Utskrift av journal for saker som gjelder belaglegging av DNS-domenet popcorn-time.no?

Kjære Økokrim,

Kan dere sende meg utskrift av Økokrims journal for saker som omhandler beslaget av popcorn-time.no som så vidt jeg forstår ble besluttet beslaglagt av Økokrim mandag 7. mars 2016?

Beslaget er omtalt på Økokrims websider, http://www.okokrim.no/beslag-i-domenet-p... .

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Maria Bache Dahl,

Hei,

Jeg viser til din anmodning om innsyn i e-posten nedenfor.

Dokumenter i straffesaker er unntatt fra offentlighetsloven, jf. dennes § 2 fjerde ledd tredje punktum.

Innsyn i straffesaksdokumenter på etterforskningsstadiet reguleres av straffeprosessloven § 242. Bestemmelsen fastslår blant annet at mistenkte, hans forsvarer, fornærmede, etterlatte og bistandsadvokater på begjæring skal gis adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Med hjemmel i § 242 siste ledd er det i påtaleinstruksen § 16-5 annet ledd bestemt at andre enn de nevnte grupper av personer kan begjære innsyn dersom særlige grunner foreligger, og det anses ubetenkelig av hensyn til sakens videre behandling.

Det fremgår ikke av din anmodning at det foreligger særlige grunner som taler for at det gis innsyn i din sak. På dette grunnlaget avslås begjæringen om innsyn.

Vennlig hilsen

Maria Bache Dahl
politiadvokat

ØKOKRIM

Telefon: 23 29 10 56 / 90 51 90 92
e-post: [epostadresse]
www.okokrim.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #85]]
Sendt: 1. april 2016 12:52
Til: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova til Økokrim
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Utskrift av journal for saker som gjelder belaglegging av DNS-domenet popcorn-time.no?

Kjære Økokrim,

Kan dere sende meg utskrift av Økokrims journal for saker som omhandler beslaget av popcorn-time.no som så vidt jeg forstår ble besluttet beslaglagt av Økokrim mandag 7. mars 2016?

Beslaget er omtalt på Økokrims websider, http://www.okokrim.no/beslag-i-domenet-p... .

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------