Lønnsnivået i Oslo politidistrikt

The request was partially successful.

Kjære Oslo politidistrikt,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger i Oslo politidistrikt sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e angir at slike opplysninger kan publiseres på internett, har politidistriktet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Jeg krever å få oppstillingen utlevert i Excel-format, med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov. Sivilombudsmannen, som er øverste organ i innsynssaker, har i sak 2016/726 og 2016/880 tolket loven dithen at den alminnelige borger som krever innsyn har krav på å få utlevert slik informasjon i Excel-format:

«En innsynsberettiget har i utgangspunktet rett til innsyn i ethvert filformat, dersom vilkårene for å kunne kreve en sammenstilling av opplysninger fra en database for øvrig er oppfylt. Dette gjelder også i de tilfellene der det allerede er foretatt en sammenstilling i et annet format.»

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak PDI Oslo, Oslo Police District

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Kjære Oslo politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Oslo politidistrikt».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss, og om en utvidet begrunnelse.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak PDI Oslo, Oslo Police District

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Anne-Cecilie Rosenørn Kran, Oslo Police District

2 Attachments

Vi viser til e-post av 30.6.2018. Vedlagt oversendes:

 

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger i Oslo
politidistrikt sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Anne-Cecilie R Kran

HR-direktør

 

Oslo Politidistrikt

Stab for HR og HMS

 

Telefon 22 66 99 78/905 12 601

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]www.politiet.no

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.politiet.no/

Kjære Anne-Cecilie Rosenørn Kran,

Mange takk.

Kunne jeg fått en utvidet begrunnelse for at enkelte navn er fjernet med henvisning til politiregisterloven, jf. offentleglova § 31?

For ordens skyld vil jeg nevne at dere plikter å hjemle unntak i offentleglova § 13 og så vise til politiregisterlovens bestemmelser om taushetsplikt og opplyse om klageadgang og klagefrist dersom dette skal gjøres korrekt.

Er det mulig å få beløpene uten navn i forhold til disse?

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Anne-Cecilie Rosenørn Kran, Oslo Police District

1 Attachment

Vedlagt følger liste over lønn til de navn som er fjernet fra listen du
fikk i første mail. Vi har ikke ytterligere begrunnelse enn det som
fremgår av lovens paragraf.

 

Med vennlig hilsen

 

Anne-Cecilie R Kran

HR-direktør

 

Oslo Politidistrikt

Stab for HR og HMS

 

Telefon 22 66 99 78/905 12 601

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]www.politiet.no

 

 

Fra: Anne-Cecilie Rosenørn Kran
Sendt: 9. juli 2018 19:49
Til: '[Innsyns-e-postadresse #1153]'
Kopi: Erik Eriksen
Emne: Vedr innsynsbegjæring

 

Vi viser til e-post av 30.6.2018. Vedlagt oversendes:

 

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger i Oslo
politidistrikt sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Anne-Cecilie R Kran

HR-direktør

 

Oslo Politidistrikt

Stab for HR og HMS

 

Telefon 22 66 99 78/905 12 601

E-post: [3][epostadresse]

 

[4]www.politiet.no

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.politiet.no/
3. mailto:[epostadresse]
4. http://www.politiet.no/

Kjære Oslo politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Oslo politidistrikt».

Dere er lovforpliktet til å gi meg en utvidet begrunnelse, og den skal angi hovedhensynene som var avgjørende for unntak.

Dersom dere ikke gir meg dette bryter dere offentleglova paragraf 31 og 32.

Jeg visste ikke at politiet mente det er greit å bryte loven.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak PDI Oslo, Oslo Police District

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Postmottak PDI Oslo, Oslo Police District

1 Attachment

Innsyn - SVAR - 2. gangs avslag / nei til innsyn

Postmottaket videresender svar fra saksbehandler

Vennligst se vedlegg.

Denne avgjørelsen kan påklages til Politidirektoratet iht. offentlighetsloven § 31. Klagefristen er tre uker. En eventuell klage sendes Oslo politidistrikt [Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse] for forberedende behandling og videreformidling til klageinstansen.

Vårt saksnummer må oppgis ved klage: 201808414

Mvh
Dokumentsenteret
Oslo politidistrikt
[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1153]]
Sendt: 12. juli 2018 21:43
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Oslo politidistrikt

Kjære Oslo politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Oslo politidistrikt».

Dere er lovforpliktet til å gi meg en utvidet begrunnelse, og den skal angi hovedhensynene som var avgjørende for unntak.

Dersom dere ikke gir meg dette bryter dere offentleglova paragraf 31 og 32.

Jeg visste ikke at politiet mente det er greit å bryte loven.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: http://webdefence.global.blackspider.com...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1153]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Postmottak POD, Oslo Police District

Det vises til deres oversendelse av 25.07.2018 vedrørende innsynssak,
deres ref. 201808414.

 

Slik Politidirektoratet tolker Herman Langviks e-post av 12.07.2018,
klager han over at Oslo politidistrikt ikke har gitt ham en nærmere
begrunnelse, i medhold av offentleglova § 31 annet ledd, for hvorfor han
ikke ble gitt innsyn i navn på enkelte av Oslo politidistrikts ledere.
E-posten fremstår ikke som en klage over at han ikke fikk innsyn i
navnene.

 

En ren henvisning til den aktuelle bestemmelsen som begrunner avslaget på
innsyn ikke oppfyller lovens krav til "nærare grunngiving" for avslaget,
jf. også motsetningsvis § 31 første ledd der det fremgår at organet alltid
skal vise til bestemmelsen som gir grunnlag for avslaget.

 

Saken sendes derfor tilbake til Oslo politidistrikt med anmodning om å gi
klager en slik begrunnelse som offentleglova § 31 annet ledd foreskriver.
Dersom det av hensyn til taushetsplikten ikke er mulig å gi en slik
begrunnelse, må dette tydelig fremkomme av oversendelsen.

 

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Postmottak POD, Oslo Police District

For ordens skyld opplyses det om at forrige e-post var kopi til deg, og at
samme e-post allerede er sendt til Oslo politidistrikt.

 

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[1][epostadresse]

 

 

 

Fra: Postmottak POD
Sendt: 6. september 2018 14:51
Til: '[Innsyns-e-postadresse #1153]'
Emne: Vedr. klage i innsynssak. Vår ref. 201803425

 

Det vises til deres oversendelse av 25.07.2018 vedrørende innsynssak,
deres ref. 201808414.

 

Slik Politidirektoratet tolker Herman Langviks e-post av 12.07.2018,
klager han over at Oslo politidistrikt ikke har gitt ham en nærmere
begrunnelse, i medhold av offentleglova § 31 annet ledd, for hvorfor han
ikke ble gitt innsyn i navn på enkelte av Oslo politidistrikts ledere.
E-posten fremstår ikke som en klage over at han ikke fikk innsyn i
navnene.

 

En ren henvisning til den aktuelle bestemmelsen som begrunner avslaget på
innsyn ikke oppfyller lovens krav til "nærare grunngiving" for avslaget,
jf. også motsetningsvis § 31 første ledd der det fremgår at organet alltid
skal vise til bestemmelsen som gir grunnlag for avslaget.

 

Saken sendes derfor tilbake til Oslo politidistrikt med anmodning om å gi
klager en slik begrunnelse som offentleglova § 31 annet ledd foreskriver.
Dersom det av hensyn til taushetsplikten ikke er mulig å gi en slik
begrunnelse, må dette tydelig fremkomme av oversendelsen.

 

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[2][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]

Postmottak PDI Oslo, Oslo Police District

Avslag / nei til innsyn

 

Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:

 

Det vises til tidligere korrespondanse i forbindelse med innsynsbegjæring
i lønnsnivået i Oslo politidistrikt. Du har i denne forbindelse bedt om en
begrunnelse for hvorfor du ikke har fått innsyn i navn og stedsplassering
på en del av våre ledere.

 

Det er klart at man som utgangspunkt har krav på innsyn i stilling og lønn
for ansatte i staten. Dette begrenses imidlertid av taushetsplikten. Det
fremkommer av politiregisterloven § 23 annet ledd at "Taushetsplikten
gjelder også for opplysninger som det ut fra hensynet til (…) spanings- og
etterretningsvirksomhet eller hensynet til politiets operative virksomhet
og organisering av denne er nødvendig å holde hemmelig".

 

Som følge av denne bestemmelsen vurderer Opd at de aktuelle navnene og den
organisatoriske plasseringen av disse er vernet av taushetsplikten. Vi
finner samtidig at nærmere begrunnelse for unntak av de aktuelle personene
også er vernet av taushetsplikten etter den samme bestemmelsen."

 

Denne avgjørelsen kan påklages til Politidirektoratet iht.
offentlighetsloven § 31. Klagefristen er tre uker. En eventuell klage
sendes Oslo politidistrikt (Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo, eller
[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]) for forberedende behandling og videreformidling til
klageinstansen.

 

Vårt saksnummer må oppgis ved klage: 201808414

 

Mvh

Dokumentsenteret

Oslo politidistrikt

[1][Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]