Linkurious hos Skattedirektoratet

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Skattedirektoratet should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Kjære Skattedirektoratet,

Ber om innsyn etter bestemmelsene i offentleglova i deres innkjøp og bruk av programvaren Linkurious. Vil især vite hvilke databaser som er planlagt krysskoplet.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Skattedirektoratet - Firmapost, Skattedirektoratet

 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.
 
Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne
e-posten.
 
Du finner svar på det aller meste på  [1]www.skatteetaten.no.
 
Vennlig hilsen
Skatteetaten
 
 
---
 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til ein saksbehandlar.
 
Dette er eit automatisk svar. Difor ber vi om at du ikkje svarer på denne
e-posten.
 
Du finn svar på det aller meste på  [2]www.skatteetaten.no.
 
Venleg helsing
Skatteetaten
 
 
----
 
Hi,
 
Thank you for your inquiry! It will be sent to an executive officer.
 
This e-mail is an automatic response. Therefore we request that you do not
answer this.
 
Please visit our international website for more information on tax in
Norway: [3]www.taxnorway.no.
 
Kind Regards
The Norwegian Tax Administration
 
  ________________________________  
Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den
institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett
den og kontakt Skatteetaten.
The contents of this email message and any attachments are intended solely
for the addressee(s) and may contain confidential information and may be
legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please immediately delete the message and alert the
Norwegian Tax Administration.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.skatteetaten.no
2. file:///tmp/www.skatteetaten.no
3. file:///tmp/www.taxnorway.no

Hammer, Leif Christian, Skattedirektoratet

Hei,

 

Vi viser til din innsynsbegjæring fra 10. juni.

 

Vi må be deg om å konkretisere nærmere hvilke saker eller dokumenter du
ønsker innsyn i. Din beskrivelse er for

generell til å kunne identifisere de relevante saker og dokumenter i vårt
arkivsystem.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Leif Christian Hammer

Seniorrådgiver

Skatteetatens IT- og servicepartner

Stab Anskaffelser

 

Mobil: +47 909 60 095

[1][epostadresse]

[2]www.skatteetaten.no

 

 

 

Fra: Mona Olsen[[Innsyns-e-postadresse #988]]

Sendt: 10.06.2018 21:14:30

Til: Skattedirektoratet - Firmapost

Tittel: innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

 

Kjære Skattedirektoratet,

Ber om innsyn etter bestemmelsene i offentleglova i deres innkjøp og bruk
av programvaren Linkurious. Vil især vite hvilke

databaser som er planlagt krysskoplet.

 

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Kjære Hammer, Leif Christian,

Jeg har vanskelig for å se at en forespørsel om innsyn i sak som gjelder innkjøp og planlegging av bruk av en spesifikk og navngitt programvare jeg vet dere er iferd med å kjøpe inn er for generell eller bred.

Derfor dere er iferd med å kjøpe inn, har kjøpt inn og/eller er iferd med å ta i bruk denne programvaren og akkurat dette ikke er journalført i en egen sak som stemmer eksakt med det jeg ber om har dere uansett en veiledningsplikt etter forvaltningalovens paragraf 11.

Dere plikter altså å veilede meg slik at jeg eventuelt kan få vite hvilke saker innkjøpet og planlagt bruk av programvaren er journalført på. Dersom det ikke er korrekt journalført, skal dere også veilede meg til å få innsyn i saksdokumentene.

Synes det tar seg ganske dårlig ut om Skatteetaten, som jobber for å forhindre skjulte formuer og økonomisk kriminalitet selv benytter ulike strategier for å skjule egen aktivitet i strid med formålsparagrafen i offentleglova og intensjonen i Grunnloven.

Om du virkelig mener at min forespørsel om innsyn i innkjøp og planlegging av bruken av en konkret programvare jeg vet dere selv har innrømmet overfor journalister at dere har kjøpt inn er for generell, og i tillegg nekter å veilede meg, er dette svært oppsiktsvekkende. Isåfall vil jeg måtte ta saken opp med Finansdepartementet og Sivilombudsmannen samt lovavdelingen i Justisdepartementet som er ansvarlige for offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Kjære Skattedirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Skattedirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Linkurious hos Skattedirektoratet».

Innsyn er avslått fordi dere hevder min beskrivelse er «for generell til å kunne identifisere de relevante saker og dokumenter», på tross av at jeg er kjent med at en journalist i et større medie allerede er gitt innsyn i noe av det jeg ber om.

Hjemmel for unntak er ikke oppgitt og det opplyses ikke om klageadgang i strid med offl. § 31 første ledd.

Det antas likvel at kravet er avslått med henvisning til offl. til § 28. Organet mener altså at kravet er for bredt eller arbeidskrevende.

Vi bestrider dette, og påklager avslaget.

Etter vårt syn bør kravet kunne ekspederes relativt raskt, dersom organet har gode rutiner for journalføring som angitt i arkivforskriftens § 2-6.

Av offl. § 28 andre ledd første punktum fremgår det at:

«Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art.»

I forarbeidene til offl. er bestemmelsen omtalt som et krav til identifikasjon. Det vises i denne forbindelse til utdrag fra Ot.prp.nr.102 (2004-2005) side 151:

«Andre ledd første punktum fastset i kva grad saka eller dokumentet det blir kravd innsyn i, må identifiserast i innsynskravet. Utgangspunktet er framleis at den som ønskjer innsyn, må vise til ei bestemt sak. Det vil òg vere tilstrekkeleg å vise til eit bestemt dokument. Den som krev innsyn, må ikkje identifisere saka ved å vise til saks- eller dokumentnummer, men må gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan klare å finne fram til dei.

Føresegna mjukar opp identifikasjonskravet ved at det i rimeleg utstrekning kan krevjast innsyn i saker av ein bestemt art, til dømes alle saker om utsleppsløyve etter forureiningslova eller liknande. Dette kan vere nyttig for dei som ønskjer å setje seg inn i forvaltningspraksis på eit område. Skrankane som ligg i at slikt innsyn berre kan krevjast i rimeleg utstrekning, tek sikte på den arbeidsbyrda forvaltningsorganet blir påført når det skal behandle kravet. Dersom organet ikkje har teknologiske verktøy for å finne fram til sakene, men må gjere det manuelt, vil det ikkje vere høve til å krevje innsyn i saker av ein bestemt art hos vedkommande organ, fordi dette vil innebere at organet blir påført ei urimeleg arbeidsbyrde.»

I denne forbindelse vises det også til utdrag fra Justisdepartementets «Rettleiar til offentleglova», pkt. 9.1:

«Kravet om at innsynskravet må gjelde ei bestemt sak inneber at den som krev innsyn må gi ei tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande ynskjer innsyn i til at organet kan finne frem til ho utan at det blir urimeleg arbeidskrevjande. Det krevst ikkje at ein identifiserer saka eller dokumentet med nummer, dato eller liknande, men ein må kunne gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan finne fram til materialet. Er saka fyrst tilstrekkeleg identifisert kan innsynskravet gjelde alle dokumenta i saka, eller berre eit eller fleire bestemte dokument. Det er heller ikkje noko i vegen for at det i same innsynskrav blir bede om innsyn i fleire saker, med den føresetnaden at den enkelte saka er tilstrekkeleg identifisert. Dersom den som ber om innsyn har problem med å oppfylle kravet til identifikasjon, har organet ei viss rettleiingsplikt, i samsvar med kva som følgjer av god forvaltningsskikk og forvaltningslova § 11.»

I angjeldende sak har vi bedt om innsyn i korrespondanse om en helt bestemt programvare som vi har fått konkrete tips og endog opplysninger om at etatens egne ansatte har innrømmet er tilfelle. Vi har bedt om innsyn i saker/dokumenter som gjelder innkjøp av denne programvaren og planlegging av hvordan den skal tas i bruk.

Siden opplysningene vi sitter på peker mot at dette er noe som er kjøpt inn nylig, og som i disse dager enten er i planleggingsfasen eller i ferd med å implementeres, vil det være snakk om en sak som er relativt begrenset i tid, antakelig til 2017/2018 og det vil antakelig også være et begrenset antall parter. Våre informanter kan fortelle at det er snakk om Linkurious, Atea og IBM og at også enkelte andre i forvaltningen planlegger å ta i bruk programvaren.

Vi mener vi har gitt en tilstrekkelig beskrivelse av hvilke saker vi ønsker innsyn i. Det vises til at vi har identifisert sakstype, parter og tidsrom. Vi mener derfor kravet om identifikasjon av «saker av ein bestemt art» er oppfylt i dette tilfellet.

Forøvrig bemerkes det at organet har en veiledningsplikt. Denne plikten innebærer i denne sammenheng at dere må gi veiledning om hvordan kravet om identifikasjon kan oppfylles, dersom dere anser at henvendelsen ikke er konkret nok. jf. «Rettleiar til offentleglova» side 161.

Spørsmålet videre er om det er urimelig arbeidskrevende for dere å finne frem de sakene/dokumentene det er bedt om innsyn i.

Dere har ikke etter vårt syn i tilstrekkelig grad redegjort for den nærmere bakgrunnen for at innsynskravet er urimelig arbeidskrevende å ekspedere. Dersom mangelfulle journalføringsrutiner etter arkivforskriftens § 2-6 er årsaken til at kravet ikke kan ekspederes uten en større arbeidsbyrde, mener vi at vi ikke kan lastes for dette.

Vi legger, ut fra sakens opplysning, til grunn at henvendelsen ikke kan sies å være urimelig arbeidskrevende. Dersom dere ikke er enig i dette, vil dere likevel være forpliktet til å veilede oss på en måte som gjør at innsynskravet vil bli tilstrekkelig konkret, og slik at dere kan vurdere innsynskravet i saken på dokumentnivå.

Dersom unntaket opprettholdes for hele eller deler av innsynskravet, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32 første ledd med kopi til oss.

Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offentleglova § 32 tredje ledd. Sivilombudsmannen legger til grunn at klager etter offentleglova under enhver omstendighet ikke skal ta mer enn 10 dager å behandle.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/linkur...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Skattedirektoratet - Firmapost, Skattedirektoratet

 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.
 
Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne
e-posten.
 
Du finner svar på det aller meste på  [1]www.skatteetaten.no.
 
Vennlig hilsen
Skatteetaten
 
 
---
 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til ein saksbehandlar.
 
Dette er eit automatisk svar. Difor ber vi om at du ikkje svarer på denne
e-posten.
 
Du finn svar på det aller meste på  [2]www.skatteetaten.no.
 
Venleg helsing
Skatteetaten
 
 
----
 
Hi,
 
Thank you for your inquiry! It will be sent to an executive officer.
 
This e-mail is an automatic response. Therefore we request that you do not
answer this.
 
Please visit our international website for more information on tax in
Norway: [3]www.taxnorway.no.
 
Kind Regards
The Norwegian Tax Administration
 
  ________________________________  
Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den
institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett
den og kontakt Skatteetaten.
The contents of this email message and any attachments are intended solely
for the addressee(s) and may contain confidential information and may be
legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please immediately delete the message and alert the
Norwegian Tax Administration.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.skatteetaten.no
2. file:///tmp/www.skatteetaten.no
3. file:///tmp/www.taxnorway.no

Kjære Hammer, Leif Christian,

Minner forøvrig om at offentleglova § 6 forbyr forskjellsbehandling av journalister og anonyme innsynsbegjærere.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Hammer, Leif Christian, Skattedirektoratet

Hei,

Som jeg nevnte må du prøve å konkretisere nærmere hvilken sak eller dokument du faktisk krever innsyn i.
Hvis du ser i offentleglova så vil du se at utgangspunktet er at du må vise til en bestemt sak eller et bestemt dokument (helst med saks‐ eller
dokumentnummer). Se Offl. § 28, 2. ledd, første punktum som fastsetter i hvilken grad den saken eller det dokumentet det blir krevd innsyn i,
må identifiseres i innsynskravet.

Det er riktig at vi som forvaltningsorgan har en viss veiledningsplikt iht. fvl. § 11, men da må du gi oss en tilstrekkelig presis karakteristikk
av saken eller dokumentet til at vi kan finne frem til dokumentene i vårt arkivsystem.

Jeg har søkt på ordet "Linkurious" i vårt arkivsystem, men ikke fått noe treff på dette. Hvis du har noe mer informasjon så er det fint om du kan
oversende dette slik at vi kan prøve å finne dokumentet du ønsker innsyn i.

Med vennlig hilsen

Leif Christian Hammer
Seniorrådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Stab Anskaffelser

Mobil: +47 909 60 095
[epostadresse]
www.skatteetaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: tirsdag 12. juni 2018 17:42
Til: Hammer, Leif Christian <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Hammer, Leif Christian,

Jeg har vanskelig for å se at en forespørsel om innsyn i sak som gjelder innkjøp og planlegging av bruk av en spesifikk og navngitt programvare jeg vet dere er iferd med å kjøpe inn er for generell eller bred.

Derfor dere er iferd med å kjøpe inn, har kjøpt inn og/eller er iferd med å ta i bruk denne programvaren og akkurat dette ikke er journalført i en egen sak som stemmer eksakt med det jeg ber om har dere uansett en veiledningsplikt etter forvaltningalovens paragraf 11.

Dere plikter altså å veilede meg slik at jeg eventuelt kan få vite hvilke saker innkjøpet og planlagt bruk av programvaren er journalført på. Dersom det ikke er korrekt journalført, skal dere også veilede meg til å få innsyn i saksdokumentene.

Synes det tar seg ganske dårlig ut om Skatteetaten, som jobber for å forhindre skjulte formuer og økonomisk kriminalitet selv benytter ulike strategier for å skjule egen aktivitet i strid med formålsparagrafen i offentleglova og intensjonen i Grunnloven.

Om du virkelig mener at min forespørsel om innsyn i innkjøp og planlegging av bruken av en konkret programvare jeg vet dere selv har innrømmet overfor journalister at dere har kjøpt inn er for generell, og i tillegg nekter å veilede meg, er dette svært oppsiktsvekkende. Isåfall vil jeg måtte ta saken opp med Finansdepartementet og Sivilombudsmannen samt lovavdelingen i Justisdepartementet som er ansvarlige for offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Hammer, Leif Christian, Skattedirektoratet

Hei igjen,

Du har ikke fått avslag på ditt krav om innsyn. Vi har bare bedt deg om å oppfylle lovens krav til å konkretisere nærmere hvilken sak eller dokument
du faktisk krever innsyn i.

Det er fint at du nå har gitt oss noen flere opplysninger. Det gjør det litt enklere å finne de riktige dokumenter.
Jeg har sjekket i vårt kontraktsregister, og vi har registrert følgende kontrakter med leverandøren Atea. Fant ingen kontrakter med leverandøren IBM.

20170021 Rammeavtale analyse - og informasjonsplattform
Leverandør: Atea AS
Avtaletype: Rammeavtale

20170004 Rammeavtale for konsulenttjenester
Leverandør: Atea AS
Avtaletype: Rammeavtale

20160022 Rammeavtale sentralbordløsning, område 4C
Leverandør: Atea AS
Avtaletype: Rammeavtale

20140019 Rammeavtale programvare
Leverandør: Atea AS
Avtaletype: Rammeavtale

Er det en av disse anskaffelsene du ønsker å få innsyn i og eventuelt hvilke dokumenter?

Med vennlig hilsen

Leif Christian Hammer
Seniorrådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Stab Anskaffelser

Mobil: +47 909 60 095
[epostadresse]
www.skatteetaten.no

Fra: Mona Olsen[[Innsyns-e-postadresse #988]]
Sendt: 12.06.2018 20:08:14
Til: Skattedirektoratet - Firmapost
Tittel: Klage over innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

show quoted sections

Kjære Hammer, Leif Christian,

Jeg ønsker det som gjelder innkjøp og bruk av programvaren Linkurious, en programvare som blant annet ble brukt av Aftenposten for å avsløre skattesvindel i forbindelse med Panama Papers.

Jeg vet at dere har planer om å kjøpe og/eller bruke denne. Du kan kanskje spørre noen andre om de er kjent med hvilken sak det er journalført på, eller om det ikke er korrekt journalført, slik dere plikter etter Arkivloven?

Når en stor statlig etat går med planer om å kjøpe og ta i bruk programvare for overvåking av borgerne må det da være mulig å kunne be om innsyn i dette uten å bli avspist med usaklige påstander om at forespørselen er for generell? Alvorlig talt.

Om du ikke kan hjelpe meg ber jeg deg realitetsbehandle klagen.

Jeg lurer også på hvilken kompetanse du som saksbehandler har på offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

1 Attachment

Hei

Jeg har overtatt saken etter Leif Christian Hammer og kan informere om at vi har gjort noen undersøkelser i vårt IT miljø og har funnet litt mer informasjon.

Skatteetaten kunngjorde i 2017 en konkurranse om Analyse- og informasjonsplattform (Anskaffelse 20170021 som det er referert til tidligere).

Analyse- og informasjonsplattform består av:
•Scoring og regler – kjøre- og utviklingsmiljø
•Verktøy for avansert analyse
•Analyse- og informasjonsplattform med dataintegrasjon

Det var tre tilbydere i konkurransen: Atea, Evry og CSC. Rammeavtale ble inngått med Atea i februar 2018.

I denne avtalen med Atea inngår iKnow Solutions som en av tre underleverandører (IBM og Acondo er de to øvrige).
Kommunikasjon i konkurransen har vært mellom Skatteetaten og Atea, og det er Atea som er forpliktet til å levere ihht. Avtalen.

Dette er en rammeavtale med underliggende avtaler for tilpasning, drift og vedlikehold, og omfatter derfor muligheten til å anskaffe flere ulike verktøy for å løse våre behov, herunder Linkurious.
Det er imidlertid ikke tatt stilling til om og når vi eventuelt vil kjøpe denne programvaren.

Konkurransegrunnlaget for den inngåtte avtalen ligger vedlagt.

Dersom du har ytterligere spørsmål eller det er uklarheter ta gjerne kontakt med meg på telefon så skal jeg veilede deg etter beste evne.

Med vennlig hilsen
Lars Endre Paulsen
Juridisk seniorrådgiver

Skatteetatens IT- og servicepartner
Stab Anskaffelser
Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: onsdag 13. juni 2018 17:24
Til: Hammer, Leif Christian <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Hammer, Leif Christian,

Jeg ønsker det som gjelder innkjøp og bruk av programvaren Linkurious, en programvare som blant annet ble brukt av Aftenposten for å avsløre skattesvindel i forbindelse med Panama Papers.

Jeg vet at dere har planer om å kjøpe og/eller bruke denne. Du kan kanskje spørre noen andre om de er kjent med hvilken sak det er journalført på, eller om det ikke er korrekt journalført, slik dere plikter etter Arkivloven?

Når en stor statlig etat går med planer om å kjøpe og ta i bruk programvare for overvåking av borgerne må det da være mulig å kunne be om innsyn i dette uten å bli avspist med usaklige påstander om at forespørselen er for generell? Alvorlig talt.

Om du ikke kan hjelpe meg ber jeg deg realitetsbehandle klagen.

Jeg lurer også på hvilken kompetanse du som saksbehandler har på offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Tusen takk for mer inngående opplysninger om blant annet Linkurious.

Kunne jeg fått vite hvilke saksnummer det du forteller om i ditt svar av 18. juni er journalført på, og fått tilsendt dokumentliste (det som før ble kalt saksomslag) for sakene?

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

1 Attachment

Hei

 

Nedenfor har jeg lagt ved en oversikt slik det ser ut i vårt arkivsystem.
Der ser du arkivnummer, anskaffelsesnummer og hvilke dokumenter som er
lagret på saken.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen
Lars Endre Paulsen
Juridisk seniorrådgiver
Skatteetatens IT- og servicepartner
Stab Anskaffelser
Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
[1]www.skatteetaten.no

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: mandag 18. juni 2018 21:29
Til: Paulsen, Lars Endre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos
Skattedirektoratet

 

Kjære Paulsen, Lars Endre,

 

Tusen takk for mer inngående opplysninger om blant annet Linkurious.

 

Kunne jeg fått vite hvilke saksnummer det du forteller om i ditt svar av
18. juni er journalført på, og fått tilsendt dokumentliste (det som før
ble kalt saksomslag) for sakene?

 

Med vennlig hilsen,

 

Mona Olsen

 

show quoted sections

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Dette er i overkant av 100 dokumenter, ikke sant?

Det går vel greit å innsynsvurdere, for så å sende sammen med svar i flere eposter til denne adressen?

Vil helst ha innsyn i det hele.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

Hei

Det går selvfølgelig ann å be om innsyn i alle dukumentene, men som du sier så er det mange dokumenter og for å være ærlig så vet jeg ikke hvor mange sider det utgjør totalt. Det er ganske mange og i henhold til forvaltningslovens regler om taushetsplikt er vi forpliktet til å lese igjennom og vurdere nøye hvert enkelt dokument før vi kan gi innsyn. Mange av dokumentene inneholder nok taushetsbelagte opplysninger, såkalte foretningshemmeligheter. Dette gjelder spesielt tilbudene med vedlegg og selve konktrakten. Taushetbelagte opplysninger i dokumentene må vi da manuelt sladde bort.
Det vil derfor ta noe tid å gå igjennom alt.

Som jeg nevnte i en tidligere e-post så er det så vidt jeg vet foreløpig ikke foretatt noe kjøp (eller avrop som vi kaller det) av programmvaren Linkurious. Det er altså ikke kjøpt inn eller tatt i bruk.
Personlig ville jeg ventet med å be om innsyn til vi eventuelt gjør et avrop på rammeavtalen.

Med vennlig hilsen
Lars Endre Paulsen
Juridisk seniorrådgiver

Skatteetatens IT- og servicepartner
Stab Anskaffelser
Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: tirsdag 19. juni 2018 19:07
Til: Paulsen, Lars Endre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Dette er i overkant av 100 dokumenter, ikke sant?

Det går vel greit å innsynsvurdere, for så å sende sammen med svar i flere eposter til denne adressen?

Vil helst ha innsyn i det hele.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Takk for oppklarende svar.

Ett av formålene bak offentleglova er at borgerne skal kunne gjøre seg kjent med saker før avtaler er et faktum, noe som også bidrar til en bedre opplyst debatt. Jeg synes dette er en viktig sak som treffer rett i smørøyet for offentleglovas forsmålsparagraf på tross av omstendighetene du beskriver, og ber om at dere innsynsvurderer samtlige dokumenter i sakene du ga meg en liste over.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Kunne du bekreftet at du har motatt min epost og gitt en tilbakemelding på om dere har mulighet til å innsynsvurdere det jeg ber om?

Siden dette er en sak jeg mener er av stor offentlig interesse og som det haster å få innsyn i, er det noe du anser som mer sentralt enn det andre, som dere kunne innsynsvurdert i første omgang?

Jeg må be om at dere i utgangspunktet forsøker å holde offentlighetslovens korte frister. Jeg kan ikke se at det kommer noen som helst tilbakemelding her.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

Hei

Beklager at du ikke har fått svar.

Vi er i gang med å vurdere de enkelte dokumentene. Det er ikke jeg som gjør det, men jeg har sendt saken over til personen som er saksansvarlig for denne anskaffelsessaken og så vidt jeg vet er hun i gang med å innsynsvurdere de enkelte dokumentene.

Jeg skal be henne ta kontakt med deg.

Med vennlig hilsen

Lars Endre Paulsen
Jurist | Seniorrådgiver

Skatteetaten
Stab anskaffelser
Styring og utvikling

Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: tirsdag 26. juni 2018 07:16
Til: Paulsen, Lars Endre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Kunne du bekreftet at du har motatt min epost og gitt en tilbakemelding på om dere har mulighet til å innsynsvurdere det jeg ber om?

Siden dette er en sak jeg mener er av stor offentlig interesse og som det haster å få innsyn i, er det noe du anser som mer sentralt enn det andre, som dere kunne innsynsvurdert i første omgang?

Jeg må be om at dere i utgangspunktet forsøker å holde offentlighetslovens korte frister. Jeg kan ikke se at det kommer noen som helst tilbakemelding her.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

27 Attachments

Hei

Nå har jeg fått noen dokumenter fra min kollega som er saksansvarlig for denne anskaffelsessaken, sender over disse som en start.

Med vennlig hilsen

Lars Endre Paulsen
Jurist | Seniorrådgiver

Skatteetaten
Stab anskaffelser
Styring og utvikling

Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: tirsdag 26. juni 2018 07:16
Til: Paulsen, Lars Endre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Kunne du bekreftet at du har motatt min epost og gitt en tilbakemelding på om dere har mulighet til å innsynsvurdere det jeg ber om?

Siden dette er en sak jeg mener er av stor offentlig interesse og som det haster å få innsyn i, er det noe du anser som mer sentralt enn det andre, som dere kunne innsynsvurdert i første omgang?

Jeg må be om at dere i utgangspunktet forsøker å holde offentlighetslovens korte frister. Jeg kan ikke se at det kommer noen som helst tilbakemelding her.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Takk for dokumentene.

Kunne jeg fått dem oversendt i PDF-format, sammen med en dokumentliste som viser alle dokumentene i de aktuelle sakene? Fikk bare et screenshot som er ganske ufullstendig sist. Vil også ha denne i PDF.

Med henvisning til Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 5 første ledd ber jeg om at dere oversender alle aktuelle dokumenter i PDF-format:

«§ 5.Obligatoriske standarder for tekstdokumenter som vedlegg til e-post Ferdigstilte tekstdokumenter som skal sendes som vedlegg til e-post fra forvaltningsorganer til innbyggere og næringsliv, skal utformes i PDF 1.4-1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1).»

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

Hei

Jeg førsøkte å sende deg dokumentene i pdf men da ble de for store for å kunne sendes i en e-post.

Ønsker du at jeg sender det i flere e-poster eller skal jeg forsøke å zippe dokumentene

Med vennlig hilsen

Lars Endre Paulsen
Jurist | Seniorrådgiver

Skatteetaten
Stab anskaffelser
Styring og utvikling

Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: tirsdag 26. juni 2018 18:47
Til: Paulsen, Lars Endre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Takk for dokumentene.

Kunne jeg fått dem oversendt i PDF-format, sammen med en dokumentliste som viser alle dokumentene i de aktuelle sakene? Fikk bare et screenshot som er ganske ufullstendig sist. Vil også ha denne i PDF.

Med henvisning til Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 5 første ledd ber jeg om at dere oversender alle aktuelle dokumenter i PDF-format:

«§ 5.Obligatoriske standarder for tekstdokumenter som vedlegg til e-post Ferdigstilte tekstdokumenter som skal sendes som vedlegg til e-post fra forvaltningsorganer til innbyggere og næringsliv, skal utformes i PDF 1.4-1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1).»

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Du kan gjerne gjøre litt begge deler. Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

8 Attachments

Hei

Da forsøker jeg igjen å sende deg pdf filene.

Med vennlig hilsen

Lars Endre Paulsen
Jurist | Seniorrådgiver

Skatteetaten
Stab anskaffelser
Styring og utvikling

Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: onsdag 27. juni 2018 20:10
Til: Paulsen, Lars Endre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Du kan gjerne gjøre litt begge deler. Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

10 Attachments

Hei

Her kommer flere Pdf filer. Håper de går igjennom.

Med vennlig hilsen

Lars Endre Paulsen
Jurist | Seniorrådgiver

Skatteetaten
Stab anskaffelser
Styring og utvikling

Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: onsdag 27. juni 2018 20:10
Til: Paulsen, Lars Endre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Du kan gjerne gjøre litt begge deler. Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

12 Attachments

Hei

Pdf. Filer tredje forsendelse.

Med vennlig hilsen

Lars Endre Paulsen
Jurist | Seniorrådgiver

Skatteetaten
Stab anskaffelser
Styring og utvikling

Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: onsdag 27. juni 2018 20:10
Til: Paulsen, Lars Endre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Du kan gjerne gjøre litt begge deler. Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

4 Attachments

Hei

Fjerde forsendelse pdf filer.

Jeg håper og tror at de går igjennom.

Med vennlig hilsen

Lars Endre Paulsen
Jurist | Seniorrådgiver

Skatteetaten
Stab anskaffelser
Styring og utvikling

Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: onsdag 27. juni 2018 20:10
Til: Paulsen, Lars Endre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Du kan gjerne gjøre litt begge deler. Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Det gikk gjennom.

Takk.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Når kan jeg forvente å få innsynsvudert resten av dokumentene?

Ser Datatilsynet allerede legger opp til debatt om dette på sine hjemmesider, så det er viktig at dette går raskt. Det er derfor vi har korte frister i offentleglova, nettopp for at borgerne skal ha debattgrunnlag i slike viktige saker.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Kjære Skattedirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Skattedirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Linkurious hos Skattedirektoratet».

Når kan jeg forvente å få innsynsvudert resten av dokumentene?

Ser Datatilsynet allerede legger opp til debatt om dette på sine hjemmesider, så det er viktig at dette går raskt. Det er derfor vi har korte frister i offentleglova, nettopp for at borgerne skal ha debattgrunnlag i slike viktige saker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/linkur...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Skattedirektoratet - Firmapost, Skattedirektoratet

 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til en saksbehandler.
 
Dette er et automatisk svar. Derfor ber vi om at du ikke svarer på denne
e-posten.
 
Du finner svar på det aller meste på  [1]www.skatteetaten.no.
 
Vennlig hilsen
Skatteetaten
 
 
---
 
Hei,
 
Takk for e-posten din! Den blir sendt til ein saksbehandlar.
 
Dette er eit automatisk svar. Difor ber vi om at du ikkje svarer på denne
e-posten.
 
Du finn svar på det aller meste på  [2]www.skatteetaten.no.
 
Venleg helsing
Skatteetaten
 
 
----
 
Hi,
 
Thank you for your inquiry! It will be sent to an executive officer.
 
This e-mail is an automatic response. Therefore we request that you do not
answer this.
 
Please visit our international website for more information on tax in
Norway: [3]www.taxnorway.no.
 
Kind Regards
The Norwegian Tax Administration
 
  ________________________________  
Denne e-posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den
institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett
den og kontakt Skatteetaten.
The contents of this email message and any attachments are intended solely
for the addressee(s) and may contain confidential information and may be
legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please immediately delete the message and alert the
Norwegian Tax Administration.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.skatteetaten.no
2. file:///tmp/www.skatteetaten.no
3. file:///tmp/www.taxnorway.no

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

Hei Mona

Vi er i gang med sladding av taushetsbelagt informasjon som vi er forpliktet til ihht forvaltningsloven § 13. Det er mye å gå igjennom så det vil ta noe tid, men jeg tror vi er ferdige i løpet av et par dager.

Med vennlig hilsen

Lars Endre Paulsen
Juridisk og anskaffelsesfaglig Seniorrådgiver

Skatteetaten
Stab anskaffelser

Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: søndag 8. juli 2018 09.35
Til: Paulsen, Lars Endre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Når kan jeg forvente å få innsynsvudert resten av dokumentene?

Ser Datatilsynet allerede legger opp til debatt om dette på sine hjemmesider, så det er viktig at dette går raskt. Det er derfor vi har korte frister i offentleglova, nettopp for at borgerne skal ha debattgrunnlag i slike viktige saker.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Der høres ryddig ut.

Jeg vet det er flere journalister i NRK som er interessert i denne saken, så da har dere jo dette klart når de begynner å be om det også.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Paulsen, Lars Endre, Skattedirektoratet

Hei Mona Olsen

Jeg viser til din e-post av 8. juli der du ønsker informasjon om når du kan forvente å få innsynsvurdert resten av dokumentene.

Store deler av dokumentene i saken er tidligere oversendt. I e-post 9. juli informerte jeg om at vi hadde startet gjennomgangen av de gjenstående dokumentene og anslo at det ville ta noen dager. Det viser seg nå at det er mer omfattende arbeid enn først antatt.

Store deler av dokumentene inneholder informasjon som omfattes av taushetsplikten i henhold til forvaltningslovens § 13, der det heter:

Ǥ 13. (taushetsplikt).
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

1) noens personlige forhold, eller

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.»

Dette er informasjon vi er pliktige til å sladde eller ta ut i sin helhet, og som skal unntas innsyn jf. Offentleglova § 13.

I tillegg til dette inneholder offentleglova flere bestemmelser som gir adgang til å unnta enkelte opplysninger fra innsynsretten og bestemmelser som gir adgang til unnta hele dokumentet når de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste delen av dokumentet.
Dette er vi i gang med. Vi er også i gang med å vurdere meroffentlighet, som vi er pliktige til jf. Offentleglova § 11.

Vi ønsker å gjøre en god og forsvarlig vurdering og på bakgrunn av dette anslår vi at arbeidet vil være ferdig i løpet av august.

Det presiseres at dette ikke er et avslag på innsyn, men en orientering om at det er tidkrevende arbeid og at du vil få tilbakemelding i august.

Med vennlig hilsen

Lars Endre Paulsen
Juridisk og anskaffelsesfaglig Seniorrådgiver

Skatteetaten
Stab anskaffelser

Besøksadresse: Fredrik Selmersvei 4, 0663 Oslo
Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo
Mobil: +47 99 27 39 09
www.skatteetaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #988]>
Sendt: mandag 9. juli 2018 22:44
Til: Paulsen, Lars Endre <[e-postadresse]>
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Innsyn etter Offentleglova - Linkurious hos Skattedirektoratet

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Der høres ryddig ut.

Jeg vet det er flere journalister i NRK som er interessert i denne saken, så da har dere jo dette klart når de begynner å be om det også.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

show quoted sections

Kjære Paulsen, Lars Endre,

Mange takk.

I utgangspunktet har dere ikke lov til å bruke mer enn 10 dager på dette, men siden du er såpass oppriktig, også er behjelpelig med å gå gjennom mange dokumenter og det er midt i fellesferien kan jeg godta at dere bruker noe tid, men jeg vil da ha status på når jeg kan forvente å få dokumentene.

Minner om at forretningshemmeligheter ikke uten videre kan unntas; det er et strengt skadekrav, dere skal ifølge Sivilombudsmannen i visse tilfeller vurdere meroffentlighet, og det er ikke opp til bedriften selv å avgjøre hva som er en forretningshemmelighet, dere må gjøre en selvstendig vurdering.

Dere kan lese min forbedrede utgave av Norsk Presseforbund sin klagemal på det aktuelle unntaket her:

https://innsynsbloggen.wordpress.com/201...

Anbefaler deg å bruke Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (tilgjengelig som PDF på nett om du søker på den) og Nils Øys bok om offentleglova som rettleder når dere behandler innsynskravet. Dette er en viktig sak som jeg vil se nøye på hvordan dere vurderer, og det er også slik at Mimes Brønn har satt av midler til advokathjelp i enkelte viktige saker, og dere må betale advokatutgiftene om dere taper en eventuell klagesak.

Dette er en veldig viktig sak for norske borgere å få innsyn i. Det er en litt skremmende utvikling.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen