Justis- og beredskapsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

53 førespurnader

(page 2)

JDs tilsyn med stønad
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   rusinnsyn Deres ref. Vår ref. 18/2942 - MGH Dato 01.06.2018 Begjæring o...
Se vedlagte dokumenter. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. 18/2...
Vi viser til innsynsbegjæring med spørsmål om en sammenstilling av opplysninger i elektronisk journal om hvor mange dokumenter Tor Mikkel Wara har se...
Palantir hos JD
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Har ikkje informasjonen.
Hei, Justis- og beredskapsdepartementet har ikke hatt noen kontakt med denne leverandøren. Med vennlig hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Ad...
Hei Justis- og beredskapsdepartementet har ikke utarbeidet veiledninger, styringsdokumenter eller lignende om tolkningen av de nye reglene i GDPR. Dat...
Se mitt svar fra i dag og jeg kan opplyse om at det ikke jobbes "halvhjertet" her :-) Med vennlig hilsen Stephan Torp Seniorrådgiver Justis- og bered...
Hei.   Jeg viser til dine tre e-poster i går, 21. mars, om klage over manglende innsyn hos Oslo kommune.   Justis- og beredskapsdepartementet...
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Klager på ignorert innsynhenvendelse til byrådet i Oslo, som har ikke blitt svart på eller sendt videre til...
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Klager på ignorert innsynhenvendelse til byrådet i Oslo, som har ikke blitt svart på eller sendt videre til...
Vi viser til henvendelsen nevnt ovenfor og oversender herved dokumentet/ene som er registrert i vårt arkiv.   Med vennlig hilsen Stephan Torp...
UNODC sitt besøk til Oslo
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Sak: 17/7219-12 FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) - Besøk til Oslo 18122017-19122017 Dokument: Kopi av avtale med UNODC Dykkar krav om...
Hei.   Jeg viser til ditt krav om nærmere begrunnelse i forbindelse med at du fikk avslag på kravet om innsyn i dokumentene i sak 17/6922.   J...
Vårt saksnummer: 17/6962   Nærmere begrunnelse for avslag   Vi viser til din epost 5. desember med klage over avslag på innsyn i dokument 13/6...
Sak: 16/4206-2 Amnesty International - rapport om levekår for sexarbeidere i Norge Dokument: Anmodning om møte med Amnesty International Vi viser til...
Kjære Justis- og beredskapsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Just...
Geographical positions of Siem Pilot
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Arne Semsrott den .
Har ikkje informasjonen.
Se vedlagt dokument Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Arne Semsrott Deres ref. Vår ref. 17/5355 - KAM Dato 22.09.2017 Begjærin...
Sak: 15/1126-2 Spørsmål om utstedelse av bankkort til fosterbarn Dokument: Fosterbarn og bankkort Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring o...
Sak: 14/7060-8 Merverdiprogrammet Dokument: Sluttrapport KS2 Merverdiprogrammet Prosjekt 1 Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsy...
Sak: 16/6123-140 Statsbudsjettet 2018 Dokument: Innspill til statsbudsjettet for 2018 Vi viser til Deres begjæring om innsyn. Begjæring om innsyn er...
Til [Innsyns-e-postadresse #177] Dokumentet 15/08199-8 Svarbrev - manglende behandling av innsynskrav i saken Innsynsbegjæring - Informasjonskampanje...
Actis og ungdomskontrakter
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til rusinnsyn den .
Vellukka.
Sak: 15/2027-29 Samlesak - Henvendelser om politiet - politivesen Dokument: Systematisiering og evaluering av bruk av ungdomskontrakter Vi viser til...
Rundskriv G-1985-205 fra Justisdepartementet
Førespurnad til Justis- og beredskapsdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Vellukka.
Først en ufullstendig kopi, så en fullstendig kopi med alle sidene snudd 90 grader med rekkefølgen 3, 2, 5, 4, osv. Videre bruk vil måtte rotere, spli...
Konkursrådet ved sekretær Else Kristine Lien opplyser at de ikke kan se å ha mottatt alle dine innsynsbegjæringer. Hun undersøker saken nærmere og vil...
Se vedlegg.  
Sak: 16/1749-8 Oppnevning av nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 2017-2020 Dokument: Forslag til nye nemndmedlemmer for Utlendingsnemn...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?