kunne jeg fått en mer konkret tidsangivelse?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Sevian Stenvig, Sykehuspartner

1 Attachment

Hei Geir,
Se vedlagt brev i anledning saken.

Med hilsen

Sevian Stenvig
Foretaksadvokat

Tlf.: +47 97 96 24 62
[epostadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #371]]
Sendt: 24. mai 2017 20:25
Til: Sevian Stenvig
Emne: Re: Krav om innsyn - Sykehuspartner HF

Kjære Sevian Stenvig,

Takk for det. Kunne jeg fått en mer konkret tidsangivelse?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Sevian Stenvig,

Dere må gjerne forsøke å veilede meg til et spisset innsynskrav, selv om det potensielt kan gå på akkord med rollene våre, som er ulike. Ber om at dette skjer pr. epost.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Sevian Stenvig, Sykehuspartner

Hei Geir,
Fint å høre at vi kan forsøke å spisse innsynskravet.

I kravet du sendte 22. mai skriver du blant annet: "Jeg krever fullt innsyn i saken som gjelder det at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitve pasientdata".

Som nevnt i vårt brev datert 30. mai er Sykehuspartner ikke kjent med at ansatte i ES Norge AS (som nå har overtatt Avtalen fra Hewlett-Packard Norge AS) eller dets underleverandører har fått tilgang til sensitive pasientdata. Det er derfor heller ikke registrert noen konkret sak på dette.

For å komme i gang kunne jeg tenkt meg at du beskriver noe mer konkret hva du ønsker innsyn i. Du kan for eksempel beskrive
- Årsaken og bakgrunnen for innsynskravet
- Konkrete dokumenter du ønsker innsyn i
- Hvilke fagområder som er relevante for innsynskravet

Som nevnt, punktene over er kun ment som eksempler.

Hører fra deg.

Med hilsen

Sevian Stenvig
Foretaksadvokat

Tlf.: +47 97 96 24 62
[epostadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #371]]
Sendt: 30. mai 2017 19:42
Til: Sevian Stenvig
Emne: Re: SV: Krav om innsyn - Sykehuspartner HF

Kjære Sevian Stenvig,

Dere må gjerne forsøke å veilede meg til et spisset innsynskrav, selv om det potensielt kan gå på akkord med rollene våre, som er ulike. Ber om at dette skjer pr. epost.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Sevian Stenvig,

Viser til ditt svar på mitt innsynskrav av 22. mai 2017, der du ber meg avgrense og spesifisere hva jeg ønsker innsyn i nærmere.

Du skriver

«Som nevnt i vårt brev datert 30. mai er Sykehuspartner ikke kjent med at ansatte i ES Norge AS (som nå har overtatt Avtalen fra Hewlett-Packard Norge AS) eller dets underleverandører har fått tilgang til sensitive pasientdata. Det er derfor heller ikke registrert noen konkret sak på dette.

For å komme i gang kunne jeg tenkt meg at du beskriver noe mer konkret hva du ønsker innsyn i. Du kan for eksempel beskrive
- Årsaken og bakgrunnen for innsynskravet
- Konkrete dokumenter du ønsker innsyn i
- Hvilke fagområder som er relevante for innsynskravet»

Jeg ba opprinnelig om «fullt innsyn i saken som gjelder det at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitve pasientdata. Ønsker både intern og ekstern korrespondanse som gjelder saken, møtereferat, avtaler o.l. Dersom noe ikke er journalført, som bør være omfattet av offentleglova, ber jeg om å få også dette utlevert.»

Irrespektivt av hvilket firma som har eller har hatt avtalen, ønsker jeg innsyn i relevante saker som kan belyse det som har fremkommet i mediene som gjelder utenlanske IT-arbeideres tilgang til norske pasientjournaler.

Det er ikke anledning i offentlighetsloven hverken til å be meg begrunne kravet, identifisere meg eller oppgi hvilke konkrete dokumenter jeg ønsker innsyn i, og det å oppgi fagområde synes heller ikke nødvendig.

Minner på § 28 som foreskriver at «innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art.»

Jeg mener at skandalen som omhandler pasientjournalene er en bestemt sak, uavhengig av hvordan dere har arkivert dette. Minner om forvaltningslovens § 11 om veiledningsplikt: «Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte.»

For å imøtekomme dere, skal jeg allikevel forsøke å spesifisere mitt krav nærmere. Jeg ønsker innsyn i:

- Avtaler med de firmaene som har vært involvert, som har vært i kraft når dette pågikk.

- Korrespondanse med disse firmaene, som er av relevans for avtalene over samt håndtering av data og særlig data om pasientjournaler.

- Intern korrespondanse, interne dokumenter og møtereferat som omhandler avtalene med firmaene samt håndteringen av pasientjournaler og problematikken i forhold til tilgang som har kommet frem i mediene.

- Ekstern korrespondanse som omhandler håndteringen av pasientjournaler og problematikken i forhold til tilgang som har kommet frem i mediene.

- Møtereferat og korrespondanse styremedlemmer i mellom og mellom ledelse og styre og ansatte og ansatterepresentanter og fagforeninger om problemstillingen.

Riksrevisjonen har nylig avslørt alvorlige mangler i forhold til journalføring i offentlig sektor:

https://www.riksrevisjonen.no/presserom/...

I tillegg er ikke interne dokumenter underlagt journalføringsplikt. Ber derfor om at dere i denne viktige saken tar en gjennomgang med aktuelle ansatte for å sikre at jeg får utlevert alle relevante dokumenter. I denne sammenheng vil jeg vise til § 3 og § 4 i offentlighetsloven, som definerer hva som er omfattet:

Ǥ 3.Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.
§ 4.Definisjonar
Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.
Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.»

Minner om at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 29. Denne saken er høyaktuell nå, og jeg hadde satt pris på rask saksbehandling og utlevering av dokumenter. I lys av at dokumentene vil bli tilgjengelige for alle på mimesbronn.no og sakens alvor mener jeg at det er naturlig at dere legger ned en ekstra innsats.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Sevian Stenvig, Sykehuspartner

Hei,

Jeg viser til ditt innsynskrav.

 

Sykehuspartner beklager den lange ventetiden. Vi har igangsatt et eget
prosjekt for å svare ut din henvendelse. Den første delen av
dokumentasjonen som er etterspurt er klar for oversendelse til deg. Pakken
inneholder

 

1.      Avtalen med ES Norge AS

2.      Foreløpig rapport og endelig rapport utarbeidet av PWC

 

Dokumentasjonen er på om lag 2 300 sider, og filene er for store til å
oversendes via epost. Ber om tilbakemelding fra deg hvordan du ønsker å få
dokumentasjonen overført.

 

Med hilsen

 

Sevian Stenvig

Foretaksadvokat

Tlf.: +47 97 96 24 62

[1][epostadresse]
[2]www.sykehuspartner.no

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/

P. Reinholdtsen la igjen ein bemerkning ()

Jeg forsøkte å finne ut hvem ES Norge AS som har overtatt avtale fra HP Norge kunne være for noen, og den beste kandidaten jeg finner er Enterprise Services Norge AS (org nr 817 364 012 - opprettet 2016 og 46 ansatte i følge proff.no), som er heleid av Hewlett-Packard Norge Holding AS. Dette er samme eier som Hewlett-Packard Norge AS, som er heleid av Hewlett-Packard Norge Holding AS.

Kjære Sevian Stenvig,

Kan dere ikke dele den opp eller pakke den og sende den hit?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Sevian Stenvig, Sykehuspartner

Hei igjen,
Jeg er usikker på hva du mener med å "dele opp" oversendelsen - avtalen med ES Norge AS er èn enkelt .pdf fil.
Når det gjelder å "pakke den og sende hit" - mener du da i fysisk format pr. post?

Mvh,
Sevian

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #371]]
Sendt: 19. august 2017 11:41
Til: Sevian Stenvig
Emne: Re: Innsynskrav

Kjære Sevian Stenvig,

Kan dere ikke dele den opp eller pakke den og sende den hit?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Sevian Stenvig,

Nei, tenkte på til denne epostadressen.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Sevian Stenvig, Sykehuspartner

Skjønner,
Problemet er at vi sitter på et nettverk hvor det er ganske strenge grenser for hvor store/tunge epostvedlegg kan være. For det første er jeg usikker på hvordan man deler opp ett enkelt .pdf dokument i flere deler og for det andre hvor mye jobb det vil innebære å dele dokumentet opp i tilstrekkelig mange deler som muliggjør oversendelse pr. epost.

Jeg må nesten få komme tilbake til deg om dette, med mindre du ser andre og mer praktiske alternativer.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #371]]
Sendt: 22. august 2017 16:48
Til: Sevian Stenvig
Emne: Re: SV: Innsynskrav

Kjære Sevian Stenvig,

Nei, tenkte på til denne epostadressen.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Sevian Stenvig,

Kom gjerne tilbake til meg om det.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Sevian Stenvig,

Nå har jeg ikke hørt noe på tre måneder. Når får jeg utlevert dokumentene?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Sevian Stenvig,

Når får jeg utlevert dokumentene? Det har gått over et halvt år!

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Sevian Stenvig, Sykehuspartner

Jeg har ferie til og med 1. januar 2018 - eposter leses derfor kun
sporadisk. Hvis det haster kan du ringe meg på telefon 97962462. God jul,
og godt nytt år!

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i dokumentene 22. mai 2017.

Da det nå er over 7 måneder uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

Det bekreftes herved at Sykehuspartner HF har mottatt din klage på innsynsbegjæring datert 8. januar 2018.

Henvendelsen er videresendt for behandling.

Med vennlig hilsen
Sykehuspartner HF
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #371]]
Sendt: 8. januar 2018 18:24
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i dokumentene 22. mai 2017.

Da det nå er over 7 måneder uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #371]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Sevian Stenvig, Sykehuspartner

Hei, beklager sen tilbakemelding.

Som vi orienterte deg om i epost datert 10. juli 2017 er avtalen med ES Norge AS og rapporten fra PWC klargjort for deg, men som følge av dokumentenes størrelse har vi ikke mulighet å sende deg dette pr. epost, jfr. også min epost til deg datert 23. august 2017.

Sykehuspartner jobber med å klargjøre øvrige dokumenter i forbindelse med din innsynsbegjæring. I mellomtiden imøteser vi fortsatt tilbakemelding fra deg om hvordan du ønsker å hente dokumentene som er klare, og i hvilket format.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[FOI #371 email]]
Sendt: 23. august 2017 21:02
Til: Sevian Stenvig
Emne: Re: SV: SV: Innsynskrav

Kjære Sevian Stenvig,

Kom gjerne tilbake til meg om det.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Charlotte Julo, Sykehuspartner

Viser til mottatt klage relatert til innsyn etter Offentleglova

 

Sykehuspartner jobber med å klargjøre dokumenter i forbindelse med din
innsynsbegjæring og vi beklager den lange behandlingstiden.
Som tidligere formidlet er enkelte dokumenter klargjort for utlevering, vi
vil supplere med nye dokumenter fortløpende.

 

Det hadde vært fint om du gir tilbakemelding på overlevering av
dokumentene som er klare (ref epost fra Sevian Stenvig 9. januar.).

 

 

 

Med vennlig hilsen

                                                                                                                                            

Charlotte Julo

Kvalitetsavdelingen

                                                                                             
                                                                                                                          

Mobil: +47 957 55
540                                                                                                                         

[1][epostadresse]

[2]www.sykehuspartner.no                                                                                                       

________________________________________________________       

 

Sykehuspartner

Post: Postboks 275 Skøyen, 0213 Oslo

Kontor: Hoffsveien 1 D, 3. etg,  0277 Oslo

 

 

 

 

 

Fra: Geir Eliassen [[3]mailto:[Innsyns-e-postadresse #371]]
Sendt: 8. januar 2018 18:24
Til: SP PB Post <[4][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Ansatte i HPE sin tilgang
til sensitive pasientdata

 

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i
dokumentene 22. mai 2017.

Da det nå er over 7 måneder uten noen form for tilbakemelding, etterlyser
vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf.
offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008
(2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel
saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til
Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast
og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i
forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga
skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for
handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor.
Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne
stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for
klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold»
betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen
to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i
1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker
om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen
har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende
norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel
Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste
innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert
fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer
kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt
ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er
underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask
saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til
er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som
hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen
kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner
som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9
tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til
innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet,
tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette
innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette
i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er
tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be
førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall
ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av
innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke
ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å
godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse
for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn
til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har
forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles,
uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som
nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de
dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover
lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold
ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen
grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved
forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet.
Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene
avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke
er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to
og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas
høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for
klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt
til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i
organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans
ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og
normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har
gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med
kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi
vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[5]https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[6][Innsyns-e-postadresse #371]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #371]
4. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #371]
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Sevian Stenvig, Sykehuspartner

Hei,
Vi har lagt dokumentasjonen du har etterspurt på en minnepinne, som er tilgjengelig for henting i vår resepsjon i Hoffsveien 1D.

Med hilsen

Sevian Stenvig
Foretaksadvokat

Tlf.: +47 97 96 24 62
[epostadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sevian Stenvig
Sendt: 9. januar 2018 10:11
Til: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #371]>
Emne: SV: SV: SV: Innsynskrav

Hei, beklager sen tilbakemelding.

Som vi orienterte deg om i epost datert 10. juli 2017 er avtalen med ES Norge AS og rapporten fra PWC klargjort for deg, men som følge av dokumentenes størrelse har vi ikke mulighet å sende deg dette pr. epost, jfr. også min epost til deg datert 23. august 2017.

Sykehuspartner jobber med å klargjøre øvrige dokumenter i forbindelse med din innsynsbegjæring. I mellomtiden imøteser vi fortsatt tilbakemelding fra deg om hvordan du ønsker å hente dokumentene som er klare, og i hvilket format.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #371]]
Sendt: 23. august 2017 21:02
Til: Sevian Stenvig
Emne: Re: SV: SV: Innsynskrav

Kjære Sevian Stenvig,

Kom gjerne tilbake til meg om det.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Sevian Stenvig,

Jeg ønsker å få det tilsendt på epost.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Sevian Stenvig, Sykehuspartner

Hei igjen,
Som tidligere opplyst deg er det iverksatt begrensninger på vedleggstørrelser i eposter til eksterne utenfor SIKT nettverket. Dokumentene du har bedt om innsyn i, og som Sykehuspartner HF har plassert på minnepinnen til deg, er på 142 megabyte. Dette overstiger grensen som er mulig å sende pr. epost.

For å imøtekomme deg kan jeg ordne det slik at minnepinnen blir sendt til en postadresse som du oppgir.

Med hilsen

Sevian Stenvig
Foretaksadvokat

Tlf.: +47 97 96 24 62
[epostadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #371]]
Sendt: 5. april 2018 16:26
Til: Sevian Stenvig <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsynskrav

Kjære Sevian Stenvig,

Jeg ønsker å få det tilsendt på epost.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Sevian Stenvig,

Jeg ber om at dere deler opp forsendelsen i flere eposter.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Sevian Stenvig,

Dere ber om postadresse/at jeg henter dokumentene. Da jeg bor i Nord-Norge og ønsker å være anonym blir dette dessverre svært vanskelig for meg.

Dere skal ivareta min rett til anonymitet. Det koster dere lite å dele opp forsendelsen i flere eposter, dessuten er interne regler hos dere underordnet overordnede lover og regler.

Viser til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Minner også om at offl. § 6 forbyr forskjellsbehandling av dem som krever innsyn. Jeg må be om et juridisk korrekt svar med henvisning til paragrafer i offentlighetsloven som kan påklages om jeg ikke gis fullt innsyn, jf. § 31 første ledd og at dere sender meg dokumentene på epost. Anmoder om korrekt saksgang og at dere overholder gjeldende tidsfrister i slike saker, jf. § 29 og § 32. Innsynskrav skal behandles umiddelbart, og senest innen tre virkedager.

Ber om at dere deler opp epostene og slutter med sabotasje og unnvikelsesstrategier. Jeg ønsker å dele dette materialet med omverdenen på nett, og bruker derfor mimesbronn.no av demokratihensyn. Det fremstår udemokratisk og lukket av dere å forsøke å gjøre dette vanskelig, og gir etter mitt syn ikke det bildet folk trenger av dere nå. Anmoder dere om å revurdere.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Stian Gusfre, Sykehuspartner

Hei, viser til din e-post datert 10. mai 2018. Vi forstår at det slik at 
det ikke er praktisk mulig for deg å hente minnepinnen her hos oss, og at
du ikke ønsker at minnepinnen sendes per post. Som tidligere kommunisert
har vi en praktisk utfordring ved at noen av filene er større enn det som
er mulig å sende per e-post. Vi skal imidlertid forsøke å få delt opp
filene slik at de kan sendes per e-post, og regner med å ha dette klart i
løpet av tidlig neste uke.

 

Med vennlig hilsen

 

Stian Gusfre

Advokatfullmektig / foretaksjurist

Tlf.: +47 9775 8390

[1][epostadresse]
[2]www.sykehuspartner.no

 

ansvarlig advokat: Sevian Stenvig

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/

Kjære Stian Gusfre,

Tusen takk. Dersom enkelte filer er for store, kunne dere også vurdere å dele dem som en pakket fil gjennom Google Disk eller DropBox. Dette har andre organ i tilsvarende situasjon gjort.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Stian Gusfre,

Forøvrig er det vel et prinsipp om lex superior som er aktuelt her. Har støtt på dette et par-tre ganger i ulike sammenhenger, at organ forsøker å si at overordnet regelverk ikke gjelder fordi de har interne regler. Tror ikke det står seg.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

50 Attachments

 

 

Vedlagt følger første forsendelse, ref. tidligere korrespondanse i saken.
Vi arbeider fortsatt med å gjennomgå en del av det materiale du har bedt
om innsyn i. Som følge av omfanget av din innsynsbegjæring og behovet for
en vurdering av samtlige dokumenter i saken, tar dette lengre tid enn
vanlig.

 

Denne forsendelse inneholder dokumenter fra programstyremøtene som er
vurdert til «trenger ikke vurderes for skjerming» (se vedlagt oversikt)

 

Med vennlig hilsen

POSTMOTTAK

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse] 

 

SYKEHUSPARTNER HF

Postboks 3562, 3007 Drammen

[2]http://www.sykehuspartner.no/

 

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/

Kjære SP PB Post,

Men den andre advokaten sa jo at de allerede lå klare på en minnepinne? Kan dere bestemme dere?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

19 Attachments

Hei.

Viser til innsynsbegjæring av 22 mai 2017, ang iMOD

 

Vedlagt følger deler av kontrakten med ESN. Kontrakten er for stor til å
sendes på en mail

 

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse] 

 

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

SP PB Post, Sykehuspartner

2 Attachments

Hei.

Viser til innsynsbegjæring av 22 mai 2017, ang iMOD

 

Vedlagt følger deler av kontrakten med ESN. Kontrakten er for stor til å
sendes på en mail

 

 

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse] 

 

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

 

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

SP PB Post, Sykehuspartner

2 Attachments

 • Attachment

  The Services Agreement Appendix 2 Annex C Compliance matrix Redact....pdf

  547K Download View as HTML

 • Attachment

  The Services Agreement Appendix 2 Contractor solution specification....pdf

  11.4M Download View as HTML

Hei.

Viser til innsynsbegjæring av 22 mai 2017, ang iMOD

 

Vedlagt følger deler av kontrakten med ESN. Kontrakten er for stor til å
sendes på en mail

 

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse] 

 

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

 

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

SP PB Post, Sykehuspartner

8 Attachments

Hei.

Viser til innsynsbegjæring av 22 mai 2017, ang iMOD

 

Vedlagt følger deler av kontrakten med ESN. Kontrakten er for stor til å
sendes på en mail

 

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse] 

 

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

 

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

SP PB Post, Sykehuspartner

18 Attachments

Hei

 

Viser til innsynsbegjæring av 22 mai 2017, ang iMOD

 

Vedlagt følger deler av kontrakten med ESN. Kontrakten er for stor til å
sendes på en mail

 

 

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse] 

 

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

 

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

SP PB Post, Sykehuspartner

15 Attachments

Hei.

Viser til innsynsbegjæring av 22 mai 2017, ang iMOD

 

Vedlagt følger deler av kontrakten med ESN. Kontrakten er for stor til å
sendes på en mail

 

 

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse] 

 

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

 

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

SP PB Post, Sykehuspartner

1 Attachment

 • Attachment

  The Services Agreement Appendix 2 Annex A Solution for general req....pdf

  31.6M Download View as HTML

Hei.

Viser til innsynsbegjæring av 22 mai 2017, ang iMOD

 

Vedlagt følger deler av kontrakten med ESN. Kontrakten er for stor til å
sendes på en mail.

Dette er den den siste av i alt 7 mailer som inneholder dokumenter fra
ESN-kontrakten.

 

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse] 

 

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

 

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

Kjære SP PB Post,

Takk.

Er det da noe som er unntatt eller mangler?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

Summen av de 7 mailene utgjør hele kontrakten (sladdet)

Med vennlig hilsen
Postmottak
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #371]>
Sendt: 25. mai 2018 18:50
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: Innsynsbegjæring iMOD - kontrakten del 7

Kjære SP PB Post,

Takk.

Er det da noe som er unntatt eller mangler?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående Sykehuspartner sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

Dere skriver i epost 28. mai at «Summen av de 7 mailene utgjør hele kontrakten (sladdet)».

Når dere sladder dokumenter, er dette å anse som delvis avslag på innsynskrav etter offentleglova.

I henhold til offentleglova § 31 første ledd må dere vise til hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Jeg kan ikke se å ha fått opplyst noe av dette.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Minner om at dere ikke kan bruke mer enn 10 dager på å gi utvidet begrunnelse. Jeg ber også om at klagefrist løper fra jeg får den utvidede begrunnelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

Hei
Det bekreftes at Sykehuspartner har mottatt din e-post, den er videresendt for behandling.

Med vennlig hilsen
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

SYKEHUSPARTNER HF
Postboks 3562, 3007 Drammen
http://www.sykehuspartner.no/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #371]>
Sendt: 28. mai 2018 19:13
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SV: Innsynsbegjæring iMOD - kontrakten del 7

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående Sykehuspartner sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

Dere skriver i epost 28. mai at «Summen av de 7 mailene utgjør hele kontrakten (sladdet)».

Når dere sladder dokumenter, er dette å anse som delvis avslag på innsynskrav etter offentleglova.

I henhold til offentleglova § 31 første ledd må dere vise til hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Jeg kan ikke se å ha fått opplyst noe av dette.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Minner om at dere ikke kan bruke mer enn 10 dager på å gi utvidet begrunnelse. Jeg ber også om at klagefrist løper fra jeg får den utvidede begrunnelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

SP PB Post, Sykehuspartner

Hei,

Viser til tidligere korrespondanse rundt innsynsbegjæringen rundt iMod.

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at deler av det du ønsker innsyn i er offentlig tilgjengelig på internettsidene til Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF.

Vedlagt følger noen eksempler:

https://www.helse-sorost.no/Documents/St...

https://sykehuspartner.no/Styremter/2017...

https://sykehuspartner.no/Styremter/2017...

https://www.helse-sorost.no/Documents/St...

https://sykehuspartner.no/Styremter/2016...

https://sykehuspartner.no/Styremter/2017...

https://sykehuspartner.no/Styremter/2017...

Med vennlig hilsen
Postmottak
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #371]>
Sendt: 28. mai 2018 19:13
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: SV: Innsynsbegjæring iMOD - kontrakten del 7

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående Sykehuspartner sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

Dere skriver i epost 28. mai at «Summen av de 7 mailene utgjør hele kontrakten (sladdet)».

Når dere sladder dokumenter, er dette å anse som delvis avslag på innsynskrav etter offentleglova.

I henhold til offentleglova § 31 første ledd må dere vise til hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Jeg kan ikke se å ha fått opplyst noe av dette.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Minner om at dere ikke kan bruke mer enn 10 dager på å gi utvidet begrunnelse. Jeg ber også om at klagefrist løper fra jeg får den utvidede begrunnelsen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sitt delvise avslag på min innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

Dere innrømmer å ha sladdet dokumenter og unntatt enkelte opplysninger, men selv etter krav om utvidet begrunnelse nekter dere å oppgi hjemmel.

Jeg ber derfor om at klagen sammen med alle sakens dokumenter i usladdet utgave oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for klagebehandling i tråd med offentleglovas bestemmelser om klager. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

Det bekreftes herved at Sykehuspartner HF har mottatt din klage på innsyn datert 03.06.2018

Henvendelsen er videresendt for behandling.

Med vennlig hilsen
Sykehuspartner HF
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #371]>
Sendt: 3. juni 2018 07:40
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sitt delvise avslag på min innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

Dere innrømmer å ha sladdet dokumenter og unntatt enkelte opplysninger, men selv etter krav om utvidet begrunnelse nekter dere å oppgi hjemmel.

Jeg ber derfor om at klagen sammen med alle sakens dokumenter i usladdet utgave oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for klagebehandling i tråd med offentleglovas bestemmelser om klager. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #371]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

SP PB Post, Sykehuspartner

Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende ditt innsynskrav, senest din e-post av 03.06.2018.

Deler av opplysningene det er begjært innsyn i, konkret deler av avtalen mellom Sykehuspartner HF og Hewlett-Packard Norge AS, må unntas offentlighet, jf. Offentleglova § 13, jf. Forvaltningsloven § 13 1. ledd nr. 2. Dette ble ved en inkurie ikke opplyst i vår siste oversendelse til deg. Dersom denne supplerende opplysningen ikke medfører at du frafaller klagen, ønsker vi din bekreftelse på at klagen opprettholdes.

Vi vil i den forbindelse også opplyse om den ordinære klageadgangen:

Beslutningen om innsyn kan påklages innen 3 uker fra De mottok denne underretningen. Klagen sendes til Sykehuspartner HF, Postboks 3562, 3007 Drammen, eventuelt som e-post til [sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
Dersom Sykehuspartner HF ikke finner grunnlag til å omgjøre beslutningen, vil klagen bli sendt til overordnet klageorgan, som er Helse- og Omsorgsdepartementet .

(Til informasjon: Avtalen ble overført fra Hewlett-Packard Norge As til Enterprise Services Norge (ESN) 5 mai 2017)

Med vennlig hilsen
Postmottak
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]

Sykehuspartner HF
Post: Postboks 3562, 3007 Drammen
Tlf.: +47 32 23 53 00,  Faks: +47 32 23 53 01

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #371]>
Sendt: 3. juni 2018 07:40
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sitt delvise avslag på min innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

Dere innrømmer å ha sladdet dokumenter og unntatt enkelte opplysninger, men selv etter krav om utvidet begrunnelse nekter dere å oppgi hjemmel.

Jeg ber derfor om at klagen sammen med alle sakens dokumenter i usladdet utgave oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for klagebehandling i tråd med offentleglovas bestemmelser om klager. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #371]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

Dere opplyser i svar av 5. juni at kravet er delvis avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 2.

Vi vil med dette påklage avslaget.

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysinger utdypet på s. 84 ff.:

«Opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve vil omfatte opplysningar som direkte gjeld utøving av næringsverksemd, slik som informasjon om produksjonsmetodar, produkt, kontraktsvilkår, marknadsføringsstrategiar, analyser, prognosar eller strategiar knytt til verksemda.(…). Den sentrale avgrensinga av teieplikta ligg i vilkåret om at det må vere av ”konkurransemessig betydning” for verksemda at opplysningane blir haldne hemmelege. For at opplysningane skal vere underlagde teieplikt, må det med andre ord kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for verksemda dersom dei blir kjende, anten direkte eller ved at konkurrentar kan utnytte dei. Det avgjerande er om opplysningane etter sin art kan ha slike skadeverknader, og ikkje om den konkrete mottakaren av opplysningane sjølv kan ha nytte av dei. Teieplikta er med andre ord til hinder for at næringsopplysningar som kan ha verknader for konkurransen blir gitt ut til andre, uavhengig av om mottakaren vil eller kan bruke dei i eiga verksemd, gje dei vidare til andre eller gjere noko anna som faktisk medfører fare for tap.»

Taushetsplikten forutsetter altså at det er tale om opplysninger som er av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til virksomheten selv å definere hva som er en «forretningshemmelighet».

Som eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbyderes egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere redegjørelse.»

Vi viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober 2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund Energi. Fylkesmannen understreker at:

«Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne».

Fylkesmannens avgjørelse i sak 2008/5051 som konkluderer med at en forretningsplan for Røstbollen Villmarksgård, ikke er taushetsbelagt. I avgjørelsen heter det blant annet:

«Det er her snakk om en forretningsidé som verken er ny eller revolusjonerende. De mer generelle opplysninger om aktiviteten som ønskes etablert, antas for øvrig nå å være kjent. Dokumentet inneholder likevel en del detaljer og markedsanalyser som må unntas fordi de er av en slik karakter at konkurrenter kan utnytte dem.»

Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift. Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn, tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke må tolkes for vidt.

I denne saken må allmennhetens behov for innsyn tillegges betydelig vekt når det nærmere innhold av taushetspliktsbestemmelsen skal fastlegges. I tillegg til at saken gjelder innsyn i miljøinformasjon, er det tale om bruk av offentlige midler. Innsyn og åpenhet er særlig viktig i slike saker, og offentligheten bør prinsipielt ha innsyn i avtaler som forvaltningen inngår med private om utføring av tjenester for det offentlige, se bl.a. ombudsmannens årsmelding for 2005 side 79 (Somb-2005-7) og 2007 side 36 (Somb-2007-3).

I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:

«Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre uheldige tilhøve.

– Departementet meiner at utvalsfleirtalet har lagt for stor vekt på den auka arbeidsbyrda ei utskiljing av opplysningar undergitt teieplikt vil føre til for forvaltningen, og viser til at utvalsfleirtalet også i prinsippet ønskte offentlegheit for tilboda. Departementet legg avgjerande vekt på fordelane ved ein gjennomsiktig innkjøpsprosess, slik at både leverandørar, politikarar og ålmenta kan kontrollere at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn, medrekna at korrupsjon eller korrupsjonsliknande forhold ikkje fann stad. Departementet viser også til at det heller ikkje gjeld særlege unntaksreglar for tilbodsdokument i Danmark og Sverige. På denne bakgrunnen er departementet kommet til at også tilboda bør vere offentlege frå det tidspunktet da leverandøren er vald.»

Stortinget stilte seg bak ønsket om større åpenhet i prosessen rundt offentlige anskaffelser. Selv om offentleglova ikke var trådt i kraft på vedtakstidspunktet, må uttalelsene i forarbeidene, særlig i lys av at loven nå er trådt i kraft, tillegges en viss vekt i taushetspliktsspørsmålet.

Det er også grunn til å trekke frem formålet som er angitt i § 1-1 i forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 nr. 402. Det fremgår at forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. I tillegg skal forskriften bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

En forutsetning for taushetsplikt etter loven er derfor at det påvises tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollerbare forhold, som tilsier at åpenhet i etterkant av anbudsprosessen vil være skadelig for konkurranseforholdene. Jeg viser her også til min uttalelse i årsmeldingen for 2005 side 79 (Somb-2005-7).»

Avslutningsvis vil vi minne om at taushetsplikten gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dvs. det er kun disse opplysningene som evt. skal sladdes, ikke hele dokumentet.

Unntak for forretningshemmeligheter krever i tillegg at det foretas en bred helhetsvurdering i forhold til om «behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn».

Vi viser her til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/1349: «Etter ombudsmannens syn er begrunnelsen som er gitt ikke tilstrekkelig for å unnta opplysninger i et slikt omfang som er gjort for crew nationality list. Det er uklart hvilke konkrete skadevirkninger det vil få om opplysningene det er snakk om offentliggjøres før kreditering er avgjort. … I den forbindelse er det grunn til å nevne at det i utgangspunktet ikke er noe i veien for at det aktuelle selskapet foreslår en sladding etter dialog med forvaltningen. Det er likevel forvaltningens ansvar å gjøre en konkret vurdering av om de ulike opplysningene faktisk skal sladdes. … Ombudsmannen kan ikke se at det er foretatt en slik bred helhetsvurdering som er påkrevd i dette tilfellet. Begrunnelsen som er gitt er for knapp til at ombudsmannen kan ha noen klar oppfatning av om behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn. Selv om innsyn i rollelisten sammen med manuset vil kunne virke skadelig for lanseringen av filmen, er det ikke åpenbart hvordan den aktuelle rollelisten alene vil ha en slik virkning.»

På bakgrunn av dette ber vi om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentet, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss og om en utvidet begrunnelse slik vi har krav på i tråd med § 31 andre ledd. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

SP PB Post, Sykehuspartner

21 Attachments

Viser til innsynsbegjæring av 22. mai 2017, ang iMOD og påfølgende
korrespondanse.

Vedlagt følger flere dokumenter som alle er offentlige i sin helhet. Noen
av dokumentene henviser til vedlegg,  disse vedleggene er fortsatt under
vurdering.

 

 

Med vennlig hilsen

Sykehuspartner HF

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sykehuspartner.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/

SP PB Post, Sykehuspartner

Det bekreftes herved at Sykehuspartner HF har mottatt din klage datert 09.06.2018.

Henvendelsen er videresendt for behandling.

Med vennlig hilsen
Sykehuspartner HF
[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
www.sykehuspartner.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #371]>
Sendt: 9. juni 2018 01:23
Til: SP PB Post <[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata

Kjære Sykehuspartner,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sykehuspartner sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ansatte i HPE sin tilgang til sensitive pasientdata».

Dere opplyser i svar av 5. juni at kravet er delvis avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 2.

Vi vil med dette påklage avslaget.

Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysinger utdypet på s. 84 ff.:

«Opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve vil omfatte opplysningar som direkte gjeld utøving av næringsverksemd, slik som informasjon om produksjonsmetodar, produkt, kontraktsvilkår, marknadsføringsstrategiar, analyser, prognosar eller strategiar knytt til verksemda.(…). Den sentrale avgrensinga av teieplikta ligg i vilkåret om at det må vere av ”konkurransemessig betydning” for verksemda at opplysningane blir haldne hemmelege. For at opplysningane skal vere underlagde teieplikt, må det med andre ord kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for verksemda dersom dei blir kjende, anten direkte eller ved at konkurrentar kan utnytte dei. Det avgjerande er om opplysningane etter sin art kan ha slike skadeverknader, og ikkje om den konkrete mottakaren av opplysningane sjølv kan ha nytte av dei. Teieplikta er med andre ord til hinder for at næringsopplysningar som kan ha verknader for konkurransen blir gitt ut til andre, uavhengig av om mottakaren vil eller kan bruke dei i eiga verksemd, gje dei vidare til andre eller gjere noko anna som faktisk medfører fare for tap.»

Taushetsplikten forutsetter altså at det er tale om opplysninger som er av konkurransemessig betydning å holde tilbake. Det er altså ikke opp til virksomheten selv å definere hva som er en «forretningshemmelighet».

Som eksempel vises det til Fylkesmannens avgjørelse i sak 2010/24674, som gjaldt innsyn i anbud på barnevernstjenester i Oslo kommune: «Fylkesmannen finner at det fremstår som åpenbart at det i de innsendte tilbudene er sladdet i større utstrekning enn det loven gir adgang til. Fylkesmannen finner derfor å måtte oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det vises til at kommunen ikke uten nærmere vurdering kan legge den enkelte tilbyderes egne vurderinger til grunn, men må foreta en selvstendig vurdering av hvillke opplysninger som eventuelt kan unntas fra offentlighet. I den grad kommunen er usikker på om opplysninger tilfredsstiller kravene til taushetsplikt for næringsopplysninger må det eventuelt tas kontakt med den aktuelle virksomhet for en nærmere redegjørelse.»

Vi viser også om Fylkesmannens i Oslo og Akershus’ vedtak (oktober 2003) i forbindelse med en klage på nektelse av innsyn i Oslo kommunes avtale med Pareto Securities om salg av kommunens aksjer i Hafslund Energi. Fylkesmannen understreker at:

«Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurransesensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne».

Fylkesmannens avgjørelse i sak 2008/5051 som konkluderer med at en forretningsplan for Røstbollen Villmarksgård, ikke er taushetsbelagt. I avgjørelsen heter det blant annet:

«Det er her snakk om en forretningsidé som verken er ny eller revolusjonerende. De mer generelle opplysninger om aktiviteten som ønskes etablert, antas for øvrig nå å være kjent. Dokumentet inneholder likevel en del detaljer og markedsanalyser som må unntas fordi de er av en slik karakter at konkurrenter kan utnytte dem.»

Sivilombudsmannen legger også klare føringer for tolkningen av hva som er en forretningshemmelighet i sak 2008/571: «Det er i denne sammenheng grunn til å peke på at formålet med reglene om taushetsplikt ikke har vært å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av enhver ubehagelig opplysning for vedkommende bedrift. Mindre sensitive næringsopplysninger vil derfor ikke være underlagt taushetsplikt og vil kunne offentliggjøres i medhold av offentlighetsloven. Så vel offentlighetsprinsippet og hensynet til andre beskyttelsesverdige interesser, herunder allmennhetens behov for innsyn, tilsier at taushetspliktbestemmelsen i forvaltningslovens § 13 nr. 2 ikke må tolkes for vidt.

I denne saken må allmennhetens behov for innsyn tillegges betydelig vekt når det nærmere innhold av taushetspliktsbestemmelsen skal fastlegges. I tillegg til at saken gjelder innsyn i miljøinformasjon, er det tale om bruk av offentlige midler. Innsyn og åpenhet er særlig viktig i slike saker, og offentligheten bør prinsipielt ha innsyn i avtaler som forvaltningen inngår med private om utføring av tjenester for det offentlige, se bl.a. ombudsmannens årsmelding for 2005 side 79 (Somb-2005-7) og 2007 side 36 (Somb-2007-3).

I denne sammenheng er det grunn til å trekke frem Justis- og politidepartementets uttalelse om åpenhet i forarbeidene til den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16 (som ikke var trådt i kraft på det tidspunkt innsynsbegjæringen ble avgjort). Det fremgår i Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kapittel 9 punkt 9.4 at:

«Departementet meiner at det er behov for auka innsyn i dokument i saker om offentlege innkjøp. Ein høg grad av innsyn i innkjøpsprosessen vil kunne føre til at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn når midlane til det offentlege blir disponert, og dermed motverke korrupsjon og andre uheldige tilhøve.

– Departementet meiner at utvalsfleirtalet har lagt for stor vekt på den auka arbeidsbyrda ei utskiljing av opplysningar undergitt teieplikt vil føre til for forvaltningen, og viser til at utvalsfleirtalet også i prinsippet ønskte offentlegheit for tilboda. Departementet legg avgjerande vekt på fordelane ved ein gjennomsiktig innkjøpsprosess, slik at både leverandørar, politikarar og ålmenta kan kontrollere at det ikkje blir teke utanforliggjande omsyn, medrekna at korrupsjon eller korrupsjonsliknande forhold ikkje fann stad. Departementet viser også til at det heller ikkje gjeld særlege unntaksreglar for tilbodsdokument i Danmark og Sverige. På denne bakgrunnen er departementet kommet til at også tilboda bør vere offentlege frå det tidspunktet da leverandøren er vald.»

Stortinget stilte seg bak ønsket om større åpenhet i prosessen rundt offentlige anskaffelser. Selv om offentleglova ikke var trådt i kraft på vedtakstidspunktet, må uttalelsene i forarbeidene, særlig i lys av at loven nå er trådt i kraft, tillegges en viss vekt i taushetspliktsspørsmålet.

Det er også grunn til å trekke frem formålet som er angitt i § 1-1 i forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 nr. 402. Det fremgår at forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. I tillegg skal forskriften bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

En forutsetning for taushetsplikt etter loven er derfor at det påvises tungtveiende, nærliggende, konkrete og kontrollerbare forhold, som tilsier at åpenhet i etterkant av anbudsprosessen vil være skadelig for konkurranseforholdene. Jeg viser her også til min uttalelse i årsmeldingen for 2005 side 79 (Somb-2005-7).»

Avslutningsvis vil vi minne om at taushetsplikten gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dvs. det er kun disse opplysningene som evt. skal sladdes, ikke hele dokumentet.

Unntak for forretningshemmeligheter krever i tillegg at det foretas en bred helhetsvurdering i forhold til om «behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn».

Vi viser her til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/1349: «Etter ombudsmannens syn er begrunnelsen som er gitt ikke tilstrekkelig for å unnta opplysninger i et slikt omfang som er gjort for crew nationality list. Det er uklart hvilke konkrete skadevirkninger det vil få om opplysningene det er snakk om offentliggjøres før kreditering er avgjort. … I den forbindelse er det grunn til å nevne at det i utgangspunktet ikke er noe i veien for at det aktuelle selskapet foreslår en sladding etter dialog med forvaltningen. Det er likevel forvaltningens ansvar å gjøre en konkret vurdering av om de ulike opplysningene faktisk skal sladdes. … Ombudsmannen kan ikke se at det er foretatt en slik bred helhetsvurdering som er påkrevd i dette tilfellet. Begrunnelsen som er gitt er for knapp til at ombudsmannen kan ha noen klar oppfatning av om behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn. Selv om innsyn i rollelisten sammen med manuset vil kunne virke skadelig for lanseringen av filmen, er det ikke åpenbart hvordan den aktuelle rollelisten alene vil ha en slik virkning.»

På bakgrunn av dette ber vi om at saken behandles på nytt. Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentet, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss og om en utvidet begrunnelse slik vi har krav på i tråd med § 31 andre ledd. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ansatt...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #371]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

SP PB Post, Sykehuspartner

Viser til mottatt klage den 9.juni. Vi har vurdert saken på nytt og
opprettholder tidligere vedtak. Deler av opplysningene som er skjermet er
etter vår vurdering å anse som forretningshemmeligheter og vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. offentleglova § 13, jf.
forvaltningsloven § 13 1. ledd nr. 2. Deler av kontrakten inneholder også
opplysninger som er egnet til å svekke sikkerheten for våre systemer
dersom disse gjøres kjent. Disse opplysningene er også skjermet, jf.
offentleglova § 24 3. ledd.

 

Saken oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling.
Vi vil sende kopi av oversendelsesbrevet når det sendes fra oss

 

 

Med vennlig hilsen

Sykehuspartner HF

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sykehuspartner.no

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/

SP PB Post, Sykehuspartner

1 Attachment

Hei,

 

Vedlagt oversendes kopi av vårt brev til Helse- og omsorgsdepartementet
datert 20. juni 2018.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Sykehuspartner HF

[1][sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
[2]www.sykehuspartner.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[sykehuspartner henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/

Charlotte Julo, Sykehuspartner

4 Attachments

Hei.

 

Viser til mottatt innsynsbegjæring ang iMOD og tidligere korrespondanse.

Vedlagt følger 4 dokumenter i saken.

 

+------------------------------------------------------------------------+
|Navn på dokument |Vurdering |
|-----------------------------------------+------------------------------|
|20161116  PB iMod agenda |Åpent |
|-----------------------------------------+------------------------------|
|20161215 Item 14-2016 PB iMod_Vedlegg |En skjerming på side 15. etter|
|2_Sluttrapport OUS Klientomlegging |Offentleglova §23. første ledd|
|-----------------------------------------+------------------------------|
|20170425 Item 50-2017 PB iMod Overordnet |Åpent |
|Status | |
|-----------------------------------------+------------------------------|
|20170425 Item 51-2017 PB iMod |Åpent |
|Virksomhetsoverdragelse | |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

                                                                                                                                            

Charlotte Julo

Kvalitetsavdelingen

                                                                                             
                                                                                                                          

Mobil: +47 957 55
540                                                                                                                         

[1][epostadresse]

[2]www.sykehuspartner.no                                                                                                       

________________________________________________________       

 

Sykehuspartner

Post: Postboks 275 Skøyen, 0213 Oslo

Kontor: Hoffsveien 1 D, 3. etg,  0277 Oslo

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/

Ocares Adriana,

1 Attachment

 • Attachment

  Avgj relse i klagesaken om innsynsbegj ring i avtale mellom Sykehuspartner HF 1.pdf

  296K Download View as HTML

Se vedlagte dokumenter

 

Charlotte Julo, Sykehuspartner

Det vises til saken vedr iMOD og tidligere oversendelser. Basert på
dokumenter som er oversendt, lukker vi nå innsynsbegjæringen med mindre vi
hører noe fra deg innen 19.11.2018.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Charlotte Julo

Kvalitetsavdelingen

                                                              

Tlf: +47 957 55 540

[1][epostadresse]

[2]www.sykehuspartner.no

________________________________________________________       

 

Sykehuspartner HF

Post: Postboks 275 Skøyen, 0213 Oslo

Kontor: Hoffsveien 1d, Skøyen, 0275 Oslo

Tlf.: +47 32 23 53 00

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.sykehuspartner.no/
http://www.sykehuspartner.no/

Vi veit ikkje om sist mottekne svar på denne førespurnaden inneheld informasjon/dokument eller ikkje – om du er Geir Eliassen, ver venleg og logg inn og gje alle melding.