Skattedirektoratets satsning på kunstig intelligens (AI)

The request was partially successful.

Kjære Skattedirektoratet,

Kunne jeg fått innsyn i alle dokumenter i sak 2018/2440 og 2017/343148?

Dersom dere har annen korrespondanse eller andre dokumenter av relevans knyttet til satsningen på kunstig intelligens i perioden 2017-2018 vil jeg gjerne ha dette også.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Skattedirektoratet - Firmapost, Skattedirektoratet

 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.
 
Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne
e-posten.
 
Du finner svar på det aller meste på  [1]www.skatteetaten.no.
 
Vennlig hilsen
Skatteetaten
 
 
---
 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til ein saksbehandlar.
 
Dette er eit automatisk svar. Difor ber vi om at du ikkje svarer på denne
e-posten.
 
Du finn svar på det aller meste på  [2]www.skatteetaten.no.
 
Venleg helsing
Skatteetaten
 
 
----
 
Hi,
 
Thank you for your inquiry! It will be sent to an executive officer.
 
This e-mail is an automatic response. Therefore we request that you do not
answer this.
 
Please visit our international website for more information on tax in
Norway: [3]www.taxnorway.no.
 
Kind Regards
The Norwegian Tax Administration
 
  ________________________________  
Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den
institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett
den og kontakt Skatteetaten.
The contents of this email message and any attachments are intended solely
for the addressee(s) and may contain confidential information and may be
legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please immediately delete the message and alert the
Norwegian Tax Administration.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.skatteetaten.no
2. file:///tmp/www.skatteetaten.no
3. file:///tmp/www.taxnorway.no

Thoresen, Marianne, Skattedirektoratet

2 Attachments

Til: Herman Langvik

 

Hei

Skatteetaten har vurdert din innsynsforespørsel og vedlegger med dette
dokumenter fra sak 2017/343148.

 

Med vennlig hilsen

Marianne Thoresen

Prosjektleder

Kompetansesenteret/Prosjektledelse

Skatteetatens IT- og servicepartner

Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO

Mobil: 40912666

 

Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Oslo

 

 

 

 

Fra: Herman Langvik[[Innsyns-e-postadresse #861]]
Sendt: 09.05.2018 20:59:41
Til: Skattedirektoratet - Firmapost
Tittel: innsyn etter Offentleglova - Skattedirektoratets satsning på
kunstig intelligens (AI)

--------------------------------------------------------------------------

 

Kjære Skattedirektoratet,

Kunne jeg fått innsyn i alle dokumenter i sak 2018/2440 og 2017/343148?

Dersom dere har annen korrespondanse eller andre dokumenter av relevans
knyttet til satsningen på kunstig intelligens i perioden 2017-2018 vil jeg
gjerne ha dette også.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens
journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en
gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter
som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller
ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf.
Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr
at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter,
inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at
det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført,
at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir
generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som
foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og
andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best
mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #861]

Er  [Skattedirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Skattedirektoratet? I så fall, vær så snill
å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[1]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[2]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

 

show quoted sections

Thoresen, Marianne, Skattedirektoratet

5 Attachments

Til: Herman Langvik

 

Hei

Skatteetaten har vurdert din innsynsforespørsel.

Dokumentene er i utgangspunktet organinterne, og de kan derfor i
utgangspunktet unntas offentlighet i sin helhet etter offentleglova § 14
første ledd.

Etter offentleglova § 11 bør en likevel gi merinnsyn "[…] dersom omsynet
til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak".  Vi har valgt å
gi merinnsyn i deler av de aktuelle dokumentene. Vi har imidlertid unntatt
deler av dokumentene. Begrunnelsen for dette er at hensynet til å sikre
forsvarlige beslutningsprosesser internt veier tyngre enn hensynet til
offentlig innsyn.

Skatteetaten er avhengig av å kunne ha gode interne drøftelser. Det
forutsetter at alle synspunkter på ulike saker kan framlegges på en
frimodig måte. Om en gir innsyn i slike innspill, vil det kunne føre til
at diskusjonene i framtiden blir mindre frimodige og dermed mindre
fruktbare.

 

Med vennlig hilsen

 

Marianne Thoresen

Prosjektleder

Kompetansesenteret/Prosjektledelse

Skatteetatens IT- og servicepartner

Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO

Mobil: 40912666

 

Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Oslo

 

 

Fra: Herman Langvik[[Innsyns-e-postadresse #861]]
Sendt: 09.05.2018 20:59:41
Til: Skattedirektoratet - Firmapost
Tittel: innsyn etter Offentleglova - Skattedirektoratets satsning på
kunstig intelligens (AI)

--------------------------------------------------------------------------

 

Kjære Skattedirektoratet,

Kunne jeg fått innsyn i alle dokumenter i sak 2018/2440 og 2017/343148?

Dersom dere har annen korrespondanse eller andre dokumenter av relevans
knyttet til satsningen på kunstig intelligens i perioden 2017-2018 vil jeg
gjerne ha dette også.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens
journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en
gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter
som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller
ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf.
Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr
at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter,
inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at
det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført,
at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir
generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som
foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og
andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best
mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #861]

Er  [Skattedirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Skattedirektoratet? I så fall, vær så snill
å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[1]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[2]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

 

 

show quoted sections

Kjære Skattedirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Skattedirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Skattedirektoratets satsning på kunstig intelligens (AI)».

Innsyn er nektet med henvisning til at dokumentet er internt etter offl. § 14(1). Denne bestemmelsen krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen. Organbegrepet – hva som i lovens forstand anses å være ett organ – står altså sentralt.

I Justisdepartementes veileder til offentleglova punkt 7.2.1 utdypes kravene til § 14(1):

«Det generelle utgangspunktet er at ein organisasjon som framstår som ei sjølvstendig eining må reknast som eitt organ. I ei vurdering av om organet framstår som sjølvstendig må det leggjast vekt på korleis det er organisert, og om det har nokon sjølvstendig myndigheit til å treffe avgjerder.» I følge veilederen vil arbeidstakere vanligvis regnes som en del av organet, men ikke i saker som gjelder oppsigelser, opprykk, permisjoner, reiseregninger og andre krav på refusjon. Dersom det oppstår en konflinkt mellom arbeidstaker og organet, kan dette føre til at de faller utenfor definisjonen av ett organ, jf. veilederen s. 92. Korrespondanse mellom elever og skolen, pasienter og sykehuset eller innsatte og fengselet vil normalt ikke være å regne som interne dokumenter.

Sivilombudsmannen konkluderer med at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, som Kripos, må regnes som flere organer i sak 2014/2292, jf. følgende utdrag fra uttalelsen: «De enkelte politidistriktene regnes som egne organer i offentleglovas forstand, jf. NOU 2003: 30 side 265. Det må derfor legges til grunn at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, slik som Kripos, også regnes som ulike organer. Utveksling av dokumenter mellom de forskjellige politiorganene vil altså normalt medfører at dokumentene mister sin organinterne karakter.»

Justisdepartementet fastslår videre at selvstendige rettssubjekter med offentlig eierskap, også regnes som ett enkelt organ, både overfor «eiere» og andre selskaper innad i et konsern.

På denne bakgrunn ber vi om en ny vurdering av om organisasjonen som har arbeidet med dokumentet, fremstår som ett organ.

Videre følger det av både ordlyden og veiledern at det aktuelle dokumentet må være utarbeidet av organet selv for at §14 skal kunne gi grunnlag for avslag. Et dokument som er utarbeidet av andre, eksterne personer eller organer, kan derfor ikke omfattes av § 14(1), selv om det brukes i organets interne saksforberedelse. Vi ber om en ny vurdering av om dokumentet er utarbeidet av organet selv.

Dokumentet må være utarbeidet med det formål å være intern saksbehandling. Se mer om dette i JDs veileder, punkt 7.2.4: «Unntaket i § 14 fyrste ledd gjeld berre dokument utarbeidde til saksførebuinga. Dette vil omfatte framlegg, utkast, konsept, skisser, utgreiingarog liknande arbeidsdokument som blir utarbeidd undervegs i prosessen.». Vi ber om en ny vurdering av hva som var formålet med dokumentet.

Endelig må dokumentet være internt, noe som betyr at det som hovedregel ikke skal være sendt ut av organet, jf. JDs veileder, punkt 7.2.5: «Dersom det blir sendt ut til utanforståande i original eller kopi vil høvet til å gjere unntak etter denne føresegna som hovudregel vere tapt. Dette vil gjelde uavhengig av kven dokumentet er oversendt til og på kva måte det er sendt.» Vi ber også om en ny vurdering av om dette vilkåret er oppfylt.

Selv om det foreligger adgang til å bruke § 14, minner vi om plikten til å utøve merinnsyn som følger av offl. § 11. I denne ligger en forpliktelse til alltid å vurdere behovet for hemmelighold opp mot behovet for innsyn. Det følger av offl. § 1 at hensynet til uavhengig kontroll og innsikt gjennom innsyn, skal tillegges mye vekt. Dette var også Stortingets forutsetning da de vedtok loven – det skulle bli mer åpenhet og innsyn. Jo viktigere saken er, jo strengere må da kravene være til begrunnelsen for unntak.

Denne saken har stor samfunnsmessig betydning, og vi mener derfor hensynet til merinnsyn må føre til at en frigir dokumentet. Opprettholdes avslaget ber vi om at saken oversendes klageinstans ”uten ugrunnet opphold”, jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/skatte...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Skattedirektoratet - Firmapost, Skattedirektoratet

 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.
 
Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne
e-posten.
 
Du finner svar på det aller meste på  [1]www.skatteetaten.no.
 
Vennlig hilsen
Skatteetaten
 
 
---
 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til ein saksbehandlar.
 
Dette er eit automatisk svar. Difor ber vi om at du ikkje svarer på denne
e-posten.
 
Du finn svar på det aller meste på  [2]www.skatteetaten.no.
 
Venleg helsing
Skatteetaten
 
 
----
 
Hi,
 
Thank you for your inquiry! It will be sent to an executive officer.
 
This e-mail is an automatic response. Therefore we request that you do not
answer this.
 
Please visit our international website for more information on tax in
Norway: [3]www.taxnorway.no.
 
Kind Regards
The Norwegian Tax Administration
 
  ________________________________  
Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den
institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett
den og kontakt Skatteetaten.
The contents of this email message and any attachments are intended solely
for the addressee(s) and may contain confidential information and may be
legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please immediately delete the message and alert the
Norwegian Tax Administration.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.skatteetaten.no
2. file:///tmp/www.skatteetaten.no
3. file:///tmp/www.taxnorway.no

Thoresen, Marianne, Skattedirektoratet

1 Attachment

 

show quoted sections

Kjære Thoresen, Marianne,

Har dere sendt over dokumentene usladdet til Finansdepartementet? Dere skal gjøre det i forbindelse med klagesaker etter offentleglova. Er litt uklart i brevet hvorvidt dere har gjort dette.

Videre ber jeg om at dere slutter å sende meg Microsoft Word-dokumenter, og om å få overlevert alle dokumenter som er sendt i andre format enn PDF som sistnevnte.

Viser her til Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 5 første ledd:

«§ 5.Obligatoriske standarder for tekstdokumenter som vedlegg til e-post Ferdigstilte tekstdokumenter som skal sendes som vedlegg til e-post fra forvaltningsorganer til innbyggere og næringsliv, skal utformes i PDF 1.4-1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1).»

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Thoresen, Marianne, Skattedirektoratet

Hei,

Det ene dokumentet som var sladdet er oversendt Finansdepartementet både i sladdet og usladdet utgave, som vedlegg til brevet.

Med vennlig hilsen
Marianne Thoresen
Prosjektleder
Kompetansesenteret/Prosjektledelse
Skatteetatens IT- og servicepartner
Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO
Mobil: 40912666

Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Oslo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik <[Innsyns-e-postadresse #861]>
Sendt: torsdag 24. mai 2018 21:54
Til: Thoresen, Marianne <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Skattedirektoratets satsning på kunstig intelligens (AI)

Kjære Thoresen, Marianne,

Har dere sendt over dokumentene usladdet til Finansdepartementet? Dere skal gjøre det i forbindelse med klagesaker etter offentleglova. Er litt uklart i brevet hvorvidt dere har gjort dette.

Videre ber jeg om at dere slutter å sende meg Microsoft Word-dokumenter, og om å få overlevert alle dokumenter som er sendt i andre format enn PDF som sistnevnte.

Viser her til Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 5 første ledd:

«§ 5.Obligatoriske standarder for tekstdokumenter som vedlegg til e-post Ferdigstilte tekstdokumenter som skal sendes som vedlegg til e-post fra forvaltningsorganer til innbyggere og næringsliv, skal utformes i PDF 1.4-1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1).»

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

show quoted sections

Kjære Thoresen, Marianne,

Takk. Ser frem til å få svar. Kunne dere kontaktet meg når departementet har avgjort klagen?

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Thoresen, Marianne, Skattedirektoratet

Hei,

Finansdepartementet vil sende svar på klagen direkte til deg med kopi til oss.

Med vennlig hilsen

Marianne Thoresen
Prosjektleder
Kompetansesenteret/Prosjektledelse
Skatteetatens IT- og servicepartner
Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO
Mobil: 40912666

Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Oslo

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik <[Innsyns-e-postadresse #861]>
Sendt: onsdag 30. mai 2018 22:41
Til: Thoresen, Marianne <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Skattedirektoratets satsning på kunstig intel(

Kjære Thoresen, Marianne,

Takk. Ser frem til å få svar. Kunne dere kontaktet meg når departementet har avgjort klagen?

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

show quoted sections

Rudseter, Kari,

1 Attachment

Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.

 Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk

 [epostadresse] dersom du har behov for å svare på denne e-posten,

 eller har andre henvendelser til departementet

 

show quoted sections

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig