Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

6 førespurnader
Sak: 18/2542-3 Tolkinga av ny personvernforordning art. 22 nr. 2 bokstav b Dokument: Tolkinga av ny personvernforordning artikkel 22 - Digitale sakshan...
Lønnsnivået ved BLD Ventar på kategorisering.
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er fei...
Sak: 17/5036-44 Søknad om konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak Dokument: Norsk Gjeldsinformasjon - Vedtekter og andre dokumen...
Sak: 18/1730-8 Institusjon i Bergen Dokument: Institusjon i Bergen Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 18/1730. Begjæring om inn...
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er fei...
Det vises til e-post sendt 9. mars 2017 der det bes om innsyn i norske myndigheters svarbrev til EFTAs overvåkningsorgan vedr. fedres rett til foreld...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?