Søk

Avansert søketips

 • Skriv inn ord som du leitar etter separert med mellomrom, t.d. klatra linje
 • Bruk OR (store bokstavar) der du vil ha treff på eitt av orda, til dømes storting OR regjering
 • Bruk hermeteikn der du vil søkja etter eit nøyaktig uttrykk, til dømes. "Byrådavdeling for finans"
 • status: for å velja frå ut noverande eller tidlegare status til ein førespurnad. Sjå tabell over statusar under.
 • variety: for å velja typen ting du skal søkja etter. Sjå tabell over typar under.
 • requested_from:home_office for å søkja i førespurnader mot kontoret til statsministeren, skriv namnet inn som URL-ein.
 • requested_by:julian_todd for å søkja etter førespurnader gjord av Julian Todd. Namnet vert slik skrive det kjem frami URL.
 • commented_by:tony_bowden for å søkja etter annoteringer frå Tony Bowden. Namnet vert slik skrive det kjem frami URL.
 • request: for å avgrensa til éin førespurnad. Tittel vert skrive som han kjem frami URL.
 • filetype:pdf for å finne alle svar som har PDF-vedlegg. Eller, forsøk med desse: txt pdf rtf doc docx xls xlsx ppt pptx oft msg tnef tif gif jpg png bmp html vcf zip delivery-status
 • Skriv 01/01/2008..14/01/2008 for å berre vise ting som har skjedd dei to første vekene i januar.
 • tag:charity for å finne alle offentlege styresmakter eller med ein gjeven merkelapp. Ein kan ha med fleire merkelappar, og -innhald, til dømes tag:openlylocal AND tag:financial_transaction:335633. Merk at som standard kan kvar av merkelappane vera med. Då må du setja AND tydeleg viss du ynskjer å ha alle med.
 • request_public_body_tag:charity to find requests to public authorities with a given tag.
 • Les om avanserte søkefunksjoner, som til dømes nærleik og jokerteikn.

Tabell over statusar

Alle vala under kan bruka status eller latast_status før kolon. Til dømes, status:nót_held vil få treff i førespurnader som no eller tidlegare har vore merkt som nót held; latast_status:nót_held vil berre treffa førespurnader som er no er markert som nót held.

status:waiting_responseVentar på svar frå styresmakta
status:not_heldDen offentlege styresmakta har ikkje informasjonen som er etterspurt
status:rejectedFørespurnaden vart avvist av styresmakta
status:partially_successfulNoko av den etterspurde informasjonen er motteke
status:successfulAll etterspurd informasjon er motteke
status:waiting_clarificationDen offentlege styresmakta ynskjer ei forklaring på ein del av førespurnaden
status:gone_postalDen offentlege styresmakta ynskjer å / har svara via post
status:internal_reviewVentar på at styresmakta skal utføra klagehandsaming på denne førespurnaden/klaga
status:error_messageMottokk ei feilmelding, slik som feil ved levering.
status:requires_adminEit merkeleg svar kravde oppfølging frå Mimes brønn-gruppa
status:user_withdrawnForespørrer har av einkvan grunn gjeve opp denne førespurnaden

Tabell over typar

Alle alternativa nedanfor kan bruka variety eller latast_variety føre kolon. Til dømes, variety:seint vil svara til førespurnader som har nokon gong vorte seint; latast_variety:seint vil berre svara til førespurnader som for tida er merkt som sendt.

variety:sentOpphavleg førespurnad send
variety:followup_sentOppfølgingsbeskjed frå innsender av førespurnaden
variety:responseSvar frå ei offentleg styresmakt
variety:commentMerknad lagt til førespurnad
variety:authorityEi offentleg styresmakt
variety:userEin Mimes brønn brukar