Forsvarsministerens lønn og kalenter for 2017

The request was refused by Ministry of Defence.

Kjære Forsvarsdepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Forsvarsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Forsvarsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Forsvarsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Forsvarsministerens lønn og kalenter for 2017».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/forsva...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak@fd.dep.no, Ministry of Defence

1 Attachment

+------------------------------------------------------------------------+
| Forsvarsdepartementet |
| Vår ref:      2017/1513 - 404 |
| Dato:         14.11.2017 |
+------------------------------------------------------------------------+

Svar på innsyn etter Offentleglova - Forsvarsministerens lønn og kalender
for 2017

Hilsen

Forsvarsdepartementet,
[Forsvarsdepartementet henvendelses-e-postadresse]