Høringsuttalelse om arkiv og noark fra 2007

The request was successful.

P. Reinholdtsen

Kjære Kulturdepartementet,

Jeg ber med dette om innsyn i dokumentene i sak 2007/03313, som jeg er fortalt skal være relatert til høringssvar sendt til Riksarkivaren.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak KUD, Ministry of Culture

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

P. Reinholdtsen

Kjære Kulturdepartementet,

Dette gjelder sak 2007/03313, der forespørsel om innsyn ble sendt 2019-05-16. Jeg har ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, og at en saksbehandlingstid på over åtte dager er uakseptabel lang, med mindre det foreligger forhold ved selve innsynskravet som krever lenger saksbehandlingstid.

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, punkt 9.3:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles. Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg. At sakshandsamaren som er ansvarleg for saka innsynskravet gjeld, er bortreist, sjuk eller på ferie når kravet kjem inn, gir ikkje grunnlag for å utsetje handsaminga av innsynskravet. Det enkelte organ må syte for rutinar som gjer at innsynskrav kan handsamast utan at ein er avhengig av at enkeltpersonar er til stades.»

Det er også lagt til grunn av Sivilombudsmannen i flere uttalelser, jf. Sivilombudsmannens rapport om Justisdepartementets behandling av innsynssaker fra 2017, uttaler ombudsmannen følgende om saksbehandlingstid av innsynssaker:

«Det følger imidlertid av selve formålet med offentleglova at innsynsbegjæringer må behandles raskt. Dersom forvaltningens saksbehandlingstid blir for lang, vil ofte innsynsbegjæringen miste mye av sin aktualitet og interesse. Offentlighetsprinsippet vil kunne bli uthult og lovens effektivitet som redskap for pressen og allmennheten til å få innsyn i offentlig forvaltning blir betydelig svekket, dersom innsynsbegjæringer ikke behandles hurtig. Rask saksbehandlingstid er også viktig av hensyn til allmennhetens tillit til forvaltningen, og vil kunne motvirke at det oppstår mistanke om at forvaltningen legger vekt på utenforliggende hensyn ved å trenere eller vanskeliggjøre behandlingen av innsynsbegjæringer som kan avdekke mulige kritikkverdige forhold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en begjæring om innsyn kan avgjøres, skal det snarest mulig gis et foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a»

Etter å ha redegjort for at 40 % av sakene ombudsmannen har undersøkt, har en saksbehandlingstid på mer enn tre dager, står det følgende i punkt 4.2.3: «Departementet har oppgitt ulike grunner til at en innsynsbegjæring kan ta lang tid å besvare. Det er uklart hva som var grunnen til den lange saksbehandlingstiden i de konkrete sakene som inngår i ombudsmannens undersøkelse. Ombudsmannen minner om at reglene om behandlingstid for saker om innsyn også gjelder i perioder med redusert bemanning, og departementet bør etter ombudsmannens syn gjennomgå sine rutiner for å sørge for at innsynssakene får tilstrekkelig prioritet. Ombudsmannen støtter også departementets konklusjon om at rutinene bør følges bedre opp for å sikre at de følges.»

Det samme følger av Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2012/1807, der ombudsmannen uttaler: «Jeg har tidligere lagt til grunn at de fleste innsynsbegjæringer bør kunne behandles innen en til tre dager, men at det i enkelte tilfeller kan ta lengre tid. I NOU 2003: 30 på side 220 gis det uttrykk for at en saksbehandlingstid på over åtte dager «vil normalt måtte regnes som uakseptabelt lang», og 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med Sivilombudsmannenu.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak KUD, Ministry of Culture

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Postmottak, Ministry of Culture

2 Attachments

Sak: 19/2- Innsynsbestillinger av journalposter i papirsaker og avsluttede arkivdeler - 2019
Dokument: Behandling av innsynskrav i sak 07/3313-8 - Ny norsk arkivstandard - Noark 5

Anmodning om innsyn i dokument i sak 19/2 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonsenheten
Kulturdepartementet
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

P. Reinholdtsen

Kjære Kulturdepartementet,

Takk for svar på min innsynsforespørsel. Det tilsendte dokumentet virker å være et av flere i sak 2007/03313, nærmere bestemt høringsbrev og følge-epost sendt ut fra Riksarkivaren, og det er ikke helt det jeg spurte etter. Det jeg ønsker innsyn i er høringssvaret fra Kulturdepartementet til Riksarkivaren i denne aktuelle saken, som jeg mistenker var skrevet som svar på dokumentet jeg har fått innsyn i.

Kan dere også sende meg journalutskrift av den aktuelle saken, så blir det enklere for meg å vite hva jeg skal spørre om.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak KUD, Ministry of Culture

Kulturdepartementet har mottatt e-posten din. Vi vil behandle den så raskt
som mulig.

Kulturdepartementet har motteke meldinga di. Vi vil behandle den så raskt
som mogeleg.

Postmottak, Ministry of Culture

1 Attachment

Sak: 19/2- Innsynsbestillinger av journalposter i papirsaker og avsluttede arkivdeler - 2019
Dokument: Behandling av innsynskrav i sak 07/3313-6 - Høringssvar - ny versjon av norsk arkivsystem Noark 5

Anmodning om innsyn i dokument i sak 19/2 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonsenheten
Kulturdepartementet
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Culture

1 Attachment

Sak: 19/2- Innsynsbestillinger av journalposter i papirsaker og avsluttede arkivdeler - 2019
Dokument: Behandling av innsynskrav i sak 07/3313-7 - Ber om møte - Ny versjon av norsk arkivstandard - Noark 5 - samsvar mellom Noark 5 og OEP

Anmodning om innsyn i dokument i sak 19/2 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonsenheten
Kulturdepartementet
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Culture

3 Attachments

Sak: 19/2- Innsynsbestillinger av journalposter i papirsaker og avsluttede arkivdeler - 2019
Dokument: Behandling av innsynskrav i sak 07/3313-5 - Høringsvar - ny versjon av norsk arkivsystem Noark 5

Anmodning om innsyn i dokument i sak 19/2 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonsenheten
Kulturdepartementet
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Culture

1 Attachment

Sak: 19/2- Innsynsbestillinger av journalposter i papirsaker og avsluttede arkivdeler - 2019
Dokument: Behandling av innsynskrav i sak 07/3313-4 - Kopi av brev til Riksarkivaren - ny versjon av norsk arkivsystem Noark 5-standard - kommentarer

Anmodning om innsyn i dokument i sak 19/2 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonsenheten
Kulturdepartementet
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Culture

1 Attachment

Sak: 19/2- Innsynsbestillinger av journalposter i papirsaker og avsluttede arkivdeler - 2019
Dokument: Behandling av innsynskrav i sak 07/3313-3 - Kopi av brev til Riksarkiven - forslag til arkivsystem Noark 5-standard

Anmodning om innsyn i dokument i sak 19/2 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonsenheten
Kulturdepartementet
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Culture

5 Attachments

Sak: 19/2- Innsynsbestillinger av journalposter i papirsaker og avsluttede arkivdeler - 2019
Dokument: Behandling av innsynskrav i sak 07/3313-2 - Høring - ny versjon av norsk arkivsystem Noark 5

Anmodning om innsyn i dokument i sak 19/2 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonsenheten
Kulturdepartementet
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Postmottak, Ministry of Culture

4 Attachments

Sak: 19/2- Innsynsbestillinger av journalposter i papirsaker og avsluttede arkivdeler - 2019
Dokument: Behandling av innsynskrav i sak 07/3313-1 - Høring - ny versjon av norsk arkivsystem Noark 5

Anmodning om innsyn i dokument i sak 19/2 er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonsenheten
Kulturdepartementet
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

P. Reinholdtsen left an annotation ()

Denne henvendelsen bidrar med nyttig bakgrunnsinformasjon i en forespørsel rundt Noark 5 Tjenestegrensesnitt, tilgjengelig fra https://github.com/arkivverket/noark5-tj... .

Postmottak KUD, Ministry of Culture

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Kulturdepartementet/Ministry of Culture

Postboks 8030 Dep

N-0030 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [Kulturdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kud

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Kulturdepartementet. /This email
is confidential and may also be privileged. If you are not the intended
recipient, please notify the Ministry of Culture, Norway, immediately.