06.04.2018 - FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR - Godkjenning/melding - Mattilsynet innvilger søknad - godkjenning av Firda Savior som fartøy for slakting av laksefisk - SF400

Innsynsførespurnaden var vellukka.

Leif Kåre Sørvik

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/80855-001, datert 06.04.2018 - Mattilsynet innvilger søknad - godkjenning av Firda Savior som fartøy for slakting av laksefisk - SF400

Dokumentet hører til saksnr 2018/80855 - FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR - Godkjenning/melding.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

  • Attachment

    Mattilsynet innvilger s knad godkjenning av Firda Savior som fart y for slakting av laksefisk SF400.PDF.pdf

    135K Download View as HTML

Saksnr: 2018/80855

Svar på innsynshenvendelse av 23.10.2018

Vi viser til din henvendelse av 23.10.2018 der du ber om innsyn i saksnr.
 2018/80855 – 1.

Beslutning
Du får innsyn i dokumentet.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
1 dokument saksnr. 2018/80855 – 1

 

 

 

 

 

 

Med hilsen

 

Reidun Netteland

Mattilsynet, region Sør og Vest

 

Telefon 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brummunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/