Norsk Helsenetts forberedelser til innføringen av GDPR

The request was partially successful.

Monica Stensrud

Kjære Norsk Helsenett,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter og all korrespondanse som omhandler hvilke forberedelser Norsk Helsenett gjør for å etterkomme kravene i personvernforordningen (GDPR).

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Gunvor Skaar Kulseng,

4 Attachments

Monica Stensrud,

Norsk Helsenett har mottatt din epost datert 9. mai 2018 med følgende
innsynskrav:

– Alle dokumenter og all korrespondanse som omhandler hvilke forberedelser
Norsk Helsenett gjør for å etterkomme kravene i personvernforordningen
(GDPR).

 

Norsk Helsenett har gjennomført opplæring i nytt regelverk for alle
ansatte. Presentasjon brukt i opplæringen vedlegges.

Norsk Helsenett har utarbeidet nye kundeavtaler og databehandleravtaler
tilpasset GDPR. Avtaledokumentene vedlegges.

Norsk Helsenett har utarbeidet en standard mal for databehandler til bruk
i relevante situasjoner. Malen vedlegges

 

Norsk Helsenett er i prosess med tilpasning av alle  påkrevde rutiner som
behandlingsansvarlig og databehandler, herunder i egenskap av
arbeidsgiver. Disse rutinene er under utarbeidelse og ikke ferdigstilt,
slik at det ikke er noe å gi innsyn i så langt.

For øvrig deltar vi i arbeidet med tilpasning av Norm for
informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjeneste, Normen. Dette arbeidet
pågår og er ikke ferdig.   

 

Følgende avsnitt i din epost må presiseres nærmere, idet vi ikke forstår
hva som menes med teksten:  ber jeg organet vurdere om det er nødvendig
med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og
dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt
journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel
omfattet.

Hvilket krav siktes det til og hvilke eposter gjelder setningen?

 

Norsk Helsenetts vedtak kan påklages til Helse og omsorgsdepartementet
innen tre uker.

Eventuell klage sendes Norsk Helsenett.

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
norskhelsenett
 +47 7356 5988 |  +47 916 72 427
[1]www.nhn.no
--------------------------------------------------------------------------
Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil
skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere
den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg
fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av
innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke
garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon
kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være
ufullstendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for
skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.nhn.no

Monica Stensrud

Kjære Gunvor Skaar Kulseng,

Det er ikke nødvendig fra din side å informere om klageadgang eller kalle dette et vedtak før saken er ferdig behandlet.

Det regner jeg med den ikke er, siden du stiller meg spørsmål for å veilede og hjelpe meg til å få innsyn i mer materiale.

I den forbindelse kan det være nyttig å være oppmerksom på Viser offentleglova § 31 første ledd som foreskriver: «Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

For å komme tilbake til ditt spørsmål, som var som følger: «Følgende avsnitt i din epost må presiseres nærmere, idet vi ikke forstår hva som menes med teksten: ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Hvilket krav siktes det til og hvilke eposter gjelder setningen?»

I deres besvarelse av mitt innsynskrav kan jeg ikke se at det foreligger korrespondanse. Jeg minner om at det ikke er adgang til å kun utlevere en rekke ferdige, pene dokumenter; dere må innsynsvurdere korrespondansen deres ansatte har hatt i forbindelse med utarbeidelsen av disse dokumentene og arbeidet med GDPR, slik jeg ber om. Dere må innsynsvurdere råmaterialet, ikke bare de pene, ferdige dokumentene PR-konsulentene deres er stolte av. Slik er dessverre loven.

Dersom denne korrespondansen ikke er korrekt journalført, er det opp til dere å vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å bedre dokumentfangsten post facto i forbindelse med mitt innsynskrav, noe som kan være betimelig å gjøre i lys av veiledningsplikten som foreskrives i forvaltningsloven. Årsaken til at jeg nevner Riksrevisjonen er at sistnevnte i sitt dokument 3:10 i fjor rettet skarp kritikk mot forvaltningen for generelt mangelfull journalføring. Om dette er tilfellet i deres organ, bør dere ta en gjennomgang med dem som har vært involvert i saken. Minner forøvrig også om at det er rett til innsyn i materiale som ikke er underlagt journalføringsplikt og at dokumentbegrepet er teknologinøytralt, altså er det innsynsrett i sms og Facebook Messenger.

Si gjerne fra dersom du har ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Gunvor Skaar Kulseng,

Norsk Helsenett har mottatt din epost med kommentar til vår oversendelse av dokumenter til deg.
Vår videre oppfølging kan ta noen dager på grunn av reisefravær, men vi vil svar deg så snart som mulig.

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
Norsk Helsenett
+47 7356 5988 | +47 916 72 427
www.nhn.no

Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufull­stendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #845]]
Sendt: onsdag 9. mai 2018 18.53
Til: Gunvor Skaar Kulseng <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsynskrav

Kjære Gunvor Skaar Kulseng,

Det er ikke nødvendig fra din side å informere om klageadgang eller kalle dette et vedtak før saken er ferdig behandlet.

Det regner jeg med den ikke er, siden du stiller meg spørsmål for å veilede og hjelpe meg til å få innsyn i mer materiale.

I den forbindelse kan det være nyttig å være oppmerksom på Viser offentleglova § 31 første ledd som foreskriver: «Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

For å komme tilbake til ditt spørsmål, som var som følger: «Følgende avsnitt i din epost må presiseres nærmere, idet vi ikke forstår hva som menes med teksten: ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Hvilket krav siktes det til og hvilke eposter gjelder setningen?»

I deres besvarelse av mitt innsynskrav kan jeg ikke se at det foreligger korrespondanse. Jeg minner om at det ikke er adgang til å kun utlevere en rekke ferdige, pene dokumenter; dere må innsynsvurdere korrespondansen deres ansatte har hatt i forbindelse med utarbeidelsen av disse dokumentene og arbeidet med GDPR, slik jeg ber om. Dere må innsynsvurdere råmaterialet, ikke bare de pene, ferdige dokumentene PR-konsulentene deres er stolte av. Slik er dessverre loven.

Dersom denne korrespondansen ikke er korrekt journalført, er det opp til dere å vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å bedre dokumentfangsten post facto i forbindelse med mitt innsynskrav, noe som kan være betimelig å gjøre i lys av veiledningsplikten som foreskrives i forvaltningsloven. Årsaken til at jeg nevner Riksrevisjonen er at sistnevnte i sitt dokument 3:10 i fjor rettet skarp kritikk mot forvaltningen for generelt mangelfull journalføring. Om dette er tilfellet i deres organ, bør dere ta en gjennomgang med dem som har vært involvert i saken. Minner forøvrig også om at det er rett til innsyn i materiale som ikke er underlagt journalføringsplikt og at dokumentbegrepet er teknologinøytralt, altså er det innsynsrett i sms og Facebook Messenger.

Si gjerne fra dersom du har ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

show quoted sections

Monica Stensrud

Kjære Gunvor Skaar Kulseng,

Hei

Reisefravær regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Imidlertid kan jeg akseptere at dere svarer når vedkommende er tilbake, men da forventer jeg at dere følger opp snarest mulig og holder meg orientert om saksgangen.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Gunvor Skaar Kulseng,

Norsk Helsenett bekrefter å ha mottatt din epost datert 11. mai 2018.

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
Norsk Helsenett
+47 7356 5988 | +47 916 72 427
www.nhn.no

Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufull­stendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #845]]
Sendt: fredag 11. mai 2018 20.20
Til: Gunvor Skaar Kulseng <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsynskrav

Kjære Gunvor Skaar Kulseng,

Hei

Reisefravær regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Imidlertid kan jeg akseptere at dere svarer når vedkommende er tilbake, men da forventer jeg at dere følger opp snarest mulig og holder meg orientert om saksgangen.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

show quoted sections

Norwegian Health Network

1 Attachment

Til Monica Stensrud
Dokumentet 18/01035-7 Krav om innsyn i dokumenter for saken
Innsynsbegjæring - Norsk Helsenetts forberedelser til innføring av GDPR er
utsendt av Norsk Helsenett SF. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Vennlig hilsen

norskhelsenett
+47 24 20 00 00
[1]www.nhn.no
--------------------------------------------------------------------------
Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil
skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere
den. Vennligst slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk
Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at
meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker,
konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges,
tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufullstendig eller inneholde
skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra
Norsk Helsenett SF.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.nhn.no

Monica Stensrud

Kjære Norsk Helsenett,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Norsk Helsenett sin håndtering av min innsynshenvendelse «Norsk Helsenetts forberedelser til innføringen av GDPR». Saken har referanse 18/01035-7 hos dere.

Viser til svar datert 16. mai 2018.

Det er gitt delvis innsyn, med følgende begrunnelse:

«Etter offentleglova § 28, 2. ledd må et innsynskrav gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art, med mindre kravet gjelder innsyn i en journal eller liknende register. Et dokument er opprettet og offentlig tilgjengelig når det er sendt ut av organet eller ellers er ferdigstilt, jf offentleglova § 4, 2. ledd; fra det tidspunkt kan det kreves innsyn i dokumentet.

I dette tilfellet er det krevd innsyn i alle dokumenter som angår en sak av en bestemt art, nemlig Norsk Helsenetts forberedelse til ny personopplysningslov. Kravet er generelt formulert, og vi oppfatter det fortsatt slik at du ønsker innsyn i interne og eksterne dokumenter som gjelder Norsk Helsenetts forberedelse til ny personopplysningslov.

En ny gjennomgang av vårt arkiv viser følgende dokumenter, som kan anses som en del av Norsk Helsenetts forberedelse til ny lov. Disse vedlegges her:

 Saksnummer 18/00225, dokument 1 og 2: Ny personvernforordning - nye krav til digitale løsninger - spørsmål fra Hurum kommune
 Saksnummer 18/00945, dokument 1, 2 og 3: Vedrørende databehandleravtale – innspill fra Vestby kommune
 Saksnummer 18/00878, dokument 1: Databehandleravtale mellom Tieto Norway AS og Norsk Helsenett SF

Ut over dette har vi ikke registrert interne eller eksterne ferdigstilte saksdokumenter som handler om Norsk Helsenetts forberedelse til ny personopplysningslov. Vi har derved ikke andre dokumenter å gi deg innsyn i enn de du fikk 09.05.18 og de som ligger ved dette brevet.

Vi registrerer din oppfordring til en gjennomgang med våre ansatte for å få journalført eventuelle uregistrerte dokumenter, i samsvar med lovbestemte krav og våre egne rutiner.»

Dere sier dere «registrerer min oppfordring» om en gjennomgang, men tar ikke stilling til den, og det kan også synes som dere mener det kun er adgang til å få innsyn i journalførte dokumenter i konkrete saker. Dere har sendt oss dokumenter som svar på vårt innsynskrav. Vi mener imidlertid det ikke er tatt stilling til hele ordlyden i kravet og at dokumenter som burde vært omfattet av vårt innsynskrav mangler.

Vi ber derfor om en ny gjennomgang. Dersom det foreligger opplysninger dere ikke ønsker å gi ut, må dette eventuelt unntas med henvisning til korrekt hjemmel for unntak, og det skal opplyses om klageadgang, jf. offl. § 31 første ledd.

Dersom rutinene for journalføring hadde vært tilfredstillende mener vi at vi burde ha fått utlevert flere dokumenter.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber vi om at organet vurderer om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet, i forbindelse med vårt innsynskrav.

Journalføring er den systematiske og fortløpende registreringen av opplysninger om saksdokumenter i en journal. Journalføringsplikten er fastsatt i arkivforskriften § 2- 6, og gjelder alle innkomne og utgående dokument som etter offentleglova § 4 er saksdokument for organet, og som både er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Utgangspunktet er altså at hvert enkelt dokument som sendes og mottas, uansett format, skal journalføres for seg, dersom de oppfyller kriteriene for journalføringsplikt. Arkivloven § 9 slår fast at arkivmateriale ikke kan kasseres uten at det er hjemlet i arkivloven med forskrifter eller at Riksarkivaren har gitt særskilt samtykke til kassasjon. Dersom vi mistenker at det foregår sletting av arkivverdige dokumenter, må vi vurdere å varsle Arkivverket.

I sammenheng med denne klagesaken ber vi derfor om å få tilsendt deres rutiner/retningslinjer for arkivtjenesten og saksbehandlere. Videre ber vi om deres redegjørelse for hva slags opplæring og oppfølging ansatte (ledere, saksbehandlere og andre relevante ansatte) får med henhold til krav om journalføring og arkivering av e-post og annen korrespondanse og dokumentasjon.

Viser også til Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 37: «Så lenge eit dokument ikkje er å rekne som eit privat dokument, vil dokument som er hos eit forvaltningsorgan i utgangspunktet vere å rekne som eit saksdokument for dette organet. Det er ikkje noko krav at dokumentet må gjelde ei konkret sak i organet. At dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg. Så lenge dette kravet er oppfylt, har det heller ikkje noko å seie at dokumentet ikkje har vore gjenstand for noka eigentleg sakshandsaming i organet. Sjølv om eit dokument berre er teke «til orientering», vil det såleis likevel kunne vere eit saksdokument for organet.

Det har heller ikkje noko å seie for spørsmålet om eit dokument skal reknast som eit saksdokument for organet om dokumentet er journalført eller ikkje.»

Det er altså heller ikke et krav om at dokumentet må være journalført for at det skal omfattes av retten til innsyn.

Vi viser videre til rettlederen, s. 34: «Dokumentomgrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt. Dette inneber at det ikkje har noko å seie korleis informasjonen er lagra, eller korleis han kjem til uttrykk, til dømes som tekst, lyd, bilde eller ein modell. Det sentrale er at informasjonen er lagra på ein måte som gjer det mogleg å finne han att. Definisjonen dekkjer både tradisjonelle papirdokument, inkludert kart, skisser og fotografi, informasjon som er lagra elektronisk, og mikrofilm, lydband eller video. Òg multimedie- dokument, som inneheld ein kombinasjon av tekst, lyd og bilete, vil vere omfatta av definisjonen.

Alle lagringsformene er likestilte. Dette inneber mellom anna at det ikkje spelar noka rolle for innsynsretten om eit dokument er kome inn som elektronisk post eller som vanleg post.»

Med andre ord kan man be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter.

På bakgrunn av dette, ber vi om en ny vurdering av vårt innsynskrav.

Vi minner om veiledningsplikten i forvaltningslovens § 11, som foreskriver at dere skal «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte» og forvaltningslovens §§ 33 og 34 som stadfester at dere skal «foreta de undersøkelser klagen gir grunn til» og at klageinstans skal «prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med».

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/norsk_...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Norwegian Health Network

1 Attachment

Til Monica Stensrud
Dokumentet 18/01035-9 Klage over vedtak om innsyn i dokumenter - Monica
Stensrud for saken Innsynsbegjæring - Norsk Helsenetts forberedelser til
innføring av GDPR er utsendt av Norsk Helsenett SF. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Vennlig hilsen

norskhelsenett
+47 24 20 00 00
[1]www.nhn.no
--------------------------------------------------------------------------
Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil
skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere
den. Vennligst slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk
Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at
meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker,
konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges,
tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufullstendig eller inneholde
skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra
Norsk Helsenett SF.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.nhn.no

Monica Stensrud

Kjære Norsk Helsenett,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Norsk Helsenett sin håndtering av min innsynshenvendelse «Norsk Helsenetts forberedelser til innføringen av GDPR».

NHN skriver: «NHN jobber med interne rutiner og ulike avtaledokumenter med våre oppdragsgivere. Disse er ikke ferdigstilt enda, og er ikke klar for innsyn.»

Dette betyr at dere allerede har identifisert dokumenter. Da må dere oppgi en annen hjemmel enn paragraf 28, om dere skal unnta disse.

Når dere kontant skriver at det ikke er noen rett til innsyn i dokumenter som ikke er journalført, handler dere ikke i tråd med god forvaltningsskikk. Dersom dere selv mener at dere har så ekstremt god arkivføring at dette overhodet aldri er nødvendig, i viktige saker som denne, så bør dere si det, i stedet for å fremstå som respektløse overfor offentleglova.

Riksrevisjonen er av en annen mening. Jeg mener dere bør oppføre dere penere.

Ber om at dette videresendes HOD.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/norsk_...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Gunvor Skaar Kulseng,

Norsk Helsenett oversendte den 24.05.18 klage fra Monica Stensrud over vedtak i innsynskrav.
Herved videresendes e-post fra Monica Stensrud mottatt 29.05.18, med kommentarer til Norsk Helsenetts saksbehandling.

Norsk Helsenett har ingen merknad til det som fremkommer i e-posten.

Vennlig hilsen

Gunvor Skaar Kulseng
Juridisk rådgiver
Norsk Helsenett
+47 7356 5988 | +47 916 72 427
www.nhn.no

Denne e-post er kun bestemt for mottakeren nevnt over. Hvis du ved en feil skulle motta denne meldingen, må du ikke sende den videre eller kopiere den. Vennligst informer avsender og slett meldingen og eventuelle vedlegg fra din PC. Norsk Helsenett SF påtar seg ikke ansvar for endringer av innholdet etter at meldingen er sendt. Overføring av e-post er ikke garantert å være sikker, konfidensiell eller feilfri, fordi informasjon kan avbrytes, forvrenges, tapes, ødelegges, bli forsinket, være ufull­stendig eller inneholde skadelig kode. E-posten ble sjekket for skadelig kode før utsendelse fra Norsk Helsenett SF.

show quoted sections