Reiseregninger der statens satser for overnatting er oversteget

The request was refused by Ministry of Foreign Affairs.

Kjære Utenriksdepartementet,

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ.

Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse reiseregninger ber jeg også om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Winther, Alex Vodicka, Ministry of Foreign Affairs

Kjære Lukas P. Johnson,

 

Vi viser til innsynsbegjæringen nedenfor.

 

Når det gjelder oversikt over alle reiseregninger i 2014 og 2015 der
kostnadene ifm overnatting evt har gått ut over maks-satsene i statens
reiseregulativ, er dette informasjon vi ikke har i sammenstilt form. Å
trekke ut de ulike kostnadene fra enkeltstående reiseregninger og sette
opp en egen oversikt vil være svært arbeidskrevende. Derfor kan
anmodningen dessverre ikke imøtekommes. Vi viser her til
Ofentlighetslovens §9: Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå
databasar - Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som
er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan
gjerast med enkle framgangsmåtar.

 

Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det ved avslag kan kreves
grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31,
2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL §
32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av forvaltningsloven § 29, 1. ledd
og er 3 uker fra mottak av avslaget.

 

Mvh/ Alex Winther

___________________________

Alex Winther

U.dir, Seksj. for lønn, tid og reise
Mail:        [1][epostadresse]

 

 

 

From: Lukas P. Johnson <[2][Innsyns-e-postadresse #48]>

Sent: 4. november 2015 12:48

To: Post UD

 

Subject: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Reiseregninger der
statens

satser for overnatting er oversteget

 

Kjære Utenriksdepartementet,

 

Jeg ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene
ifm overnatting har gått ut over

statens reiseregulativ.

 

Forespørselen gjelder både reiser i utlandet og i Norge. For disse
reiseregninger ber jeg også om

begrunnelsen for at satsen er oversteget.

 

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes
brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du

finner våre regler for personvern og åndsverk her:

[3]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til

oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #48]
3. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Alex Winther

Jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke har bedt om et uttrekk av en database, jf. deres henvisning til offl. § 9. Jeg har eksplisitt bedt om innsyn i reiseregninger som inneholder bestemte opplysninger, en beskrivelse som oppfyller lovens krav, jf. offl. § 28. En reiseregning er å regne som et saksdokument jf. offl. § 4 andre ledd. Et innsyn i en reiseregning er derfor ikke i seg selv et innsyn i en database. Jeg syns det er trist at du velger å omformulere mitt innsyn og hevder at jeg har bedt om "en oversikt" - det har jeg ikke - jeg har bedt om innsyn i reiseregningene som tilfredsstiller et gitt kriterium, altså nærmere bestemte saksdokumenter.

Det er derfor galt å nekte innsyn med bakgrunn i offl. § 9, da innsynet ikke gjelder sammenstilte opplysninger, men saksdokumenter som tilfredsstiller er gitt kriterium (kostnad for overnatting).

Det bemerkes at offl. § 9 er ment å utvide innsynsretten til også å gjelde opplysninger som ikke er lagret i et eget dokument. Hele poenget med bestemmelsen er at man ikke skal kunne nekte innsyn kun med henvisning til at det ikke eksisterer et eget dokument som tilfredsstiller forespørselen om innsyn - altså at organet har en plikt til å etablere et saksdokument dersom det har anledning til det fra elektroniske databaser, med enkle trekk. § 9 er selvsagt ikke en unntakshjemmel som kan benyttes for å unnta saksdokumenter som allerede eksisterer, noe reiseregninger helt åpenbart gjør.

Det at UD velger å bruke § 9 til å innskreve innsynsretten kan ikke beskrives som noe annet enn helt i strid med lovens formål. Jeg bemerker at UD har nektet innsyn i saksdokumenter, uten å oppgi noen av unntakshjemlene i lovens § 13 til § 27. Ettersom lovhjemmelen dere har vist til åpenbart ikke kan benyttes for å nekte innsyn i saksdokumenter vil jeg selvfølgelig påklage dette. UD er helt sikkert kjent med at det vanligvis ikke kan nektes innsyn i reiseregninger.

Hva gjelder innsynet er dette kjerneområdet av lovens virkeområdet. Innsynet gjelder allmenhetens mulighet til å føre kontroll med at det offentlige benytter skattebetalernes penger på en måte som er kostnadseffektiv og i tråd med gjeldende regelverk. I deres svar antydes det at UDs brudd på reiseregulativet er så omfattende at det vil medføre en stor arbeidsbelastning å avdekke det. Jeg har mine tvil om Sivilombudsmannen er enig i at landets største departement med 850 ansatte ikke har kapasitet til å besvare innsynsforespørsler, men det får vi nok bekreftet dersom dere fortsetter å nekte innsyn i reiseregninger som er i strid med reiseregulativet. Deres vurdering av plikten en liten kommune har til å imøtekomme innsynsbegjæringer kan sikkert være nyttig lesing for dere i deres vurdering av dette innsynskravet.

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Odin Hørthe Omdal left an annotation ()

Interessant at dei valte å nekta dette. Når det har vist seg at det er nettopp slike rekningar som har avdekka stor korrupsjon o.l. i andre land.

Ikkje at eg reknar med det finst noko slikt her, men det er som avsender argumenterer absolutt midt i kva me har offentlegheitslover for.

Winther, Alex Vodicka, Ministry of Foreign Affairs

Kjære Lukas P. Johnson,

 

Du ber om innsyn i alle reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene 
ifm overnatting har gått ut over statens reiseregulativ, i utlandet og i
Norge, samt om begrunnelsen for at satsen er oversteget.

 

Reiseregninger inneholder som hovedregel ikke opplysninger underlagt
taushetsplikt og det er normalt ikke problematisk å utlevere disse. Du har
imidlertid ikke bedt om innsyn i konkrete reiseregninger men "alle
reiseregninger for 2014 og 2015 der kostnadene  ifm overnatting har gått
ut over statens reiseregulativ".

 

Vi fører ikke noen egen oversikt over slike reiseregninger. Det vil si at
selv om disse dokumentene eksisterer er de ikke identifiserbare på
grunnlag av de kriterier du angir i innsynsbegjæringen. De vil derfor
måtte trekkes ut og sammenstilles av samtlige våre reiseregninger for 2014
og 2015. 

 

Etter offentlighetsloven må den som begjærer innsyn i et dokument i
rimelig utstrekning identifisere dokumentet.  I justisdepartementets
veileder til loven er dette identifikasjonskravet omtalt slik i pkt. 9.1: 
"Dersom organet ikkje har teknologi til å finne fram i sakene automatisk,
men må gjere dette manuelt, vil ein ikkje kunne krevje at eit innsynskrav
som gjeld innsyn i saker av ein bestemt art blir teke under handsaming". 
Samme problemstilling er også omtalt i Ot. prp. nr. 102 (2004-2005) pkt.
12.4.1.

 

Offentlighetsloven oppstiller også en viss plikt for forvaltningen til å
sammenstille opplysninger som finnes i databaser og gi innsyn i
sammenstillingene.  Vi har derfor vurdert om det er mulig å trekke ut de
opplysningene du etterspør på en måte som er dekket av offentlighetsloven
§ 9.

 

Plikten til å sammenstille opplysninger etter § 9 avgrenses av at en slik
sammenstilling kan gjerast med enkle framgangsmåtar.

 

Vi har sett på hva dette vil medføre av arbeid: det må først tas ut
rapport på alle reiser i utenrikstjenesten 2014 og 2015. Dette
representerer om lag 14-15 tusen reiseregninger. Disse må deretter
grupperes inn etter land. Hotellutgifter i hver enkelt regning må deles på
antall netter og kontrolleres mot sats for de enkelte reisemålene. Så må
det kontrolleres at hotellet ikke er fra et annet land på reisen, dersom
f.eks. reisen har flere reisemål. Anslagsvis vil en slik jobb ta minimum
tre arbeidsdager. Dette mener vi ligger godt over det som kan betegnes som
enkle fremgangsmåter.

 

Da det verken er mulig å identifisere dokumentene du ber om innsyn i eller
sammenstille de opplysningene du ber om uten en uforholdsmessig stor
manuell arbeidsinnsats avslås begjæringen.

 

Med vennlig hilsen,

Alex Winther

___________________________

Alex Winther

U.dir, Seksj. for lønn, tariff og særavtalespørsmål

 

 

show quoted sections

Kjære Alex Vodicka Winther,

Hva mener departementet er en rimelig utstrekning saker av denne bestemt art, dvs vil en periode på 12, 9, 6 eller 3 måneder være å anse som rimelig?

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Winther, Alex Vodicka, Ministry of Foreign Affairs

Kjære Lukas P. Johnson,

Det vises til klage på avslag nedenfor. Vi har vurdert innsynsbegjæringen og påfølgende klage, og konkluderer med at det vil være uforholdsmessig arbeidskrevende å identifisere dokumentene du ber om innsyn i og sammenstille de opplysningene du ber om. Derfor opprettholdes avslaget.

Klageinstans for vedtak truffet av Utenriksdepartementet er Kongen i statsråd. Departementet ber om å bli underrettet så snart som mulig og innen tre uker dersom det er ønskelig at klagen blir forberedt for behandling av Kongen i statsråd. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at dersom saken blir avgjort av Kongen i statsråd, vil det ikke vil være mulig å bringe saken inn for Sivilombudsmannen jfr. Offentleglova § 32, 1. ledd, siste pkt.

Med vennlig hilsen,
Alex Winther
___________________________
Alex Winther
U.dir, Seksj. for lønn, tariff og særavtalespørsmål

show quoted sections

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Reiseregninger der statens satser for overnatting er oversteget».

Et av hovedhensynene til offl, jf. § 1, er å føre kontroll med forvaltningen. UD har anført at de ikke har kapasitet til å avdekke sine ansattes brudd på statens reiseregulativ over 2014 og 2015, da dette er for arbeidskrevende å identifisere. UD velger å ignorere mitt spørsmål om hvorvidt de har kapasitet til å avdekke interne brudd på reiseregulative for kortere perioder, jf. svar av 13. november.

Jeg kan derfor ikke se at UD har tilfredsstilt offentlighetslovens bestemmelser om meroffentlighet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/reiser...

For øvrig vil jeg rette lignende innsynskrav for mindre perioder og med tydeligere avgrensning til UD ettersom mitt spørsmål om hva som anses som en "rimelig" avgrensning, jf. min epost av 11. november, ikke er besvart.

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

Winther, Alex Vodicka, Ministry of Foreign Affairs

Kjære Lukas P. Johnson,

 

I Utenriksdepartementet vurderes innsynshenvendelser av den ansvarlige
fagseksjon, herunder også klager på avslag.

 

Vi viser til vår e-post av 13. november 2015 der avslag av innsyn ble
opprettholdt, og der det samtidig ble informert om at klageinstans for
vedtak truffet av Utenriksdepartementet er Kongen i statsråd.

 

Med vennlig hilsen,

Alex Winther

___________________________

Alex Winther

U.dir, Seksj. for lønn, tariff og særavtalespørsmål
Mail:        [epostadresse]

 

 

 

 

Kjære Utenriksdepartementet,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Reiseregninger der

statens satser for overnatting er oversteget».

 

Et av hovedhensynene til offl, jf. § 1, er å føre kontroll med
forvaltningen. UD har anført at de ikke har kapasitet til å

avdekke sine ansattes brudd på statens reiseregulativ over 2014 og 2015,
da dette er for arbeidskrevende å

identifisere. UD velger å ignorere mitt spørsmål om hvorvidt de har
kapasitet til å avdekke interne brudd på

reiseregulative for kortere perioder, jf. svar av 13. november.

 

Jeg kan derfor ikke se at UD har tilfredsstilt offentlighetslovens
bestemmelser om meroffentlighet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:

https://www.mimesbronn.no/request/reiser...

 

For øvrig vil jeg rette lignende innsynskrav for mindre perioder og med
tydeligere avgrensning til UD ettersom mitt

spørsmål om hva som anses som en "rimelig" avgrensning, jf. min epost av
11. november, ikke er besvart.

 

Med vennlig hilsen,

Lukas P. Johnson

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[epostadresse]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar

Winther, Alex Vodicka, Ministry of Foreign Affairs

1 Attachment

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02015013578#ACOS.WEBSAK#