Lønnsnivået i Nærings- og fiskeridepartementet

The request was successful.

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i departementet som tjener over 700 tusen sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak NFD,

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Sandberg Solveig,

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
fellesadressen/Any answer to this shipment, or new inquiry, please send
e-mail to [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Nærings- og fiskeridepartementet/Ministry of Trade, Industry and Fisheries

Postboks 8090 Dep

N-0032 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]   

Nett/Web: www.regjeringen.no/nfd

 

show quoted sections

Kjære Sandberg Solveig,

Tusen takk.

Jeg skulle gjerne også hatt en oversikt som viser henholdsvis gjennomsnittlig lederlønn og gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte (uten navn og stilling) i henholdsvis 1975, 1985, 1995 og i år. Kunne dere laget en oppstilling som viser det, er dere snille? Ønsker å undersøke om lønnsnivået justert for "purchasing power parity" o.l. har endret seg fra å være mindre edruelig enn for 40 år siden med henblikk på borgerjournalistisk blogging om dette..

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Sandberg Solveig,

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
fellesadressen/Any answer to this shipment, or new inquiry, please send
e-mail to [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Nærings- og fiskeridepartementet/Ministry of Trade, Industry and Fisheries

Postboks 8090 Dep

N-0032 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]   

Nett/Web: www.regjeringen.no/nfd

 

show quoted sections

Kjære Sandberg Solveig,

Tusen takk og god sommer :)

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud