Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?

The request was partially successful.

Kjære Forsvarsdepartementet,

I følge wikipediasiden om Plakaten på veggen[1], er det en uskreven tradisjon i det norske forsvaret at et eksemplar av Direktiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved væpnet angrep på Norge[2] skal henge synlig på hvert militært kontor i Norge. Jeg håper med det som bakgrunn at forsvarsdepartementet kan hjelpe meg med å finne svar på følgende spørsmål.

Hvem trykker opp denne plakaten for distribusjon i norske militærforlegninger, hvor ofte blir det gjort, og hvem er ansvarlig for å distribuere plakaten til norske tropper? Kan dere sende meg en PDF med plakaten slik den trykkes og distribueres til det norske forsvaret?

Hvis forsvarsdepartementet sentralt ikke har svar på disse spørsmålene, ber jeg om at dere sender mitt spørsmål videre til riktig instans.

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/Plakaten_p...
[2] https://lovdata.no/dokument/INS/forskrif...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

P. Reinholdtsen left an annotation ()

Jeg ser at http://www.forsvarstema.com/2013/04/hvor... hevder plakaten ikke lenger gjelder, mens forskriften i følge Lovdata ikke er opphevet.

Kjære Forsvarsdepartementet,

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Gjelder sak: Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?

Etter 5 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold», jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

«Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.»

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

«Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.»

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak@fd.dep.no, Ministry of Defence

3 Attachments

+------------------------------------------------------------------------+
| Forsvarsdepartementet |
| Vår ref:      2018/1577 - 3 |
| Dato:         27.08.2018 |
+------------------------------------------------------------------------+

Klage over innsyn etter offentleglova

Hilsen

Forsvarsdepartementet,
[Forsvarsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Deres ref. 2018/1577-3.

Kjære Forsvarsdepartementet,

Tusen takk for svaret og PDF med plakaten. Jeg fryktet mine henvendelser var gått tapt etter at innsynsfristen var passert, og ble veldig glad for å se at det ikke var tilfelle. Jeg har sendt spørsmålet om trykking distribusjon videre til Forsvaret, og venter spent på hva de kan fortelle. Spørsmål og svar er tilgjengelig fra Mimes brønn[1].

[1] https://www.mimesbronn.no/request/trykki...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen