Nye Ruseløkka skole

The request was partially successful.

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

I medhold av offentleglova ber jeg om innsyn i all kommunikasjon dere har hatt knyttet til rivingen og nybygging av Ruseløkka skole, inkludert skisser og kommunikasjon som ikke er korrekt journalført.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

postmottak@ude.oslo.kommune.no, City of Oslo, Education Agency

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

show quoted sections

Postmottak Utdanningsadm, City of Oslo, Education Agency

Hei
Prosjektet ved Ruseløkka skole har gått fra utredningsfase og nå avsluttet forprosjektfase, og omfanget av dokumenter er stort. Dersom det er mulig, er det ønskelig med en tydeligere spesifisering av hvilke forhold rundt nybygget og rivninger det er av spesiell interesse for; konseptvalgutredning eller forprosjektfase? Dette for å sørge for at du får de dokumentene du ønsker, og ikke må bruke unødvendig tid på å lete gjennom alle dokumentasjon som foreligger.
Det må videre presises at Utdanningsetaten ikke har alt materialet som Undervisningsbygg Oslo KF har utarbeidet før konseptvalgutredningen ble igangsatt, og material som er utarbeidet i forprosjektfasen.

På grunn store saksmengder for tiden, og stort antall involverte i saken, må vi uansett be om utsettelse til 17.11.2017

Med vennlig hilsen

Utdanningsetaten | Oslo kommune
Besøksadresse: Strømsveien 102, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 02180 (sentralbord)
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no
Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne e-posten hvis du ikke må.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #512]]
Sendt: 5. november 2017 09:26
Til: Postmottak Utdanningsadm <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Nye Ruseløkka skole

Kjære Oslo kommune, utdanningsetaten,

I medhold av offentleglova ber jeg om innsyn i all kommunikasjon dere har hatt knyttet til rivingen og nybygging av Ruseløkka skole, inkludert skisser og kommunikasjon som ikke er korrekt journalført.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #512]

Er [Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Oslo kommune, utdanningsetaten? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak Utdanningsetaten,

I første omgang vil jeg ha innsyn i alle vedleggene til KVUen.

I forhold til resten vil jeg gjerne ha alt sammen, men dere kan få mer tid enn offentleglovas frister normalt krever på å innsynsvurdere det, forutsatt at jeg får et tidsanslag.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak@ude.oslo.kommune.no, City of Oslo, Education Agency

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

show quoted sections

Postmottak Utdanningsadm, City of Oslo, Education Agency

Hei Geir
Dersom det skal være saklig grunn til å bruke lengre tid enn 1 – 3 dager i saksbehandlingsprosessen (dette er vurdert konkret ut fra at innsynskravet setter krav på vurdering av mange dokumenter) må virksomheten da i samsvar med forvaltningsloven § 11a andre ledd og god forvaltningsskikk gi foreløpig svar (henviser til mailen du har fått den 08.11.2017). Det betyr at dersom man ikke kan gi et endelig svar innen tre dager, må man i det minste gi et foreløpig svar, jf. rundskriv 20/2002 Instruks om svarfrister for henvendelser fra publikum.
I svaret er det gjort rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og det ble spesifisert at endelig svar kan ventes den 17.11.2017. Det vises her til Justisdepartementets rettleder punkt 9.3 og 10.2 og nevnte rundskriv.

Med vennlig hilsen

Utdanningsetaten | Oslo kommune
Besøksadresse: Strømsveien 102, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 02180 (sentralbord)
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no
Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne e-posten hvis du ikke må.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #512]]
Sendt: 8. november 2017 23:06
Til: Postmottak Utdanningsadm <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Nye Ruseløkka skole

Kjære Postmottak Utdanningsetaten,

I første omgang vil jeg ha innsyn i alle vedleggene til KVUen.

I forhold til resten vil jeg gjerne ha alt sammen, men dere kan få mer tid enn offentleglovas frister normalt krever på å innsynsvurdere det, forutsatt at jeg får et tidsanslag.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

show quoted sections

Kjære Postmottak Utdanningsetaten,

Det er helt greit at jeg får svar den 17. Får jeg vurdert hele kravet da?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak@ude.oslo.kommune.no, City of Oslo, Education Agency

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

show quoted sections

Postmottak Utdanningsadm, City of Oslo, Education Agency

Hei igjen
Saksbehandlere vurderer kravet du stiller og alle dokumenter forbundet med saken.

Med vennlig hilsen

Utdanningsetaten | Oslo kommune
Besøksadresse: Strømsveien 102, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 02180 (sentralbord)
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no
Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne e-posten hvis du ikke må.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #512]]
Sendt: 9. november 2017 17:10
Til: Postmottak Utdanningsadm <[epostadresse]>
Emne: Re: Foreløpig svar - innsyn etter Offentleglova - Nye Ruseløkka skole

Kjære Postmottak Utdanningsetaten,

Det er helt greit at jeg får svar den 17. Får jeg vurdert hele kravet da?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

show quoted sections

Tore Berg, City of Oslo, Education Agency

1 Attachment

Viser til innsynsbegjøring vedr. Nye Ruseløkka skole

 

På grunn av den store mengden dokumenter du har bedt om innsyn i, ønsker
vi å sende dokumentene på en minnepinne. Har du en postadresse vi kan
sende det til?

 

 

 

Med hilsen

 

Tore Berg

spesialkonsulent II, Avdeling for IKT

[1]http://iz-web01/signatur/osloskolen.png

Utdanningsetaten | Oslo kommune

Strømsveien 102, Pb. 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Dir. tlf.: 98 20 89 01

[2][epostadresse]

[3]www.ude.oslo.kommune.no

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.ude.oslo.kommune.no/

Kjære Tore Berg,

Jeg ønsker at dere deler opp forsendelsen i flere eposter og sender det hele til denne epostadressen. Årsaken er at jeg har rettet innsynskravt via mimesbronn.no, på den måten blir svaret deres automatisk tilgjengelig for alle, slik at flere enn bare meg kan ha glede av dokumentene. Dette er også en sak mange er interessert i.

Jeg har i utgangspunktet også krav på å få dokumentene oversendt på epost.

Det følger av offl. § 3 at alle kan kreve innsyn i forvaltningens saksdokumenter, journaler og liknende registrer. Dette er hjemlet i Grunnlovens § 100.

Viser til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Å måtte oppgi postadress vil være i strid med retten jeg har til anonymitet.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Tore Berg, City of Oslo, Education Agency

Hei

Ok, det er svært mange eposter og dokumenter som det gis innsyn i, rundt 700 MB. For å unngå alt for mange eposter, er det greit å gi tilgang til dokumentene via Dropbox? Eller har dere et sted vi kan laste det opp til?

Mvh
Tore

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #512]]
Sendt: 17. november 2017 18:02
Til: Tore Berg <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn etter Offentleglova - Utdanningsetaten - Nye Ruseløkka skole

Kjære Tore Berg,

Jeg ønsker at dere deler opp forsendelsen i flere eposter og sender det hele til denne epostadressen. Årsaken er at jeg har rettet innsynskravt via mimesbronn.no, på den måten blir svaret deres automatisk tilgjengelig for alle, slik at flere enn bare meg kan ha glede av dokumentene. Dette er også en sak mange er interessert i.

Jeg har i utgangspunktet også krav på å få dokumentene oversendt på epost.

Det følger av offl. § 3 at alle kan kreve innsyn i forvaltningens saksdokumenter, journaler og liknende registrer. Dette er hjemlet i Grunnlovens § 100.

Viser til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Å måtte oppgi postadress vil være i strid med retten jeg har til anonymitet.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

show quoted sections

Tore Berg (via Dropbox),

Hei!

Tore Berg ([epostadresse]) har invitert deg til å vise
mappen «Innsyn Ruseløkka» på Dropbox.

Tore sa:
«Innsyn i dokument og eposter i forbindelse med rivning og nybygg av
Ruseløkka skole»

[1]Gå til mappen
God fornøyelse!
Dropbox-teamet
Tore og andre vil være i stand til å se når du ser på filer i denne
mappen. Andre filer som er delt med deg via Dropbox kan også vise denne
informasjonen. [2]Finn ut mer i hjelpesenteret vårt.

© 2017 Dropbox

References

Visible links
1. https://www.dropbox.com/l/scl/AACp70vAIg...
2. https://www.dropbox.com/l/AADVmSe2rg1q30...

Postmottak Utdanningsadm, City of Oslo, Education Agency

1 Attachment

 

Innsyn i dokumenter knyttet til rivning og nybygging av Ruseløkka skole

 

Det vises til innsynsbegjæring fra 5. november 2017

 

Det gis innsyn i følgende saksdokumenter som relateres til utredning av
tiltaket, rivning av eksisterende bygg og prosjektering av nybygg på sak
10/01282:

20-29, 32-39,41, 42, 46-62, 64-69, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 83-85, 89,
91-94, 99-101, 105, 108, 109, 110, 111, 113-118, 122, 123. I tillegg gis
det innsyn i epost som ikke journalført i saken.

 

Med hjemmel i Offentleglova §13 og Forvaltningsloven §13 unntas epost som
inneholder modeller i Excel da disse må regnes som
forretningshemmeligheter. Utdanningsetaten har vurdert spørsmålet om
meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11, men har ikke funnet å kunne
utvise meroffentlighet i dette tilfellet. Begjæring om innsyn avslås med
hjemmel i offentlighetsloven § XX.

 

Avslag på innsyn kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til
Utdanningsetaten, som vil oversende den til klageinstansen, som er
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Dokumentene gjøres tilgjengelig via Dropbox,

 

 

[1]http://iz-web01/signatur/osloskolen.png

Utdanningsetaten | Oslo kommune

Strømsveien 102, Pb. 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Dir. tlf.: 23467123

[2][Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]

[3]www.ude.oslo.kommune.no

 

 

References

Visible links
2. mailto:[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.ude.oslo.kommune.no/

Kjære Tore Berg,

Av hensyn til min grunnlovsfestede rett til anonymitet og av personvernhensyn ber jeg om at dere ikke påkrever at jeg registrerer meg på den amerikanske nettjenesten DropBox for å laste ned de offentlige saksdokumentene dere forsøker å gi meg innsyn i.

Rusløkka skole har også delt dokumentene via DropBox, men på en måte som gjør at man ikke behøver å registrere seg. Dersom dere absolutt skal dele dem via denne tjenesten, ber jeg om at dere deler dem på tilsvarende måte.

Et snarlig svar imøtesees.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Postmottak Utdanningsadm,

Det vises til svar på innsynsbegjæring i dokumenter knyttet til rivning og nybygging av Ruseløkka skole datert 22. november.

Enkelte opplysninger er unntatt med følgende begrunnelse:

«Med hjemmel i Offentleglova §13 og Forvaltningsloven §13 unntas epost som
inneholder modeller i Excel da disse må regnes som
forretningshemmeligheter. Utdanningsetaten har vurdert spørsmålet om
meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11, men har ikke funnet å kunne
utvise meroffentlighet i dette tilfellet. Begjæring om innsyn avslås med
hjemmel i offentlighetsloven § XX.»

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt og ny klagefrist fra jeg mottar begrunnelsen:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Minner også om at man ikke kan unnta hele dokumenter uten å samtidig vise til en av bokstavene i § 12 for flere av hjemlene. Det er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, øverst på s. 69:

«I føresegnene i offentleglova § 13, § 15 andre ledd, §§ 20 og 21, § 22 andre punktum, § 23 fyrste og andre ledd, § 24 fyrste og tredje ledd og § 26 andre ledd, tredje ledd andre punktum og fjerde ledd er unntakshøvet knytt til opplysningar.»

Om det ikke er grunnlag for å bruke § 12 skal dokumentet sladdes og gis ut. Minner i denne sammenhengen om punkt 5.2 i rettleiaren: «Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

Offentleglova § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd andre punkt gjelder forretningshemmeligheter, men det er ikke opp til bedriften selv å avgjøre hva som kan unntas – opplysningene må ha reell betydning for konkurranse.

Minner om at det ikke er anledning til å vurdere merinnsyn på § 13 slik dere har gjort.

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak@ude.oslo.kommune.no, City of Oslo, Education Agency

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

show quoted sections

Tore Berg, City of Oslo, Education Agency

Hei igjen

Her er en link til mappene: https://www.dropbox.com/sh/ubho16yl4uk56... som gir deg tilgang uten pålogging

Med vennlig hilsen

Med hilsen

Tore Berg
spesialkonsulent II, Avdeling for IKT

Utdanningsetaten | Oslo kommune
Strømsveien 102, Pb. 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Dir. tlf.: 98 20 89 01
[epostadresse]
www.ude.oslo.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #512]]
Sendt: 22. november 2017 21:57
Til: Tore Berg <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsyn etter Offentleglova - Utdanningsetaten - Nye Ruseløkka skole

Kjære Tore Berg,

Av hensyn til min grunnlovsfestede rett til anonymitet og av personvernhensyn ber jeg om at dere ikke påkrever at jeg registrerer meg på den amerikanske nettjenesten DropBox for å laste ned de offentlige saksdokumentene dere forsøker å gi meg innsyn i.

Rusløkka skole har også delt dokumentene via DropBox, men på en måte som gjør at man ikke behøver å registrere seg. Dersom dere absolutt skal dele dem via denne tjenesten, ber jeg om at dere deler dem på tilsvarende måte.

Et snarlig svar imøtesees.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

show quoted sections

Kjære Tore Berg,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak Utdanningsadm, City of Oslo, Education Agency

15 Attachments

Til Geir Eliassen

Det vises til mottatt henvendelse 22.11.2017 hvor det bes om nærmere
begrunnelse for avslag om innsyn i epost. Vi beklager på det sterkeste at
det har tatt lang tid å svare deg.

Epostene som det ikke ble gitt innsyn i inneholdt vedlegg med Excel-
dokumenter, som Utdanningsetaten vurderte var å anse som
forretningshemmeligheter. Det var totalt fem eposter som det ikke ble gitt
innsyn i på denne bakgrunn.

Utdanningsetaten har vurdert at innsyn kan gis i to av epostene med
modeller i Excel, som er mottatt fra en ekstern leverandør. Dokumentene
oversendes da i PDF-format, da vi anser formler og oppsett i regnearket
som taushetsbelagte opplysninger etter §13 i offentlighetsloven, jfr.
forvaltningsloven §13.

Det tre andre epostene oversendes også i PDF-format, men tall er sladdet
disse anses for å være taushetsbelagte opplysninger etter §13 i
offentlighetsloven jfr. forvaltningsloven §13. Regnearkene, som tilhører
Undervisningsbygg, inneholder kalkyler for beregning av
investeringskostnader av skolebygg.  Disse er å anses som en teknisk
innretning. Kalkyleskjemaene inneholder også informasjon om
Undervisningsbyggs nøkkeltall som de ikke ønsker at markedet skal kjenne.
Offentlig tilgang til nøkkeltallene kan medføre at fremtidige skolebygg
blir dyrere.

 

 

Med vennlig hilsen

 

[1]http://iz-web01/signatur/osloskolen.png

Utdanningsetaten | Oslo kommune

Besøksadresse: Strømsveien 102, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 02180 (sentralbord)

[2][Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]

[3]www.ude.oslo.kommune.no

Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne e-posten hvis du ikke må.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.ude.oslo.kommune.no/